ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2567
เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินคลิก   ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567 คลิก   ที่นี่

2. แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
    2.1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL
    2.2. ใบรายงานผลการศึกษา (GPAX : คะแนนเฉลี่ยสะสม)
    2.3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
    2.4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
                2.4.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
                2.4.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
                        2.4.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
                        2.4.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
                        2.4.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                        2.4.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
    2.5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
    3.1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
    3.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทน จำนวน 1 ฉบับ โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)
    3.3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
    3.4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
                3.4.1. กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.1.1. ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องนำส่งเอกสาร) หรือ
                         3.4.1.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีสำรองจ่าย
                3.4.2. ไม่กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.2.1. ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ หรือ
                        3.4.2.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินด้วยตนเอง