ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

1. กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

        ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตามกำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินอย่างเคร่งครัด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การขอกู้ยืมทันที โดยมีกำหนดการและขั้นตอน ดังนี้

ลำดับ

ระยะเวลา

รายการ

สถานที่

1.       

1 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2565

1.   ผู้กู้ยืมเงิน ยืนยันข้อมูล / จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผ่านระบบกองทุนเงินฯ

https://www.studentloan.or.th/

2.   ผู้กู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 1/2565 และจัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา

3.   ผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้ยืมเงิน ที่ระบบตรวจสอบสถานะของมหาวิทยาลัย  ได้ทางเว็บไซต์

http://pbruloan.pbru.ac.th/

 2. แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ

                      ผู้ขอกู้ยืมต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

 • แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม                                                                                     จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของผู้ขอกู้ยืม                                                                                                       จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)       จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาสัญญาฉบับเดิมที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                                                                   จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการลงทะเบียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)                                                                                                                  จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน หรือ
  • สำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
  • เป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