การยื่นแบบคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564 

ระบบ DSL

วิธีการยื่นกู้บนระบบ DSL  คลิก

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ต้องติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี