ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา (ประตูหมายเลข 1) หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์ คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.101) พร้อมติดรูปถ่ายของผู้ขอกู้ยืมเงินใน ชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. แบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ระบบ e-Studentloan ที่พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer

3 เอกสารของผู้ขอกู้ อย่างละ 1 ฉบับ
     1) สำเนาทะเบียนบ้าน
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
     3) ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
     4) เอกสารที่ต้องเพิ่มเติม (เฉพาะผู้กู้รายเก่า)
          ก. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้านที่มีหมายเลขบัญชี
          ข. สำเนาสัญญากองทุน กยศ. ฉบับปีล่าสุดที่กู้ยืม
          ค. ข้อมูลการทำสัญญาของผู้กู้ยืม จากเว็บไซต์ https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ข้อมูลสัญญา แล้วพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer
          ง. ข้อมูลรายละเอียดแบบยืนยัน จากเว็บไซต์
https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/ESLLogin.do ในเมนูที่ 1 ข้อมูลสัญญา แล้วพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ควรพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer

4. เอกสารของคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว ทั้งที่จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
     1) สำเนาทะเบียนบ้าน
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
     3) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

5. เอกสารของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
     1) สำเนาทะเบียนบ้าน
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
     3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
     กรณีที่บิดา-มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรมาแทน หากไม่มีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่มีข้อความระบุว่า “ตาย” หรือขอใบรับรองการตาย ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยอนุโลม

6. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
     1) มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
     2) ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมเอกสารดังนี้
          ก. สำเนาทะเบียนบ้าน
          ข. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
     คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
          ก. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
          ข. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          ค. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่

7. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

8. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง รูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว

9. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษาที่ผ่าน
     1) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
     2) กรณีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง

10. หลักฐานอื่น ๆ เช่น 
     - สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)
     - สำเนาใบสุทธิพระ (กรณีบวชเป็นพระ)
     - สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (กรณีไม่สามารถทำงานได้เพราะพิการ)
     - ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถเซ็นเอกสารได้)
     - สำเนาใบหย่า (กรณีชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อด้วย)


* หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น