กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม

1 - 22 ส.ค. 2562  :  ผู้ขอกู้ยืม ส่งแบบคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบที่หน่วย กยศ. กองพัฒนานักศึกษา

2 ก.ย. 2562 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดการเข้าสัมภาษณ์

3 - 6 ก.ย. 2562 :  ผู้ขอกู้ยืม เข้าสัมภาษณ์ที่คณะตนเองสังกัด

16 ก.ย. 2562 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.