ผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอผ่อนผันชำระหนี้จะต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระ โดยดาวน์โหลดแบบ กยศ. 202 และ กยศ.203 นำไป ยื่นที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานกองทุน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ แต่ละงวด (5 กรกฎาคมของทุกปี) หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ชำระและพ้นวันที่ครบกำหนดชำระไปแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะมีสถานะเป็นผู้ค้างชำระหนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การผ่อนผันชำระหนี้
     - กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ...คลิก
     - กยศ.203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ ... คลิก

1. กรณีผู้กู้ประสงค์ไปตามวันเวลาที่ศาลนัด
     1.1 ผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลให้ไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดเพื่อไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล
     1.2 กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดให้ทำ เป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะไปดำเนินการแทน พร้อมสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับ มอบอำนาจ เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร
     1.3 ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนโจทย์ตามที่ศาลสั่ง โดยการชำระหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลและ ค่าทนายความ ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความเข้าบัญชีจ่ายบริหารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัส company code 9067 สำหรับกองทุน กยศ. และ รหัส company code 92707 สำหรับกองทุน กรอ.

แบบฟอร์ม ใบรับชำระค่าทนายความ​ กยศ. ... คลิก

แบบฟอร์ม ใบรับชำระค่าทนายความ​ กรอ. ... คลิก

2. กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่สะดวกประสงค์ไปตามวันเวลาที่ศาลนัด
     2.1 ชำระหนี้ปิดบัญชี ให้ยอดหนี้กู้ยืมเป็นศูนย์ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ยืมแจ้งเจ้าหน้าที่ขอชำระหนี้ กยศ.
     2.2 ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความจำนวน 5,500 บาท เข้าบัญชีจ่ายบริหารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัส company code 9067 สำหรับกองทุน กยศ. และ รหัส company code 92707 สำหรับกองทุน กรอ.
     การชำระหนี้ข้างต้นต้องชำระก่อนวันศาลนัด 2 อาทิตย์และ Fax หลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชี หลักฐานการชำระค่าทนายความ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุลผู้กู้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ วันที่ศาลนัด พร้อมทั้งหมายนัดของศาล (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ผู้กู้ยืมติดต่อโดยตรงถึงสำนักงานกฎหมายที่รับผิดชอบคดีของผู้กู้ยืม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทกรุงไทยกฎหมายจำกัด 02-263-3739

     ผู้กู้ยืมไม่มีเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาครั้งเดียวได้ ประสงค์จะผ่อนชำระ สามารถทำได้ตามความประสงค์ ในระหว่างที่กองทุนฯ ยังไม่ได้ดำเนินการบังคับคดี แต่หากกองทุนดำเนินการบังคับคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้กู้ยืมต้องรับสภาพการบังคับคดีนั้นตามจำนวนหนี้ในคำพิพากษา

 

“กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75%”