ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ สำหรับู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กลุ่ที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการพ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

แบบบันทึกกิจกรรม กยศ..66/001   คลิก
แบบบันทึกกิจกรรม กยศ..66/002   คลิก
แบบบันทึกกิจกรรม กยศ..66/003   คลิก