ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืเพื่อการศึกษา (กยศ.)
พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี