ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ดร.เมธาวิน สาระยาน)

ผู้ช่วยอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ดาวน์โหลด " แบบคำขอกู้ "  ปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย  คลิก

กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย  คลิก

ตัวอย่าง แบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก