ชื่อกิจกรรม :  อาสาสมัครช่วยงานหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา

รหัสกิจกรรม :  R-3576 (คลิก! ที่นี่เพื่อสมัคร) สมัครแล้วไม่มาตัดคะแนนความประพฤติ

วัน-เวลาจัดกิจกรรม :  14 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่ 06.00 - 09.00 น.

สถานที่ :  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล

การแต่งกาย :  ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ/ชุดคณะ

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับ :  3 ชั่วโมง

จำนวนที่รับสมัคร :  15 คน

บันทึกกิจกรรม :  14 มิถุนายน 2562 

ติดต่อสอบถาม :  โทรศัพท์ 032 708 610

หมายเหตุ :  มาประชุมพร้อมกันเพื่อลชี้แจ้งรายละเอียดงานวันที่ 13 มิถุนายน 256 เวลา 15.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา