ประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ สำหรับู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กลุ่ที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย ประจำปีการพ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี