สถานะการดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ. 01/2565

หน่วย กยศ. 032-708-610.

เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบูรณ์
เอกสารต้องแก้ไข/ไม่ถูกต้อง
ผู้กู้ไม่จัดส่งเอกสาร/เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเอกสาร
รอตรวจสอบ/รอพิจารณา
สถานะการดำเนินการกู้ยืมเงิน
ชื่อ - สกุล รหัส นศ. เลขที่แบบคำขอกู้ เลขที่ประกาศผู้มีสิทธิ์ เลขที่แบบยืนยันฯ วันที่ส่งหลักฐานการลงทะเบียน เลขที่ส่งธนาคาร เลขที่คืนหลักฐานให้ผู้กู้
ชื่อ - สกุล รหัส นศ. เลขที่แบบคำขอกู้ เลขที่ประกาศผู้มีสิทธิ์ เลขที่แบบยืนยันฯ วันที่ส่งหลักฐานการลงทะเบียน เลขที่ส่งธนาคาร เลขที่คืนหลักฐานให้ผู้กู้
นายธนกฤต พุ่มไสว 644313117
1
0207
R2565001106100015
นายตันติกร สุวรรณภพ 634143124
2
0442
นายสุรสิทธิ์ ห่วงแก้วพราย 634143131
3
0444
R2565001106100301
24/06/2022
นายศรัณย์ วงศาโรจน์ 624251023
4
0491
R2565001106100118
28/06/2022
นางสาวชนนิกานต์ ใบแย้ม 624251001
5
0490
R2565001106100106
28/06/2022
นางสาวสุทธิดา เกิดลาภ 634329120
6
0371
นางสาวจันทกานต์ วังจันทร์ 624148006
7
0486
R2565001106100204
27/06/2022
นายณัฐพล ปานเผือก 644102223
8
0262
นายนราธิป ฝอยทอง 634101133
9
0229
นางสาวอภิชญา เดชกุลรัมย์ 644313113
10
0206
R2565001106100014
นางสาวจิราพรรณ มากปลั่ง 624102204
11
0273
นางสาวณัฐฑมล คำแพง 624186132
12
0015
นางสาวกฤษณา งามขำ 624N46202
13
0139
นางสาวธีรานันทน์ จินดานุช 624N46211
14
0141
นางสาวนลินี กลิ่นกรุ่น 624N46111
15
0135
R2565001106100286
นางสาวรัตชนา บัวเกศ 624102219
16
0275
R2565001106100138
28/06/2022
นางสาวจณิสตา แดงนาพัน 624148005
17
0485
R2565001106100208
นางสาวผกามาศ น้อยกาญจนะ 624272011
18
0072
R2565001106100087
27/06/2022
นางสาวปิยมาภรณ์ พูนเพิ่ม 624271009
19
0057
R2565001106100129
นางสาวนพรัตน์ เทียมทัด 634375111
20
0299
R2565001106100308
28/06/2022
นายจักรพงศ์ ผลห้า 614149528
21
0477
นางสาวกชกร มะลิขาว 634143101
22
0440
นางสาวศรีพิพัฒน์ มุกดา 614186518
23
0026
R2565001106100268
นางสาวมลชนก พึ่งแย้ม 624102113
24
0270
นางสาวรัชนี ซอนุช 614110615
25
0366
R2565001106100020
28/06/2022
นายณัฐพร ย้อยดี 644815118
26
0404
นางสาวณัฐนันท์ แย้มกลิ่น 634102210
27
0266
นางสาวสุกัญญา สิงหะ 624106015
28
0185
นางสาวจริยา กลิ่นนิรันต์ 634375107
29
0298
R2565001106100307
28/06/2022
นางสาวณัฐกฤตา สีงาม 624186212
30
0018
นางสาวฮัยฟะ กะมิง 624186133
31
0016
นางสาววิไลพร นาคสอิ้ง 614110618
32
0368
นางสาวอมรรัตน์ หนูสม 634655119
33
0495
นายณัฐวุฒิ แสนสุข 634724256
34
0320
R2565001106100384
นางสาววิไลลักษณ์ อ่อนเที่ยง 614150609
35
0067
นางสาวฐิติรัตน์ ยศเกตุ 644110205
36
0337
นายเจษฎา สายเพ็ชร์ 634102224
37
0263
นางสาวรุ่งทิวา หินผา 644031219
38
0408
นางสาวณิชกุล มีรอด 624143006
39
0435
นางสาวนพรัตน์ สุริโย 624143009
40
0436
นางสาวเนตรนรินทร์ ทองดอนเหมือน 624143012
41
0437
นางสาวเบญจรัตน์ พุทธรักษา 624143014
42
0439
นางสาวกริษฐา เรืองทิพย์ 614186505
43
0020
นางสาวอินทิรา เพชรประดับ 624102226
44
0277
นางสาวณัฐมน จอมเพ็ชร์ 644116106
45
0210
R2565001106100261
นางสาวนีออน มธุระพันธ์ 614143512
46
0448
นางสาวชีวรัตน์ ศรีเสม 624H76009
47
0154
นางสาวพัชรินทร์ อินทสมมุติ 624H76020
48
0157
นางสาวกัญชลิกานต์ เกตุแก้ว 614186506
50
0021
นางสาวกมลวรรณ บัวครอง 624H76003
51
0151
R2565001106100422
27/06/2022
นางสาวกนกวรรณ บัวครอง 624H76002
