ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบ

                    1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL ...คลิก 

                   2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ...คลิก  

                   3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2565   ...คลิก 

                   4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ

                          มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน   ...คลิก 

                          ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)   ...คลิก 

                          บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ   ...คลิก 

                     5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ...คลิก 

                     6. เฉพาะผู้กู้รายใหม่ / รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม / ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ย้ายหรือเปลี่ยนสาขา

                        6.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก 

                        6.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก 

                     7. เฉพาะผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ขอกู้เกินหลักสูตร

                        7.1 แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร   ...คลิก 

                        7.2 ใบรับรองผลการศึกษา   ...คลิก 

                        7.3 ใบรับรองรายวิชา หน่วยกิตคงเหลือที่จะขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มของ กองทุนฯ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน คลิก  ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567 คลิก  ที่นี่

  

 • แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
  1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL
  2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม) หรือใบรับรองผลการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
  4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
      4.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
      4.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
                  คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
                  4.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
                  4.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
                  4.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                  4.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  6. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะกลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม
      6.1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
      6.2. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
 • แนวปฏิบัติในการทำสัญญา และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เฉพาะกลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม)
  1. สัญญากู้ยืมเงิน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของผู้ขอกู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ

 • แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
      4.1. กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ส่ง ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือ
      4.2. กรณีสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
      4.3. กรณีเป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 66 ครั้งที่1  คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

 

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืมและวิธีการลงนามในเอกสาร คลิก  ที่นี่

ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอเบิกเงิน กยศ. 2566 คลิก  ที่นี่

 • แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ (จัดส่งภายหลังได้)
      5.1. กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ใช้เงิน กยศ. ลงทะเบียน ส่ง ยืนยันใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย https://reg.pbru.ac.th/register/home  (ไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินมาส่ง) หรือ
      5.2. กรณีสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
      5.3. กรณีเป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน คลิก  ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2566 คลิก  ที่นี่

  

 • แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
  1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL
  2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม) หรือใบรับรองผลการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2565
  4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
      4.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
      4.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
                  คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
                  4.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
                  4.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
                  4.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                  4.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
  5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  6. เอกสารเพิ่มเติม เฉพาะกลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม
      6.1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
      6.2. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา) 
 • แนวปฏิบัติในการทำสัญญา และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เฉพาะกลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม)
  1. สัญญากู้ยืมเงิน พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของผู้ขอกู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ

 • แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
      4.1. กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ส่ง ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือ
      4.2. กรณีสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
      4.3. กรณีเป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