ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 

(ผศ.นรีนารถ  ศรีวรนารถ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ตรวจสอบรายชื่อ

กรณีที่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต้องการกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ให้ครบ 36 ชม. 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม/ชม. ชั่วโมงคงเหลือ ผลกิจกรรม
1 634186101 นางสาวกรรณธิดา  กอบกระโทก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
2 634186102 นางสาวกัณทิมา  แสงแช่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
3 634186103 นางสาวกาญจนา  พลายน้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
4 634186109 นางสาวนัฐสรีญา  ดิสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
5 634186110 นางสาวนัทธมน  พูลชนะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
6 634186112 นางสาวเบญจมาศ  นุ้ยมาก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
7 634186116 นางสาววารินทร์  บุญคง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
8 634186127 นางสาวอาทิตยา  อ้นแย้ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
9 634186129 นางสาวอาฬสา  สมกำลัง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
10 634186204 นางสาวกุลวดี  น้อยเฉลิม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
11 634186207 นางสาวณัชชา  แซ่ลิ่ม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
12 634186210 นางสาวนันทิพร  เกลื่อนพันธ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
13 634186220 นางสาวเพรชฎา  พัศชะสีห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
14 634186221 นางสาวฟาเดียร์  สาและ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
15 634186223 นางสาวภัทราภรณ์  พานฟัก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
16 634186226 นางสาวศุทธหทัย  แสนมี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
17 634186227 นางสาวอารียา  ณ อุบล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
18 634186229 นางสาวไอริณ  ศรีไกรกรด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
19 634189116 นายทิชานนท์  อุทารไทร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
20 634189118 นายนัทธพงศ์  อินทราพงษ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
21 634189207 นายก้องภพ  วงศ์เณร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
22 624186102 นางสาวกรวิภา  อนุพูน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
23 624186113 นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
24 624186117 นางสาวปาลิตา  ซิงห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
25 624186118 นางสาวแพรพรรณ  อาจทวีกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
26 624186124 นางสาวศันสนีย์  สมเพชร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
27 624186128 นางสาวอังคนาง  เซี่ยงฉิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
28 624186132 นางสาวณัฐฑมล  คำแพง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
29 624186133 นางสาวฮัยฟะ  กะมิง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
30 624186203 นางสาวกัญจนพร  เย็นใส การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
31 624186204 นางสาวกาญจนา  ถือแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
32 624186212 นางสาวณัฐกฤตา  สีงาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37.5 0 ผ่าน
33 624186228 นางสาวหัสดียา  มีนาจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
34 624189101 นางสาวปริมน  ใบเกตุ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
35 624189105 นางสาวสุภาวดี  จิตรักมั่น พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
36 624189106 นางสาวอรทัย  พุทธรัสสุ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
37 624189130 นายราเชนท์  อินทณี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
38 624189134 นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
39 624189137 นางสาวชาลิสา  ฐิติวรดานิภัส พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 51 0 ผ่าน
40 624189201 นางสาวกนิษฐา  พันธ์ดี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 7 29 ไม่ผ่าน
41 624189204 นางสาวนวรัตน์  รุ่งแจ้ง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 2 34 ไม่ผ่าน
42 624189206 นางสาววิบลมาส  สุนทรโรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 63 0 ผ่าน
43 624189207 นางสาวอนุชศรา  สาครแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 53 0 ผ่าน
44 624189223 นายปรีชา  สวดโสม พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
45 624189227 นายภาคภูมิ  พรายน้ำ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
46 614186503 นางสาวกนกวรรณ  เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
47 614186505 นางสาวกริษฐา  เรืองทิพย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
48 614186506 นางสาวกัญชลิกานต์  เกตุแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
49 614186508 นางสาวจุฑามาศ  จันร์สิริ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
50 614186509 นางสาวช่อผกา  อินทกูล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
51 614186513 นางสาวปุญญพัฒน์  อย่างสง่า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
52 614186515 นางสาวฟาตีฮะ  อูแล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
53 614186518 นางสาวศรีพิพัฒน์  บุญเฉลียว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
54 614186521 นางสาวสุกฤตา  แก้วอ่วม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
55 614186524 นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
56 614186527 นางสาวสโรชา  ขำครุธ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
57 614186529 นางสาวอภิชญา  สิวะสุเมธ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 40 0 ผ่าน
58 614186602 นางสาวกมลฉัตร  พรประสงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
59 614186607 นางสาวธัญญารัตน์  ภู่สิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
60 614186608 นางสาวนริศรา  ปิ่นแก้ว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
61 614186609 นางสาวบุษยมาศ  สายัณห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
62 614186610 นางสาวปริยา  ลิ้มธนะกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
63 614186611 นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 39 0 ผ่าน
64 614186612 นางสาวมานิตตา  กำจัดพง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
65 614186614 นางสาวมิรฟะ  มาหะมะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 16 20 ไม่ผ่าน
66 614186615  นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมปรีชา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 8 28 ไม่ผ่าน
67 614186616 นางสาวรจนา  ช่วยสงเคราะห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
68 614186617 นางสาวลลนา  มาโชค การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 60 0 ผ่าน
69 614186620 นางสาวเวธกา  พิศวิมล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
70 614186621 นางสาวศศิกานต์  คงทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
71 614186627 นางสาวสโรชา  โสะสัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
72 614186628 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพลินสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
73 614186629 นางสาวอรวรรยา  วงสุกร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
74 614186630 นางสาวอรอุมา  คณาศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
75 614189506 นายกฤตภาส  พลายบัว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
76 614189526 นายวายุ  อร่ามรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
77 614189614 นายจิรศักดิ์  มุนิปภา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
78 614189623 นายพรชัย  สาลีคุปต์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
79 614189631 นายสุพจน์  จันทร์นุศร พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
80 614189633 นายอนุวัตร  เจริญเร็ว พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
81 604186501 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 47 0 ผ่าน
82 604186503 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 60 0 ผ่าน
83 604186506 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 44 0 ผ่าน
84 604186507 นางสาวชญาภา  จิ๋วใหญ่ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
85 604186511 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
86 604186512 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 60 0 ผ่าน
87 604186516 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 44 0 ผ่าน
88 604186522 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
89 604186526 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
90 604186530 นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถื่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 42 0 ผ่าน
91 604186531 นายอารีเพ็ญ  ลายะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 4 32 ไม่ผ่าน
92 604186601 นางสาวกนกวรรณ  วรรณอ่อน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
93 604186605 นางสาวจันทนิภา  ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
94 604186606 นางสาวจุฑาทิพ  อินทร์อนงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
95 604186609 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
96 604186611 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
97 604186614 นางสาวปิยธิดา  สังข์ทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
98 604186619 นางสาวมูรณา  ปาทาน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 4 32 ไม่ผ่าน
99 604186623 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
100 604186626 นางสาวสุวนันท์  จันทรบุตรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
101 604186627 นางสาวโสพิศ  ผาค้อ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
102 604189511 นายกัมปนาท  นากรณ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
103 604189529 นายรัฐพล  จอมเผือก พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
104 604189532 นายศักดา  โสมทนงค์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
105 604189535 นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
106 604189536 นายสิวรุจ  ศักดาธรรมนาถ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 42 0 ผ่าน
107 604189601 นางสาวกัณธิมา  สะท้านถิ่น พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 27 9 ไม่ผ่าน
108 604189604 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 6 30 ไม่ผ่าน
109 604189606 นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 3 33 ไม่ผ่าน
110 604189615 นายชัยณรงค์  ใจดี พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
111 604189621 นายนัทพล  ทรัพย์อนันต์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 15 21 ไม่ผ่าน
112 604189624 นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 41 0 ผ่าน
113 594186502 นางสาวกนกนาถ  อุทธา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
114 594186510 นางสาวฐิตาภา  พุอ้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
115 594186511 นางสาวณัฐกานณ์  ช้างเนียม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
116 594186514 นางสาวธนาพรรณ  แซ่จิว การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
117 594186532 นางสาวสลินลดา  เวียงมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
118 594186540 นางสาวอารดา  แน่นแคว้น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
119 594186601 นางสาวกนกพร  โตคีรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
120 594186602 นางสาวกฤษณา  ทองคำ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
121 594186608 นางสาวจินดารัตน์  กร่างใกล้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
122 594186609 นางสาวจุฑาทิพย์  พิมพ์สุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
123 594186616 นางสาวนัลวลี  สุดยูโซ๊ะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
124 594186620 นางสาวปองทิพย์  กรสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
125 594186623 นางสาวพรนภา  อินทร์เกตุ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
126 594186626 นางสาวมณทิรา  บัวหลวง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
127 594186636 นางสาวสุภัชรีย์  คุ้มเมือง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
128 594186639 นางสาวเสาวลักษณ์  มังกรศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
129 594186641 นายวิเชียร  อ้นเปี่ยม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
130 594189501 นางสาวกรรณิการ์  ชะอุ่มฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
131 594189504 นางสาวนภาพร  อติรัตนา พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
132 594189510 นางสาวสุจิตรา  นิลขันธ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
133 594189513 นางสาวอารีรัตน์  ศรีชัยชนะ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
134 594189525 นายณัฐภัทร  อังคตรีรัตน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
135 594189526 นายธีรวุทธ  สังข์ฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
136 594189528 นายนธี  น้อมศิริ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
137 594189601 นางสาวจิราวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
138 594189608 นางสาวลินดา  เยื้องกราย พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
139 594189612 นางสาวอรพรรณ  จันทร์มาก พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
140 594189621 นายณัฐวุฒิ  วงศ์ขยาย พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
141 594189634 นายเรืองโรจน์  แสงประสาท พลศึกษา ครุศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
142 634257118 นายวิทวัส  ยิ้มใย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
143 634280101 นางสาวกนกพรรณ  ไกรจิตต์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
144 634280102 นางสาวกฤษณา  อัคนาน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
145 634280105 นางสาวณัฐริณี  แซ่ลี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
146 634280108 นางสาวพณิดา  ขุมนาค เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
147 634280109 นางสาวพรฐิตา  คงพันธะระ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
148 634280111 นางสาวลลิตา  เอียงสา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
149 634280114 นางสาวสิเรียม  รอดเทียน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
150 634280124 นายศรัณยู  สมชัย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
151 634271101 นางสาวกนกกาญจน์  โพตระกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
152 634271104 นางสาวณัฐวดี  เจริญศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
153 634271105 นางสาวธัชพรรณ  ม่วงงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
154 634271109 นางสาวปิยดา  อ้นไพรวัลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
155 634271111 นางสาวพริมา  สลับศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
156 634271113 นางสาววันวิสาข์  สอยเหลือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
157 634271115 นางสาวศุภมาส  แก้วหาวงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
158 634271116 นางสาวอทิตยา  จันทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
159 634271117 นางสาวอนามิกา  แสนสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
160 634271118 นางสาวอัญชิษฐา  เทพทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
161 634271119 นางสาวอารียา  คำงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 23 13 ไม่ผ่าน
162 634271121 นายภัทรพล  นิลประดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
163 634261112 นางสาวสุพรรณดา  ดีนวล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
164 634261117 นายธนพร  สีแดง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
165 634261133 นายอธิชากฤษณ์  พ่วงทอง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
166 634261135 นายอัษฎาวุฒิ  หงษา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
167 624257004 นางสาวนภัสสร  จินดาสุวรรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
168 624257008 นางสาวอิศริยา  เทียนฤกษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
169 624257011 นายณัฐกิตติ์  ชัยชุมขุน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
170 624257016 นายธเนศ  ปานสวย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
171 624257025 นางสาวนวลอนงค์  บุญรอด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
172 624280002 นางสาวนัฐพร  ชะอุ่มฤทธิ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 35 1 ไม่ผ่าน
173 624271005 นางสาวนภา  ดารณีศรีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
174 624271007 นางสาวบุษยมาศ  ยอดหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
175 624271009 นางสาวปิยมาภรณ์  พูนเพิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
176 624271010 นางสาวปิยะฉัตร  เจนการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
177 624271011 นางสาวพิจิตรา  สารีแผง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
178 624271014 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เครือยิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
179 624271017 นางสาวสุพรรณิการ์  เครือนพคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
180 624271018 นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
181 624271020 นายนฤพนธ์  มุ่งหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
182 624271021 นางสาวไพลิน  สายสาหร่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
183 624271022 นางสาวกาญจนา  ทองดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
184 624271023 นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงไหมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
185 624261001 นางสาวชลฤดี  รูปิยะเวช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
186 624261006 นางสาวสมาวรรณ์  หลำหุ่น สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 45 0 ผ่าน
187 624261008 นางสาวสุพรรษา  แก้วสุข สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
188 624261011 นางสาวสุมนา  อินทนิน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
189 624261016 นางสาวอังศุมาลิน  ถนอมนาค สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 2 45 0 ผ่าน
190 614257002 นางสาวดนิสา  อ่อนช้อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
191 614257008 นางสาวปภัศวรรณ  บุญรอด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
192 614257010 นางสาวปิยฉัตร  สังวาลย์เพชร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
193 614257014 นางสาววิมลฑา  บุญเรือง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 26 10 ไม่ผ่าน
194 614257015 นางสาวสิริวิมล  จิตต์เอื้อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
195 614257016 นางสาวสุวรรณา  เมฆขยาย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
196 614257020 นายนพกร  ยารักษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
197 614257024 นายภานุวัฒน์  ศรนิ่ม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 54 0 ผ่าน
198 614280001 นางสาวกาญจนา  บุญเงิน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
199 614280007 นางสาวพรพรรณ  กัลยาณรัตน์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
200 614280009 นางสาวสุพรรษา  ใจหาญ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
201 614271002 นางสาวกนกวรรณ  นิตย์น้อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
202 614271003 นางสาวขวัญนรี  มาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 39 0 ผ่าน
203 614271004 นางสาวจิราภา  คงจุติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 45 0 ผ่าน
204 614271007 นางสาวณัฏฐธิดา  บัวเชื่อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
205 614271008 นางสาวณัฐธิดา  เมี้ยนวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
206 614271010 นางสาวธารารัตน์  ลีอร่าม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
207 614271011 นางสาวนิศาชล  ยวงผึ้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
208 614271012 นางสาวพาขวัญ  คงสมุทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
209 614271017 นางสาวสุพรรณษา  แตงชุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
210 614271019 นางสาวอรยา  สืบสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
211 614271020 นางสาวอังศนา  มุตฟัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
212 614271022 นายเชาวรินทร์  พิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 56 0 ผ่าน
213 614271023 นายณัฐพงษ์  ฉวีศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
214 614261005 นางสาวโชติมณี  แสงกล้า สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
215 614261011 นางสาวประพิมพ์  จันทรากุล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
216 614261014 นางสาวปิยะมาศ  แดงประดับ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
217 604257003 นางสาวชนันดา  สุขอนุเคราะห์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
218 604257005 นางสาวชนาภา  งามระฤก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
219 604257009 นางสาวปภัสรา  ปานยศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
220 604257011 นางสาวปิยทิพย์  อ่อนสุวรรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
221 604257013 นางสาวพรพรรณ  ขำวิจิตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
222 604257036 นายวราวุธ  ทานัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
223 604280003 นางสาวชฏาภรณ์  เข็มทอง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
224 604280005 นางสาวนฤมล  เนรา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
225 604280034 นายอัครินทร์  ชูแก้ว เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
226 604271007 นางสาวภัทรวดี  วิเศษสิงห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
227 604271009 นางสาวสิริรักษ์  เรือนทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
228 604271014 นายจักรกฤษณ์  เขียวนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
229 604271015 นายทัชชาพล  สุขพร้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
230 604271016 นายธนาวุฒิ  ยามานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
231 604271017 นายปริญญา  ประสิทธิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
232 604271018 นายวัชรพล  ไม้แก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
233 604271019 นายวีรพงศ์  ยินดีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
234 604261004 นางสาวณัฐธยาน์  บุญเปี่ยม สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
235 604261005 นางสาวนงนุช  รุ่มรวย สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
236 604261008 นางสาวยลรดี  แป้นเขียว สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
237 604261012 นางสาวสุณัฏฐา  เกตุย้อย สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
238 604261013 นางสาววันวิวาห์  พัฒนจิตโสภา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
239 604261014 นางสาวสุกัลยา  นิลเพ็ชร สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
240 604261018 นางสาวอังคณา  ธุระกิจ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
241 604261046 นางสาวอรยา  รวยเงิน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
242 604261048 นางสาวอิศราภรณ์  ล้ำวารีกุล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
243 584180501 นางสาวจิราวรรณ  สุขสว่าง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
244 584180520 นายนิรันดร  เดชไทย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
245 594180504 นางสาวกิ่งดาว  น่วมวัตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 38 0 ยกเว้นกิจกรรม
246 594180520 นายณัฏฐวัฒน์  เฮ้งเจริญสุข เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 38 0 ยกเว้นกิจกรรม
247 594180521 นายชูเกียรติ  ชัยโชต เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 38 0 ยกเว้นกิจกรรม
248 594180523 นายธนกฤต  วงค์สาลี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
249 634150104 นางสาวนุรโซเฟีย  เป็ง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
250 634150108 นางสาวรับขวัญ  ปิยะวัฒน์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
251 634150113 นายปวิตร  นิลพงศ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
252 634150115 นายเมทัส  เอี่ยมขจร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
253 634150120 นางสาวเบญจมาพร  เรืองอร่าม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 30 6 ไม่ผ่าน
254 634272103 นางสาวจิตราพร  ทองอ่อน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
255 634272118 นางสาวธนัญญาดา  คำภีร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
256 634274108 นายธณกฤต  ขวัญยืน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
257 634274114 นายปรมินทร์  เพชรมณี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
258 634274119 นายอภินันท์  อินณุมาน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
259 634244103 นางสาวน้ำเพชร  เจนการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
260 634244106 นางสาววรดา  เพ็งสัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
261 634244110 นายธนุส  สุดสวาท วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
262 624277001 นางสาวนภัส  เพ็ชรรัตน์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
263 624277002 นางสาวนฤมล  ฮวดทวี ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
264 624150002 นางสาวชุติกาญจน์  จรรภูยา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
265 624150009 นายคนิชณ์ติพงษ์  คำแท้ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
266 624150017 นายนันทวัฒน์  แก้วศรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
267 624150020 นายสรวิชญ์  พูลน้อย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
268 624150021 นายอนุพงศ์  มีภาค คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
269 624150023 นางสาวณัฐรียาภรณ์  พุ่มแสวง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
270 624150024 นางสาวณภัทรา  สมมิตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 31 5 ไม่ผ่าน
271 624272003 นางสาวณัฐชา  คูณทวี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
272 624272004 นางสาวดวงกมล  สว่างศรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 73 0 ผ่าน
273 624272005 นางสาวดุจดาว  ไชยะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
274 624272006 นางสาวธนัญญา  จันทร์แจ่ม คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
275 624272010 นางสาวเบญจพร  คงดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
276 624272011 นางสาวผกามาศ  น้อยกาญจนะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
277 624272014 นางสาวศันสนีย์  โนรี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
278 624272016 นางสาวสุกัญญา  อุ่นเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
279 624272020 นายนันทวัฒน์  ม่วงไหมทอง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
280 624274003 นางสาวญาณิศา  อัตถาวะระ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
281 624274007 นางสาวนัยนา  ยินดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
282 624274016 นายธวัชชัย  นาคนารี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
283 624274022 นายภานุมาส  หวานสนิท คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
284 624274023 นายฐาปนัด  สีดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
285 624274024 นายปรเมษฐ์  เดชภักดีกร คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
286 624274026 นางสาวกนกวรรณ  ชวนชิด คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
287 624274027 นายธนกร  ฤทธิ์เดช คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
288 624244001 นายธนภัทธ์  สีชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
289 624244005 นายณัฐพล  พรมสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
290 624244006 นายณัฐพล  สุดสวาสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
291 624244011 นายนิธิ  เบญจวชิรเชิด วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
292 624244014 นายภานุพัทธ์  ปานฉลอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
293 624244016 นายศิวกร  แสงพลสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
294 614277009 นายณัฐวัชต์  อินทรประดิษฐ์ ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
295 614277011 นายนวมินทร์  สุวรรณพิมล ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
296 614277015 นายวรวุฒิ  บางจริง ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
297 614150504 นางสาวณัฐดามาศ  วันทะมาศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
298 614150508 นางสาวปิยธิดา  แก้วมาศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 48 0 ผ่าน
299 614150513 นางสาวอรอุมา  แก้วโครภ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
300 614150602 นางสาวณัฐริกา  เรืองเจริญ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
301 614150604 นางสาวธนิษฐา  สุชาติ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
302 614150609 นางสาววิไลลักษณ์  อ่อนเที่ยง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 39 0 ผ่าน
303 614150615 นายปิยะพล  พวงบุบผา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
304 614150616 นายพีระภัทร  ยอดแขก คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
305 614272001 นางสาวกวินทรา  เชื้อชาติ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
306 614272005 นางสาวนฤมล  เดชใหญ่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
307 614274004 นางสาวณิชกมล  ทวนภู่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
308 614274006 นางสาวศศรัตน์  โชติเรืองนภา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
309 614274016 นายนนธกานต์  แก้วโมรา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
310 614274019 นายพันกร  ครื้นจิต คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
311 614274025 นายศุภชัย  วาปีโส คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
312 614274026 นายสยาม  เลือดหงษ์ษา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
313 604150503 นางสาวธิดารัตน์  เรืองนาม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
314 604150505 นางสาวนิชาภา  โพธิ์นวม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
315 604150513 นางสาววราพร  คลังเมือง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
316 604150519 นายโชคชัย  แปลแก้ว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
317 604150520 นายปราโมทย์  นวมขำ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
318 604150521 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
319 604150523 นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
320 604150527 นางสาวนัสรินทร์  จาเราะมาหาแดง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
321 604150601 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
322 604150602 นางสาวกัลชนา  มาพันธุ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
323 604150607 นางสาวทวิศรา  เครือหอม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
324 604150608 นางสาวนันทิยา  เรืองสิน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
325 604150609 นางสาวพัดชา  จันทร์กระจ่าง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
326 604150612 นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
327 604150615 นายกรวีร์  พันธุ์ดี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
328 604150617 นายธงชัย  อ้อยหวาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
329 604150618 นายเอกชัย  พึ่งแย้ม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
330 604272001 นางสาวกชนุช  ปลื้มประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
331 604272002 นางสาวกมลชนก  ม่วงน้อย คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
332 604272007 นางสาวณัฐวดี  สังข์พุก คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
333 604272008 นางสาวนันท์ธฉัตร  นามสิน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
334 604272015 นางสาวอนิตยา  ครื้นจิตต์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
335 604274004 นางสาวชนัญชิดา  แช่มช้อย คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
336 604274016 นายดำรง  ตุ่มอ่อน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี 4 37 0 ผ่าน
337 594150504 นางสาวจิราพร  พันธ์เสน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
338 594150505 นางสาวจุฑามาศ  คงประเสริฐ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
339 594150508 นางสาวชาลินี  เกษมสุขไพศาล คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
340 594150510 นางสาวณัชธริกา  บุญช่วย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
341 594150511 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ชูกลิ่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
342 594150512 นางสาวนาตยา  ฮั่วจั่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
343 594150515 นางสาวเบญจมาศ  สุขพลาย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
344 594150518 นางสาวภัทรสุฎา  ศักดิ์ศรีจันทร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
345 594150524 นางสาวอนัญพร  วันดี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
346 594150529 นายชัชวาลย์  ภูเดช คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
347 594150535 นายนุดม  คำอาบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
348 594150539 นายภานุพงศ์  เสถียรอรรถ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
349 594150543 นายศรัณพงศ์  โยนะพันธุ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
350 594150545 นายสิทธิชัย  วัลลิภากรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
351 594150547 นายอภิชาติ  เครือจันทร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
352 594150552 นางสาวปวันรัตน์  แขเพ็ญ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
353 594150553 นายอิศรา  พูลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
354 594150556 นายภานุพงศ์  ขวัญเนตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
355 634973101 นางสาวกนกวรรณ  เกษไหน การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
356 634973102 นางสาวกาตีนีย์  ดาโอะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
357 634973104 นางสาวจิตวนันทร์  ดำดอน การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
358 634973105 นางสาวฐิตาพร  สังข์เงิน การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
359 634973107 นางสาวทิพวรรณ  อุทรัง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
360 634973109 นางสาวนลินนิภา  จูสวย การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
361 634973110 นางสาวนัสเรีย  ดาหาเล็ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
362 634973111 นางสาวบิสมีมี  นิตีมุง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
363 634973112 นางสาวปรียาภรณ์  เชื้อดี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 45 0 ผ่าน
364 634973113 นางสาวพรประภัส  ดำไธสง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
365 634973114 นางสาวฟาเซียร์  อาแว การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
366 634973115 นางสาวมารีนี  เจ๊ะอูเซ็ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
367 634973116 นางสาวรุ่งนภา  ดีเลิศ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
368 634973117 นางสาววรรณนิสา  เจ๊ะนาแว การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
369 634973118 นางสาวสุชาดา  เม่งพัด การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
370 634973119 นางสาวสุไฮลา  ฮามิ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
371 634973121 นางสาวอะฟ้าฟ  สาเม๊าะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 18 18 ไม่ผ่าน
372 634973122 นางสาวอัญชิสา  โอสถเวช การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 12 24 ไม่ผ่าน
373 634973123 นางสาวอาอีดะห์  เจ๊ะมิ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
374 634973124 นางสาวอินทิรา  ลูมิง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
375 634973125 นางสาวอ่อนทิวา  ดวงมาลา การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
376 634973126 นายสุทธิโชค  กลัดกลีบ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
377 634973127 นางสาวอานีตา  สะมะแม การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
378 634973129 นางสาวมารีย๊ะ  อาแว การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
379 634N46101 นางสาวกฤติยา  สุพรรณโมกข์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37.5 0 ผ่าน
380 634N46102 นางสาวจิรัชญา  ศรีถม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
381 634N46103 นางสาวจุฬาลักษณ์  กองก่ำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
382 634N46105 นางสาวซูนิสา  ดาจริง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
383 634N46107 นางสาวดลชนก  สิมภาษ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 32 4 ไม่ผ่าน
384 634N46108 นางสาวเตือนใจ  ตรีเดช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
385 634N46111 นางสาวนงนุช  ชื่นชม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 43 0 ผ่าน
386 634N46112 นางสาวนภาพร  โทบุตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
387 634N46114 นางสาวนันทชพร  อรุณโรจน์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 45 0 ผ่าน
388 634N46115 นางสาวนิภารัตน์  หนูจุ้ย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
389 634N46116 นางสาวนิสรีน  เขียวแพร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
390 634N46117 นางสาวนีรนุช  ผ่องศิริ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
391 634N46118 นางสาวนูรูลอัสมานีย์  โตะและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
392 634N46119 นางสาวนูรไอณีย์  ทับโทน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42.5 0 ผ่าน
393 634N46120 นางสาวประภาภรณ์  ค้ำจุน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
394 634N46123 นางสาวพรสุรีย์  พระจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
395 634N46127 นางสาวภรรคมัย  แข็งแรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
396 634N46128 นางสาวภัทริยา  แก้วแจ้ง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
397 634N46130 นางสาวรัตติการย์  เชื้อวงศ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 46 0 ผ่าน
398 634N46131 นางสาววรรณวิศา  เสือด้วง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
399 634N46132 นางสาววรลักษณ์  ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
400 634N46133 นางสาววริศราวัลย์  วสุพลวัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
401 634N46135 นางสาวศุทธินี  บุญบำเรอ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
402 634N46137 นางสาวสุวนันท์  หารสงคราม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
403 634N46140 นายสธาพร  ทดไธสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
404 634N46141 นางสาวรัตติกาล  เพชรอินทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
405 634N46202 นางสาวกมลวรรณ  บัวคลี่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
406 634N46203 นางสาวกุลธิดา  เวียงคำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
407 634N46204 นางสาวจารุวรรณ  คะชะนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
408 634N46205 นางสาวจิราภรณ์  พิมพกรรณ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
409 634N46206 นางสาวจุฑามาศ  อุดมเดช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
410 634N46207 นางสาวชลนิภา  กัมทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
411 634N46208 นางสาวชีภาพร  ทิพลาภมงคล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
412 634N46209 นางสาวซีตีฮาญา  แม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
413 634N46210 นางสาวซูรีน่า  วาเลง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
414 634N46212 นางสาวณัฐฑริกา  สิทธิจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
415 634N46213 นางสาวณัฐณิชา  สุขภูมิ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37.5 0 ผ่าน
416 634N46214 นางสาวณัฐธิดา  แขกวันวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
417 634N46215 นางสาวทิพปภา  ตาทิพย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42.5 0 ผ่าน
418 634N46216 นางสาวนงนุช  แดงระดับ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
419 634N46217 นางสาวนลินี  คีรีนิล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
420 634N46218 นางสาวนันทิยา  บุตรวงค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
421 634N46219 นางสาวนาซูฮา  แซแอ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
422 634N46221 นางสาวบุษราคัม  ประกอบพืช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
423 634N46222 นางสาวประกายวรรณ  กองแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
424 634N46223 นางสาวประภัสสร  วรรณสวาท พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
425 634N46224 นางสาวปาริชาติ  นาสมวาส พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
426 634N46226 นางสาวพรทิพย์  เอี่ยมแตง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
427 634N46229 นางสาวยวิษฐา  ทิพย์เสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
428 634N46230 นางสาวรัญชนา  ไมตรีจิตต์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
429 634N46231 นางสาววนิดา  พลยุทธ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 76 0 ผ่าน
430 634N46232 นางสาววรัญชลี  แปดทิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
431 634N46233 นางสาวศศิธร  เทพนิล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
432 634N46235 นางสาวสุดารัตน์  พรโสภิณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
433 634N46238 นายธนรัตน  เอดาสัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
434 634N46240 นายอาหาหมัดลุตฟี  มะดีเยาะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
435 634H76101 นางสาวกชกร  ผ่องแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 8 28 ไม่ผ่าน
436 634H76104 นางสาวจุฬารัตน์  ประกอบเพชร สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
437 634H76105 นางสาวชยาภรณ์  ไม้แก้ว สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
438 634H76106 นางสาวซูรีนา  เจะเงาะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
439 634H76108 นางสาวณัฐนันท์  เปลี่ยนทองคำ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
440 634H76110 นางสาวประติภา  บำรุงทรัพย์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
441 634H76114 นางสาวปิยาภรณ์  อมรสิริประกิต สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
442 634H76115 นางสาวพจมาน  รักธรรม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
443 634H76117 นางสาวพรลดา  นวลออน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
444 634H76120 นางสาวรอฮานี  แวฮามะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
445 634H76121 นางสาววราภรณ์  สุทธิยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
446 634H76125 นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีพิมล สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
447 634H76127 นางสาวอทิตยา  ศรีพรหม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
448 634H76128 นางสาวอรอุมา  ทองมา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
449 624973002 นางสาวซูมัยยะห์  สามารอเมาะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
450 624973003 นางสาวณฤดี  สามีหวัง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 9 27 ไม่ผ่าน
451 624973004 นางสาวนูรฮาณีฟา  ดือราแม การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
452 624973005 นางสาวฟิรดาวน์  สามะสา การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
453 624973008 นางสาวสูนุรไอฟะห์  ตาเยะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
454 624973010 นางสาวอาอีนา  มามะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
455 624973011 นางสาวอูไรนะห์  ฮาแว การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 25 11 ไม่ผ่าน
456 624973012 นายณัฐวุฒิ  กราบทอง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 32 4 ไม่ผ่าน
457 624973013 นายรัชชานนท์  เพชรสง่า การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 21 15 ไม่ผ่าน
458 624973014 นางสาวซีตีสะลีซ่า  เจ๊ะเส้ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
459 624N46101 นางสาวกฤติยาภรณ์  แสนสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
460 624N46102 นางสาวกันยารัตน์  เฉพาะตรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
461 624N46105 นางสาวจิรัญญา  เป้าพะเนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 60 0 ผ่าน
462 624N46106 นางสาวชนิสรา  อักษรดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 54 0 ผ่าน
463 624N46107 นางสาวซูไรยา  อาลีมามะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
464 624N46108 นางสาวญารินดา  สองสี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
465 624N46109 นางสาวทิราภรณ์  จิตกล้า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
466 624N46111 นางสาวนลินี  กลิ่นกรุ่น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 55.5 0 ผ่าน
467 624N46112 นางสาวนารีมาน  ยะหะยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
468 624N46113 นางสาวพจมาน  คำรักษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
469 624N46114 นางสาวฟาซีลา  เจะและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
470 624N46115 นางสาวยุภารัตน์  อ่อนน้อย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
471 624N46116 นางสาววัลย์วลี  สิงทิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
472 624N46117 นางสาววิยะดา  สุวรรณโค พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
473 624N46118 นางสาวศศิวิมล  ปัตตาเขสูง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
474 624N46119 นางสาวศิรินทิพย์  นามคุณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
475 624N46120 นางสาวศุภกานต์  สิงห์เปี้ย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40.5 0 ผ่าน
476 624N46121 นางสาวสรพรรณ  ยังดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
477 624N46122 นางสาวสุจิตตรา  พินิจนอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
478 624N46124 นางสาวอัญชลิกา  เหมหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 51 0 ผ่าน
479 624N46125 นางสาวอานาดีย๊ะ  หะยีสาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
480 624N46126 นายชยพล  เวชสิทธิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
481 624N46127 นายณัฐพสิษฐ์  เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
482 624N46129 นายปวเรศ  สุพรรณโมก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 50 0 ผ่าน
483 624N46130 นายสาปูวัน  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
484 624N46131 นายอดิศักดิ์  สะเมาะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
485 624N46132 นางสาวรัชติพร  มณีพรหม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37.5 0 ผ่าน
486 624N46133 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 11 25 ไม่ผ่าน
487 624N46134 นางสาวซีตีนูรอิง  อับดุลละห์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
488 624N46135 นางสาวอริส  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38.5 0 ผ่าน
489 624N46136 นางสาวนภวรรณ  ภาระตะวัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 44 0 ผ่าน
490 624N46202 นางสาวกฤษณา  งามขำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
491 624N46204 นางสาวขนิษฐา  สิงห์แก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
492 624N46205 นางสาวขวัญจิลา  นามมนตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 57 0 ผ่าน
493 624N46206 นางสาวจุรีพร  แสงถลุงเหล็ก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
494 624N46207 นางสาวซาณีย๊ะ  เจ๊ะมะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 48 0 ผ่าน
495 624N46209 นางสาวทักษพร  อัจฉฤกษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 30 6 ไม่ผ่าน
496 624N46210 นางสาวธารารัตน์  ชาวศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
497 624N46211 นางสาวธีรานันทน์  จินดานุช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
498 624N46212 นางสาวนงลักษณ์  สืบสาย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
499 624N46213 นางสาวนัสรียะห์  แตมะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
500 624N46214 นางสาวนูรีดา  กูลูแว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
501 624N46215 นางสาวปณิดา  อักษรเนียม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
502 624N46216 นางสาวปนัดดา  ไกรวาสังข์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
503 624N46217 นางสาวปัทมาพร  สุธรรมมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
504 624N46219 นางสาวพรนภา  เสนาทิพย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
505 624N46220 นางสาววนิดา  สารโภคา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38.5 0 ผ่าน
506 624N46221 นางสาวศิริพร  ชาดา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
507 624N46222 นางสาวเสาวนีย์  นาโสก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
508 624N46223 นางสาวอริสสรา  ต้นตะภา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 41.5 0 ผ่าน
509 624N46224 นางสาวอัยซะห์  อาลีราฮีม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
510 624N46225 นางสาวอารดา  ทองมาก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
511 624N46227 นายกิตติพศ  ศรีวะกุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
512 624N46228 นายชลวิทย์  ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38.5 0 ผ่าน
513 624N46229 นายพีรภูมิ  พูลเปี่ยม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 56 0 ผ่าน
514 624N46230 นายอนุชา  เศตพันธ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 41 0 ผ่าน
515 624N46233 นางสาวชนัญชิดา  มาไว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
516 624N46234 นางสาววรรณวิสา  น้อยบล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
517 624N46236 นายอานูวา  เซ็งมะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38.5 0 ผ่าน
518 624H76002 นางสาวกนกวรรณ  บัวครอง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
519 624H76003 นางสาวกมลวรรณ  บัวครอง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
520 624H76005 นางสาวจริญญา  เกียรติชูพิพัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
521 624H76006 นางสาวจริยา  กุลโทแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
522 624H76008 นางสาวจุฑามาศ  คล่องนาวา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
523 624H76009 นางสาวชีวรัตน์  ศรีเสม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
524 624H76014 นางสาวปนัดดา  หนูน้อย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
525 624H76017 นางสาวปัทมาวดี  เทียนผ่องศรี สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
526 624H76019 นางสาวพรรณทิมา  ยะโสต สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
527 624H76020 นางสาวพัชรินทร์  อินทสมมุติ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
528 624H76028 นางสาวสุธินี  มีอยู่ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
529 624H76029 นางสาวสุนิษา  น้อยเมือง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
530 624H76030 นางสาวสุพรรณี  รอดส่ง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
531 624H76032 นางสาวอนงนาฎ  สารประดิษฐ์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
532 624H76035 นางสาวอรอุมา  ทองไทย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
533 624H76037 นางสาวอริสรา  จิตใจดี สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
534 614973101 นางสาวซลิตา  อินทร์บุญญา การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 49 0 ผ่าน
535 614973103 นางสาวทิฆัมพร  กรสวัสดิ์ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
536 614973105 นางสาวนาซีบ๊ะ  บือเฮง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 51 0 ผ่าน
537 614973106 นางสาวนาซีเร๊าะ  ตาเล๊ะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 54 0 ผ่าน
538 614973107 นางสาวนิซารีนา  มูซอ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 49 0 ผ่าน
539 614973110 นางสาวนูรฮาซีกีน  สือรี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 52 0 ผ่าน
540 614973116 นางสาวสุนิดา  สวัสดี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 72 0 ผ่าน
541 614973120 นางสาวฮัสนะห์  อูเซ็ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 44 0 ผ่าน
542 614N46102 นางสาวจริยาพร  กล้าหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
543 614N46103 นางสาวจันทร์จิรา  นวลดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
544 614N46104 นางสาวจิตตารัตน์  กันภัย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
545 614N46105 นางสาวจุฑามาศ  จันเทพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
546 614N46106 นางสาวชฎาพร  ตองทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
547 614N46108 นางสาวดุสิตา  จอนดอน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
548 614N46109 นางสาวนัทสุดา  แก้วก่อง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
549 614N46110 นางสาวนาทยา  ดอบุตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
550 614N46111 นางสาวนิติพร  ดวงพุฒ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
551 614N46112 นางสาวนุจรินทร์  ฮาบเมืองซอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
552 614N46114 นางสาวปาริฉัตร์  คำซาว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 32 4 ไม่ผ่าน
553 614N46115 นางสาวเปรมกมล  บุตรแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
554 614N46116 นางสาวพนิตา  วงศ์พราหมณ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
555 614N46117 นางสาวพรลภัส  มาตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
556 614N46118 นางสาวพลอยไพรินทร์  เสือขำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
557 614N46119 นางสาวพัชรสุดา  ธนบุดศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
558 614N46120 นางสาวพัชรินทร์  คนไว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 9 27 ไม่ผ่าน
559 614N46121 นางสาวเพชรรัตน์  จุลทะกอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 41 0 ผ่าน
560 614N46122 นางสาวภัทรวดี  คำมะบาล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 66 0 ผ่าน
561 614N46123 นางสาวมุทิตา  ล่ำสัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
562 614N46126 นางสาวศิริลักษณ์  ภักดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 41.5 0 ผ่าน
563 614N46127 นางสาวสานียะห์  เปาะโน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 44 0 ผ่าน
564 614N46128 นางสาวสารยา  พรมโคตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
565 614N46129 นางสาวสูรายดาร์  มะสมัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 42 0 ผ่าน
566 614N46130 นางสาวอภิรัญญา  ทองยิ้ม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
567 614N46131 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 50.5 0 ผ่าน
568 614N46132 นางสาวอานีตา  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
569 614N46133 นางสาวอารียา  ผากงคำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
570 614N46135 นายธนาวุธ  อินผิว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 42 0 ผ่าน
571 614N46138 นางสาวมัลลิกา  พลายเปี่ยม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
572 614N46201 นางสาวกชกร  ยอดลี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
573 614N46202 นางสาวกนกกร  จันทร์แก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
574 614N46206 นางสาวจิราพัชร  คงกระพันธ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
575 614N46209 นางสาวซารีนา  ยายอ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 9 27 ไม่ผ่าน
576 614N46210 นางสาวธนภรณ์  อนันทะสีหา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
577 614N46211 นางสาวธิดารัตน์  ศรีเศรษ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 59.5 0 ผ่าน
578 614N46212 นางสาวนริศรา  นะระมาศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
579 614N46213 นางสาวนูรมีย์  ตาตอเละ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 40 0 ผ่าน
580 614N46215 นางสาวปิยะนาถ  พรมยม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
581 614N46216 นางสาวพรวิภา  กุทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38.5 0 ผ่าน
582 614N46217 นางสาวฟิรดาวน์  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 40 0 ผ่าน
583 614N46218 นางสาวมูรนี  กะดะแซ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
584 614N46219 นางสาวรัยมี  วาเฮ็ง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
585 614N46220 นางสาววิลาวรรณ  เพชรทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
586 614N46221 นางสาววิลาสีนี  บุญทัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 13 23 ไม่ผ่าน
587 614N46222 นางสาวศศิประภา  โกบรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
588 614N46223 นางสาวศิริวรรณ  วิถี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 41 0 ผ่าน
589 614N46225 นางสาวสุขจฤณีร์  พิงไธสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
590 614N46226 นางสาวอนัญญา  ยงรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
591 614N46227 นางสาวอมลวรรณ  ทองเจริญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
592 614N46228 นางสาวอรวดี  หน่อแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37.5 0 ผ่าน
593 614N46229 นางสาวอัฟนาน  ยูโซะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
594 614N46230 นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
595 614N46232 นายณัศรีย์  เจ๊ะเด็ง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
596 614N46233 นายตระกูล  ดวงมณีย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
597 614N46234 นายธวัชชัย  ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
598 614N46236 นายอัครพล  มะณีศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
599 614N46237 นางสาวสุกัญญา  มาลีผล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 44 0 ผ่าน
600 614H76104 นางสาวกรชนก  แสงสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 11 25 ไม่ผ่าน
601 614H76109 นางสาวซัลวา  เงาะดีแม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
602 614H76110 นางสาวดลนภา  ชาวสวน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
603 614H76113 นางสาวทิพรัตน์  ปัดภัย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
604 614H76116 นางสาวบุษยารัตน์  ดังแสง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 3 33 ไม่ผ่าน
605 614H76120 นางสาวมุสลิมมะห์  แวกะจิ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
606 614H76121 นางสาวเมตตา  นวลมาตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 3 33 ไม่ผ่าน
607 614H76125 นางสาววริศรา  นุชเกษม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 3 33 ไม่ผ่าน
608 614H76134 นายอโณชา  แซ่เล้า สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
609 614H76201 นางสาวกัณฐิกา  นาคิน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
610 614H76202 นางสาวกันตพร  คำพาที สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
611 614H76203 นางสาวกุลวดี  คำแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
612 614H76204 นางสาวจตุพร  ทองอุดม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
613 614H76205 นางสาวจาริการ์  แซ่เฮ้ง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
614 614H76206 นางสาวจิดาภา  จันตะโก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
615 614H76207 นางสาวจิราพร  บริพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
616 614H76208 นางสาวจิราวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
617 614H76210 นางสาวฐิติมา  วัดละเอียด สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
618 614H76212 นางสาวดวงพร  งามประเสริฐ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 48 0 ผ่าน
619 614H76213 นางสาวธัญวรัตม์  จันทร์ดำ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 21 15 ไม่ผ่าน
620 614H76217 นางสาวปิยธิดา  ขุนนุช สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
621 614H76218 นางสาวปิยธิดา  จีนเทียน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 39 0 ผ่าน
622 614H76219 นางสาวพรธีรา  เพลาใง้ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
623 614H76220 นางสาวพัชราพร  เหมือนจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
624 614H76221 นางสาวพัชรี  บุตรตา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
625 614H76222 นางสาวพัชรี  สูญสิ้นภัย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
626 614H76226 นางสาวโรซาลีน  สายู สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 43 0 ผ่าน
627 614H76228 นางสาวศิริรัตน์  วรรณขำ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
628 614H76233 นางสาวอุทัย  ทิมพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
629 614H76235 นายณัฐวุฒิ  สัตย์ซื่อ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
630 604973003 นางสาวนุรฮายาตี  ปาเระลีมอ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
631 604973007 นางสาวศิรดา  โนรี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
632 604973015 นางสาวซูไรดา  บือราเฮง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
633 604973019 นางสาวนูรุลอาฟีฟะฮ์  ตาเห การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
634 604973024 นางสาวซากียะห์  กามาสะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
635 604973027 นางสาววัชราภรณ์  หนูเหมือน การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
636 604N46101 นางสาวกรกนก  บุญเลิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
637 604N46103 นางสาวกุลภัสสร  เอกสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
638 604N46104 นางสาวขวัญฑิรา  ดังแสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
639 604N46105 นางสาวจุฑามาศ  บุทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
640 604N46106 นางสาวชุติพร  ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
641 604N46107 นางสาวณฤดี  แจ่มแจ้ง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
642 604N46108 นางสาวดวงฤดี  น่วมอ่อน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
643 604N46110 นางสาวนลินี  ปรากฏชื่อ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
644 604N46111 นางสาวนันทวัน  กันจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
645 604N46112 นางสาวนันท์นภัส  สุวรรณะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
646 604N46113 นางสาวนิตยา  โอวาระโก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
647 604N46116 นางสาวปาณิสา  เสือปรางค์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
648 604N46117 นางสาวพรทิพา  ย่างแก้วสกุล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
649 604N46120 นางสาวรีซูวานีย์  สะอะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
650 604N46123 นางสาววันวิสา  ภู่เกตุ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
651 604N46126 นางสาวเวนิกา  ทองนาค พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
652 604N46129 นางสาวอรจิรา  ปัตเมฆ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
653 604N46132 นายธเนศ  สวาสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
654 604N46133 นายพชรพล  ไกรเพชร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
655 604N46135 นายมูฮำหมัด  ละแลแม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
656 604N46138 นางสาวฟาติน  สาแรหะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
657 604N46201 นางสาวกรรณิกา  ช่วงโชค พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
658 604N46202 นางสาวกานดา  ช่างเกวียนดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
659 604N46203 นางสาวเก็จมณี  บาลจบ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
660 604N46204 นางสาวจารุวรรณ  ไร่นาดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
661 604N46206 นางสาวฐนิฌา  สมบัติดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
662 604N46207 นางสาวณัฐลิกา  ศรีคำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
663 604N46208 นางสาวตรีรัตน์  เจิมจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
664 604N46209 นางสาวนริศรา  สีนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
665 604N46211 นางสาวนิรชา  ซอนภา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
666 604N46214 นางสาวพรทิพย์  น้อยนาถ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
667 604N46215 นางสาวพิมสุดา  วงเสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
668 604N46218 นางสาวรุ่งกานต์  ไชยสิทธิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
669 604N46222 นางสาวศิขรินทร์  จำรักษา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
670 604N46225 นางสาวอานีซะห์  คาร์เดร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
671 604N46227 นายชัยมงคล  ตองทอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
672 604N46230 นายมูฮัมมัดอิลฟัน  สือแม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
673 604N46231 นายสุรสีห์  ซุยเซ็งซะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
674 604N46233 นางสาวรักชนก  ฤกษ์พิจิตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
675 604N46234 นางสาวโสภาพร  แสนบัญลัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
676 604N46237 นางสาวปภาวดี  รื่นรวย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
677 604N46238 นางสาวสุพัตรา  กิ่งแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
678 604N46239 นางสาวเครือฟ้า  เจริญผล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
679 604N46240 นางสาวสุรีย์  มะมิง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
680 604N46241 นางสาวรอฮานา  สะอะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
681 604N46242 นางสาวซูรีนา  สะนิ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
682 604N46243 นางสาวยาวารี  รือแม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
683 604N46244 นางสาวนาซีฟะห์  เย็งกาเนะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
684 604N46245 นางสาวธนภรณ์  เกิดสนอง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
685 604H76104 นางสาวกัลยา  ปิตะแสง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
686 604H76105 นางสาวกาญจนา  เล็กชิโต สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
687 604H76106 นางสาวกาญจนา  เส็งกีหวย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
688 604H76108 นางสาวเขมรินทร์  ทองด้วง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
689 604H76110 นางสาวชุติมณฑน์  ศรีสายชล สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
690 604H76112 นางสาวณัฐศดานันต์  ทับเปลี่ยน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
691 604H76113 นางสาวนัดดา  บุญคง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
692 604H76114 นางสาวนาอีมะห์  ยะโกะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
693 604H76116 นางสาวเบญญาภา  มุกดา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
694 604H76117 นางสาวปาริกา  บัวทอง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
695 604H76120 นางสาวรัตนากร  อ่อนหนองหว้า สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
696 604H76122 นางสาววรรนิศา  หวองเจริญพานิช สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
697 604H76123 นางสาวศิรภัสสร  แก่นสะเน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
698 604H76126 นางสาวโสภิตา  อ่อนตีบ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
699 604H76127 นางสาวอรุโณทัย  หินเมืองเก่า สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
700 604H76128 นางสาวอัสณี  มะมิง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
701 604H76129 นางสาวอารียา  เชื้อเกตุ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
702 604H76202 นางสาวกรรณิการ์  อำพวา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
703 604H76204 นางสาวขวัญฤดี  ลบถม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
704 604H76206 นางสาวจุฑามาศ  พลับทอง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
705 604H76207 นางสาวณัฐชา  บุตรแย้ม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
706 604H76208 นางสาวณัฐพร  พรหมมา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
707 604H76217 นางสาวสุธัญญา  บัวงาม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
708 604H76220 นางสาวอัญชลี  หมื่นลึก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
709 604H76222 นางสาวอุไรพร  ใบธง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
710 604H76224 นางสาววรัญญา  ดอนสีดา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
711 604H76225 นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
712 604H76226 นางสาวอาดียา  อาเกะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
713 604H76228 นางสาวชนัดดา  จือเหลียง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
714 604H76229 นางสาวพัชริน  ชินภาส สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
715 604H76232 นางสาวยาวานี  เตะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
716 634305013 นางสาวชลธิชา  วงษ์ปา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
717 634305104 นางสาวปภาพินท์  สุขเสดาะ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
718 634305108 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สุด การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
719 634305111 นายจีรศักดิ์  ชัยมงคล การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
720 634305116 นายพงศภัค  มะมม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
721 634328102 นางสาวจันทิมา  ทินวงษ์สวย การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
722 634328106 นางสาวณัฐทริกา  เกิดสินธุ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 50 0 ผ่าน
723 634328109 นางสาวปรีดิยาวรรณ  จันทรเสนา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 61 0 ผ่าน
724 634328111 นางสาวปิ่นลดา  กระทอง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 46 0 ผ่าน
725 634328114 นางสาวพาขวัญ  อารมย์เย็น การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
726 634328121 นางสาวโรสรินทร์  ฟูกลิ่น การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
727 634328123 นางสาวเวณิกา  พุ่มพวง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
728 634328129 นางสาวอัญชลี  สมยา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
729 634328134 นายสหรัฐ  ดำมาก การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
730 634328136 นางสาวธันยชนก  ภู่เนตร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
731 634107101 นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
732 634107103 นางสาวสร้อยทิพย์  จันลาด ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
733 634107105 นายธนกร  ปานมืด ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
734 634107106 นายธนกร  วรรณราม ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
735 634108103 นางสาวทิพย์ช่อฟ้า  ชายเลิศ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 15 21 ไม่ผ่าน
736 634108104 นางสาวเบญจรัตน์  ปู่แตงอ่อน ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 21 15 ไม่ผ่าน
737 634108109 นายภีรศักดิ์  จันทร์ทรง ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 16 20 ไม่ผ่าน
738 634108111 นายวราวุฒิ  ณ พัทลุง ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 4 32 ไม่ผ่าน
739 634108114 นายสุทิวัส  พ่วงพิศ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
740 634106102 นางสาวชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
741 634106103 นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
742 634106108 นางสาวบุญญิสา  เหล่าศรี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
743 634106109 นางสาวเบญจรัตน์  คำดี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
744 634106114 นางสาวราณี  แก่นแก้ว นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
745 634106115 นางสาววารุณี  เรืองฤทธิ์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
746 634106116 นางสาวสายรุ้ง  เคลือบอาบ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
747 634106121 นายบูรพา  รอดสาย นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38.5 0 ผ่าน
748 634106122 นายมงคล  แก้วปฏิญญา นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37.5 0 ผ่าน
749 634106123 นายศิริวัฒน์  ฉิมเชื้อ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
750 634412035 นายรัชชานนท์  งามพร้อม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
751 634512101 นางสาวกมลชนก  นารอด นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
752 634512104 นางสาวกุศิมา  จันทร์เสนา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 18 18 ไม่ผ่าน
753 634512112 นางสาวนลินทิพย์  คอนหงาย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 32 4 ไม่ผ่าน
754 634512118 นางสาวพิมายพร  ดังแสง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
755 634512122 นางสาววิมล  แสนศรี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
756 634512125 นางสาวอรพรรณ  มีอารีย์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
757 634512130 นายปรีชญาน์  สังข์ศิริ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
758 634512202 นางสาวจุฑารัตน์  เพราพันธ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
759 634512203 นางสาวญาณภา  รอดภัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
760 634512222 นางสาวสุวรรณา  สังข์เฉย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 4 32 ไม่ผ่าน
761 634512224 นางสาวอภิญญา  ทองไทย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
762 634512235 นายนิธิกร  วัชรานนท์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 29 7 ไม่ผ่าน
763 634512241 นายอชิตพล  สังข์สัมฤทธิ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
764 634512243 นางสาวภัคจิรา  สุชาติ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
765 634116106 นางสาวพิมพ์ลภัส  หนูช่วย ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
766 634116113 นางสาวสิลาวรรณ  นพวงศ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
767 634116114 นางสาวสุทธิดา  นันทกิจ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
768 634116117 นายณรงค์ชัย  จิตรประเวช ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
769 634101102 นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
770 634101105 นางสาวจิณณพัต  งามขำ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
771 634101110 นางสาวณัฐพร  สีขาว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
772 634101113 นางสาวปิยธิดา  แย้มนิล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
773 634101114 นางสาวผกามาศ  พลับงาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
774 634101116 นางสาวรวิสา  จงเจริญถาวรกุล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 7 29 ไม่ผ่าน
775 634101117 นางสาวรัตนากร  ปรุโปร่ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
776 634101120 นางสาววาสนา  ขาวเรือง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 30 6 ไม่ผ่าน
777 634101124 นางสาวสุชาดา  เนียมหอม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
778 634101125 นางสาวสุภาพร  สงกระสินธุ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 7 29 ไม่ผ่าน
779 634101126 นางสาวสุภาวดี  พึ่งมา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
780 634101128 นางสาวอริสา  กลมกล่อม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 4 32 ไม่ผ่าน
781 634101129 นางสาวอลิสา  บุญเกิด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
782 634101133 นายนราธิป  ฝอยทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
783 634101134 นางสาวพลอย  กมลจิตร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
784 634101201 นางสาวจรรยพร  บุญยก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
785 634101202 นางสาวจันทิมา  แก้วนิล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
786 634101203 นางสาวชุติมา  ถ้ำแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
787 634101206 นางสาวเทพกาญตา  อ้นเหลือ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
788 634101211 นางสาวธิญาดา  ปลาทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36 0 ผ่าน
789 634101212 นางสาวธิดาพร  แสงแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
790 634101213 นางสาวนุชธิดา  พาแพง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
791 634101214 นางสาวนุชรินทร์  ลิบลับ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 44 0 ผ่าน
792 634101216 นางสาวเปรมจิต  จันทร์สง่า ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 38 0 ผ่าน
793 634101218 นางสาวพรกนก  พูลการุณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
794 634101220 นางสาวภิชญา  พาสู่บุญ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
795 634101222 นางสาววิมาดา  ช้างยนต์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 37 0 ผ่าน
796 634101225 นางสาวสุทัตตา  ศรีถม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 11 25 ไม่ผ่าน
797 634101226 นางสาวอมรรัตน์  สุขเพ็ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 55 0 ผ่าน
798 634101227 นางสาวอรดา  แซ่หลี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 40 0 ผ่าน
799 634101232 นายสุกฤษณ์  ดวงเนตร์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 1 36.5 0 ผ่าน
800 624102129 นายเมธี  นาคบุตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
801 634102108 นางสาวปฏิมาพร  ทองพิชิตกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
802 634102109 นางสาวปริญญาพร  เก่าบางยาง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
803 634102112 นางสาวภาริตา  นิลละออ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 33.5 2.5 ไม่ผ่าน
804 634102115 นางสาววาริศรา  สมเพชร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
805 634102117 นางสาวสุวนันท์  จันทร์วงศ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
806 634102120 นางสาวอักษราภัค  มีคง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
807 634102121 นางสาวอาทิตยา  เกตุรักษา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37.5 0 ผ่าน
808 634102122 นางสาวอารยา  ซื่อตรง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 33.5 2.5 ไม่ผ่าน
809 634102129 นายวีระวัฒน์  ไม้จีน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
810 634102204 นางสาวเกวลิน  งิ้วงาม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
811 634102209 นางสาวชุติญา  รักชมวรภัทร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
812 634102210 นางสาวณัฐนันท์  แย้มกลิ่น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
813 634102211 นางสาวปฐวีกานต์  ทองขำ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 33.5 2.5 ไม่ผ่าน
814 634102216 นางสาวศลิษา  แสงนิล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
815 634102220 นางสาวอภิญญา  จิตระออน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
816 634102226 นายนวชาต  ทับทวี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
817 634375104 นางสาวกันยารัตน์  แจ่มแจ้ง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
818 634375107 นางสาวจริยา  กลิ่นนิรันต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
819 634375111 นางสาวนพรัตน์  เทียมทัด ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
820 634375124 นางสาวอรจิรา  อินทร์อ่อน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
821 634375125 นางสาวอรญา  ขาวชำนาญ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
822 634375126 นางสาวอัญชิสา  หลีหลาย ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
823 634375130 นายณัฐวัฒน์  พรหมเดช ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
824 634375135 นายยศพล  เชยกลิ่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 35 1 ไม่ผ่าน
825 634375136 นายรัฐชา  เม่งพัด ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 44 0 ผ่าน
826 634722106 นางสาวณัฐิกาญจน์  อบแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
827 634722110 นางสาวปิยาภรณ์  ฐานธานี รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
828 634722112 นางสาวมาลินี  ดงทอง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
829 634722120 นางสาวอารีย์  กางกอน รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
830 634722134 นางสาวณกมล  กลิ่นพยอม รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
831 634722208 นางสาวนิรมล  ขวัญเรือน รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
832 634722212 นางสาวรัตนาภรณ์  บูชาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
833 634722213 นางสาววิภาดา  แสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
834 634722214 นางสาวศศิกานต์  แก้วเผือก รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
835 634722215 นางสาวสุภาวดี  เมืองรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
836 634722218 นางสาวอริสา  สนสนิท รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
837 634722219 นางสาวอารีรัก  อยู่เต็มสุข รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
838 634722222 นายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
839 634722133 นายออมสิน  โตประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
840 634724101 นางสาวกันธิชา  พนัสนาชี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
841 634724108 นางสาวธารารัตน์  บุญชู รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
842 634724110 นางสาวปภาวี  ศรีปาน รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
843 634724114 นางสาวรัตนาพร  ศาสตราบุตร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
844 634724116 นางสาววราภรณ์  พวงเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
845 634724117 นางสาววิสุดา  อ่ำครุฑ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
846 634724119 นางสาวศุทธินี  ทรัพย์มา รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
847 634724127 นายชาญณรงค์  อ่วมสอาด รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
848 634724135 นายปุญญพัฒน์  ภูมิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
849 634724143 นายศุภชัย  ธีรานุวัฒนานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
850 634724150 นางสาวเมย์วดี  พิทักษ์เกิด รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
851 634724151 นางสาวอัญชิสา  สุขบุญรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
852 634724152 นางสาวฐิติพร  สมประสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
853 634724204 นางสาวณิชาภัทร  สินคงอยู่ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 4 32 ไม่ผ่าน
854 634724208 นางสาวพิศตะวัน  เรืองฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
855 634724211 นางสาวมาริสา  เอี่ยมศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
856 634724215 นางสาววิชญาพร  วงศ์โต รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
857 634724235 นายปรัชญา  คำผอง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 67 0 ผ่าน
858 634724256 นายณัฐวุฒิ  แสนสุข รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 6 30 ไม่ผ่าน
859 634724259 นางสาวปรียาภรณ์  สอนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
860 634724260 นางสาวทัศศิพร  วงศ์ลีลากร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
861 634121104 นางสาวณัฐมล  สาดสาน ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 93 0 ผ่าน
862 634121116 นางสาวอารดา  รอดสิน ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 90 0 ผ่าน
863 634317101 นางสาวชุติกาญจน์  ทับทิม ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
864 634317104 นางสาวศุภลักษณ์  เปรมพงศ์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 14 22 ไม่ผ่าน
865 634110103 นางสาวจรรยารัตน์  บุตรน้ำเพชร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
866 634110107 นางสาวฐิติกานต์  ชูช่อแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
867 634110112 นางสาวปุณยานุช  อรุณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 4 32 ไม่ผ่าน
868 634110123 นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวบางน้ำวน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
869 634110126 นางสาวอลิสา  บุตรทิพย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
870 634110127 นางสาวอ้อ  พันธุรัก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
871 634110128 นายประดิษฐ์  เดชกล้าหาญ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
872 634110201 นางสาวกาญจนา  เสริมผล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
873 634110202 นางสาวจารุวรรณ  มณีเขียว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
874 634110203 นางสาวเจนจิรา  แสนสุด สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
875 634110206 นางสาวณัฏฐ์นรี  สามสังข์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
876 634110207 นางสาวธัญชนก  ขาวนวล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
877 634110209 นางสาวธิดารัตน์  นาดี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 33 3 ไม่ผ่าน
878 634110216 นางสาววัชราภรณ์  พุ่มเพิ่ม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
879 634110218 นางสาวสิรินธร  แซ่อุ๊น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
880 634110221 นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์ทอง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
881 634110222 นางสาวโสภิดา  รัตนจันทร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
882 634110224 นางสาวอริสรา  บุญรอด สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 18 18 ไม่ผ่าน
883 634110225 นางสาวอารยา  พรายแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
884 634329102 นางสาวขัตติยา  เอมสัมฤทธิ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
885 634329108 นางสาวธนัชพร  ครองอินทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
886 634329112 นางสาวพรพิมล  ซ่อมแก้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 45 0 ผ่าน
887 634329113 นางสาวพิมลพรรณ  สละภัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
888 634329114 นางสาวยุวดา  ยิ่งเกียรติกุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 15 21 ไม่ผ่าน
889 634329115 นางสาวรมิตา  ภูดวงจิตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
890 634329117 นางสาววรรณิษา  พรหมรอด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
891 634329120 นางสาวสุทธิดา  เกิดลาภ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
892 634329122 นางสาวสุนันทา  ยังโยมร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 41 0 ผ่าน
893 634329125 นางสาวอรนุช  อุ้มบุญ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
894 634329126 นางสาวอาทิตยา  โพธิสุวรรณ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 44 0 ผ่าน
895 634329130 นายนันท์ทัต  เครื่องทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
896 634329132 นายสิทธิกานต์  จินตนากาญจน์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 26 10 ไม่ผ่าน
897 634329133 นายสุริยา  ศรีสุขใส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 49 0 ผ่าน
898 634329135 นายศราวุธ  วิทยาภาษิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
899 634329136 นางสาวอารียา  วิเศษแก้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
900 634329137 นายสิราชัณ  แก้วฉวี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 44 0 ผ่าน
901 634329141 นางสาวไอศิกา  แสงกล้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
902 634429005 นางสาวติรณา  พิชิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
903 624305001 นางสาวเกศลิน  อุบลน้อย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
904 624305004 นางสาวชาลิสา  คุ้มไพพล การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
905 624305006 นางสาวประภัสสร  แน่นพะเนา การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 30 6 ไม่ผ่าน
906 624305007 นางสาวประภาพร  แซ่ลิ้ม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
907 624305014 นายสมพงษ์  สมจันทร์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
908 624305018 นายบัณฑิต  ไพบูลย์อัตถกิจ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
909 624328004 นางสาวกุสุมา  เพิ่มพูล การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 33 3 ไม่ผ่าน
910 624328010 นางสาวปพิชญา  เจิมจันทร์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
911 624328011 นางสาวปานฤทัย  จีรัง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 18 18 ไม่ผ่าน
912 624328015 นางสาวภาณุมาส  ขาวสุข การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
913 624328017 นางสาวรัศมี  สังข์ประเสริฐ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
914 624328018 นางสาววรรณา  ปรางงาม การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
915 624328019 นางสาววรัญญา  อัมภาผล การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
916 624328021 นางสาววิจิตรา  นาโพธิ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
917 624328029 นางสาวอธิติยา  ดังแสง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
918 624328032 นางสาวอริสรา  โถวสกุล การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
919 624328036 นายกิตตินันต์  กำเนิดแสง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
920 624328045 นายภัทรวุธ  ศรีสุวรรณ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
921 624328046 นายมิณธฎา  ศรีจันทร์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
922 624328048 นายฮายซัน  สะแปอิง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
923 624106001 นางสาวกรรณิการ์  ผึ้งหลวง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 54 0 ผ่าน
924 624106003 นางสาวเกษมณี  ผาทอง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 71 0 ผ่าน
925 624106004 นางสาวชนัดดา  คุ้มวงษ์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 77 0 ผ่าน
926 624106005 นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 68 0 ผ่าน
927 624106007 นางสาวนันทวรรณ  น่วมดี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 57 0 ผ่าน
928 624106008 นางสาวพรรณพัสตร์  คงเจริญ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 69 0 ผ่าน
929 624106010 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเรือง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 90 0 ผ่าน
930 624106011 นางสาววรวรรณ  โพธิ์งาม นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 83 0 ผ่าน
931 624106012 นางสาววิภาวนี  อรุณรัศมี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 60 0 ผ่าน
932 624106014 นางสาวสิริยาพร  บุญขันธ์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 78 0 ผ่าน
933 624106015 นางสาวสุกัญญา  สิงหะ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 59 0 ผ่าน
934 624106016 นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 68 0 ผ่าน
935 624106017 นางสาวอาทิตยา  ภู่ทอง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 81 0 ผ่าน
936 624106019 นายกำจร  สมุทรชัยสกุล นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 51 0 ผ่าน
937 624106020 นายณัฐพร  ย้อยดี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 59 0 ผ่าน
938 624106021 นายตุลธร  จิตสุภาพ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 78 0 ผ่าน
939 624107006 นางสาวสุพรรณษา  คุ้มระบาย นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
940 624107010 นายเมธาสิทธิ์  คชชา นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
941 624107012 นายสุธีกานต์  หัวใจเพ็ชร นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
942 624107014 นายอนุรักษ์  เผ่าพงศ์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 8 28 ไม่ผ่าน
943 624108002 นางสาวปภัสรา  สุขชาวนา นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
944 624108003 นางสาวมาดามนภา  จอสูงเนิน นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
945 624512107 นางสาวปภาวรินทร์  สุขแสง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
946 624512111 นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมสวัสดิ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
947 624512117 นางสาวอรรถชลี  อ่อนละออ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
948 624512136 นายปุญญพัฒน์  ทองคำ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
949 624512203 นางสาวจุฑาทิพย์  ดวงจันทร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
950 624512205 นางสาวธนาภรณ์  พลับนิ่ม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
951 624512215 นางสาวสุกัญญา  ยางสง่า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
952 624512218 นางสาวอารีรัตน์  เปี่ยมญาติ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
953 624512221 นายซีเจ  ภักดีเตล็บ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
954 624512238 นายศิรภัส  พัฒบุผา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
955 624316009 นางสาวนัยนา  รักมากมิตร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
956 624316010 นางสาวน้ำฝน  กรมธรรมมา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
957 624316012 นางสาวปภัสสร  วิทยาประภัสสร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
958 624316014 นางสาวพัชราภรณ์  ชูจันทร์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
959 624316018 นางสาวมัชฌิมา  เดชคล้ำ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
960 624316023 นางสาวศิริขวัญ  ประจวบพร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
961 624316030 นางสาวอัญชลิตา  เจริญรัมย์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
962 624316032 นางสาวอารียา  นนทะพา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
963 624316035 นายพีรพงษ์  รอดพยุง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
964 624101104 นางสาวกาญจนา  ทองอ่อน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
965 624101106 นางสาวกุลธิดา  สามงามชิง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
966 624101108 นางสาวจันทิมา  อ่วมประไพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 12 24 ไม่ผ่าน
967 624101115 นางสาวน้ำฝน  อิ่มเพชร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
968 624101116 นางสาวประภัสสร  พูลสวัสดิ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
969 624101119 นางสาวพนิตสุภา  พิมพ์สุวรรณ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
970 624101120 นางสาวภาวิณี  ปุณจุบัณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
971 624101127 นางสาวสุทธิดา  ศิริโชติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
972 624101129 นางสาวสุภาพร  มุงคุณคำซาว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
973 624101130 นางสาวอภิมณี  รัตนบำรุง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
974 624101133 นางสาวอารีรัตน์  พรมจรรย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 3 33 ไม่ผ่าน
975 624101134 นายขวัญชัย  ดินแดง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
976 624101202 นางสาวกัญญารัตน์  เสืออบ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
977 624101203 นางสาวจีรนันท์  ขวัญใจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
978 624101209 นางสาวณัฐพร  นาคแท้ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
979 624101215 นางสาวเปรมฤดี  พวงแตง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
980 624101216 นางสาวพัชธิยากร  แก้วเม้า ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
981 624101222 นางสาวมัทรียา  โตเอี่ยม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 16 20 ไม่ผ่าน
982 624101223 นางสาวยอดเพชร  จำปาพรหม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 33 3 ไม่ผ่าน
983 624101225 นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
984 624101227 นางสาววิราวรรณ  วิมุกตะลพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
985 624101228 นางสาวศิริพร  เพิ่มพูล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
986 624101231 นางสาวอรัญญา  อุณหกมลรัตน์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
987 624101233 นายธีรดล  คูณกลาง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
988 624101235 นายวิวิธชัย  ผลประทุม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 3 33 ไม่ผ่าน
989 624102101 นางสาวกรรณิการ์  ตั้งวงค์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
990 624102107 นางสาวนวพร  แสงเพชร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
991 624102113 นางสาวมลชนก  พึ่งแย้ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
992 624102118 นางสาววราพรรณ  คล้อยเต็ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
993 624102123 นางสาวอินธิรัตน์  พั่วไธสง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
994 624102201 นางสาวกนกวรรณ  ชุนสนิท ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
995 624102204 นางสาวจิราพรรณ  มากปลั่ง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
996 624102205 นางสาวเจนจิรา  เพชรแดง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
997 624102207 นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
998 624102210 นางสาวดีกรีฌา  เทพบุรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
999 624102212 นางสาวนิตยา  ศรีธรรมราช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1000 624102214 นางสาวพรชิตา  พอควร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 5 31 ไม่ผ่าน
1001 624102219 นางสาวรัตชนา  บัวเกศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1002 624102220 นางสาวรุสนะห์  ตาเละ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1003 624102226 นางสาวอินทิรา  เพชรประดับ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1004 624102227 นายตอเละ  สะนิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1005 624102229 นายบุลากร  ใจบรรเจิดกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1006 624375001 นางสาวกมลรัตน์  เพชรสอน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1007 624375003 นางสาวกันทิมา  กรมเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1008 624375005 นางสาวขวัญจิรา  ทรัพย์เงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1009 624375019 นางสาวพุทธรักษา  อำนวยผล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1010 624375020 นางสาวมนต์ธิชา  ทองงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1011 624375033 นางสาวอริษา  ชูดอกไม้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1012 624375043 นายวัฒนา  เปี้ยวน้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 17 19 ไม่ผ่าน
1013 624375047 นางสาวเพ็ญนภา  คูณเดช ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1014 624722106 นางสาวปิยภรณ์  ท่าผา รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1015 624722128 นายสุชาญ  ขันธ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 3 33 ไม่ผ่าน
1016 624722216 นายนายไกรวิชญ์  คงถาวร รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1017 624722219 นายชยานันท์  ศรีสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 6 30 ไม่ผ่าน
1018 624722230 นายภูชิชย์  งามขำ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1019 624722232 นายศิรวัต  จันทร์สุข รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 30 6 ไม่ผ่าน
1020 624722234 นายเสกสรรค์  แองสาย รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1021 624722302 นางสาวชนากานต์  สร้อยสุข รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 44 0 ผ่าน
1022 624722303 นางสาวนฤมล  น้อยสำราญ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1023 624722306 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1024 624722311 นางสาวศรัณยา  นุ่มผ่อง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1025 624722313 นางสาวอลิชา  ไพรเที่ยง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1026 624722316 นายจิรานุวัฒน์  วงษ์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1027 624724108 นางสาวปวีณา  กลิ่นหอม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1028 624724117 นางสาววนิดา  ดีเผือก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 48 0 ผ่าน
1029 624724119 นางสาวศศิวิมล  แตงพลับ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 20 16 ไม่ผ่าน
1030 624724120 นางสาวสุชานาฐ  เรืองสิน รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1031 624724124 นางสาวอรพินท์  จันทร์มั่น รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 45 0 ผ่าน
1032 624724141 นายเพชรนาคราช  คงมณี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1033 624724142 นายภานุพงศ์  บุตรนามทอง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1034 624724149 นางสาวปิยพร  ขานจ่า รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 48 0 ผ่าน
1035 624724213 นางสาวสุนิษา  ขันทอง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 48 0 ผ่าน
1036 624724302 นางสาวกนกอร  ศรีวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 22 14 ไม่ผ่าน
1037 624724316 นางสาวภัทราพร  ขาวสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1038 624724321 นางสาวอุษา  นิลวดี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 4 32 ไม่ผ่าน
1039 624121005 นางสาวธนิสรา  ชนะภัย ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 103 0 ผ่าน
1040 624121010 นางสาวปรารถนา  ปาสาทัง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 103 0 ผ่าน
1041 624121013 นางสาวภัทรา  จิตตเนตร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 45 0 ผ่าน
1042 624121014 นางสาวมนัญญา  ทองแท่ง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 94 0 ผ่าน
1043 624121015 นางสาววริศรา  คล้ายเพ็ง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 97 0 ผ่าน
1044 624121016 นางสาววิชญาพร  พราหมฤทธิ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 49 0 ผ่าน
1045 624121021 นายชาคริต  พรวนทอง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 90 0 ผ่าน
1046 624121022 นายณรงค์พรรณ  รอดพ้น ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 90 0 ผ่าน
1047 624317023 นายฐปกรณ์  นิวาศะบุตร ศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 12 24 ไม่ผ่าน
1048 624110102 นางสาวจิรชยา  บุญเจือ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 44 0 ผ่าน
1049 624110104 นางสาวชลธิชา  ใบจักร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1050 624110109 นางสาวนารดา  จินาคต สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1051 624110115 นางสาวภัทรสุภา  รามพันธุ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1052 624110120 นางสาวสิโรชา  ปราชญ์เปรื่อง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1053 624110126 นายพีรยุทธ  แสนสุข สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1054 624110128 นายวรยศ  จวนรุ่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
1055 624110205 นางสาวขวัญดาว  แดงนาพันธุ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1056 624110207 นางสาวจิราพรรณ  เกตุพรหม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1057 624110209 นางสาวณัฐธิดา  ประสิทธิ์พร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1058 624110213 นางสาวเบญจวรรณ  พูลการุณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1059 624110215 นางสาวพรรณวดี  อยู่คง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1060 624110217 นางสาวมานิตา  ทองโปร่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1061 624110220 นางสาววิภาภรณ์  เม่งเตี๋ยน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1062 624110222 นางสาวเสาวรรณณี  พรมแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1063 624110223 นางสาวอัญทิกา  อยู่เย็น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1064 624313001 นางสาวชลิดา  โชติพันธ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1065 624313002 นางสาวฐานิกา  สาพิมพ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1066 624313006 นางสาววัลภา  ลิขขิต สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1067 624329001 นางสาวกนกวรรณ  หอมกลิ่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1068 624329004 นางสาวขนิษฐา  มีทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1069 624329013 นางสาวนันทนา  ผ่องแผ้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1070 624329019 นางสาวมณิสรา  ชำนาญวาส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1071 624329021 นางสาวมาริสา  คล้ายหงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1072 624329027 นางสาววิชชุลดา  ไม้จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1073 624329034 นายณัฐวุฒิ  รวดเร็ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1074 624329040 นางสาวชุติมา  พิมลพรรณสกุล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1075 624329041 นางสาวศรีสุดา  คล้ายทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1076 624329047 นายสามารถ  นาล้วน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1077 624329048 นางสาวฐนิชา  คนซื่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1078 624329049 นางสาวบรรจง  พูลนาค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1079 614305001 นางสาวอาภาภัทร  แย้มพงษ์ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1080 614305009 นางสาวชลนิภา  ภู่คอย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1081 614305012 นางสาวฐิติมา  อินเอี่ยม การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
1082 614328104 นางสาวชรินรัตน์  มีโชค การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1083 614328107 นางสาวธัญลักษณ์  เข็มทอง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1084 614328113 นางสาวมัสลิน  กิตติโรจนพันธ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1085 614328117 นางสาวศศิธร  ศรีขำ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1086 614328118 นางสาวศิรดา  ธีระวรากุล การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1087 614328120 นางสาวสุพิชญา  คำพราว การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1088 614328127 นายสมรัก  คงกำไร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1089 614328216 นางสาววาสนา  เทศกลั่น การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1090 614328217 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วฤทธิ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 7 29 ไม่ผ่าน
1091 614328218 นางสาวสุวนันท์  ดวงแก้ว การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1092 614106505 นางสาวชฎาพร  หว่านพืช นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1093 614106522 นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1094 614106527 นายเรืองศักดิ์  แร่เพชร นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1095 614106528 นายอดิศร  จันทรโก๊ะ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1096 614107503 นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1097 614108509 นายทศพร  แดงประเสริฐ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 76 0 ผ่าน
1098 614108516 นายรัตพล  พัดทรัพย์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1099 614108520 นายสิทธิพงษ์  จันหับปะ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 76 0 ผ่าน
1100 614108522 นายอนุชิต  กุลเกษ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 76 0 ผ่าน
1101 614512106 นางสาวฐาปนีย์  มหาวรการ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1102 614512110 นางสาวนุจรีย์  คงทิพย์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1103 614512205 นางสาวเกวลีน  บุญรอด นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1104 614512215 นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1105 614512219 นางสาวศุกลภัทร  แก้วมงคล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1106 614512241 นายอรรถพล  ปานม่วง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1107 614316007 นางสาวนัทวรรณ  สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1108 614316013 นางสาวมัญธณี  สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 39 0 ผ่าน
1109 614316014 นางสาวรพีพรรณ  เพ็งเพชร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1110 614316015 นางสาวรัชนีกร  หนาแน่น ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1111 614316017 นางสาววรรณพัชร  บัวทอง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1112 614316021 นางสาวสร้อยทิพย์  ทรศัพย์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1113 614316023 นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 39 0 ผ่าน
1114 614316024 นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 32 4 ไม่ผ่าน
1115 614316025 นางสาวสุภาวดี  สุภาพ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 35 1 ไม่ผ่าน
1116 614101501 นางสาวกรณ์กาญจน์  ทรัพย์สิน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1117 614101502 นางสาวขนิษฐา  เทศแย้ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1118 614101503 นางสาวจันทิมา  ชนะแดง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
1119 614101504 นางสาวจุฑาวรรณ  บึงสพาน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 32.5 3.5 ไม่ผ่าน
1120 614101505 นางสาวซาฮารา  ดอเล๊าะ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 16 20 ไม่ผ่าน
1121 614101508 นางสาวณัฐชยา  พวงสน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1122 614101509 นางสาวณัฐรียา  แก้วพรายตา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1123 614101511 นางสาวน้ำฝน  ใจหลัก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1124 614101512 นางสาวปนัดดา  นาคสิงห์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1125 614101519 นางสาวไพริน  อยู่ชมบุญ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1126 614101520 นางสาวภาวนา  ตั้งอารมย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1127 614101523 นางสาวศิลาทิพย์  จันทร์เพ็ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1128 614101524 นางสาวสมัญญา  เงาแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 40 0 ผ่าน
1129 614101525 นางสาวสุรัตนา  บุญธรรม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1130 614101529 นายวัฒนา  โทธานี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
1131 614101530 นายเสฎฐวุฒิ  พลวิชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1132 614101601 นางสาวกรกนก  สิทธิชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1133 614101604 นางสาวกานดา  พงษ์สว่าง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 48 0 ผ่าน
1134 614101605 นางสาวกานติศา  แซ่ลิ้ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1135 614101606 นางสาวเกศินี  ฤทธิ์น้อย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1136 614101607 นางสาวชัชฎาภรณ์  สัมฤทธิ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 30 6 ไม่ผ่าน
1137 614101608 นางสาวชาลิสา  ศรีจูเป้า ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1138 614101610 นางสาวนุชจรี  หอมเนียม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1139 614101611 นางสาวพรปรีญา  ภู่สุวรรณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1140 614101612 นางสาวพรหมพร  ชูชมกลิ่น ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1141 614101614 นางสาวมัณฑนา  ชื่นจิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 39 0 ผ่าน
1142 614101619 นางสาวสรุตตา  คชาชาติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1143 614101620 นางสาวสาวิตรี  หมันมณี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1144 614101624 นางสาวสุนิษา  นวมศิริ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1145 614101630 นายอาทิตย์  ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1146 614110520 นางสาวสกุลกาญจน์  มุนิปภา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1147 614102501 นางสาวนุรซูฮาร์ดา  เจ๊ะมายิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1148 614102502 นางสาวกัญพิชา  สุขครึ้ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1149 614102508 นางสาวณัฐกานต์  สุวัฒน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1150 614102511 นางสาวทิวานันท์  ทับแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1151 614102512 นางสาวธนกาญจน์  สินสอน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1152 614102513 นางสาวธัญญาพร  จำศิล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38.5 0 ผ่าน
1153 614102516 นางสาวบุณยวีร์  แสนสำราญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1154 614102518 นางสาวพัชรมัย  คำวัง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1155 614102521 นางสาวรูฆอยยะห์  ยูโซ๊ะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 33.5 2.5 ไม่ผ่าน
1156 614102525 นางสาวสุทธิดา  แป้นทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1157 614102526 นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1158 614102529 นายรวิภาค  แสงอาทิตย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1159 614102601 นางสาวเกษนี  ขุมทองดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1160 614102605 นางสาวเจติยา  ฉัตรกรด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1161 614102606 นางสาวชุติมา  ยมแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1162 614102609 นางสาวธรรมพร  พัชรวิโรจน์สกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1163 614102611 นางสาวนาตาชา  อินทร์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1164 614102613 นางสาวเบญจวรรณ  หอมเย็น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1165 614102617 นางสาวภารดี  แสวงหอม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1166 614102618 นางสาวรัตนพร  วงษ์กรณ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1167 614102619 นางสาววรพรรณ  แจ้งเนตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 40 0 ผ่าน
1168 614102622 นางสาวสมฤดี  สนับแน่น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1169 614102625 นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1170 614102626 นายชนายุทธ  ปิ่นชัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1171 614102627 นายทนงศักดิ์  ประทิน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1172 614102630 นายศิริวัฒน์  ไหมละออง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1173 614375005 นางสาวชลธิชา  ดำหงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1174 614375006 นางสาวณัฐธิดา  มณีพัฒนะโชติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1175 614375011 นางสาวนริสรา  วาทีหวาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1176 614375012 นางสาวนฤมล  อ่อนละมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 30 6 ไม่ผ่าน
1177 614375024 นางสาวรัตนาวลี  บุญสิทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1178 614375026 นางสาววัชรี  ทองมาก ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
1179 614375027 นางสาววิรดี  นิมิตรสมุทร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36.5 0 ผ่าน
1180 614375028 นางสาวศศิธร  ทับทิมเพียร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1181 614375040 นายณัฏฐภาค  ดารารักษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1182 614375044 นายธนากร  นาคชูวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1183 614722101 นางสาวกนกวรรณ  ดาวเรือง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1184 614722118 นางสาวแสงสุรีย์  ขุนสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1185 614722212 นางสาวยลดา  นพประดับ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1186 614722223 นางสาวอัญมณี  รอจั่น รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1187 614722242 นายสิรภพ  แก้วหาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1188 614724103 นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุริวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1189 614724113 นางสาวพรชิตา  พุ่มแจ้ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1190 614724115 นางสาวรวินันท์  ไกรเนตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 30 6 ไม่ผ่าน
1191 614724203 นางสาวกาญจนา  สอนบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1192 614724206 นางสาวคีภัทรตรา  อัสแสง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1193 614724209 นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นฮั้ว รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1194 614724211 นางสาวชุติกาญจน์  เคี่ยมพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1195 614724215 นางสาวนวลหงส์  โพธิ์สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1196 614724216 นางสาวนันทิดา  มีนาม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1197 614724218 นางสาวนุชนาฏ  หยวกแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1198 614724222 นางสาวพิชานัน  พลายงาม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1199 614724229 นางสาวสุนันทา  หนวดพราหม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1200 614724232 นางสาวอรุณศรี  แจ่มจำรัส รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1201 614724309 นางสาวนิรมล  ดอกไม้จีน รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1202 614724310 นางสาวนุชจรี  กลิ่นอุบล รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1203 614724312 นางสาวพรนภา  ปิกสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1204 614724316 นางสาวฤดีมาศ  บุญรอดน้อย รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1205 614724329 นายธนบดี  ฟักทองมาก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1206 614724351 นางสาวสุนันท์  ใจบำรุง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1207 614121504 นางสาวขนิษฐา  แสงสาคร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 102 0 ผ่าน
1208 614121508 นางสาวณัฐธิกานต์  อินทร์ขำ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 90 0 ผ่าน
1209 614121511 นางสาวณัฐศิระดา  แสงพิทักษ์ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1210 614121513 นางสาวนภัสศร  สุนทร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 138 0 ผ่าน
1211 614121516 นางสาวพรพรรณ  รุ่งวันดี ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 90 0 ผ่าน
1212 614121520 นางสาวลักษณาภรณ์  กาญจนโรจน์  ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 90 0 ผ่าน
1213 614121521 นางสาวลาวัณย์  หลีหลาย ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 90 0 ผ่าน
1214 614121523 นางสาวศรัญญ่า  เจริญชัยนุชกุล ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 90 0 ผ่าน
1215 614121524 นางสาวศิริรักษ์  แจ่มแจ้ง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 99 0 ผ่าน
1216 614121529 นายคณิศร  คชเกร็ง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 54 0 ผ่าน
1217 614121532 นายดุลย์ธันยา  มากชูชิต ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 63 0 ผ่าน
1218 614121536 นายศุภศิลป์  กาวกำเนิด ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 54 0 ผ่าน
1219 614121539 นายสุเมธ  กล้วยเพชร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 66 0 ผ่าน
1220 614110501 นางสาวนภา  สาลี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1221 614110502 นางสาวเคทอ  จันทร์อุปถัมภ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1222 614110503 นางสาวจันทรัตน์  ทองเกตุ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 40 0 ผ่าน
1223 614110507 นางสาวธนัญญา  พวงสั้น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1224 614110508 นางสาวบุษยรัตน์  เลิศมาลัย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1225 614110509 นางสาวเบญจพร  ชูศรี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 25 11 ไม่ผ่าน
1226 614110510 นางสาวปียาภรณ์  ไชยรัตน์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1227 614110516 นางสาววริยา  คล้ายทิพย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1228 614110517 นางสาวศศิภา  แย้มอินทร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1229 614110518 นางสาวศันสณีย์  แสนเลิศ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1230 614110521 นางสาวสุดารัตน์  ศุภเลิศ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1231 614110522 นางสาวสุพัชรินทร์  ลาดเลาดี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1232 614110523 นางสาวสุวิชาดา  ตันบริภัณฑ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 39 0 ผ่าน
1233 614110524 นางสาวไอรดา  สายชล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1234 614110608 นางสาวธัญลักษณ์  จิ๋วใย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 9 27 ไม่ผ่าน
1235 614110613 นางสาวภาวินี  ป้อมใหญ่ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1236 614110614 นางสาวรักชนก  ลาภโพธิ์ทอง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1237 614110615 นางสาวรัชนี  ซอนุช สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1238 614110616 นางสาวรุ่งลัดดา  ผิวเหลือง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1239 614110618 นางสาววิไลพร  นาคสอิ้ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1240 614110628 นายวิชัย  บุญรอด สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 3 37 0 ผ่าน
1241 614329109 นางสาวนิสานาถ  นพวงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1242 614329111 นางสาวภัทราภรณ์  เกษโร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1243 614329114 นางสาวภูริตา  ฤทธิ์เดช อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1244 614329117 นางสาววิยะดา  ทิพย์ทิม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1245 614329118 นางสาวสุณิสา  ชูทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1246 614329119 นางสาวสุทธภา  พุ่มเกษม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1247 614329123 นางสาวหทัยภัทร  พุ่มไสว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 48 0 ผ่าน
1248 614329124 นายดุสิต  ม่วงมงคล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
1249 614329125 นายธีรภัทร  ดีคล้าย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 51 0 ผ่าน
1250 614329130 นายเรืองศักดิ์  ถวิลหวล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 39 0 ผ่าน
1251 614329131 นายสุรวุฒิ  ราชชัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1252 614329201 นางสาวกรรณิกา  สุดสงวน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1253 614329202 นางสาวกัลญาณี  อโนทัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1254 614329209 นางสาวณัฐฐินันท์  บุญเที่ยง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1255 614329210 นางสาวดรัลพร  บุตรจันทร์พงษ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1256 614329213 นางสาวฉัตรศิริ  จันระจา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1257 614329215 นางสาวพนิดา  ยศธร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1258 614329217 นางสาวมัณฑิมา  คงทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1259 614329220 นางสาวสิริมณี  สิงหนันทศักดิ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1260 614329222 นางสาวสุพัตรา  นุชอ่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1261 614329224 นางสาวอาทิตยา  ดินแดง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1262 614329228 นายนพชัย  มะโรงเหม็ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1263 614329232 นายสุรพัศ  บุญประเสริฐ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 3 9 27 ไม่ผ่าน
1264 604305004 นางสาวจุฬาลักษณ์  งวดสูงเนิน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1265 604305007 นางสาวพรทิพย์  ฤทธิ์เดช การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1266 604305008 นางสาวพิมพ์ชนิสร  เจนนาวิน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1267 604305018 นายกรินทร์  ลิคูณ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1268 604328005 นางสาวเกศรา  กริชเพชร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1269 604328008 นางสาวจุฬาทิพย์  ยุเหล็ก การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1270 604328014 นางสาวปรารถนา  ทอดสนิท การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1271 604328032 นางสาวสุกัญญา  โมลา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1272 604328033 นางสาวสุทธิดา  อุปพงค์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1273 604328036 นางสาวอรวรรณ  ประยูรหงษ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1274 604328038 นายนนทวัฒน์  ดวงเนตร การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1275 604328041 นายพรภาวิษย์  กรีดกราย การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1276 604328044 นายศรายุทธ  อุดมศิริ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 39 0 ยกเว้นกิจกรรม
1277 604107502 นางสาวเกวริน  แสงจันทร์ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
1278 604107503 นางสาวจริญญาภรณ์  เกินพา ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
1279 604107506 นางสาววรัญญา  เกาะมุก ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1280 604107507 นางสาวสุชาวลี  จันทร ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1281 604107511 นายธนากร  ทองพึ่งทรัพย์ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1282 604107516 นางสาวอนุธิดา  ทองดี ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1283 604108506 นางสาวเปรมมณี  อยู่แดนเมือง ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 76 0 ผ่าน
1284 604108507 นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 85 0 ผ่าน
1285 604108511 นายจิรวัฒน์  ลื่นเพ็ชร์ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 99 0 ผ่าน
1286 604108512 นายชวกร  คงเพชรพันธุ์ ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 79 0 ผ่าน
1287 604108522 นายรัฐธรรมนูญ  ตรีดารา ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 12 24 ไม่ผ่าน
1288 604106503 นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1289 604106504 นางสาวกาญจนา  วรรณอ่อน นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1290 604106508 นางสาวนภาพรรณ  สุกสี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1291 604106509 นางสาวนันทกานต์  บัวทอง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1292 604106510 นางสาวนันทิยา  บรรเทิง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1293 604106511 นางสาวนันธิญา  บุญมา นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1294 604106512 นางสาวนุชจารี  ทวีสุข นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
1295 604106515 นางสาววรรณิศา  รำออ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1296 604106516 นางสาวสุธารินี  ศิริโรจน์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1297 604106520 นายณัฐพล  ชูทรัพย์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1298 604106521 นายตันติกร  บุตรมัน นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1299 604106522 นายธนพล  สุวรรณบุตร นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1300 604106526 นายอภิวัฒน์  ก้านทอง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1301 604512121 นายไตรเทพ  ดีหะสิงห์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1302 604512201 นางสาวกิตติญา  โชคชัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1303 604101502 นางสาวกรรณิการ์  สุขประเสริฐ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
1304 604101504 นางสาวกัญจน์ญาดา  จันตนา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1305 604101506 นางสาวจาริณี  แดงเดช ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1306 604101512 นางสาวนภัสสร  รักชาติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 27 9 ไม่ผ่าน
1307 604101514 นางสาวบุญธิดา  แซ่จึง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1308 604101521 นางสาวสมฤทัย  ฉิมอ่อง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1309 604101603 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ประทีป ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1310 604101609 นางสาวทิพวรรณ  นาน้อม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1311 604101610 นางสาวนิรชา  เสือสอาด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1312 604101611 นางสาวน้ำเพชร  คุ้มวงษา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1313 604101612 นางสาวบุษราภรณ์  พูลช่วย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1314 604101615 นางสาวภัทราพร  สักทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1315 604101619 นางสาวเสาวนีย์  เอี่ยมสำอางค์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1316 604101620 นางสาวหฤทัย  เลี้ยงง่าย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39.5 0 ผ่าน
1317 604101622 นางสาวเอกอนงค์  ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38.5 0 ผ่าน
1318 604101623 นายณัฐพงษ์  นวลละออง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 34 2 ไม่ผ่าน
1319 604101630 นางสาวปัทมา  สารโพคา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1320 604101631 นางสาวจันทร์จิรา  สนเทศ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1321 604102501 นางสาวกชกร  ผลจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
1322 604102503 นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1323 604102504 นางสาวเกวลิน  ไชยมงคล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1324 604102507 นางสาวจันทิมา  มิลินทางกูล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 34.5 1.5 ไม่ผ่าน
1325 604102510 นางสาวณัฐธยาน์  แซ่ตั้ง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 36 ไม่ผ่าน
1326 604102512 นางสาวธัญญลักษณ์  รอดนุ่ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1327 604102515 นางสาวนงนภัส  เกตุรัตน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 57 0 ผ่าน
1328 604102517 นางสาวนุสรา  เหมทานนท์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1329 604102518 นางสาวบุณยานุช  รักมิตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1330 604102520 นางสาวพรธิภา  บุญมี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1331 604102523 นางสาววัชราภรณ์  ขำทวี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1332 604102525 นางสาวอรอนงค์  รอดรักษาทรัพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1333 604102526 นายบุญนำ  จงเจริญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1334 604102532 นางสาวเพ็ญสิริ  พวงผกา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1335 604102601 นางสาวกนกวรรณ  อ้นสุวรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1336 604102620 นางสาวศุภรดา  แซ่ลี้ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1337 604102630 นายอรรถพร  ทองล่อง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1338 604375001 นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 36 0 ยกเว้นกิจกรรม
1339 604375016 นางสาวปิยะฉัตร  พ่วงตรง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1340 604375020 นางสาวภัทรญานุช  กิจเถกิง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1341 604375021 นางสาวมณีรัตน์  เชื้อปราง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1342 604375024 นางสาววันทนา  โมกข์บุรุษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1343 604375028 นางสาวอารยา  พ่วงตรง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1344 604375032 นายนิติพล  ศรีขำ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1345 604375038 นางสาวภาวิณี  แตงอ่อน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1346 604722121 นายจิตติพงษ์  ชมชูทิพยกุล รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1347 604722212 นางสาวศรันย์พร  ภู่ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1348 604722217 นางสาวอริสรา  ขุมนาค รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1349 604722224 นายกิติพงษ์  สุดคาน รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1350 604724106 นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1351 604724108 นางสาวธมนวรรณ  ทัศนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1352 604724110 นางสาวนพรัตน์  ทองมี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1353 604724115 นางสาวภัทรวดี  พงษ์เย็น รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1354 604724119 นางสาววราภรณ์  มาแสง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1355 604724120 นางสาวศิริลักษณ์  แต่งศรี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1356 604724131 นายเดชบดินทร์  ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1357 604724204 นางสาวจุฑาภรณ์  บัวทอง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1358 604724207 นางสาวณัฐวดี  คุ้มวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1359 604724208 นางสาวนวลอนงค์  คงตะโก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1360 604724209 นางสาวปิยพร  ชมชี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1361 604724211 นางสาวพรพิมล  บุญซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1362 604724216 นางสาววรัญญา  ดวงจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1363 604724217 นางสาวศศิปรียา  สัสดีเมือง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1364 604724218 นางสาวสาธิตา  พานวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1365 604724246 นายปฏิพัทธ์  จันทร์มาก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1366 604724302 นางสาวจันทกานต์  บัวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1367 604724310 นางสาวน้ำฝน  ลายละเอียด รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1368 604724316 นางสาววราภรณ์  ปัญโญ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1369 604724319 นางสาวสุธิดา  น่วมปฐม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1370 604724321 นางสาวอรนภา  กลมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1371 604724343 นางสาวกรวินท์  โรยสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1372 604724349 นายรัชชานนท์  คุ่ยโล่ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1373 604121501 นางสาวกรรณิกา  มาลา ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1374 604121502 นางสาวคนัสนันท์  คุ้มภัยเพื่อน ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1375 604121510 นางสาวน้ำฝน  ภูบุญมี ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1376 604121517 นางสาวพิจิตรา  สร้อยระย้า ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1377 604121519 นางสาวภัณฑิรา  ประจำเกาะ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1378 604121521 นางสาววราภรณ์  แสงเพ็ชร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1379 604121527 นางสาวอังคณา  ศรีไสย ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1380 604121529 นายกวินภพ  อู่เงิน ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1381 604121530 นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1382 604121533 นายธีรศักดิ์  งามขาว ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 45 0 ผ่าน
1383 604121535 นายภาณุวัฒน์  สุนทร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 90 0 ผ่าน
1384 604110501 นางสาวกุลณัฐ  เอราวัล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1385 604110502 นางสาวเกศราภรณ์  สุดชาติ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1386 604110503 นางสาวขวัญชนก  ตาละลักษณ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1387 604110504 นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1388 604110511 นางสาวปริฉัตร  สินพิชัย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1389 604110514 นางสาวรัชฎาพร  สนิทดี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1390 604110516 นางสาวศิรินทร  จันทร์พรหม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1391 604110518 นางสาวศิริลักษณ์  ถมนิล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1392 604110519 นางสาวศิริลักษณ์  ผลบุตร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1393 604110520 นางสาวศิริลักษณ์  ลำทะแย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1394 604110521 นางสาวสุจินตนา  เกลื่อนแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 38 0 ผ่าน
1395 604110522 นางสาวอทิติยา  กล่ำทอง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 37 0 ผ่าน
1396 604110525 นายธนพล  ลำทะแย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1397 604110526 นายธวัชชัย  ส่องพลาย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 36 0 ผ่าน
1398 604110528 นายนิวัติ  ฝุ่นเงิน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 39 0 ผ่าน
1399 604110606 นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 58 0 ผ่าน
1400 604110607 นางสาวชลธิชา  น้ำกลั่น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 52 0 ผ่าน
1401 604110608 นางสาวชลลดา  สัตบุษ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 52 0 ผ่าน
1402 604110609 นางสาวณัฐกมล  เอี่ยมโอภาส สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1403 604110611 นางสาวนภาพร  หิรัญการ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 52 0 ผ่าน
1404 604110612 นางสาวปวิตรา  ภู่อ้น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1405 604110615 นางสาวพิชชาภรณ์  ขันธแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 52 0 ผ่าน
1406 604110621 นางสาวศิริพร  เหล่าสุข สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 46 0 ผ่าน
1407 604110625 นางสาวเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 46 0 ผ่าน
1408 604110627 นางสาวอารีรัตน์  คร้ามปั่น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 46 0 ผ่าน
1409 604110629 นายพชร  มะลิวัลย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1410 604110630 นายสุวัฒน์ชัย  สะอาดนัก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 4 40 0 ผ่าน
1411 604329005 นางสาวทวิพร  ทองทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1412 604329007 นางสาวธันวารัตน์  พุ่มพันธ์วงค์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1413 604329012 นางสาวพัณณิตา  อภิพัฒนกุลวงศ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 6 30 ยกเว้นกิจกรรม
1414 604329017 นางสาววรรณิษา  เกตุหอม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1415 604329022 นางสาวสุริวิภา  มาตทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1416 594107508 นายรัฐธรรมนูญ  อรุณไพร ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1417 594108514 นายธีรเมศ  ชูส่งกลิ่น ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1418 594108519 นายสุรเชษฐ์  เกลาชู ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1419 594106506 นางสาวจุฑาทิพย์  สายน้อย นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1420 594106507 นางสาวดาวประกาย  โกศล นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1421 594106508 นางสาวธนินทิตา  คำวัดไทร นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1422 594106514 นางสาววรรณนิษา  ศิลปี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1423 594106515 นางสาววัชราภรณ์  พิริยะศุภกิจ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1424 594106516 นางสาวศิโรรัตน์  เกิดด้วง นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1425 594106518 นางสาวอาภาพร  ไชยมนตรี นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1426 594106519 นายเกียรติศักดิ์  บำรุงสินทรัพย์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1427 594106520 นายณัฐวุฒิ  อุปถัมภ์ นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1428 604512116 นายกนกพล  สว่างศรี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1429 594101505 เด็กหญิงจารุวรรณ  กัลยาณรัตน์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1430 594101511 นางสาวญาณิกา  ขุนภักดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1431 594101525 นางสาวมธุรส  เสาวคนธ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1432 594101529 นางสาวลักษิกา  พลับงาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1433 594101538 นางสาวเอื้องทิวา  อุ่นชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1434 594101539 นางสาวไอรดา  กรรณรัมย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1435 594101540 นายทรัพย์พิบูลย์  งับแสนสา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1436 594101602 นางสาวกมลชนก  ศักดิ์ปฏิฐา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1437 594101606 นางสาวชลิตา  ยามดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1438 594101609 นางสาวธนัชพร  ไกรสังข์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1439 594101610 นางสาวนูรีซัน  อาแวกือจิ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1440 594101612 นางสาวพชรวรรณ  ทองกล่ำ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1441 594101614 นางสาวพัชริยา  จวงโพนงาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1442 594101626 นางสาววิชุดา  ตองอ่อน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1443 594101630 นางสาวเสาวลักษณ์  ตาละลักษมณ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1444 594101634 นางสาวอัญชิสา  ม่วงศิริ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 12 24 ยกเว้นกิจกรรม
1445 594101635 นางสาวอารีญา  ลบโลกา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1446 594101637 นายชัชวาล  ตราชูนิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1447 594102504 นางสาวกิตติมา  สุขสำราญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1448 594102508 นางสาวดารารัตน์  มิตรขุนทด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1449 594102522 นางสาวภัทรวดี  ประกายมุข ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1450 594102524 นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1451 594102533 นางสาวอรวี  นิแว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1452 594102534 นางสาวอินทิรา  ทนหมัด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1453 594102537 นายประจวบ  บำรุงพงษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1454 594102601 นางสาวกมลชนก  คำเทศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1455 594102602 นางสาวกวินณา  สอนัน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1456 594102603 นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 36 0 ผ่าน
1457 594102605 นางสาวจิราภรณ์  พันธ์หล่อมโส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1458 594102606 นางสาวจุติมาพร  แสนรักษา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1459 594102610 นางสาวณัฐกาญจน์  เตชะเดช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1460 594102612 นางสาวธิดา  สารทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1461 594102624 นางสาวรัตนาวดี  รัตนโสภา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1462 594102629 นางสาวสุดปราณี  กลิ่นเฉย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1463 594102632 นางสาวอรนลิน  ด่อนศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1464 594102634 นางสาวอุมาพร  เมืองทิพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1465 594121502 นางสาวกุลชลี  ราชวงศ์ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1466 594121503 นางสาวเกตุน์สิรี  พ่วงช่อ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1467 594121504 นางสาวชญานิษฐ์  นิมิต ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1468 594121511 นางสาวนันทกาญน์  แสงกระจ่าง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1469 594121513 นางสาวพรรณทิพา  เที่ยงธรรม ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1470 594121519 นางสาววรรัตน์  แฮวอู ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1471 594121521 นางสาวกรกนก  ศิริสมบูรณ์ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1472 594121522 นางสาวศิริภรณ์  แบนเพชร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1473 594121529 นางสาวอารียา  บุญช่วย ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1474 594121538 นางสาวดาณรินทร์  อุ่นละม่อม ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1475 594110509 นางสาวธัญญารัตน์  ทองกิ่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1476 594110510 นางสาวธิดารัตน์  ศิรินันท์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1477 594110512 นางสาวนฤมล  อยู่ฉิม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1478 594110513 นางสาวนฤวรรณ  เหมือนจันทร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1479 594110515 นางสาวประทุมพร  ศรีสว่าง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1480 594110519 นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1481 594110520 นางสาวรินทญา  ลิคูณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1482 594110525 นางสาวสุทธิ์สินี  พลวงค์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1483 594110528 นางสาวอมรวรรณ  บุญมาก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1484 594110531 นางสาวอริสา  อุ่นใจเพื่อน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1485 594110532 นายจันทวัตร  รัตนมุง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1486 594110535 นายธนภัสสร์  เซ่งสมหวัง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1487 594110540 นายพิชัย  สุริยา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี 5 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1488 634434101 นางสาวกรรณิการ์  ทองนาค การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1489 634434104 นางสาวขวัญจิรา  พิมพ์งาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1490 634434106 นางสาวจุฑามาศ  เกิดเพชร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1491 634434109 นางสาวณัฏฐนิชา  สุวรรณโรจน์รุ่ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
1492 634434111 นางสาวณัฐนิชา  อุ่มเพชร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1493 634434124 นางสาวสุภัชชา  รักษาราษฎร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1494 634434126 นางสาวอภิชญา  เอมโอษฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1495 634434128 นางสาวอัญชลีกร  ทิวะกะลิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 3 33 ไม่ผ่าน
1496 634434129 นางสาวอารียา  ช่อดอกไม้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1497 634435101 นางสาวจุรีรัตน์  ปลอดโปร่ง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1498 634435113 นายเจษฎา  แดนมะตาม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1499 634418031 นางสาวชนิตา  บุตรทิพย์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1500 634418101 นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมสอาด การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1501 634418102 นางสาวจรูญศรี  ศิริอ่อน การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1502 634418104 นางสาวชมพูนุช  พุ่มพวง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1503 634418106 นางสาวณัฐวรา  ชินใย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
1504 634418108 นางสาวเทพนารี  มิถิลา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1505 634418110 นางสาวนิภาพัฒน์  พุฒิสมบัติ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1506 634418122 นางสาวอมรรัตน์  ชนะภัย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1507 634418209 นางสาวนภัสสร  มิตรมาก การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1508 634418210 นางสาวปนิดา  ดำน้อย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1509 634418222 นางสาวอารี  นะสิห์โต การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1510 634418230 นายอานุภาพ  พงษ์พานิช การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1511 634815102 นางสาวจันทิมา  ผิวอ่อน นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1512 634815106 นางสาวปาริชาติ  ผุดผ่อน นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1513 634815113 นางสาววราพร  พิศุทธิ์กิจจากร นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 42 0 ผ่าน
1514 634815115 นางสาวศิริพร  เอกนุ่ม นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 39 0 ผ่าน
1515 634815116 นางสาวสิริมา  สุขสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1516 634815129 นายธีรศักดิ์  ฉลวยศรี นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1517 634815130 นายนพพรรณ  คงแก้ว นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1518 634815131 นายนพฤทธิ์  เกิดทรัพย์ นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 28 8 ไม่ผ่าน
1519 634031101 นางสาวกรรภิรมย์  บัวหลวง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 16 20 ไม่ผ่าน
1520 634031105 นางสาวกันยารัตน์  อุดม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 28 8 ไม่ผ่าน
1521 634031109 นางสาวจิราภา  บุตรน้ำดี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1522 634031111 นางสาวชวิศา  ปรางค์ทอง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1523 634031114 นางสาวธาราลักษ์  ประดิษฐ์ศิริงาม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1524 634031118 นางสาวปิ่นหยก  ศรีสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1525 634031119 นางสาวพรรณฤศา  กลิ่นนิรัญ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1526 634031120 นางสาวพิมพร  ถือแก้ว บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
1527 634031123 นางสาวรวิพร  พงษ์พิมพ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1528 634031125 นางสาววรินทร  เนาว์ศรีสอน บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1529 634031126 นางสาวศุภกานต์  พรามณี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 15 21 ไม่ผ่าน
1530 634031128 นางสาวศุภสุตา  พ่วงแพ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1531 634031134 นางสาวสุดารัตน์  ไชยกุง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1532 624434002 นางสาวการเกตุ  คงชนะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1533 624434003 นางสาวกิตติญา  มูลมงคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1534 624434004 นางสาวจารุวรรณ  อินทร์คง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
1535 624434010 นางสาวธนาภา  ภรรยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 45 0 ผ่าน
1536 624434012 นางสาวนิภาพร  ยวงผึ้ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1537 624434020 นางสาวเพชราภรณ์  มาศสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 64 0 ผ่าน
1538 624434022 นางสาวมัณฑนา  ปานพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1539 624434037 นางสาวอารยา  เอมโอฐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1540 624435105 นางสาวจิราพัชร  สว่างเมฆ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1541 624435108 นางสาวณิชกานต์  เต็มดี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
1542 624435113 นางสาวพรรณพร  คุ้มเครือ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1543 624433011 นางสาวอัญมณี  นนทะนำ การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1544 624433014 นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1545 624418104 นางสาวกาญจนา  รอดสาย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1546 624418203 นางสาวจันจิรา  ใจห้าว การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1547 624418207 นางสาวฉันทิสา  ปรีดากมล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1548 624418211 นางสาวน้ำทิพย์  เข่งวา การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1549 624418216 นางสาววนารี  ปานนก การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1550 624418229 นายสุกนต์ธี  ประมงค์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1551 624815030 นายอติรุจ  เนียมศรี นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
1552 623031010 นางสาวมาริสา  สังประเสริฐ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1553 624031003 นางสาวกานต์ชนิต  ศรีฟ้า บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1554 624031004 นางสาวจตุพร  น้อยแผลง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 21 15 ไม่ผ่าน
1555 624031005 นางสาวจิราภรณ์  ล้านพลแสน บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 43.5 0 ผ่าน
1556 624031006 นางสาวจุฑามาศ  พึ่งพงษ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1557 624031007 นางสาวเจนจิรา  แก้วเพชร บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1558 624031014 นางสาวเบญจมาศ  ทิพย์สุวรรณ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1559 624031015 นางสาวปัตนันตรี  สิงห์ขาม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1560 624031020 นางสาวมาย  หนูแย้ม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1561 624031025 นางสาวสิธาพร  แสงสว่าง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 39.5 0 ผ่าน
1562 624031026 นางสาวสุชาดา  ทิพย์ยอแล๊ะ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1563 624031028 นางสาวโสภิตชา  คอนหงาย บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
1564 624031029 นางสาวอทิติยา  นวมมา บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1565 624031030 นางสาวอารยา  อุบลกุล บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 69 0 ผ่าน
1566 624031202 นางสาวกรรณิกา  มีสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1567 624031205 นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์สูง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 42 0 ผ่าน
1568 624031211 นางสาวนฤมล  พูลพิพัฒน์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1569 624031215 นางสาวปาริชาติ  อ่อนแสง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1570 624031217 นางสาวเปรมกมล  หวานสนิท บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1571 624031219 นางสาวมัลลิกา  โอ่สำเภา บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1572 624031220 นางสาวรัตติภรณ์  แสวงภาค บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1573 624031223 นางสาวศุภรัตน์  สมัครสมาน บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1574 624031230 นางสาวสุกันยา  แจ่มศรี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1575 614434009 นางสาวบุญพา  พืชพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1576 614434015 นางสาวพรพรรณ  อยู่เปี่ยม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1577 614434025 นางสาวสุริวิภา  การะเกตุ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1578 614434035 นางสาวพนิดา  นาควรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1579 614435002 นางสาวณัฐฐิญา  สุขภิญโญ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1580 614435003 นางสาวน่ารัก  จันทร์อุปถัมภ์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1581 614435006 นางสาวพรวิมล  อินทร์แย้ม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1582 614435008 นางสาวรักษิตา  จันดาห์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1583 614435013 นางสาวสิริพร  ล้วนแก้ว การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 24 12 ไม่ผ่าน
1584 614435014 นางสาวสุภัสสร  รุ่งเรือง การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1585 614433004 นางสาวณัฐกานต์  บุญทับ การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 37 0 ผ่าน
1586 614433013 นางสาวพิยดา  ฉลาดกลาง การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1587 614418117 นางสาวปนัดดา  แช่มช้อย การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1588 614418123 นางสาวสิรามล  ศรีสวัสดิ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1589 614418133 นายสุรศักดิ์  เลิศประเสริฐ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1590 614418202 นางสาวกัญญาณี  แสนสีสุข การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1591 614418204 นางสาวกัณหา  ทับทิม การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 42 0 ผ่าน
1592 614418215 นางสาวเยาวลักษณ์  บุญรอด การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 18 18 ไม่ผ่าน
1593 614815003 นางสาวชนิกานต์  นิลวิลัย นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 43 0 ผ่าน
1594 614815004 นางสาวฐิติรัตน์  ยอดยัง นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1595 614031104 นางสาวกัญจนา  จันทร์สง่า บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1596 614031109 นางสาวณัฐนิชา  เรืองศิลป์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 64 0 ผ่าน
1597 614031112 นางสาวธนวรรณ  สุกนุ่ม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1598 614031113 นางสาวธารรัตน์  แผ้วลุ่มแฝก บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 45 0 ผ่าน
1599 614031126 นางสาววันวิสาข์  สวนแก้ว บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 66 0 ผ่าน
1600 614031131 นางสาวสิรีธร  สุวัฒน์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 57 0 ผ่าน
1601 614031133 นางสาวอารีรัตน์  สว่างรุ่ง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1602 614031214 นางสาวปรียาภรณ์  ปรีชนิด บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1603 614031222 นางสาวลักษณา  เกิดเพชร บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1604 614031223 นางสาววนิชยา  สิริธรรมานุวงศ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 58 0 ผ่าน
1605 614031225 นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1606 614031226 นางสาวศศิธร  ทวีสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 13 23 ไม่ผ่าน
1607 614031227 นางสาวศศิธร  รังศิลป์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 72 0 ผ่าน
1608 614031230 นางสาวโสรยา  ลังพี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 72 0 ผ่าน
1609 614031232 นางสาวอรจิรา  เสือทอง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 38 0 ผ่าน
1610 614031301 นางสาวจิณห์วรา  ศรีจันทร์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1611 614031308 นางสาวธนภรณ์  บัลลังก์โพธิ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 48 0 ผ่าน
1612 614031311 นางสาวนวพร  ตันเศวฉัตร บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 45 0 ผ่าน
1613 614031322 นางสาวไพริน  จูโต บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1614 614031328 นางสาวอทิตยา  พูลเพิ่ม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 3 36 0 ผ่าน
1615 604434013 นางสาวพรอุมา  เนียมหอม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1616 604434019 นางสาวศิริกัญญา  นิยมสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1617 604434034 นายณัฐพล  เนียมน้อย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1618 604436009 นางสาวประยอม  สุพันธะ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1619 604436010 นางสาวปวรรณรัตน์  บุตรแม่กลอง การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1620 604436013 นางสาวสุดารัตน์  เทียนชัย การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1621 604435004 นางสาวนพเก้า  เพศย์นิกร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1622 604435014 นายโชติวัฒน์  แสงโสม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1623 604433003 นางสาวเกศสุดา  บุญมาก การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1624 604433007 นางสาวบุญฑริกา  ติมเติมบุญ การตลาด วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1625 604418102 นางสาวขนิษฐา  โสวจันทร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1626 604418113 นางสาวมลุลี  ทับทอง การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1627 604418140 นางสาวพรพิมล  อิ่มพราหมณ์ การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1628 604418146 นายธีรชัย  ชมสาคร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1629 604815006 นางสาวนงภมร  จันทร์น้อย นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1630 604815019 นายพิริยะพงศ์  พงษ์พานิช นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1631 604814002 นางสาวณัฐมล  กลิ่นสมหวัง นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1632 604814018 นายสิทธิชาติ  บุญอิ่ม นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง) วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1633 604031101 นางสาวกนกวรรณ  ตาลลักษณ์ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1634 604031105 นางสาวจันจิรา  บุญปัญญา บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1635 604031107 นางสาวจุลัยรัตน์  พวงหิรัญ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1636 604031113 นางสาวนริศรา  ลาวเวียง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1637 604031123 นางสาวยุวดี  พูนสุข บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1638 604031125 นางสาววิยะดา  สุกสี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1639 604031126 นางสาวศรัณยา  สร้อยทอง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1640 604031129 นางสาวสิรินทรา  ศรีชัยนาท บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1641 604031203 นางสาวกาญจนา  มิลินทางกูล บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1642 604031209 นางสาวชุติมา  เฉิดไธสง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1643 604031213 นางสาวนลินนิภา  สะสม บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1644 604031219 นางสาวพรพิมล  ปานแดง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1645 604031229 นางสาวสิรินยา  พันธ์พลับ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1646 604031232 นางสาวเสาวรัตน์  เต็มทวี บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1647 604031306 นางสาวจิราภรณ์  ภู่ห้อย บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1648 604031308 นางสาวชนนิกานต์  เสียงสนั่น บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1649 604031315 นางสาวนิศาชล  หวังกา บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1650 604031317 นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1651 604031324 นางสาววิชุณี  รุ่งวัชชะ บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1652 604031329 นางสาวสุคนธา  ม่วงไหมทอง บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1653 604031335 นางสาวอรุณลิน  แดนจันทึก บัญชี วิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี 4 0 36 ยกเว้นกิจกรรม
1654 634143104 นางสาวเกษราภรณ์  เธียรทรัพย์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 51 0 ผ่าน
1655 634143108 นางสาวณัฐณิชา  วันทองสุข คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 34 2 ไม่ผ่าน
1656 634143110 นางสาวนิศารัตน์  เอี่ยมสะอาด คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 16 20 ไม่ผ่าน
1657 634143113 นางสาวปวิชญา  หอมกลิ่น คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1658 634143119 นางสาวสโรชา  สุขมาก คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 30 6 ไม่ผ่าน
1659 634143120 นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 53 0 ผ่าน
1660 634143121 นายคมสันต์  ยุงหนู คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 30 6 ไม่ผ่าน
1661 634143124 นายตันติกร  สุวรรณภพ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
1662 634143126 นายสุรศักดิ์  สดสี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1663 634143128 นายรัฐธรรมนูญ  บัวเชื่อม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 58 0 ผ่าน
1664 634143131 นายสุรสิทธิ์  ห่วงแก้วพราย คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 54 0 ผ่าน
1665 634145101 นางสาวเกศสณี  ศรีดากุล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1666 634145106 นางสาวพัชชา  พ่วงทรัพย์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1667 634145108 นางสาวฟารีดา  ใจคน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1668 634145110 นางสาววันดา  แคร์รี่ ดาห์มันน์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1669 634145112 นางสาวศิรินทิพย์  สังข์คร เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1670 634145114 นางสาวศิริพร  รักษาดี เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1671 634145117 นางสาวอรอุมา  จันทร์แก้ว เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1672 634149104 นางสาวจุฑารัตน์  นัครา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1673 634149106 นางสาวณิชมน  ภาคพูลไพร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 72 0 ผ่าน
1674 634149108 นางสาวบุษยา  ยิ้มรอด ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1675 634149110 นางสาวผกามาศ  ณรัญรักษ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1676 634149111 นางสาวพรนภา  กล่อมใจ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
1677 634149115 นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1678 634232107 นางสาวทิพวัลย์  เรืองทิพย์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1679 634232108 นางสาวพรทิพย์  เม่นน้อย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1680 634232111 นางสาววิภา  พนาวรรณ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 40 0 ผ่าน
1681 634232112 นางสาวศศิธร  แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1682 634232114 นางสาวอารียา  อยู่ทน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1683 634232115 นางสาวไอรดา  ดาวเรือง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 43 0 ผ่าน
1684 634148104 นางสาวชมพูนุช  ใคร่ครวญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1685 634148107 นางสาวดุษสดี  กลิ่นนิรัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1686 634148108 นางสาวนฤมล  ทรายแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 0 36 ไม่ผ่าน
1687 634148109 นางสาวนวรัตน์  โอ้อากาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1688 634148110 นางสาวปวีร์กานต์  แก้วสด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1689 634148111 นางสาวพรรณราย  ศุภกิจวณิชกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 36 0 ผ่าน
1690 634148115 นางสาวสุธิดา  วงค์บุญมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 12 24 ไม่ผ่าน
1691 634148118 นายอดิสร  ทองประยูร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1692 634242101 นางสาวเกสรา  วรเลิศ อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 38 0 ผ่าน
1693 634242107 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ภักดีพล อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 1 37 0 ผ่าน
1694 624143002 นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์ทรัพย์คุ้ม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1695 624143003 นางสาวชนากานต์  คชชะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1696 624143004 นางสาวณัฐชา  ทิพย์วงศ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1697 624143006 นางสาวณิชกุล  มีรอด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1698 624143009 นางสาวนพรัตน์  สุริโย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1699 624143010 นางสาวนัทวรรณ  ถิ่นมาบแค คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 41.5 0 ผ่าน
1700 624143011 นางสาวนิอัสมา  การะเกตุ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 13 23 ไม่ผ่าน
1701 624143012 นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1702 624143013 นางสาวเบญจมาศ  จงอนุรักษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 41 0 ผ่าน
1703 624143014 นางสาวเบญจรัตน์  พุทธรักษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1704 624143016 นางสาวเมทินี  ชื่นชม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1705 624143018 นางสาวสุมาพร  แค้มวงศ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1706 624143019 นางสาวหนูนา  ใสสอาด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 32 4 ไม่ผ่าน
1707 624143031 นายสมพร  จันทรบัณฑิตย์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1708 624145001 นางสาวธิดารัตน์  เย็นใจ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 28 8 ไม่ผ่าน
1709 624145002 นางสาวนฤมล  ภู่เงิน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36.5 0 ผ่าน
1710 624145003 นางสาวปภัสสร  เสาหัด เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1711 624145006 นางสาวสายทิพย์  แก้วผ่อง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 33 3 ไม่ผ่าน
1712 624145007 นายธีรศักดิ์  พูนเกตุ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1713 624149006 นางสาวณัฐพร  แฮวอู ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1714 624149007 นางสาวณิชกานต์  บัวสุวรรณ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1715 624149008 นางสาวนิศา  สังข์รูป ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1716 624149009 นางสาวพนิตพร  แยกรัง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1717 624149013 นางสาวมรกตวงค์  ดำรงบูรณะกุลชัย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1718 624149019 นางสาวอรนัญ  ป่วนอ่ำ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1719 624149020 นางสาวอิฟตีฮัน  จิ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1720 624149021 นายนรินทร์  สุทธิประเสริฐ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 72 0 ผ่าน
1721 624232002 นางสาวกนกวรรณ  ทับทอง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 30 6 ไม่ผ่าน
1722 624232006 นางสาวกาญจนา  เครือสินธ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 15 21 ไม่ผ่าน
1723 624232008 นางสาวเจนจิรา  อภิวัฒนสิริการ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1724 624232012 นางสาวนุชธิดา  เรียงสันเที๊ยะ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1725 624232015 นางสาวศิริรัตน์  บัวหลวง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 40 0 ผ่าน
1726 624232016 นางสาวสุกัญญา  พันธ์ศิริ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
1727 624232018 นายชนกันต์  มั่นคง  เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1728 624232032 นายฤทธากร  ยิ่งมี เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 6 30 ไม่ผ่าน
1729 624148001 นางสาวกมลทิพย์  ปิ่นนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1730 624148003 นางสาวกัลยดา  เพ็งพิณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1731 624148004 นางสาวขวัญเดือน  แดงนาพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 39 0 ผ่าน
1732 624148005 นางสาวจณิสตา  แดงนาพัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1733 624148006 นางสาวจันทกานต์  วังจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1734 624148007 นางสาวชนิดาภา  บัวสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 30 6 ไม่ผ่าน
1735 624148008 นางสาวชิดชนก  เพชรวิเชียร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 38 0 ผ่าน
1736 624148010 นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1737 624148013 นางสาวบุษบา  ไทยสวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 0 36 ไม่ผ่าน
1738 624148015 นางสาวมุกดา  ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 36 0 ผ่าน
1739 624148017 นางสาววิลาวรรณ  จันทร์สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1740 624242003 นางสาวณัฐวรรณ  สวนเพลง อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี 2 37 0 ผ่าน
1741 614143501 นางสาวนภาพร  ช้างทอง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 6 30 ไม่ผ่าน
1742 614143503 นางสาวกนกภรณ์  แก้วพิมพา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 96 0 ผ่าน
1743 614143505 นางสาวจันทร์จิรา  สัตย์ซื่อ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1744 614143506 นางสาวจุรีเพชร  จิระเพชรอำไพ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 64 0 ผ่าน
1745 614143508 นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเพชร คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 33 3 ไม่ผ่าน
1746 614143511 นางสาวนาตยา  มูลกระโทก คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1747 614143512 นางสาวนีออน  มธุระพันธ์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1748 614143513 นางสาวเบญจวรรณ  อ่ำสำอางค์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1749 614143515 นางสาวประกายดาว  บุญเรือง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 42 0 ผ่าน
1750 614143517 นางสาวพรธิภา  วัลณา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1751 614143520 นางสาววรรณิศา  แก้วโกสุม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1752 614143521 นางสาวศรัณธร  รุ่งสว่าง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1753 614143523 นางสาวสุวิมล  อินทรไทยวงค์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1754 614143525 นางสาวเสาวลักษณ์  สาครเจริญ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1755 614143526 นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1756 614143527 นายฉัตรดนัย  ขันทะเสน คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1757 614143533 นายอิทธิพล  สมบูรณ์ศรี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1758 614145501 นางสาวลัทธวรรณ  นวมนิ่ม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 84 0 ผ่าน
1759 614145502 นางสาวกนกพร  คีรีนิล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1760 614145505 นางสาวจรินทร์ยา  ผึ่งสิงห์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 81 0 ผ่าน
1761 614145508 นางสาวชนาพร  เกตุงาม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1762 614145509 นางสาวประวีณา  ปานเนียม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 33 3 ไม่ผ่าน
1763 614145515 นางสาวสุพาภรณ์  ขุนดำ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 31 5 ไม่ผ่าน
1764 614145517 นางสาวอุมาพร  น้อยถึง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 30 6 ไม่ผ่าน
1765 614149502 นางสาวเกวลิน  ยืนนาน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 72 0 ผ่าน
1766 614149505 นางสาวญาณิศา  ปลื้มจิตร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 54 0 ผ่าน
1767 614149506 นางสาวญาณี  แสงปก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1768 614149507 นางสาวญาตาวี  พลีไพล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 38 0 ผ่าน
1769 614149512 นางสาวนิรมล  พยัพพฤกษ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1770 614149513 นางสาวน้ำผึ้ง  พึ่งทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 78 0 ผ่าน
1771 614149515 นางสาวพนิดา  ทั่งอ่อน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 48 0 ผ่าน
1772 614149516 นางสาวพนิดา  สังข์กระแสร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 36 0 ผ่าน
1773 614149518 นางสาวพรรณิกา  พรมศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 72 0 ผ่าน
1774 614149519 นางสาวภัณญภัคน์  มีวาสนา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 48 0 ผ่าน
1775 614149521 นางสาวศศิธร  ตรีพิมล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 44 0 ผ่าน
1776 614149524 นางสาวสุมิตา  คนสนุก ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 0 36 ไม่ผ่าน
1777 614149527 นายกิตติพงศ์  แซ่ลิ้ม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 5 ปี 3 84 0 ผ่าน
1778