52
0150
R2565001106100042
27/06/2022
นางสาวกุลธิดา สามงามชิง 624101106
53
0230
นางสาวประภัสสร พูลสวัสดิ์ 624101116
54
0232
นางสาวภาวิณี ปุณจุบัณ 624101120
55
0233
นางสาวกาญจนา รอดสาย 624418104
56
0397
R2565001106100131
นางสาวสุธาทิพย์ หลำทอง 644186226
58
0007
นางสาวฐานิกา สาพิมพ์ 624313002
59
0209
นางสาวปิ่นลดา กระทอง 634328111
60
0170
นางสาวธนิษฐา สุชาติ 614150604
61
0066
นายรัฐธรรมนูญ บัวเชื่อม 634143128
62
0443
R2565001106100126
28/06/2022
นางสาวนันทวรรณ พุทธนุรัตนะ 624655010
63
0497
นางสาวดวงกมล สว่างศรี 624272004
64
0071
นางสาวสิรินธร บัวงาม 644N46130
65
0100
นางสาวน้ำฝน อิ่มเพชร 624101115
67
0231
R2565001106100317
28/06/2022
นางสาวประกายวรรณ กองแก้ว 634N46222
69
0128
นางสาวนงนุช แดงระดับ 634N46216
70
0127
นางสาวสุวนันท์ หารสงคราม 634N46137
71
0122
นางสาวปวีร์กานต์ แก้วสด 634148110
72
0480
นายขวัญชัย ดินแดง 624101134
74
0234
นางสาวณัฐธิตา ศรีน้อย 644N46208
75
0107
นางสาวสุภาวดี วงกล่อม 644N46133
76
0101
นางสาวรุ่งรวี สุภิษะ 644N46222
77
0109
นางสาวอรอุมา ทองไทย 624H76035
78
0161
นางสาวอนุชสรา สมประสงค์ 644A52114
80
0500
นางสาวอมรรัตน์ พ่วงพรม 634143120
81
0441
R2565001106100465
28/06/2022
นางสาวสุธิดา เกาะเกตุ 624655017
82
0498
R2565001106100464
27/06/2022
นางสาวจริญญา เกียรติชูพิพัฒน์ 624H76005
83
0152
นางสาวนารดา จินาคต 624110109
84
0345
R2565001106100166
27/06/2022
นายณัฐกฤต ลาภบุญเรือง 624H76039
85
0163
R2565001106100059
28/06/2022
นางสาวเบญจวรรณ อ่ำสำอางค์ 614143513
86
0449
นางสาวณัฐธิกานต์ อินทร์ขำ 614121508
89
0328
R2565001106100396
28/06/2022
นางสาวกัญจนพร เย็นใส 624186203
90
0017
นางสาวกนกวรรณ หอมกลิ่น 624329001
91
0374
นายณัฐวุฒิ รวดเร็ว 624329034
92
0378
นายปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร 634724135
93
0315
R2565001106100017
27/06/2022
นางสาวมาริสา คล้ายหงษ์ 624329021
94
0377
นางสาวกรรณิการ์ สกุณี 644305101
95
0164
นางสาวปริยา ลิ้มธนะกุล 614186610
96
0032
นางสาวศศิธร เทพนิล 634N46233
97
0132
นางสาวนงนุช ชื่นชม 634N46111
98
0117
นางสาวสุภาพร เลื่อนลอย 614186524
99
0027
นางสาวปนัดดา ปรัชญา 644305106
101
0165
นางสาวเพรชฎา พัศชะสีห์ 634186220
103
0009
นางสาวบุษยมาศ ยอดหงษ์ 624271007
105
0056
นางสาวอารียา ช่อดอกไม้ 634434129
106
0384
นางสาวศิรภัสสร ทองไทยจรูญ 624329029
108
0373
นางสาวจิราพร กองเงิน 644722206
109
0302
R2565001106100071
นางสาวอภิชญา เอมโอษฐ 634434126
110
0383
R2565001106100037
27/06/2022
นางสาวอริสา แก้วนิล 644101223
111
0222
นางสาวเปรมกมล หวานสนิท 624031217
113
0424
R2565001106100177
27/06/2022
นางสาวจันทร์จิราพร ลอยลม 644149104
114
0467
นางสาววิบลมาส สุนทรโรจน์ 624189206
115
0042
นางสาวณัฐริกา ปิ่นเพชร 614143508
116
0447
นางสาววรินทร เนาว์ศรีสอน 634031125
117
0410
นางสาวณัฐทริกา เกิดสินธุ์ 634328106
118
0169
นางสาวทิวาทิพย์ พุ่มพวง 644434103
119
0391
นางสาวจิรวรรณ วงศ์วิวัฒน์ 644434102
120
0390
นางสาวมาริสา สังประเสริฐ 623031010
122
0412
นางสาวมัชฌิมา เดชคล้ำ 624316018
124
0215
นางสาวปราจิน สาระมาศ 644143112
126
0428
นางสาวอัจฉราพร จุ้ยนิมิตร 644110221
127
0340
นางสาวพรรณนารา คุ้มกลิ่น 644143114
128
0429
นางสาวกวินทิพย์ สีปาน 644149101
131
0466
นางสาวนันทนา ผ่องแผ้ว 624329013
132
0376
นางสาวโสภิตชา คอนหงาย 624031028
133
0420
นางสาววณิดา ปัจฉิม 644143117
135
0431
นางสาวนิภาพร ยวงผึ้ง 624434012
136
0402
R2565001106100027
28/06/2022
นางสาวสโรชา พูลวงษ์ 614186527
137
0028
นางสาวธนัชพร ครองอินทร์ 634329108
139
0370
นางสาวประภัสสร วรรณสวาท 634N46223
140
0129
นางสาวอินทิรา ดอนเถื่อนไพร 644143123
141
0432
นายอนุรักษ์ เผ่าพงศ์ 624107014
142
0189
นางสาวณัฐณิชา สุขภูมิ 634N46213
143
0126
นายทนงศักดิ์ ประทิน 614102627
144
0294
นางสาวจุทาพร ราชสีทา 644N46107
145
0092
นางสาวภัณญภัคน์ มีวาสนา 614149519
147
0476
นางสาวสุพัชรินทร์ ลาดเลาดี 614110522
148
0361
R2565001106100054
27/06/2022
นางสาวอริสรา โถวสกุล 624328032
150
0172
นางสาวชลิดา โชติพันธ์ 624313001
151
0208
นางสาวมุกดา ศรีสุวรรณ 624148015
152
0487
นางสาวภารดี แสวงหอม 614102617
153
0289
นางสาวพัชรินทร์ เย็นเปิง 644143115
154
0430
นางสาวเบญจวรรณ พูลการุณ 624110213
156
0351
นางสาวเกศินี ฤทธิ์น้อย 614101606
157
0252
นางสาวขจีวรรณ ไร่กันทา 644110201
159
0336
นางสาวปาริชาติ นาสมวาส 634N46224
160
0130
นางสาวพรประภัส ดำไธสง 634973113
161
0086
นายสามารถ นาล้วน 624329047
162
0380
นายรัชชานนท์ เพชรสง่า 624973013
163
0089
นางสาวอลิสา บุตรทิพย์ 634110126
167
0342
นางสาวจิราพรรณ เกตุพรหม 624110207
168
0350
นางสาวฐิติกานต์ ชูช่อแก้ว 634110107
169
0341
นางสาวญาตาวี พลีไพล 614149507
170
0471
นายปิยะพล พวงบุบผา 614150615
172
0068
นายพีระภัทร ยอดแขก 614150616
173
0069
นางสาวพนิดา ทั่งอ่อน 614149515
174
0473
นางสาวศศิกานต์ บุญทับ 644H76117
175
0146
R2565001106100222
นางสาวศิริพร เพิ่มพูล 624101228
176
0240
R2565001106100401
นายอิทธิพล สมบูรณ์ศรี 614143533
177
0457
นางสาวกมลทิพย์ ปิ่นนาค 624148001
178
0483
นางสาวพรนภัส เพ็งแอว 644724215
179
0309
R2565001106100241
นางสาวพรรณราย ศุภกิจวณิชกุล 634148111
180
0481
นางสาวอาทิตยา ยืนยิ่ง 614149530
181
0478
นายชวกร เมืองถาวร 644244112
182
0076
นายพัสกร จันทร์เพชร 644724235
183
0311
R2565001106100242
นางสาวสุกัญญา อยู่ศิริ 644724224
184
0310
R2565001106100311
นางสาวพรธิภา วัลณา 614143517
185
0451
R2565001106100310
28/06/2022
นางสาวสาวิตรี หมันมณี 614101620
186
0257
นางสาวเสาวลักษณ์ สาครเจริญ 614143525
187
0454
R2565001106100309
28/06/2022
นางสาวนฤมล น้อยสำราญ 624722303
189
0304
R2565001106100016
28/06/2022
นางสาวสุธิดา วงค์บุญมา 634148115
190
0482
R2565001106100223
27/06/2022
นายชนายุทธ ปิ่นชัย 614102626
191
0293
นางสาวลัทธวรรณ นวมนิ่ม 614145501
192
0460
นางสาวปัทมา คล้ายพันธ์ 644186214
193
0004
นายยุรนันท์ เผื่อนศรีเมือง 644189223
194
0039
นางสาวกัลยดา เพ็งพิณ 624148003
195
0484
นางสาวธวัลรัตน์ พิมพา 644N46113
198
0093
นางสาวสุพรรษา แก้วสุข 624261008
200
0062
นายธนากร รัตนากร 634664110
202
0499
R2565001106100458
28/06/2022
นางสาวขนิษฐา แสงสาคร 614121504
203
0327
นางสาววสุนันท์ เกตุสุข 644186223
204
0005
นางสาวสรุตตา คชาชาติ 614101619
205
0256
นางสาวน.ส.เปมิกา สบู่ม่วง 644116110
207
0211
นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม 624305007
208
0168
นางสาวณัฐวรรณ สวนเพลง 624242003
209
0489
R2565001106100300
28/06/2022
นางสาวเจนจิรา แก้วเพชร 624031007
212
0416
นางสาวอินทิรา จาระนัย 644110121
214
0335
นางสาวกนกวรรณ ทองอินทร์ 644186201
215
0002
นางสาวรัตน์ติกาน สุขสมโมกข์ 644N46124
216
0098
นางสาวกันตพิชญ์ หวังพิพัฒน์ชัย 644N46104
218
0090
นางสาวเทพนารี มิถิลา 634418108
219
0395
นางสาวอนงค์นาถ ม่วงคราม 614102625
224
0292
นางสาวปิยะฉัตร เจนการ 624271010
225
0058
R2565001106100342
นางสาวกรรณิกา มีสุข 624031202
226
0423
R2565001106100436
นายกฤตภาส พลายบัว 614189506
229
0044
นางสาวญาณี แสงปก 614149506
230
0470
นางสาวอลิสา บุญเกิด 634101129
231
0228
นางสาวนภา ดารณีศรีสุข 624271005
232
0055
นางสาวกาญจนา ทองดี 624271022
233
0059
นางสาวอรุณี ทองแสงอรุณ 644271117
234
0054
นายวรยศ จวนรุ่ง 624110128
235
0349
R2565001106100367
นายศิรภัส พัฒบุผา 624512238
237
0203
นางสาวอรดี เอกวัฒน์ 644271116
238
0053
นางสาววนารี ปานนก 624418216
239
0400
นางสาวฉันทิสา ปรีดากมล 624418207
240
0399
นางสาวจันจิรา ใจห้าว 624418203
241
0398
นางสาวสุพรรณี ทองเอียง 644145105
242
0459
นางสาวกัญญาณัฐ บุญลดา 644145101
243
0458
นายวายุ อร่ามรจน์ 614189526
244
0045
นายอภินันท์ อินณุมาน 634274119
245
0075
นางสาววรารัตน์ วังเวงจิต 614107503
250
0190
นายสุเมธ กล้วยเพชร 614121539
251
0334
นางสาวอรพรรณ มีอารีย์ 634512125
253
0194
R2565001106100164
28/06/2022
นางสาวบุษญา เกษีสังข์ 644N46118
254
0095
นางสาวอารยา อุบลกุล 624031030
255
0422
R2565001106100103
28/06/2022
นางสาวเบญจมาศ จงอนุรักษ์ 624143013
256
0438
นางสาวจารุพร จุ่มแก้ว 644655101
257
0492
นางสาวสุชาดา ทิพย์ยอแล๊ะ 624031026
258
0419
นางสาวเบญจมาศ ทิพย์สุวรรณ์ 624031014
259
0417
นายศิวกร แสงพลสุข 624244016
260
0078
นางสาวรัตติภรณ์ แสวงภาค 624031220
261
0425
นางสาวณิชกานต์ เต็มดี 624435108
262
0385
นางสาวชนาพร เกตุงาม 614145508
263
0463
นางสาวกนกพร คีรีนิล 614145502
264
0461
นางสาวจิตติมา ทองคำ 634101106
265
0223
นางสาวสยามล นาคเนียม 634102116
266
0264
นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงไหมทอง 624271023
267
0060
นางสาวสมฤดี สนับแน่น 614102622
269
0291
นางสาวสุนิษา น้อยเมือง 624H76029
270
0159
นางสาวพรรณทิมา ยะโสต 624H76019
271
0156
นางสาวนิรมล พยัพพฤกษ์ 614149512
272
0472
นางสาวสรัญญา เหี้ยมหาญ 644116115
273
0212
นายปุญญพัฒน์ ทองคำ 624512136
275
0201
นางสาวทิพวรรณ พันแตง 614102607
276
0278
R2565001106100199
27/06/2022
นางสาวเจติยา ฉัตรกรด 614102605
277
0285
นายอาทิตย์ ฉิมบุญอยู่ 614101630
278
0259
นางสาวณัฐศิระดา แสงพิทักษ์ 614121511
281
0329
R2565001106100394
27/06/2022
นางสาวสิรินทรา อ่อนไสว 644149119
283
0469
นางสาวณฐพรรณ ชาญแท้ 644973107
284
0080
นางสาวปรียาภรณ์ ขวัญสมคิด 644149112
285
0468
นายศิริวัฒน์ ไหมละออง 614102630
286
0295
R2565001106100176
27/06/2022
นายดุลย์ธันยา มากชูชิต 614121532
287
0332
R2565001106100395
27/06/2022
นางสาวธัญวรรณ คงงด 614189605
288
0043
นายพรชัย สาลีคุปต์ 614189623
289
0046
นายสุพจน์ จันทร์นุศร 614189631
290
0047
นางสาววิจิตรา นาโพธิ์ 624328021
291
0171
นางสาวอังคนาง เซี่ยงฉิน 624186128
293
0014
นางสาวศรีสุดา คล้ายทอง 624329041
294
0379
นางสาวปิยภรณ์ ท่าผา 624722106
296
0303
R2565001106100033
28/06/2022
นายจักรกฤษณ์ รุ่งพราน 624433014
297
0388
R2565001106100105
นางสาวจุฑามาศ เกิดเพชร 634434106
298
0382
นางสาวแพรพรรณ อาจทวีกุล 624186118
299
0013
นางสาวกานดา พงษ์สว่าง 614101604
300
0250
นางสาวกฤษณา อัคนาน 634280102
301
0050
นางสาวปาลิตา ซิงห์ 624186117
302
0012
นางสาวชาลิสา คุ้มไพพล 624305004
304
0167
นายอรรถพล ปานม่วง 614512241
305
0205
นางสาวอนัญญา ประดู่ 644116119
306
0213
นางสาวกันยารัตน์ แจ่มแจ้ง 634375104
