กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบการตรวจสอบยอดหนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืม เพื่อความปลอดภัย กรุณาลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ ก่อนเข้าใช้งานตามปกติ ...คลิก

 

 • VDO ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้ ...คลิก
 • การเข้าระบบเว็บไซต์สอบถามรายละเอียดผู้กู้ ...คลิก

หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา

 • การพิมพ์รหัสการชำระเงิน(Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถ พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้
 • จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อนแล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
 • สามารถนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
       - บริษัท ไปรษณีย์ไทย
       - บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
       - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
       - ธนาคารทหารไทย
       - ธนาคารไทยพาณิชย์
       - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา