เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถานศึกษา คือ
     1) ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของมหาวิทยาลัย ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า (GPA) 2.00
     2) ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม ในระดับ ม.ปลาย ไม่กำหนดผลการเรียน
     3) ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม ในระดับ ปริญญาตรี ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า (GPA) 2.00

     กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว