ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กำหนดการวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการเข้ารับการสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2562 
กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม

อ่านประกาศกำหนดการและตรวจสอบรายชื่อที่นี่