รายชื่อผู้ที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน 2/62 ไม่ได้ ติดต่อด่วน โดยนำหลักฐานการได้รับทุนมาด้วย
นางสาวปริยา ลิ้มธนะกุล 614186610
นางสาวณัฐริกา เรืองเจริญ 614150602
นางสาวณัฏฐธิดา บัวเชื่อม 614271007
นางสาวโศรญา มณฑา 604143515
สอบถามเพิ่มเติมที่ 032-708610