ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบ

                     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)  ...คลิก 

                     ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ...คลิก  

                     ข้อมูลรายการเบิกเงินกู้ยืม จากเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/  ...คลิก 

                     หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2564   ...คลิก 

                     เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ

                           มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน   ...คลิก 

                          ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)   ...คลิก 

                          บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ   ...คลิก 

                     หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา รายเก่าของมหาวิทยาลัย   ...คลิก 

                     หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา รายใหม่/รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม   ...คลิก 

                     หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก 

                     สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก