รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ติดต่อ กยศ. ด่วนนะคะ
กรุณาเตรียมใบลงทะเบียน 2/62 มาด้วย
นางสาวพรพรรณ กัลยาณรัตน์
นางสาวศรสวรรค์ ยอดแก้ว
นางสาวปิยนุช วงศ์ปัดสา
นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณ์นุช
นางสาวศุภรดา แซ่ลี้
นายภานุพงศ์ เสถียรอรรถ
นายพีรพงษ์ รอดพยุง
นายณัฐพร ย้อยดี
นายปิยะพงศ์ เปลี่ยนพุ่ม
นางสาวกาญจนา ว่องไว
นายปรีดี มะมิง
สอบถามเพิ่มเติมที่ 032-708610