สาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564

และสามารถดำเนินการกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ในขณะนี้  

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

    ดำเนินการกู้ กยศ.  
คณะ หลักสูตร รายเก่า ม. รายเก่าจากที่เดิม
/รายใหม่
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


"อยู่ระหว่างดำเนินการ" หมายถึง มหาวิทยาลัยกำลังประสานงานข้อมูลสาขาวิชาขึ้นระบบ DSL ให้ครบถ้วน สมบูรณ์