รายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ดำเนินการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

กรุณาติดต่อ ภายในวันที่ 30 กันยนยน 2565 หากพ้นกำหนดถือว่า นักศึกษา ไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

1301 นางสาว อริศรา โส๊ะขาว 654186129 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1302 นางสาว ชยาเอม ปี่แก้ว 654186206 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1306 นางสาว สิริมา ร่วมชาติ 654186224 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1735 นางสาว พัชราภา พงษ์พิศาล 644186217 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
0590 นางสาว ณพิชญา ปรางงาม 644186122 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1312 นางสาว จันทิมา แซ่เฮง 644186205 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1739 นางสาว กนกวรรณ เกตุแก้ว 614186503 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
0025 นางสาว ฟาตีฮะ อูแล 614186515 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
0033 นางสาว มิรฟะ มาหะมะ 614186614 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
1315 นาย วีระพงศ์ ไมตรีจิตต์ 654189125 พลศึกษา ครุศาสตร์
1802 นาย อนุวัฒน์ ศรีจันทร์ 654189129 พลศึกษา ครุศาสตร์
1803 นางสาว พรพิมล ปิ่นทอง 644189103 พลศึกษา ครุศาสตร์
0041 นาย ราเชนท์ อินทณี 624189130 พลศึกษา ครุศาสตร์
0616 นางสาว อนุชศรา สาครแก้ว 624189207 พลศึกษา ครุศาสตร์
1326 นางสาว บัณฑิตา อินทนิน 654280105 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1806 นางสาว กรวีณา ครามสูงเนิน 654271101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
1807 นางสาว กานต์ธิดา บัวสุวรรณ 654271103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
1329 นางสาว รักษ์มณี พิบูลพูนทวีสุข 654271111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
1890 นางสาว ณีรดา ทรัพย์มณี 644271104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
1331 นางสาว ธมนวรรณ สังข์เสน่ห์ 644271105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร
1333 นางสาว ศศิธร ปานสวย 654261112 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1335 นางสาว หนึ่งฤทัย กล่ำเอม 654261115 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1339 นางสาว ธนัชพร พรหมดี 654261148 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
0638 นางสาว ชุติมณฑน์ ประสิทธิ์พร 644261105 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1900 นางสาว วรินทร แก้วปรีดาเชษฐ 644261118 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
0640 นาย อัษฎาวุฒิ หงษา 634261135 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
1340 นางสาว ชนิกานต์ อินทชิต 654150102 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1341 นางสาว นภัสรา สมมิตร 654150104 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1744 นาย ภาณุพันธ์ ดวงขยาย 634150114 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0063 นาย อนุพงศ์ มีภาค 624150021 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0652 นางสาว ณภัทรา สมมิตร 624150024 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0653 นางสาว ปิยธิดา แก้วมาศ 614150508 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0654 นางสาว อรอุมา แก้วโครภ 614150513 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1746 นางสาว นัยนา ยินดี 624274007 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0659 นาย ธวัชชัย นาคนารี 624274016 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1915 นางสาว กนกวรรณ ชวนชิด 624274026 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
0656 นาย วันชนะ ศรีสละ 614274022 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1346 นางสาว กัลยากร จงแจ่มใส 654272101 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ
1348 นาย ธเนศ ชื่นชม 654274111 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ
1809 นางสาว ภัทรภร ทิพย์มนตรี 654244105 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1355 นางสาว วรรณิศา ศรีวายพราหมณ์ 654244106 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1358 นาย พิทักษ์พงศ์ หุ่นงาม 654244127 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1810 นาย สรันหพัตร คุ้มบัวลา 654244136 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1812 นาย หัตถ์ฐากร แน่นอุดร 654244140 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1359 นาย อรรถพล วอทอง 654244142 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1360 นางสาว ชนินันท์ สุขเอมโอษฐ์ 644244101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1898 นาย ธนภัทธ์ สีชมภู 624244001 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1813 นางสาว กมลลักษณ์ นัครา 654973102 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1363 นางสาว เกวลิน จันทร์แจ้ง 654973103 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1814 นางสาว ณัฐนันท์ ปักษา 654973107 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1373 นางสาว ภัคจิรา บัวสาย 654973119 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1374 นางสาว มารีนี เจ๊ะหะ 654973121 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0546 นางสาว สุทธิวงศ์ สังข์พุก 644973120 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0691 นางสาว อูไรนะห์ ฮาแว 624973011 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0692 นาย ณัฐวุฒิ กราบทอง 624973012 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1380 นางสาว จิราพร จำรัสประเสริฐ 655246103 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0514 นางสาว ญาดารัตน์ รัตนกูล 655246107 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1815 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีชุมแสง 655246212 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1397 นางสาว นภัสสร บุตรดา 655246214 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1402 นางสาว ยุวนี นาคเสน 655246221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1404 นางสาว สุดารัตน์ สุดดี 655246230 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0538 นางสาว วาสนา คงกระพันธ์ 644N46125 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0511 นางสาว ชฎาวัลย์ แก้วหาดี 644N46205 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1754 นาย อาหาหมัดลุตฟี มะดีเยาะ 634N46240 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0765 นางสาว กันยารัตน์ เฉพาะตรง 624N46102 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0770 นางสาว นารีมาน ยะหะยา 624N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1755 นางสาว พจมาน คำรักษ์ 624N46113 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0771 นางสาว ฟาซีลา เจะและ 624N46114 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0778 นางสาว อานาดีย๊ะ หะยีสาและ 624N46125 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0781 นาย ปวเรศ อัศวภัชรกุล 624N46129 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0788 นางสาว ขนิษฐา สิงห์แก้ว 624N46204 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0140 นางสาว จุรีพร แสงถลุงเหล็ก 624N46206 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0795 นางสาว นูรีดา กูลูแว 624N46214 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0796 นางสาว ปณิดา อักษรเนียม 624N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0805 นาย อนุชา เศตพันธ์ 624N46230 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0806 นางสาว เมยาวี ศรีหามี 624N46232 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0809 นางสาว ธัญญธร เนตรมณี 624N46235 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0810 นาย อานูวา เซ็งมะ 624N46236 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1413 นางสาว ภัททิรา ดำกล่อม 655176123 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1817 นางสาว จิตราภรณ์ คำวิเศษ 655176205 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1423 นางสาว ชณัญญา ทองคำ 655176207 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1428 นางสาว ปานดวงใจ กันพร้อม 655176219 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1434 นางสาว ณัฐธยาน์ ทรหด 644H76107 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0814 นางสาว สุพิชฌาย์ วงษ์สวัสดิ์ 644H76120 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1883 นางสาว เอิ้องฟ้า มากมูล 644H76128 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1437 นางสาว อรทัย แดงไสว 644H76227 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
0830 นางสาว อนงนาฎ สารประดิษฐ์ 624H76032 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
1818 นางสาว ภาวินี ฮะง้วน 654305107 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0834 นางสาว ประภัสสร แน่นพะเนา 624305006 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0838 นางสาว จันทิมา ทินวงษ์สวย 634328102 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1905 นางสาว ภาณุมาส ขาวสุข 624328015 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1902 นางสาว ทิพาวรรณ ใจบุญ 624328051 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1446 นาย เกษมศักดิ์ เรืองรัตน์ 654327113 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906 นาย ขวัญชัย ทองสุข 654107108 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1820 นาย คณาธิป สมหวัง 654107109 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1454 นาย นิวิฐ ผลาพฤกษ์ 654107122 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1912 นาย ศิวกร นาคสุก 654107132 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1821 นาย อนุพงศ์ ฟักพูน 654107133 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0849 นางสาว เมทินี คุ้มสวัสดิ์ 634107102 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0850 นางสาว ฐานิตา สังข์อ่อน 