ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2567
เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินคลิก   ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567 คลิก   ที่นี่

2. แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
    2.1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL
    2.2. ใบรายงานผลการศึกษา (GPAX : คะแนนเฉลี่ยสะสม)
    2.3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
    2.4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
                2.4.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
                2.4.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
                        2.4.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
                        2.4.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
                        2.4.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                        2.4.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
    2.5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
    3.1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
    3.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทน จำนวน 1 ฉบับ โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)
    3.3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
    3.4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
                3.4.1. กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.1.1. ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องนำส่งเอกสาร) หรือ
                         3.4.1.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีสำรองจ่าย
                3.4.2. ไม่กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.2.1. ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ หรือ
                        3.4.2.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินด้วยตนเอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 67 ครั้งที่2  คลิก

กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2567 เฉพาะรายเก่ามหาวิทยาลัย  คลิก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และข้อกำหนดเงินกองทุนเงินให้เพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567 เฉพาะรายเก่าของมหาวทยาลัย

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินคลิก   ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567 คลิก   ที่นี่

2. แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
    2.1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL
    2.2. ใบรายงานผลการศึกษา (GPAX : คะแนนเฉลี่ยสะสม)
    2.3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
    2.4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
                2.4.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
                2.4.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
                        2.4.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
                        2.4.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
                        2.4.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
                        2.4.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
    2.5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
3. แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
    3.1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
    3.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทน จำนวน 1 ฉบับ โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)
    3.3. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
    3.4. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
                3.4.1. กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.1.1. ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องนำส่งเอกสาร) หรือ
                         3.4.1.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีสำรองจ่าย
                3.4.2. ไม่กู้ค่าเล่าเรียน
                        3.4.2.1. ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ หรือ
                        3.4.2.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินด้วยตนเอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปี 67 ครั้งที่1  คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และข้อกำหนดเงินกองทุนเงินให้เพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567 เฉพาะรายใหม่และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

 

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน คลิก   ที่นี่
ตัวอย่างเอกสารการยื่นความความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2567 คลิก   ที่นี่

 

  1. กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน
                       ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องปฏิบัติตามกำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินอย่างเคร่งครัด หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การขอกู้ยืมเงินทันที ซึ่งกำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน ดังนี้

ลำดับ

ระยะเวลา

รายการ

สถานที่

1.                     

1 เม.ย. – 15 ก.ค. 67

1.  ผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียน เฉพาะผู้ที่ไม่เคยยื่นกู้ยืมเงิน ขอรหัสผ่านเข้าใช้งาน กยศ. Connect

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.  ผู้กู้ยืมเงินยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการขอกู้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติ

กองพัฒนานักศึกษา
อาคารสุเมธตันติเวชกุล

3.  ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านระบบ กยศ. Connect

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2.                     

1 เม.ย. 2567

เป็นต้นไป

1.   ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบสถานะ การดำเนินการกู้ยืมเงิน ที่ระบบตรวจสอบสถานะของมหาวิทยาลัย ได้ทางเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วย กยศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3.        

10 พ.ค. 2567

เป็นต้นไป

1.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ.           ปีการศึกษา 2567 ทางเว็บไซต์

เว็บไซต์หน่วย กยศ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

4.        

10 พ.ค. –

31 ก.ค. 2567

 

1.  ผู้กู้ยืมเงิน จัดทำสัญญากู้ยืมเงิน / ยืนยันข้อมูล / จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบ กยศ. Connect

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา

2.  ผู้กู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและจัดส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

กองพัฒนานักศึกษา

อาคารสุเมธตันติเวชกุล

5.        

ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.    ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1/2567

ระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ก่อนส่งเอกสารการขอกู้ยืมเงิน (กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลำดับเอกสาร) ที่กองพัฒนานักศึกษา หากไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงิน รายการละ 1 ฉบับ ดังนี้
2.1. ใบรายงานผลการศึกษา (GPAX : คะแนนเฉลี่ยสะสม) หรือใบรับรองผลการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.2. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2566
2.3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ
       2.3.1. มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน
       2.3.2. ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ (ที่ไม่หมดอายุ)
               คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
               2.3.2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ
               2.3.2.2) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
               2.3.2.3) สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
               2.3.2.4) หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้กำลังศึกษาอยู่
2.4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
2.5. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา) และสำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)

3. แนวปฏิบัติในการทำสัญญา และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
3.1. สัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1 ฉบับ
3.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของผู้ขอกู้ , ผู้แทน
โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ

4. แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
4.1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ จำนวน 1 ฉบับ
4.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ , ผู้แทน จำนวน 1 ฉบับ โดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์)
4.3. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
      4.3.1. กู้ค่าเล่าเรียน
               4.3.1.1. ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องนำส่งเอกสาร) หรือ
               4.3.1.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีสำรองจ่าย
      4.3.2. ไม่กู้ค่าเล่าเรียน
               4.3.2.1. ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ หรือ
               4.3.2.2. ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินด้วยตนเอง