กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ

ขณะนี้กองทุนได้เริ่มส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการหักเงินเดือนถึงผู้กู้ยืม 3 กลุ่ม ได้แก่

     1. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ (ปกติ)

     2. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี

     3. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง..คลิก

ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง..คลิก

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืม

     สำหรับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี โดยหารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

     หากผู้กู้ยืมมีเงินในบัญชีเงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับหักชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมยังมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม และหากผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการชำระให้เป็นปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

     ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหักเงินผู้กู้ยืมโดยอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับสัญญากู้ยืมในการรับเงินกู้ยืมค่าครองชีพ ทำให้กองทุนไม่สามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ จึงแนะนำให้ผู้กู้ยืมที่ชำระด้วยการหักเงินเดือนดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกการใช้บัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว หรือ

2. จัดการไม่ให้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว

 

การขอรับเงินคืนกรณีหน่วยงานหักเงินเกิน

ดาวน์โหลด แบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ...คลิก


      ทั้งนี้กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมดำเนินการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อนำส่งกองทุนเป็นรายเดือนตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัย ข้อขัดข้อง หรือมีความประสงค์ขอปรับปรุงจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือกรณีสถานะสัญญาไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งข้างต้น กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารหนี้ โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย)

โทรสาร 0 2016 2667

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

line : LINE@กยศ.หักเงินเดือน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

► ขอแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ กค5110/3995 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561​ ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 ... คลิก

► พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    - พ.ศ. 2541 ...คลิก

    - พ.ศ. 2560 ...คลิก

กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 ...คลิก