ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ สำหรับู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กลุ่ที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการพ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

แบบบันทึกกิจกรรม กยศ..65/001   คลิก
แบบบันทึกกิจกรรม กยศ..65/002   คลิก