1. ประเภทผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
     1.1 ผู้กู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัย (เลื่อนชั้นปี)
     1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม (เปลี่ยนระดับ/เปลี่ยนสถานศึกษา)
     1.3 ผู้กู้ยืมรายใหม่

2. ผู้กู้ยืมจะต้องยื่นการขอกู้ยืมเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้
     2.1 ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan ที่เว็บไวต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://www.studentloan.or.th  และพิมพ์คำยืนยันการขอกู้ยืมเงินลงในกระดาษ A4
     2.2 ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินจากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา คลิกดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเตรียมเอกสารประกอบรับรองเอกสารโดยเจ้าของเอกสาร
           2.2.1 กยศ. 101 
           2.2.2 กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ และ กยศ. 102 (เพิ่มเติม) หนังสือรับรองข้อมูลครอบครัวผู้กู้ยืม
           2.2.3 กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับนักศึกษาเก่า / สำหรับนักศึกษาใหม่)
           2.2.4 แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยและภาพที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
           2.2.5 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ยกเว้นนักศึกษาใหม่/ผู้กู้รายใหม่ 1 กิจกรรม
           2.2.6
           2.2.7 เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามประกาศฯ

3. นำเอกสาร จาก ข้อ 2.1 และ 2.2 ส่งที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้นล่าง อาคารสุเมธตันติเวชกุล "โดยต้องส่งเอกสารตามกำหนดการที่กำหนดเท่านั้น"

4. ตรวจสอบสถานะการขอกู้ยืมเงิน ที่เว็บไซต์หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  คลิกตรวจสอบสถานะ

5. ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกให้กู้ยืมเงิน

6. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

7. บันทึกข้อมูลในระบบ e-Studentloan และทำเอกสารการกู้ยืมเงินที่ หน่วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
     7.1 ผู้กู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัย (เลื่อนชั้นปี)
          7.1.1 ทำใบยืนยันค่าเล่าเรียน
     7.2 ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม(เปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา)
          7.2.1 ผู้กู้รายใหม่เปิดบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลาม)
          7.2.1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน (ทำครั้งเดียวปีแรกที่เริ่มกู้กับมหาวิทยาลัย)
          7.2.2 ทำใบยืนยันค่าเล่าเรียน

 

    ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะต้องเริ่มยื่นขอกู้ให้ผ่านในภาคการศึกษาแรกเท่านั้น ไม่สามารถไปเริ่มขอกู้ในภาคการศึกษาอื่นได้

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการเปิดภาคการศึกษาแบบอาเซียน (สิงหาคม) จึงมีกำหนดการยื่นขอกู้โดยจำแนกตามผู้ขอกู้ยืม 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้กู้ยืมรายเก่ามหาวิทยาลัย(เลื่อนชั้นปี)

 เดือน  ขั้นตอน
 มีนาคม  1. ประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร
 มิถุนายน  2. ผู้ขอกู้ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมจากเว็บไซต์หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th

 3. ผู้ขอกู้ยื่นขอกู้ในเว็บไซต์กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  https://www.studentloan.or.th 

 4. ผู้ขอกู้นำแบบยื่นขอกู้ในข้อ 2 และข้อ 3 พร้อมหลักฐานประกอบ ส่งที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

 5. ผู้ขอกู้ตรวจสอบสถานะความถูกต้องของเอกสารขอกู้ยืมเงิน กรณีมีสถานะต้องแก้ไข ได้ทีเว็บไซต์และเฟสบุ๊คหน่วยกองทุนฯ http://pbruloan.pbru.ac.th , https://www.facebook.com/pbruunitloan และจะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขให้ทาง e-mail ขอผู้กู้ยืม และต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายระยะเวลาที่กำหนด
สัปดาห์ที่ 1-2 กรกฎาคม  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์กู้ยืมเงิน กลุ่มที่ 1

 7. ผู้ขอกู้ยืมที่ได้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th 

 8. ผู้ขอกู้ตรวจสอบสถานะความถูกต้องของการบันทึกค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 กรณีมีสถานะต้องแก้ไข ได้ทีเว็บไซต์และเฟสบุ๊คหน่วยกองทุนฯ http://pbruloan.pbru.ac.th , https://www.facebook.com/pbruunitloan

กลุ่มที่ 2 ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม (เปลี่ยนระดับการศึกษา)