307
0297
นางสาวศิริรักษ์ แจ่มแจ้ง 614121524
308
0330
นางสาวประกายดาว บุญเรือง 614143515
309
0450
นางสาวฐิติพร สมประสงค์ 634724152
311
0318
นางสาวเมย์วดี พิทักษ์เกิด 634724150
312
0317
นางสาวศุกลภัทร แก้วมงคล 614512219
314
0204
นางสาวศุภาพิชญ์ ไกรวิลาศ 644186225
315
0006
นายสุนทร พุ่มไสว 644031230
316
0409
นางสาวพรรณวดี อยู่คง 624110215
319
0352
นางสาวมัณฑนา ชื่นจิต 614101614
320
0255
นางสาวรจนา ช่วยสงเคราะห์ 614186616
322
0034
นางสาวจันทิมา ขำทอง 624655003
323
0496
R2565001106100094
27/06/2022
นางสาวสุดารัตน์ ศุภเลิศ 614110521
325
0360
นางสาวณลาวรรณ นานอก 644N46207
326
0106
นางสาวณัฐริกา เรืองเจริญ 614150602
327
0065
นางสาวสุวิมล อินทรไทยวงค์ 614143523
328
0453
นางสาวจรินทร์ยา ผึ่งสิงห์ 614145505
330
0462
นางสาวรักชนก ลาภโพธิ์ทอง 614110614
337
0365
R2565001106100338
28/06/2022
นางสาวจุฑาทิพย์ เจะนิ 644N46105
338
0091
นางสาวกนกวรรณ ทองแสงอรุณ 644271101
339
0051
นางสาวอรัญญา อุณหกมลรัตน์ 624101231
340
0241
R2565001106100361
นางสาวไอรดา สายชล 614110524
341
0363
นางสาวสุพิชญา คุ้มรอด 644724124
342
0308
นางสาวจิรภัทร จะดันพงค์ 644031105
343
0405
นางสาวสุณัฎฐา เกลี้ยงสง 644N46230
344
0112
นางสาวธัญญารัตน์ ภู่สิน 614186607
345
0030
นางสาวกมลทิพย์ เมฆม่วง 644143102
346
0427
นางสาวอานีซ เต๊ะ 644N46237
347
0114
R2565001106100328
นางสาวอภิญญา ทองไทย 634512224
348
0196
นางสาวฮาซาน่า มูน๊ะ 644N46138
349
0103
R2565001106100327
นางสาวแวนูรดีณี แวมายิ 644N46225
350
0111
R2565001106100325
นางสาวภัทรสุภา รามพันธุ์ 624110115
353
0346
นางสาวนุรณี กามา 644N46117
354
0094
นางสาวมารีนี เจ๊ะอูเซ็ง 644N46122
355
0097
นางสาวสุนิษา นวมศิริ 614101624
356
0258
นางสาวพรปรีญา ภู่สุวรรณ 614101611
357
0254
นางสาวสุธาธินี บุญหลิม 644101122
359
0219
นายทศพล ศรีบุญเรือง 644143127
360
0433
R2565001106100064
27/06/2022
นายวัฒนา โทธานี 614101529
361
0248
นางสาวพรชุตา เพิ่มทอง 644257104
362
0048
นางสาววันทนา เกิดเพชร 644655104
363
0493
นางสาวอารียา ณ อุบล 634186227
364
0011
นายนิธิ เบญจวชิรเชิด 624244011
365
0077
นางสาวสิโรชา ปราชญ์เปรื่อง 624110120
367
0347
R2565001106100468
นางสาวชลธิชา ใบจักร์ 624110104
368
0344
R2565001106100398
นางสาวปียาภรณ์ ไชยรัตน์ 614110510
369
0359
นางสาวกรรณิการ์ ผึ้งหลวง 624106001
370
0177
นางสาวมานิตา ทองโปร่ง 624110217
371
0353
R2565001106100392
นายศุภสัณห์ ทองเกลา 634232121
372
0479
นางสาวณัฐธิดา เขียวหวาน 624106005
373
0179
นางสาวนิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ 634418110
374
0396
นางสาวอชรายุ ไชยมงคล 614143526
375
0455
นางสาวอทิติยา นวมมา 624031029
376
0421
นางสาวกานต์ชนิต ศรีฟ้า 624031003
377
0413
นางสาวจุรีพร แสงถลุงเหล็ก 624N46206
378
0140
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ 624722306
379
0305
นางสาวอัญมณี นนทะนำ 624433011
380
0387
นางสาวบุษยรัตน์ เลิศมาลัย 614110508
381
0358
นายศุภศิลป์ กาวกำเนิด 614121536
382
0333
นางสาวเปรมฤดี พวงแตง 624101215
383
0238
R2565001106100364
นางสาวสุพรรณี รอดส่ง 624H76030
384
0160
นายพีรภูมิ พูลเปี่ยม 624N46229
385
0145
นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช 624375047
387
0301
R2565001106100345
28/06/2022
นางสาวจีรนันท์ ขวัญใจ 624101203
388
0236
R2565001106100402
นางสาวรุ่งนภา ดีเลิศ 634973116
389
0087
นายสุทธิโชค กลัดกลีบ 634973126