634107101 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1459 นาย เจตน์ ศรีมัจฉา 634107104 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0852 นาย ธนกร ปานมืด 634107105 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1911 นางสาว วิภาพร เทียนนาค 654106109 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0858 นางสาว อมราพร อยู่สุข 644106113 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1822 นางสาว จิราภรณ์ บำรุงพงษ์ 644106103 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1823 นางสาว จิราเจต บุญช่วยวงศ์ 644106104 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1463 นางสาว ธนวรรณ ฤทธิรุณ 634106106 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0871 นางสาว นันทวรรณ น่วมดี 624106007 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0876 นาย เรืองศักดิ์ แร่เพชร 614106527 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1464 นาย สุรวิช เกตุแก้ว 654121122 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1465 นางสาว ณิชาพร ภูนัสสูง 654512107 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1824 นางสาว ธิชากร ดินแดง 654512112 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1825 นางสาว ปิ่นอนงค์ หลอดทอง 654512117 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1469 นางสาว มุนินทร์ ดังแสง 654512120 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1470 นางสาว รุ่งทิพย์ สามงามดี 654512121 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1826 นาย อาวุฒิ ทองดีเลี้ยง 654512141 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1477 นางสาว อมรรัตน์ แก้วสะอาด 654512225 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1827 นาย พฤฒพงศ์ สิวะสุเมธ 654512235 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0880 นาย อาทิวรา บุญรอด 644512142 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0881 นางสาว กรรณิกา ศรีเมือง 644512203 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1480 นางสาว กฤติยาภรณ์ ศรีพรม 644512101 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1828 นางสาว กัลยากร เทียนนาค 644512102 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1887 นางสาว ธัญสุดา กำเนิดแจ้ง 644512109 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1763 นางสาว วรศิณี บุญเรือง 644512121 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1482 นาย ฐากูร เศวตสุวรรณ 644512233 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0204 นางสาว ศุกลภัทร แก้วมงคล 614512219 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0205 นาย อรรถพล ปานม่วง 614512241 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1830 นางสาว ณัฐธิดา กลิ่นจันทร์ 654313101 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1831 นางสาว ปวีณา นุภาสันต์ 654313104 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1484 นางสาว อภิญญา สว่างดี 654313109 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1908 นาย ธนกร หอมจันทร์ 654313111 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0892 นางสาว ฐิตาพร ใช้ดี 644313106 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1832 นางสาว กนกวรรรณ เจริญสุข 654116101 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1487 นางสาว กัญญารัตน์ เอกนก 654116104 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0578 นางสาว ชลิสา กาพล 654116110 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0554 นางสาว อภิญญา ปั่นทรัพย์ 654116130 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1833 นาย ธีรศักดิ์ บุญสวัสดิ์ 654116135 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1503 นางสาว พิมพ์ชนก เต่าหลาย 654116137 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0901 นางสาว นัยนา รักมากมิตร 624316009 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0215 นางสาว มัชฌิมา เดชคล้ำ 624316018 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1834 นางสาว คุณัญญา จันทร์สุข 654101103 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1508 นางสาว นิตยา ไชยสาร 654101109 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1521 นางสาว สิริยากร สว่างวุฒิไกร 654101224 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0565 นาย ธิติวุฒิ บุตรดี 654101228 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0914 นางสาว กนกวัลย์ ตะเภาทอง 644101201 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0916 นางสาว คนึงนิจ เกิดสดับ 644101204 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1524 นางสาว พิมพ์วลัญช์ นวนพลอย 644101115 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0926 นางสาว จิณณพัต งามขำ 634101105 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1767 นางสาว ชุติมา ถ้ำแก้ว 634101203 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1768 นางสาว อมรรัตน์ สุขเพ็ง 634101226 