รายชื่อ ผู้กู้ กยศ. ที่ ยังดำเนินการในระบบ DSL ภาคเรียน 1/2564 ไม่สมบูรณ์

 


 

ชื่อ - สกุล รหัส น.ศ. สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี หมายเหตุสัญญาฯ
นางสาวชโญพร  ผุดเผือก 644186108 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวเนตรชนก  เกิดสินธุ์ 644186114 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวธารารัตน์  เลิศประเสริฐ 644186208 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปีย์รดา  ทองเรือง 644186215 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาววนิดา  หล่อแท้ 644186220 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอภิญญา  เงินทอง 644186228 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวกิตติมา  ศรีแก้ว 634186203 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนาตาชา  ยังดี 634186211 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอารียา  ณ อุบล 634186227 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ 624186113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนริศรา  ปิ่นแก้ว 614186608 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวปริวรรณ  ทิพย์แสง 644189102 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายชนาธาร  ปาทาน 644189110 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายนนทกานต์  เทพโพธา 644189115 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายศุภณัฐ  คงกะเรียน 644189126 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายอภิสิทธิ์  พูลทรัพย์ 644189131 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุภัชชา  สุชีเพ็ชร์ 644189205 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายกฤษณะ  เปี่ยมศรีกาญจน์ 644189207 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายชยุตม์  เถื่อนเเก้ว 634189209 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายกัมปนาท  นากรณ์ 604189511 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายรัฐพล  จอมเผือก 604189529 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายศักดา  โสมทนงค์ 604189532 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา 604189535 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวกัณธิมา  สะท้านถิ่น 604189601 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง 604189604 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข 604189606 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายชัยณรงค์  ใจดี 604189615 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา 604189624 พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวปวีณ์นุช  ทองกลาง 644257102 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอมรดา  ชัยสุวรรณ 644257106 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายจักริน  คล้อยดี 644257107 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายสุทธิกรณ์  ทศไทสนธิ 644257119 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวอัลวานี  เจริญมิตรมงคล 644280103 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายอนุรักษ์  สุขสมกิจ 644280112 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวนัฐพร  ชะอุ่มฤทธิ์ 624280002 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวพรพรรณ  กัลยาณรัตน์ 614280007 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกิ่งดาว  น่วมวัตร์ 594180504 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 6 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นายณัฏฐวัฒน์  เฮ้งเจริญสุข 594180520 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 6 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นายชูเกียรติ  ชัยโชต 594180521 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 6 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นางสาวกนกวรรณ  ทองแสงอรุณ 644271101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณีรดา  ทรัพย์มณี 644271104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวศุภวรรณ  ศรีประชา 644271112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรดี  เอกวัฒน์ 644271116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรุณี  ทองแสงอรุณ 644271117 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศุภมาส  แก้วหาวงค์ 634271115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกวรรณชนก  ปรางค์ศรี 644261102 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาววรินทร  แก้วปรีดาเชษฐ 644261118 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายสุเมธ  มาแป้น 644261149 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายอลงกรณ์  หนูน้อย 644261152 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวสุพรรษา  แก้วสุข 624261008 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวรัตนาพร  เดชเดชา 644150104 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายธาดา  เย็นใส 644150109 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายพชรพล  เสืองาม 644150110 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายอนุพงศ์  มีภาค 624150021 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณัฐรียาภรณ์  พุ่มแสวง 624150023 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนิชาภา  โพธิ์นวม 604150505 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวนภัส  เพ็ชรรัตน์ 624277001 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายก้องภพ  ศรีวิรัญ 614277006 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายวรวุฒิ  บางจริง 614277015 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายเอกนรินทร์  ทอดสวาสดิ์ 634272116 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวอติมา  ธนอนันตรักษ์ 644274103 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายชัยชนะกาญ  ตรุษมูล 644274109 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายกิตติกวิน  มั่งเจริญ 634274106 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายดำรง  ตุ่มอ่อน 604274016 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 5 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นายชัยสิทธิ์  ยอดปรีชา 644244114 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายธนกร  ศรีสวัสดิ์ 644244117 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายธนพล  ใบสิริ 644244118 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายอภิวัชร์  รื่นบรรเทิง 644244129 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณัสรินย์  จิ 644973109 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวณิชาภา  วิภูณวัฒน์ 644973110 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนูรอามาณี  สนิบาแต 644973115 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวตติยา  ศรีจันทร์ 634973106 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวบิสมีมี  นิตีมุง 634973111 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายอานุภัทร  เครือนาค 634973128 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวมารีย๊ะ  อาแว 634973129 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวดวงฤดี  ชิดดุสดี 644N46110 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวพลอยเงิน  ปานทอง 644N46120 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวภัทรลดา  ดอนมูลไพร 644N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกฤตพร  พุทธาราม 644N46201 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวจงจิต  ทับเปลี่ยน 644N46203 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวปวริศา  งามทวี 644N46216 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวพรวิไล  ใฝ่ขวัญ 644N46219 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศศลักษณ์  ลิขิตศรีไพบูลย์ 644N46226 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวสุชานาถ  สมสนุก 644N46229 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวจุฬาลักษณ์  กองก่ำ 634N46103 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวซูนิสา  ดาจริง 634N46105 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาววิภาดา  กุลศรี 634N46134 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวซูรีน่า  วาเลง 634N46210 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวซารีนา  ยายอ 614N46209 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาววิลาสีนี  บุญทัน 614N46221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวซูฮายซา  เจ๊ะอุบง 644N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวนารีย๊ะห์  เเมเราะ 644N46212 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวอาทิติยา  ชาญอักษร 644N46236 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศศิกานต์  บุญทับ 644H76117 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์สวัสดิ์ 644H76120 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุภาภรณ์  ช่วยชาติ 644H76121 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวหัทยา  ศรีนันทร์ 644H76123 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวเอื้องฟ้า  มากมูล 644H76128 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกัลยากร  เย็นใส 644H76201 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวชนาภา  พิทักษ์ชลทรัพย์ 644H76204 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวพรธิตา  พรประเสริฐนัก 644H76212 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาววรลักษณ์  เอี่ยมประโคน 644H76217 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาววรัญญา  บุญยง 644H76218 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุกัญญา  สินรา 644H76220 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุธิดา  นิลแก้ว 644H76223 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีพิมล 634H76125 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวภาวิณี  มีหลาย 634305106 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวประภัสสร  แน่นพะเนา 624305006 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายบัณฑิต  ไพบูลย์อัตถกิจ 624305018 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายศรายุทธ  อุดมศิริ 604328044 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นางสาวชัญญา  วรธนาภิรมย์ 634328105 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสโรชา  พูลนิล 634328127 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ
นางสาวธันยชนก  ภู่เนตร 634328136 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณพิชญา  ปรางงาม 624328018 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวทิพาวรรณ  ใจบุญ 624328051 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวคณิตา  จันทร์สิงห์ 644328101 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวจรรยพร  แซ่เฮ้ง 644328102 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวพรรณวษา  กำมะหยี่ 644328113 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายเกิดบุญโชค  สิงหะรา 644328121 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(โรงแรม) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายธีระพงษ์  อาจพันธ์ 644107113 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายภานุสรณ์  สินไทย 644107122 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวเปรมมณี  อยู่แดนเมือง 604108506 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวจิราภรณ์  บำรุงพงษ์ 644106103 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาววิภารัตน์  ศรีนาวา 644106109 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายสุรเดช  สร้อยทอง 644106118 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว 634106101 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม 634106102 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์ 634106103 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวธนพร  บำเพ็ญเพียรธรรม 634106105 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศิรภัสสร  ยอดทอง 634106107 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายณัฐวัฒน์  ทองใส 634106119 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง 604106503 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนภาพรรณ  สุกสี 604106508 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนันทกานต์  บัวทอง 604106509 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนันทิยา  บรรเทิง 604106510 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนันธิญา  บุญมา 604106511 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนุชจารี  ทวีสุข 604106512 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาววรรณิศา  รำออ 604106515 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวสุธารินี  ศิริโรจน์ 604106516 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายณัฐพล  ชูทรัพย์ 604106520 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายตันติกร  บุตรมัน 604106521 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายธนพล  สุวรรณบุตร 604106522 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายอภิวัฒน์  ก้านทอง 604106526 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวธัญสุดา  กำเนิดแจ้ง 644512109 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาววนิดา  มีหลาย 644512120 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุทธิดา  พุทธรักษา 644512125 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายอาทิวรา  บุญรอด 644512142 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกรรณิกา  ศรีเมือง 644512203 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวชนัญชิดา  ท้วมใหญ่ 644512207 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวชลดา  จันทร์มั่น 644512208 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวชลธิชา  วงษ์จันทร์ 644512209 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปณิตา  สุดใจ 644512216 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวภาวิณี  ปลั่งเอี่ยม 644512223 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุคนธ์  นวลขาว 644512239 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุปรียา  แม่นปืน 634512220 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ
นางสาวอภิญญา  ทองไทย 634512224 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา 614512215 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปรียาภรณ์  สอนแก้ว 644313109 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายณัฐนันทน์  ตรีทานนท์ 644313116 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายพีรวรรธน์  กิตติสงคราม 644313119 บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวเกวลิน  คงเรือง 644116101 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปนัดดา  สุขชาวนา 644116107 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสลิษา  เกียรติขจรสง่า 644116116 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวสุภาวดี  สุภาพ 614316025 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวนฤภร  นาคโต 644101110 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนวรัตน์  หิรัญยะการ 644101111 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวน้ำทิพย์  เรืองทิพย์ 644101112 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุทธิพร  สอดแสง 644101121 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุนิษา  สพานรัตน์ 644101123 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุพัตรา  ฐานะกาญจน์ 644101124 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวกนกวัลย์  ตะเภาทอง 644101201 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวกรวลัย  เงินทอง 644101202 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณัฐกานต์  เขื่อนจันทึก 644101207 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรวรรณ  ปัญญาสิริพงศ์ 644101222 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายธนกฤต  สิงห์โตแก้ว 644101228 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาววณิชยา  หนูฤทธิ์ 634101118 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวขนิษฐา  เทศแย้ม 614101502 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณัฐชยา  พวงสน 614101508 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวกรรณิการ์  สุขประเสริฐ 604101502 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวกัญจน์ญาดา  จันตนา 604101504 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวจาริณี  แดงเดช 604101506 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวบุญธิดา  แซ่จึง 604101514 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวสมฤทัย  ฉิมอ่อง 604101521 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ประทีป 604101603 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวทิพวรรณ  นาน้อม 604101609 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนิรชา  เสือสอาด 604101610 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวน้ำเพชร  คุ้มวงษา 604101611 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวบุษราภรณ์  พูลช่วย 604101612 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวภัทราพร  สักทอง 604101615 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวเสาวนีย์  เอี่ยมสำอางค์ 604101619 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวหฤทัย  เลี้ยงง่าย 604101620 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวเอกอนงค์  ฉิมบุญอยู่ 604101622 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายณัฐพงษ์  นวลละออง 604101623 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวปัทมา  สารโพคา 604101630 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวจันทร์จิรา  สนเทศ 604101631 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวโสภิตา  พลอยพลาย 644102118 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกรรณิกาณ์  ส่งศรี 644102101 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวนลินทิพย์  หุ่นงาม 644102110 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวอารยา  มีมาลา 644102120 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวเกตุแก้ว  สมเคราะห์ 644102201 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวชัญญานุช  ดาวเปียก 644102208 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวทัศนีย์  อาจคงหาญ 644102210 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปริญญาพร  เก่าบางยาง 634102109 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวอาทิตยา  เกตุรักษา 634102121 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวณัฐกานต์  สุวัฒน์ 614102508 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวเกียรติยากร  แก้วสนั่น 644375103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวไปรยา  ลำดับวงษ์ 644375110 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ
นางสาวภัทรลดา  เที่ยงธรรม 644375111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาววิชุดา  พวงจำปา 644375115 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรจิรา  อินทร์อ่อน 634375124 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร์ 604375001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นายพัฒนพงศ์  สมศรี 644722134 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายพีรวัฒน์  คชชะ 644722135 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวกัลญณัฐ  สุทธิกุลสมบัติ 644722203 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวจิราพร  กองเงิน 644722206 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวทิพย์วรรณ  แสงสวัสดิ์ 644722211 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวศิริพร  ปฏิแพทย์ 644722221 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวปนัดดา  ร่มโพรีย์ 644724109 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวธิดารัตน์  กาญจนโรจน์ 644724308 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายสุชาญ  ขันธ์แก้ว 624722128 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนลิลทิพย์  ยิ้มรอด 644724107 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวรัชนีกร  ศรีลาลัย 644724116 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวศศิธร  เนียมทอง 644724119 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวสุพิชญา  คุ้มรอด 644724124 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายปฏิภาณ  สุขจำรูญ 644724132 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวจิราภรณ์  สังฆทิพย์ 644724205 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวนภสร  อิ่มจิต 644724213 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวพรนภัส  เพ็งแอว 644724215 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวศรินญา  พินิจทรัพย์สิน 644724221 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวสุกัญญา  อยู่ศิริ 644724224 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวสุจิรา  แก้วศรีรักษ์ 644724225 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวอริษรา  ผึ้งมี 644724227 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายณัฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ 644724228 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายประพัตร  ธงยันต์ 644724232 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายพงษ์สันห์  พัลวัล 644724234 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายพัสกร  จันทร์เพชร 644724235 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นายสิทธิพงศ์  เข็มทอง 644724238 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวกัลยารัตน์  ประสงค์ 644724301 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวมาริสา  พงศนาค 634724113 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวธิดารัตน์  แก้วนวม 634724205 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวศุนิษา  เสียงกลม 634724219 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวกมลลักษณ์  ระวังภัย 634724252 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวสุภาวดี  แก้วคง 644724323 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวจีรภิญญา  จันทร์ทวี 624724105 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวเบญจมาศ  ซ่อนศรี 624724311 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวศิโรรัตน์  มีคลองแบ่ง 624724318 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอทางกองทุนอนุมัติหลักสูตร
