ทุนการศึกษา 2567

 

ทุนการศึกษา 

"เพชรราชภัฏ" ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศสัมภาษณ์

 มูลนิธิชิน โสภณพนิช ประเภททุนต่อเนื่อง 
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศสมัภาษณ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด (มหาชน) ประเภททุนต่อเนื่อง 
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศสัมภาษณ์

"คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"  ประเภททุนให้เปล่า 
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศสัมภาษณ์

ท่อพระพร ประเภททุนต่อเนื่อง 
ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
ประกาศสัมภาษณ์

 "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"  ประเภททุนต่อเนื่อง 
ประกาศรับสมัคร
ประกาศสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน่วยทุนการศึกษา 
โทร : 032-708610
ไลน์ : สมัครทุนการศึกษา