ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

 

(ดร.เมธาวิน  สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืมและวิธีการลงนามในเอกสาร คลิก  ที่นี่

ตัวอย่างเอกสารการยื่นความประสงค์ขอเบิกเงิน กยศ. 2566 คลิก  ที่นี่

 • แนวปฏิบัติในการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ
  1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 หนา 80 แกรม จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้ขอกู้ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ของ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาสัญญาฉบับที่ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(เฉพาะรายเก่าของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานการลงทะเบียน(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ (จัดส่งภายหลังได้)
      5.1. กรณียังไม่ได้ชำระเงิน ใช้เงิน กยศ. ลงทะเบียน ส่ง ยืนยันใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย https://reg.pbru.ac.th/register/home  (ไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินมาส่ง) หรือ
      5.2. กรณีสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ส่ง สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ
      5.3. กรณีเป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่ง ประกาศ/บันทึกข้อความการได้รับทุนฯ