ตามพระราชบัญกองทุนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 4 ลักษณะ ปัจจุบันเปิดให้บริการเพียงลักษณะที่ 1 และ 2 เท่านั้น โดยให้กู้ยืม 2 รายการ คือ 1. ค่าเล่าเรียนหรือค่าลงทะเบียนตามจริงแต่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  2. ค่าครองชีพ เดือนละ 2,400 บาท (ในปี 2563 เป็นต้นไปจะเพิ่มเป็นเดือนละ 3,000 บาท)

1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)

 

2. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)

 

3. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ "ยังไม่เปิดบริการ"

4. นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ "ยังไม่เปิดบริการ"