ขั้นตอนการยืนขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564

1. ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี....................คลิก

 

เอกสารแนบการยื่นกู้ยืมเงิน 

1. หนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102   ........................................................คลิก

2. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กยศ. 103....................คลิก    

หรือ ใบแสดงคะแนนความประพฤติ (เฉพาะ รายเก่า ม.)............................คลิก

3. แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2563...................................คลิก

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/หรือใบ ปพ. .................................................คลิก

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืมเงิน

เอกสารแนบทั้ง 5 รายการ จัดส่ง ที่ขั้นตอนการยืนขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ไม่ต้องส่งตัวจริงที่มหาวิทยาลัย