ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษจิกายน 2564

 

(ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี