แนวปฏิบัติในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ

1. ผู้ขอกู้ต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ ดูตัวอย่างเอกสาร

2. ยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบ ที่ แบบฟอร์ม การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2565 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานประกอบ ข้อที่ 2 เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทางเมล

    3.1 ถูกต้อง ให้นำฉบับจริงส่งที่ มหาวทิยาลัย

    3.2 ไม่ถูกต้อง ให้ นศ. ยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบ ใหม่ ที่ แบบฟอร์ม การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2565 

4. ตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้ยืมเงิน ข้อที่ 3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารฉบับจริงแล้ว ที่ ระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการกู้

สอบถามเพิ่มเติมที่ 032-708610