390
0088
นางสาวอรวรา เช้าเที่ยง 634973120
391
0083
นางสาวสุพาภรณ์ ขุนดำ 614145515
392
0465
นางสาวอรรถชลี อ่อนละออ 624512117
394
0200
นางสาวสุภารัตน์ พรหมดวง 624512115
395
0197
นางสาวปภาวรินทร์ สุขแสง 624512107
396
0198
นางสาวปัทมาพร สุธรรมมา 624N46217
397
0143
นางสาวพรธิตา พรประเสริฐนัก 644H76212
398
0147
นางสาวธนัญญา พวงสั้น 614110507
399
0357
R2565001106100055
27/06/2022
นางสาวดีกรีฌา เทพบุรี 624102210
400
0274
นางสาวปนัดดา ไกรวาสังข์ 624N46216
402
0142
นางสาวณัฐชา คูณทวี 624272003
403
0070
นางสาวกมลเนตร เกิดรื่น 644261101
404
0061
นางสาวมาย หนูแย้ม 624031020
405
0418
นายฉัตรดนัย ขันทะเสน 614143527
406
0456
นายณัฐกิตติ์ ชัยชุมขุน 624257011
407
0049
R2565001106100031
นางสาวเพชราภรณ์ มาศสุข 624434020
408
0403
R2565001106100028
นางสาววรรณกานต์ คีรีเขต 644102116
409
0260
นางสาวธนัตดา สิงห์โตทอง 624031010
412
0411
นางสาววรรณภัสสร์ โชควิบูลย์ 644121118
413
0325
นางสาวขนิษฐา มีทอง 624329004
414
0375
นางสาวปรียาภรณ์ เชื้อดี 634973112
415
0085
นางสาวธันยพร นิยะกิจ 644110209
416
0338
นางสาวสุณี ศรีบุญรอด 624106016
417
0186
นางสาวชนัดดา คุ้มวงษ์ 624106004
418
0178
นายนันทวัฒน์ ม่วงไหมทอง 624272020
419
0073
นางสาวนัทธมน พวงพี 644101211
420
0221
นางสาวศรัณธร รุ่งสว่าง 614143521
421
0452
นางสาวอรวรรยา วงสุกร 614186629
422
0037
R2565001106100410
นางสาวพนิดา สังข์กระแสร์ 614149516
423
0474
นางสาวสุกันยา แจ่มศรี 624031230
424
0426
นางสาวสุมารินทร์ คงบุรี 644271114
425
0052
นางสาวจิราภรณ์ ล้านพลแสน 624031005
426
0415
นางสาวกรณ์กาญจน์ ทรัพย์สิน 614101501
427
0242
นางสาววนิดา ดีเผือก 624724117
428
0321
R2565001106100454
27/06/2022
นายวิทยา ช่างหล่อ 644N46141
429
0104
นางสาวณัฐพร นาคแท้ 624101209
430
0237
R2565001106100380
นางสาววริศราวัลย์ วสุพลวัตร 634N46133
431
0120
นางสาวปิยพร ขานจ่า 624724149
432
0322
R2565001106100252
27/06/2022
นางสาวเกษนี ขุมทองดี 614102601
433
0284
นางสาวจุฑามาศ คล่องนาวา 624H76008
434
0153
นางสาวกัญญารัตน์ เสืออบ 624101202
435
0235
นางสาวกิตติญา ทองอินทร์ 644031203
436
0407
นางสาวสุธินี มีอยู่ 624H76028
437
0158
นางสาวปนัดดา หนูน้อย 624H76014
438
0155
นางสาวอริสรา จิตใจดี 624H76037
439
0162
นางสาวรุสนะห์ ตาเละ 624102220
440
0276
R2565001106100029
นางสาวกนกวรรณ ชุนสนิท 624102201
441
0272
นางสาวนวพร แสงเพชร 624102107
442
0269
R2565001106100371
นางสาววราพรรณ คล้อยเต็ม 624102118
443
0271
นางสาวจุรีเพชร จิระเพชรอำไพ 614143506
444
0446
นางสาวจรูญศรี ศิริอ่อน 634418102
445
0393
นางสาวเกวลิน ยิ้มนาโพธิ์ 644973103
447
0079
นางสาวภานุชนาถ พรมดี 644101116
448
0217
นางสาวกนกภรณ์ แก้วพิมพา 614143503
449
0445
นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมสวัสดิ์ 624512111
450
0199
นางสาวสุกัญญา ยางสง่า 624512215
451
0202
นางสาวกมลชนก นารอด 634512101
452
0192
R2565001106100249
28/06/2022
นางสาวจุฑามาศ จันร์สิริ 614186508
453
0022
R2565001106100350
นางสาวฟาตีฮะ อูแล 614186515
454
0025
R2565001106100192
นางสาวบุษยมาศ สายัณห์ 614186609
455
0031
R2565001106100145
นายวิชัย บุญรอด 614110628
456
0369
R2565001106100433
นางสาวสุรีย์พร คงเจริญ 624106008
457
0180
นางสาวสุนิสา ภูวสิฐ์พงศา 644N46231
458
0113
นายศุภชัย ธีรานุวัฒนานนท์ 634724143
459
0316
นางสาวฐนิชา คนซื่อ 624329048
460
0381
นางสาวมุธิตา วรรณโสธร 614148508
461
0488
นางสาววิภาวนี อรุณรัศมี 624106012
462
0183
นางสาวจตุพร น้อยแผลง 624031004
463
0414
นางสาวอชิรญา แข็งขัน 634655118
464
0494
นางสาวภาวนา ตั้งอารมย์ 614101520
465
0245
นางสาวกรรณิการ์ ตั้งวงค์ 624102101
466
0268
นางสาวสุดารัตน์ พรโสภิณ 634N46235
467
0133
นางสาวซอฟาวาตีย์ บือราเฮง 644N46206
468
0105
นางสาวปวริศา งามทวี 644N46216
470
0108
นางสาวเตือนใจ ตรีเดช 634N46108
471
0115
นางสาวหนึ่งฤทัย เพลินสุข 614186628
472
0036
นางสาวภัทราภรณ์ พานฟัก 634186223
475
0010
นางสาวสุภาภรณ์ กะบินรัมย์ 634418121
476
0392
นางสาวศศิธร เนียมทอง 644724119
477
0307
นางสาวอรอุมา คณาศรี 614186630
478
0038
นางสาวธารารัตน์ บุญชู 634724108
479
0313
นางสาวยวิษฐา ทิพย์เสนา 634N46229
480
0131
นางสาวกุลธิดา เวียงคำ 634N46203
481
0123
นางสาวชีภาพร ทิพลาภมงคล 634N46208
482
0125
นางสาวหัสดียา มีนาจ 624186228
483
0019
R2565001106100082
28/06/2022
นางสาวบุณยวีร์ แสนสำราญ 614102516
484
0281
นางสาวกาตีนีย์ ดาโอะ 634973102
485
0084
นางสาวเวธกา พิศวิมล 614186620
486
0035
R2565001106100184
นางสาวอภิชญา สิวะสุเมธ 614186529
487
0029
R2565001106100205
นางสาวปุญญพัฒน์ อย่างสง่า 614186513
488
0024
R2565001106100185
นางสาวอาทิตยา ภู่ทอง 624106017
489
0187
นางสาวสมัญญา เงาแก้ว 614101524
490
0246
R2565001106100400
นายเสฎฐวุฒิ พลวิชัย 614101530
491
0249
R2565001106100385
28/06/2022
นางสาวพุทธรักษา อำนวยผล 624375019
492
0300
นายพีรพงษ์ รอดพยุง 624316035
494
0216
นางสาววรวรรณ โพธิ์งาม 624106011
495
0182
นางสาวสิริยาพร บุญขันธ์ 624106014
496
0184
นางสาวศรัณยา นุ่มผ่อง 624722311
497
0306
นางสาวเสาวรรณณี พรมแก้ว 624110222
498
0354
R2565001106100297
28/06/2022
นางสาวทิวานันท์ ทับแก้ว 614102511
499
0280
นางสาวสุทธิดา แป้นทอง 614102525
500
0282
นางสาวปภาพินท์ สุขเสดาะ 634305104
501
0166
นางสาวอริสา ทองชุ่ม 644101126
502
0220
นางสาวชนัญชิดา ท้วมใหญ่ 644512207
503
0191
นางสาวณัฐดามาศ วันทะมาศ 614150504
504
0064
นางสาวสุจิตตรา พินิจนอก 624N46122
505
0138
นางสาวจิตราพร ทองอ่อน 634272103
506
0074
นางสาวจิดาภา ราโชมาศ 644121102
507
0324
นางสาวรุ่งลัดดา ผิวเหลือง 614110616
508
0367
นางสาวสุวิชาดา ตันบริภัณฑ์ 614110523
510
0362
R2565001106100178
27/06/2022
นางสาวไพริน อยู่ชมบุญ 614101519
512
0244
นายพีรยุทธ แสนสุข 624110126
513
0348
นางสาวกานติศา แซ่ลิ้ม 614101605
514
0251
นางสาวนูรไอณีย์ ทับโทน 634N46119
515
0119
R2565001106100428
นางสาววราภรณ์ พวงเพ็ชร 634724116
516
0314
นางสาวภวิกาญ สังข์ฤทธิ์ 644110215
517
0339
นางสาวชาลิสา ศรีจูเป้า 614101608
518
0253
นางสาวประวีณา ปานเนียม 614145509
519
0464
นางสาวนาตาชา อินทร์ประเสริฐ 614102611
520
0287
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร 624101225
521
0239
นางสาวอัญทิกา อยู่เย็น 624110223
522
0355
นายคณิศร คชเกร็ง 614121529
524
0331
นางสาวชุติมา ยมแก้ว 614102606
525
0286
นางสาววรพรรณ แจ้งเนตร 614102619
526
0290
นางสาวเบญจวรรณ หอมเย็น 614102613
527
0288
นางสาววาสิตา น้อยสุดใจ 634375120
528
0296
นางสาวเนตรชนก เกิดสินธุ์ 644186114
529
0001
นางสาวศุภกานต์ สิงห์เปี้ย 624N46120
530
0137
R2565001106100220
นางสาวกาญจนา พลายน้อย 634186103
531
0008
นางสาววรดา เกิดสาย 644101119
532
0218
นางสาววีรญา ฉายพล 644N46224
533
0110
นางสาวสิริวรรณ ฤกษ์สมุทร 644102218
534
0261
นางสาวเบญจวรรณ สายทอง 644186211
535
0003
นางสาวณฐวรรณ พูนดี 644973108
536
0081
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วเรือง 624106010
537
0181
นางสาวปฐวีกานต์ ทองขำ 634102211
538
0267
นางสาวกันธิชา พนัสนาชี 634724101
539
0312
นางสาวพิมพ์ชนก กล้าศึก 644433104
540
0389
R2565001106100161
นางสาวแวอาอีเสาะ กมาลอดิง 644N46126
541
0099
นางสาวสุทธิดา นันทกิจ 634116114
542
0214
นางสาวเคทอ จันทร์อุปถัมภ์ 614110502
543
0356
นายสิราชัณ แก้วฉวี 634329137
544
0372
R2565001106100075
นางสาวช่อผกา อินทกูล 614186509
545
0023
R2565001106100450
นางสาวชนากานต์ คชชะ 624143003
546
0434
นางสาวนภาพร โทบุตร 634N46112
547
0118
นางสาวจิราภรณ์ พิมพกรรณ์ 634N46205
548
0124
นางสาวธิดารัตน์ ทาวงศ์ษา 634N46110
549
0116
นางสาววิภาดา กุลศรี 634N46134
550
0121
นายราเชนท์ อินทณี 624189130
551
0041
นางสาวอรอุมา ทองมา 634H76128
552
0149
นางสาวสุภาวดี พึ่งมา 634101126
553
0226
นางสาวรัตนากร ปรุโปร่ง 634101117
554
0224
นางสาวอริสา กลมกล่อม 634101128
555
0227
นางสาวมิรฟะ มาหะมะ 614186614
556
0033
R2565001106100280
นางสาวสุพรรณษา คุ้มระบาย 624107006
557
0188
นายอัษฎาวุธ คุ้มระบาย 644107128
558
0174
นางสาวกัญพิชา สุขครึ้ม 614102502
559
0279
นางสาววิภาวดี วิบูลย์ศิลป์ 644121120
560
0326
นางสาวอารยา ซื่อตรง 634102122
561
0265
นางสาวจารุวรรณ อินทร์คง 624434004
562
0401
R2565001106100100
28/06/2022
นางสาวสุวรรณา สังข์เฉย 634512222
563
0195
นางสาววาสนา ขาวเรือง 634101120
564
0225
นางสาวจิรชยา บุญเจือ 624110102
565
0343
นางสาวพิมายพร ดังแสง 634512118
566
0193
นางสาวชมพูนุช พุ่มพวง 634418104
573
0394
นายนัทธพงศ์ อินทราพงษ์ 634189118
575
0040
R2565001106100213
27/06/2022
นายอนุพงศ์ มีภาค 624150021
576
0063
R2565001106100366
นายชลวิทย์ ธารารักษ์ 624N46228
578
0144
นางสาวฟาตีเม๊าะ สะมาแอ 644973118
579
0082
นางสาวศศิวิมล เงินอยู่ 634H76123
580
0148
R2565001106100010
28/06/2022
นางสาวกัญญาภัค ช่อกง 644031201
582
0406
นางสาวพรรณพร คุ้มเครือ 624435113
583
0386
นางสาวทิราภรณ์ จิตกล้า 624N46109
584
0134
นางสาวจันทิมา ชนะแดง 614101503
585
0243
R2565001106100159
28/06/2022
นางสาวสุรัตนา บุญธรรม 614101525
586
0247
R2565001106100386
28/06/2022
นางสาวภาวินี ป้อมใหญ่ 614110613
587
0364
R2565001106100291
28/06/2022
นายรวิภาค แสงอาทิตย์ 614102529
588
0283
นางสาวณิชาภัทร สินคงอยู่ 634724204
589
0319
นางสาวกนกวรรณ แสงสาคร 644121101
590
0323
นายบูรพา รอดสาย 634106121
591
0176
นางสาวราณี แก่นแก้ว 634106114
592
0175
นางสาวอานิฟา เลาะซา 644N46137
594
0102
นางสาวพนิดา ชิดดุสดี 644N46119
595
0096
นางสาวพรรณิกา พรมศรี 614149518
596
0475
นางสาวยุภารัตน์ อ่อนน้อย 624N46115
597
0136
นางสาวจรรยพร แซ่เฮ้ง 644328102
598
0173
นางสาวสิริมา สุขสวัสดิ์ 634815116
600
รอพิจารณา
นางสาวสายใจ สาวะรักษ์ 644031221
601
รอพิจารณา
นางสาวสุวิชา สาวะรักษ์ 644242109
602
รอพิจารณา
นางสาวบรรจง พูลนาค 624329049
603
รอพิจารณา
นางสาววิชชุลดา ไม้จันทร์ 624329027
604
รอพิจารณา
นางสาวณัฐิกาญจน์ อบแย้ม 634722106
605
รอพิจารณา
นางสาวสุชาดา เม่งพัด 634973118
606
รอพิจารณา
นางสาวศศิประภา อินทรักษา 644418226
607
รอพิจารณา
นางสาวณัฐสิริ แก้วสมทอง 644N46209
608
รอพิจารณา
นายกำจร สมุทรชัยสกุล 624106019
609
รอพิจารณา
นางสาวฐิติมา สว่างเนตร 624655006
610
รอพิจารณา
นายทิชานนท์ อุทารไทร 634189116
611
รอพิจารณา
นางสาวจริยา กุลโทแก้ว 624H76006