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1769 นางสาว อรดา แซ่หลี 634101227 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0236 นางสาว จีรนันท์ ขวัญใจ 624101203 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1882 นางสาว วิราวรรณ วิมุกตะลพ 624101227 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0950 นางสาว จุฑาวรรณ บึงสพาน 614101504 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0951 นางสาว ซาฮารา ดอเล๊าะ 614101505 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0952 นางสาว น้ำฝน ใจหลัก 614101511 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0953 นางสาว ปนัดดา นาคสิงห์ 614101512 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0955 นางสาว กรกนก สิทธิชัย 614101601 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0956 นางสาว นุชจรี หอมเนียม 614101610 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0957 นางสาว พรหมพร ชูชมกลิ่น 614101612 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1526 นางสาว เจวารินทร์ ยัญญะจันทร์ 654102105 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1892 นางสาว มนัสนันท์ พันธ์โพธิ์ 654102113 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1835 นาย ฟิตรีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ 654102126 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0960 นางสาว ณัฐมล ดาวรายรัมย์ 644102108 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0962 นางสาว โสภิตา พลอยพลาย 644102118 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0982 นางสาว นุรซูฮาร์ดา เจ๊ะมายิ 614102501 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0986 นางสาว รูฆอยยะห์ ยูโซ๊ะ 614102521 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1539 นางสาว กุลณัฐธิดา วันเสือ 654375102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1838 นาย สุริยา สังข์ทอง 654722237 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1547 นาย ธาดา วัชโรบล 654722239 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1901 นางสาว วิภาดา แสงทอง 634722213 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1010 นาย สุชาญ ขันธ์แก้ว 624722128 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1555 นางสาว มาริสา ทองเหี่ยง 654724120 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1560 นาย สุภัทร อารีย์ลภ 654724147 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1034 นางสาว อุษา นิลวดี 624724321 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1577 นางสาว จิรัชยา ยิ้มยวน 654121101 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1579 นาย กิตติธร แสนสำราญ 654121123 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0326 นางสาว วิภาวดี วิบูลย์ศิลป์ 644121120 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1581 นางสาว อรัญญา มัสยามาศ 644121125 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1042 นางสาว ณัฐมล สาดสาน 634121104 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1053 นางสาว ลักษณาภรณ์ กาญจนโรจน์  614121520 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1583 นาย ธนากร ชูชาติ 654317118 ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1584 นาย บัญญพนธ์ กิตติวัฒนโชติ 654317120 ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1585 นาย พงศกร บุญเรือง 654110123 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1586 นาย สุธินันท์ แก้วมีมาก 654101123 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1840 นางสาว ณัฐิดา สีนาก 654110104 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1591 นางสาว รัตนาภรณ์ รุ่มรวย 654110112 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1592 นางสาว วิสุดาภรณ์ หมื่นราม 654110115 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1593 นางสาว ศิโรรัตน์ อ้อมคล้าย 654110117 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1595 นางสาว นริศรา ทองแสง 654110207 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1596 นางสาว เพชรรัตน์ หิรัญ 654110211 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1780 นางสาว มนบทกานต์ หนูบังเกิด 644110112 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1602 นางสาว ศิริวรรณ สวัสดี 644110115 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1068 นางสาว จารุวรรณ มณีเขียว 634110202 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1077 นางสาว ณัฐธิดา ประสิทธิ์พร 624110209 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0352 นางสาว พรรณวดี อยู่คง 624110215 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1078 นางสาว วิภาภรณ์ เม่งเตี๋ยน 624110220 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1079 นางสาว นภา สาลี 614110501 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1080 นางสาว จันทรัตน์ ทองเกตุ 614110503 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1081 นางสาว เบญจพร ชูศรี 614110509 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1082 นางสาว วริยา คล้ายทิพย์ 614110516 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1884 นางสาว ศศิภา แย้มอินทร์ 614110517 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1083 นางสาว ศันสณีย์ แสนเลิศ 614110518 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1084 นางสาว ธัญลักษณ์ จิ๋วใย 614110608 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1842 นางสาว ธนพร น้อยถนอม 654329101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1604 นางสาว โสภาวรรณ คำภูมี 654329108 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1843 นาย ภูวนัย น่วมศิริ 654329111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1844 นาย วสวัตติ์ อัตตโน 654329112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0380 นาย สามารถ นาล้วน 624329047 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1104 นาย เจษฎา แดนมะตาม 634435113 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1105 นางสาว น่ารัก จันทร์อุปถัมภ์ 614435003 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1106 นางสาว สิริพร ล้วนแก้ว 614435013 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1609 นาย ธีรศักดิ์ พุกงาม 644512113 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1613 นางสาว เจตสุภา สาละวัน 654418109 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1616 นางสาว รัตนา สิงห์งาม 654418121 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1848 นางสาว ณัฐสุดา ห้วยแก้ว 654433109 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1893 นางสาว เบญจพร ส้าเหร็ม 654433112 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1849 นางสาว มณีวรรณ พ่วงสำราญ 654433124 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1850 นาย ขจรศักดิ์ แก้วทอง 654433135 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1623 นาย ธีรภัทร์ ปิ่นพงษ์ 654433140 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1624 นางสาว ชไมพร นวมศิริ 654434102 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1851 นางสาว ณัฐทินี ดุษฎี 654434103 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1626 นางสาว ศวิตา พรรณโรจน์ 654434115 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1853 นาย ทักษ์ดนัย ทับทิมทอง 644418233 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1631 นางสาว จุฑามาส สิริรุ่งเรือง 624418107 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ
1635 นางสาว ปะการัง จันทร์เพ็ญ 654815111 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1636 นางสาว มนัสนันท์ จงดี 654815113 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1854 นาย ทักษ์ดนัย พุ่มสุวรรณ 654815122 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1855 นาย ภูผา ศรีหอม 654815128 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1637 นางสาว สุปรียา ฮกเจริญ 654815134 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1638 นางสาว สุวรรณา สิทธะนงค์ 644815112 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ
1639 นางสาว ขวัญแก้ว เชยชุ่ม 654031101 บัญชี วิทยาการจัดการ
1650 นางสาว ธัญจิรา ด้วงกลึง 654031128 บัญชี วิทยาการจัดการ
1651 นางสาว จิราวรรณ สำมะลี 654031204 บัญชี วิทยาการจัดการ
1857 นางสาว นันท์นภัส นกยูงทอง 654031209 บัญชี วิทยาการจัดการ
1786 นาย ธนพล ใบสิริ 658431034 บัญชี วิทยาการจัดการ
1135 นางสาว ปิ่นมนัส ล่อใจ 644031215 บัญชี วิทยาการจัดการ
1137 นางสาว อรพรรณ เกตุกร 644031225 บัญชี วิทยาการจัดการ
1787 นางสาว พรรณฤศา กลิ่นนิรัญ 634031119 บัญชี วิทยาการจัดการ
1144 นางสาว รวิพร พงษ์พิมพ์ 634031123 บัญชี วิทยาการจัดการ
0413 นางสาว กานต์ชนิต ศรีฟ้า 624031003 บัญชี วิทยาการจัดการ
1659 นางสาว กัลยาณี สุขกระจ่าง 654143102 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1667 นางสาว อังคณา ทองพลอย 654143125 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1669 นาย จตุพล นวลจังหวัด 654143127 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1160 นาย คมสันต์ ยุงหนู 634143121 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1671 นาย จิรายุส จุลศักดิ์โสภณ 634143122 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1896 นาย เมธิชัย บำรุงใจ 644145110 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1677 นางสาว พรสินี พฤกษ์ปิติ 644145102 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1176 นางสาว ธิดารัตน์ เย็นใจ 624145001 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1680 นางสาว จันจิรา บุญคง 654149104 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1891 นางสาว มัทนพร แซ่โง้ว 654149119 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1183 นางสาว เบญญาภา การจักร์ 644149111 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1196 นางสาว พนิตพร แยกรัง 624149009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1918 