รายชื่อผู้ที่ได้รับการขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงิน กยศ. 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 -25 พ.ย. 2565 

หากเลยระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้กู้ยืมเงิน สละสิทธิ์ 

นางสาว จันทิมา แซ่เฮง 644186205 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
นางสาว ชยาเอม ปี่แก้ว 654186206 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
นางสาว สิริมา ร่วมชาติ 654186224 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
นางสาว อริศรา โส๊ะขาว 654186129 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
นาย วิทวัส ยิ้มใย 634257118 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว หนึ่งฤทัย กล่ำเอม 654261115 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
นาย อนุพงศ์ มีภาค 624150021 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว วิสา ฉิมงาม 634272109 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อรรถพล วอทอง 654244142 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ภัทรภร ทิพย์มนตรี 654244105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ชนินันท์ สุขเอมโอษฐ์ 644244101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว สุดารัตน์ สุดดี 655246230 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว ยุวนี นาคเสน 655246221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว ขนิษฐา สิงห์แก้ว 624N46204 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว วาสนา คงกระพันธ์ 644N46125 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว ปณิดา อักษรเนียม 624N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว อรทัย แดงไสว 644H76227 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นางสาว ชณัญญา ทองคำ 655176207 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นาย ขวัญชัย ทองสุข 654107108 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อนุพงศ์ ฟักพูน 654107133 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย เจตน์ ศรีมัจฉา 634107104 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย คณาธิป สมหวัง 654107109 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว กฤติยาภรณ์ ศรีพรม 644512101 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อรรถพล ปานม่วง 614512241 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อาวุฒิ ทองดีเลี้ยง 654512141 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ศุกลภัทร แก้วมงคล 614512219 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อมรรัตน์ แก้วสะอาด 654512225 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ณิชาพร ภูนัสสูง 654512107 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ฐากูร เศวตสุวรรณ 644512233 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อภิญญา สว่างดี 654313109 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ณัฐธิดา กลิ่นจันทร์ 654313101 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ปวีณา นุภาสันต์ 654313104 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว นัยนา รักมากมิตร 624316009 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ชลิสา กาพล 654116110 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อภิญญา ปั่นทรัพย์ 654116130 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว มัทรียา โตเอี่ยม 624101222 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว พิมพ์วลัญช์ นวนพลอย 644101115 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว จิณณพัต งามขำ 634101105 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย สุภัทร อารีย์ลภ 654724147 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อรัญญา มัสยามาศ 644121125 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย บัญญพนธ์ กิตติวัฒนโชติ 654317120 ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย สุธินันท์ แก้วมีมาก 654101123 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว จุฑามาส สิริรุ่งเรือง 624418107 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นางสาว เจตสุภา สาละวัน 654418109 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นางสาว ชไมพร นวมศิริ 654434102 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นางสาว ณัฐทินี ดุษฎี 654434103 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นาย ธีรศักดิ์ พุกงาม 644512113 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นางสาว รัตนา สิงห์งาม 654418121 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
นางสาว สุวรรณา สิทธะนงค์ 644815112 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
นาย ภูผา ศรีหอม 654815128 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
นาย ทักษ์ดนัย พุ่มสุวรรณ 654815122 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
นางสาว ปะการัง จันทร์เพ็ญ 654815111 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
นางสาว กานต์ชนิต ศรีฟ้า 624031003 บัญชี วิทยาการจัดการ
นางสาว จิราวรรณ สำมะลี 654031204 บัญชี วิทยาการจัดการ
นางสาว รวิพร พงษ์พิมพ์ 634031123 บัญชี วิทยาการจัดการ
นางสาว ขวัญแก้ว เชยชุ่ม 654031101 บัญชี วิทยาการจัดการ
นาย ธนพล ใบสิริ 658431034 บัญชี วิทยาการจัดการ
นางสาว ปิ่นมนัส ล่อใจ 644031215 บัญชี วิทยาการจัดการ
นางสาว กัลยาณี สุขกระจ่าง 654143102 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย คมสันต์ ยุงหนู 634143121 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว พรสินี พฤกษ์ปิติ 644145102 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ภากร ไทยอุดมทรัพย์ 654232121 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ณัฐพัชร์ ตุ่มอ่อน 614232003 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาว ปาริชาติ ทองจีน 634666105 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย ทักษ์ดนัย ชมทองเทศ 644659115 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม