ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบ

                    1. คำขอยื่นกู้ ของกองทุน กยศ. ผ่านระบบดิจิทัล DSL ...คลิก 

                   2. ใบแสดงผลการศึกษา(คะแนนเฉลี่ยสะสม)/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ...คลิก  

                   3. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะในปีการศึกษา 2565   ...คลิก 

                   4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ อย่างละ 1 ฉบับ

                          มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน   ...คลิก 

                          ไม่มีรายได้ประจำ ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)   ...คลิก 

                          บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติ   ...คลิก 

                     5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ...คลิก 

                     6. เฉพาะผู้กู้รายใหม่ / รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม / ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ย้ายหรือเปลี่ยนสาขา

                        6.1 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ขอกู้ / บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก 

                        6.2 สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ขอกู้ /บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)   ...คลิก 

                     7. เฉพาะผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ขอกู้เกินหลักสูตร

                        7.1 แบบคำร้องขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร   ...คลิก 

                        7.2 ใบรับรองผลการศึกษา   ...คลิก 

                        7.3 ใบรับรองรายวิชา หน่วยกิตคงเหลือที่จะขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มของ กองทุนฯ)