นางสาวดารารัตน์  ศรีเมฆ 644121107 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวดาริณี  หัสกุล 644121108 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาววิภาวดี  วิบูลย์ศิลป์ 644121120 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุภานันท์  คิดอยู่ 644121123 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรัญญา  มัสยามาศ 644121125 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายสรรเพชร  รอดสว่าง 644121130 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาววิชญาพร  พราหมฤทธิ 624121016 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวคนัสนันท์  คุ้มภัยเพื่อน 604121502 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวน้ำฝน  ภูบุญมี 604121510 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวอารียา  บุญช่วย 594121529 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 6 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นางสาวปิ่นมณี  จันทร์เขียว 644317104 ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวธัญญารัตน์  ศรีทอง 644110106 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวมนบทกานต์  หนูบังเกิด 644110112 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวลักษณาวดี  ม่วงสด 644110114 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอรพินทร์  หนูเล็ก 644110119 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศิริลักษณ์  ประจงบัว 644110219 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวไปรดา  จินสมุทร 634110113 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุปราณี  แก่นจันทร์ 634110122 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวยศวดี  เอมโอษฐ 624110117 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวกุลณัฐ  เอราวัล 604110501 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวเกศราภรณ์  สุดชาติ 604110502 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวขวัญชนก  ตาละลักษณ์ 604110503 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว 604110504 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวปริฉัตร  สินพิชัย 604110511 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวรัชฎาพร  สนิทดี 604110514 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิรินทร  จันทร์พรหม 604110516 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริลักษณ์  ถมนิล 604110518 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริลักษณ์  ผลบุตร 604110519 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริลักษณ์  ลำทะแย 604110520 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวสุจินตนา  เกลื่อนแก้ว 604110521 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวอทิติยา  กล่ำทอง 604110522 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายธนพล  ลำทะแย 604110525 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายธวัชชัย  ส่องพลาย 604110526 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายนิวัติ  ฝุ่นเงิน 604110528 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก 604110606 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวชลธิชา  น้ำกลั่น 604110607 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวชลลดา  สัตบุษ 604110608 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวณัฐกมล  เอี่ยมโอภาส 604110609 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนภาพร  หิรัญการ 604110611 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวปวิตรา  ภู่อ้น 604110612 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวพิชชาภรณ์  ขันธแก้ว 604110615 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริพร  เหล่าสุข 604110621 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์ 604110625 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวอารีรัตน์  คร้ามปั่น 604110627 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายพชร  มะลิวัลย์ 604110629 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวณัชชา  ยินดี 644329105 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวไพลิน  เต้าชุ้น 644329111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวมนตา  เถาเครือมาศ 644329112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวสาธิดา  ชูช่วย 644329115 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวอารีญา  สรวลสันต์ 644329118 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายเฉลิมพล  จันทรมริต 644329119 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายนาวิน  ชูสุข 644329122 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวปนัดดา  แก้วมุกดา 634329110 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุทธภา  พุ่มเกษม 614329119 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวรัชนีกร  เจิมปรุ 644435104 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายรณสิทธิ์  สุขศรี 644435117 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวอัญมณี  นนทะนำ 624433011 การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวกาญจนา  แซ่ลิ้ม 644418104 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนิยดา  โพธิ์บุตรดี 644418113 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวปฐมาภรณ์  กลิ่นเกลี้ยง 644418114 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุภาพร  เกษาพร 644418122 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวณัฐวรรณ  เกิดมุข 644418206 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสิราวรรณ  ปานรอด 644418227 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวนฤมล  ชัยมี 644434107 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวปรารถนา  อินทร์ยงค์ 644434108 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศศิธร  พลับงาม 644434110 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวสินีวรรณ  บุญมี 644434111 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวกัญญาณี  แสนสีสุข 614418202 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกัณหา  ทับทิม 614418204 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายเขตโสภณ  หาทำ 644815113 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายวิโรจน์  โออิด 644815133 นวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายพิริยะพงศ์  พงษ์พานิช 604815019 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 5 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นางสาวเจนจิรา  นุชจ้อย 644031107 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวศิริวรรณ  ด้วงสวัสดิ์ 644031115 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวกัญญาภัค  ช่อกง 644031201 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวกิตติญา  ทองอินทร์ 644031203 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวชนม์นิภา  พึ่งโพธิ์ 644031206 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวธมลวรรณ  ยิ้มใหญ่ 644031211 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุธิมน  สุนทร 644031223 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวสุธิมา  สุนทร 644031224 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายสงกรานต์  กันนุลา 644031229 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายสุนทร  พุ่มไสว 644031230 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวจันจิรา  บุญปัญญา 604031105 บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 5 รอทางกองทุนอนุมัติกู้เกินหลักสูตร
นางสาวจีราพร  พ่วงพรม 644143106 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวปาริษา  ปักกาโต 644143113 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวอารียา  เกี่ยวม่าน 644143122 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวชลธิชา  แสงทับ 634143106 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายคมสันต์  ยุงหนู 634143121 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอารีรัตน์  พุ่มศรีนิล 604143521 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิวาพร  ชมสอิ้ง 644145104 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นางสาวสุพรรณี  ทองเอียง 644145105 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวชนิกานต์  บัวล้อม 634145102 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวชญานี  ทางมีศรี 604145502 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนฤภร  นุชสมบูรณ์ 604145510 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวปรียานุช  กราดกลิ่น 604145512 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวพัสวี  สว่างใจ 604145513 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวพิชญา  จันทรวงษ์ 604145514 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวพิภูษา  นิลดำ 604145515 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศริญญา  แสงสุวรรณ 604145518 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิรินทรา  สีลารัย 604145519 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวณิชมน  ภาคพูลไพร 634149106 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวญาณิศา  ปลื้มจิตร 614149505 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวน้ำผึ้ง  พึ่งทอง 614149513 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอาทิตยา  สีคง 604149530 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวดารารัตน์  หนูกระจ่าง 634232106 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายอดิศร  บุญมี 614232024 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 4 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวศรัญญา  แหมศักดิ์ 634148114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด 624148010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 3 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มชู 604148501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวกาญจนา  สังวรณ์ 604148503 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวธนาภรณ์  เพชรประดับ 604148506 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน 604148508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวเพ็ญนภา  มงกุฎทอง 604148512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริรัตน์  น้ำกลั่น 604148513 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวศิริวรรณ  เอกฉาย 604148514 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวสรรัตน์  มนชู 604148515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวสุกัญญา  สง่าแก้ว 604148516 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาวอรนุช  สิงห์พรม 604148521 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นายอนิรุทธ์  ดอนสะคู 604148531 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 5 รอทางกองทุนแก้ไขข้อมูล
นางสาววิภาวี  กลิ่นอ่อน 644242104 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายณฐภัทร  กนขุนทด 644666105 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายนพรัตน์  แจ่มแจ้ง 644666109 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายน่านฟ้า  พันนะ 644666111 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ
นายภูมิภัทร  ศิริบูรณะ 644666116 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายวิศรุต  มัดตรี 644666119 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายทัศน์พล  วาสนา 634666113 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายณัฐดนัย  วิจิตรนันทนา 644655108 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวอชิรญา  แข็งขัน 634655118 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายธนายุต  ทรัพย์อยู่ 634655123 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวอาภัสรา  ขำเพชร 644653107 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายธาดา  วัชโรบล 644653120 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวณัชชารีย์  เยื้องกราย 644659105 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอผู้กู้ยืมเงินดำเนินการแก้ไขใน DSL
นายธีรวัฒน์  รูปสังข์ 644659117 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายมหาลาภ  ไกรสีห์ 644659121 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นายศุภวิชญ์  ใจงาม 644659127 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายขจรศักดิ์  รัก​มิตร​ 644659128 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นางสาวธัญญารัตน์  สาระเห็ด 644664112 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายจตุรพร  พ่วงศรี 634664105 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายปิยพล  โรจนครินทร์ 634651111 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นายเอกราช  สิ่งไธสง 634651121 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 2 รอ ผู้กู้ ยื่นกู้ในระบบ DSL
นายกฤติพงษ์  เมืองงาม 644651109 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวธารินี  พันพู 644A52104 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี 1 รอ ผู้กู้ ทำสัญญา/เบิกเงินใน DSL
นางสาวนภัสสร  จันทระฆัง 644A52105 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี 1 อยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ
นางสาวทิพวรรณ  คุ้มเขตร์ 634A52116 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี 2 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน 
นางสาวกฤติยา  จำปาหอม 604A52001 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 5 ปี 5 แก้ไขเอกสารสัญญา/แบบเบิกเงิน