อธิบายเอกสาร/หลักฐานประกอบ

                    1.  คำขอยื่นกู้ของกองทุนกยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย)... คลิก 

                   2. ใบรายงานผลการศึกษา (GPAX : คะแนนเฉลี่ยสะสม) หรือใบรับรองผลการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ... คลิก  

                   3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566(จิตอาสา) ... คลิก 

                   4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ

                          มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ... คลิก 

                          ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)  ... คลิก 

                          สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ) ... คลิก 

                     5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ... คลิก 

                     6.  เฉพาะผู้กู้รายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา

                        6.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  ... คลิก 

                        6.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา) ... คลิก 

                     7.  คุณจะต้องกู้รายรายมหาวิทยาลัยเก่าของที่ขอกู้เกินหลักสูตร

                        7.1 แบบขอคำร้องขอเงินเกินหลักสูตร ... คลิก 

                        7.2 ใบรับรองผลการศึกษา ... คลิก 

                        7.3 รายวิชาหน่วยกิตคงเหลือที่จะขอเงินเกินหลักสูตร (ตามรูปแบบของกองทุนฯ)