นางสาว อิฟตีฮัน จิ 624149020 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1197 นางสาว ธันวาพร ศรีสวัสดิ์ 614149510 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1886 นางสาว น้ำผึ้ง พึ่งทอง 614149513 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1909 นางสาว ปัณฑารีย์ กุมาร นิกัม 654232105 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1863 นางสาว ศศิประภา ศรีสวัสดิ์ 654232112 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1864 นาย ชิวเจี๋ย สันติพิทักษ์วงศ์ 654232118 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1689 นาย ภากร ไทยอุดมทรัพย์ 654232121 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1691 นาย วิศรุต คุ้มน้อย 654232127 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1202 นางสาว พรทิพย์ เม่นน้อย 634232108 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1213 นางสาว ณัฐพัชร์ ตุ่มอ่อน 614232003 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1867 นาย ชิตพล มีแสง 654148111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1219 นางสาว ดุษสดี กลิ่นนิรัญ 634148107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1222 นางสาว ชิดชนก เพชรวิเชียร 624148008 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1889 นางสาว วิลาวรรณ จันทร์สุข 624148017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1223 นางสาว นันธิชา โตไพโรจน์ 614148501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1225 นางสาว พรพิมล สวัสดี 614148506 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1226 นางสาว วราภรณ์ ทวีสุข 614148510 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1227 นางสาว สวนิต ปิ่นพงษ์ 614148513 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1228 นางสาว อภิชญา ฉายแสงเดือน 614148515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1868 นาย พลพล ศรีจันทร์ 654242116 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1791 นางสาว เกสรา วรเลิศ 634242101 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1869 นางสาว ทิพย์วลี เพชรอยู่ 654666101 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1870 นาย ภัคพล ข้อออ 644666114 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1792 นางสาว ปาริชาติ ทองจีน 634666105 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1899 นาย รัตนชัย บุญนำ 634666119 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1707 นางสาว กฤษณา รักษาราช 624655002 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1708 นาย สุริยะ พินโท 624655032 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1717 นาย อธิเทพ ถือสัตย์ 654148101 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1873 นางสาว ฐิติรัตน์ สมนาแซง (ทุนเรียนดี) 644659104 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1260 นางสาว พรสุดา ทองลอย 644659106 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1874 นาย กฤษณพงศ์ เวชสรรเสริญ 644659112 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1725 นาย ทักษ์ดนัย ชมทองเทศ 644659115 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0506 นางสาว กุบรอ ตุ้งกู 634651101 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1279 นาย ปิยพล โรจนครินทร์ 634651111 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1282 นาย สายสัมพันธ์ ชูวงศ์ 634651118 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1875 นาย อภิชิต ภิรมย์เนตร์ 634651119 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1729 นาย รุ่งอรุณ วัลณา 654651109 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1876 นาย วุฒินันท์ เย็นค่ำ 654651111 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1917 นางสาว ณัฐนรี แตงปาน 644651106 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1877 นางสาว สุชาดา อารมณ์ปลื้ม 655052111 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1732 นางสาว สุตาภัทร พรั่งพร้อมใจ 655052112 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1878 นาย นฤชัย มากท่าแซะ 655052114 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0566 นาย ภาวนา มีทรัพย์ 655052115 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1879 นาย รัชชานนท์ ปฏิแพทย์ 655052116 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1733 นาย อนนต์ หอมกลิ่น 655052118 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1734 นาย กิตติธัช ใจกล้า 655052119 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1284 นางสาว กัญญารัตน์ เลิศงาม 644A52101 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1285 นางสาว ปณิสรา ศรีเพชร 644A52109 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1798 นางสาว ปภาวรินท์ อินทเคน 634A52103 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1799 นางสาว มานิดา ดอกรัก 634A52104 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม