รายชื่อผู้ที่ไม่สามารถส่ง ไปรษณย์ให้ได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่มีผู้รับ กรุณาติดต่อรับด้วยตนเองและแจ้งที่อยู่ใหม่เพื่อรับเอกสารด้วยค่ะ(ห้ามแจ้งที่อยู่หอพักนะคะ) หรือโทรแจ้งที่ 032-708610
นางสาว ศิริพร ธรรมวงศา
นางสาว โสพิศ ผาค้อ
นางสาว ดลดา คำวัง
นาย ณัฏฐวัฒน์ เฮ้งเจริญสุข
นางสาว เบญจวรรณ ข้อออ
นางสาว ธิดารัตน์ เรืองนาม
นางสาว นันทิยา เรืองสิน
นาย กรวีร์ พันธุ์ดี
นางสาว ชนัญชิดา แช่มช้อย
นางสาว ณัฐพร ชัญญาคุณานนต์
นางสาว พัชรสุดา ธนบุดศรี
นางสาว ซารีนา ยายอ
นางสาว จารุวรรณ ไร่นาดี
นางสาว ดลนภา ชาวสวน
นางสาว พัชรี สูญสิ้นภัย
นางสาว พัชริน ชินภาส
นางสาว ณัชนนท์ เจริญทอง
นางสาว ชลนิภา ภู่คอย
นางสาว จุฬาลักษณ์ งวดสูงเนิน
นางสาว อรวรรณ ประยูรหงษ์
นางสาว นันทิยา บรรเทิง
นาย อรรถพล ปานม่วง
นางสาว สาธิตา จอมทิพย์
นาย นที สุขเจริญ
นางสาว จันทิมา บุญฤทธิ์
นางสาว พัชริยา จวงโพนงาม
นางสาว ธนกาญจน์ สินสอน
นางสาว พัชรมัย คำวัง
นางสาว สุทธิดา แป้นทอง
นางสาว สมฤดี สนับแน่น
นางสาว ธิดา สารทอง
นางสาว เมรียา งามสันเทียะ
นางสาว อภิรัตน์ ชูชื่น
นางสาว รุ้งทิวา รอดแก้ว
นางสาว กนกวรรณ ดาวเรือง
นางสาว ภัทรวดี พงษ์เย็น
นาย รัชชานนท์ คุ่ยโล่
นางสาว วรรัตน์ แฮวอู
นางสาว ดวงกมล ทุกข์วินาศ
นางสาว ปริฉัตร สินพิชัย
นางสาว รัชฎาพร สนิทดี
นางสาว ปวิตรา ภู่อ้น
นาย ธนภัสสร์ เซ่งสมหวัง
นางสาว ธัญจิรา พูลสิน
นางสาว พัณณิตา อภิพัฒนกุลวงศ์
นางสาว บุญฑริกา ติมเติมบุญ
นางสาว กัญญาณี แสนสีสุข
นางสาว ปิยะราวรรณ แสนโต
นางสาว อัญชิสา นุริตมนต์
นาย ธนพล การพงศรี
นางสาว พิภูษา นิลดำ
นางสาว ชนิดา เรืองโรจน์
นางสาว รัชนีกร จันทะพันธ์
นางสาว นันธิชา โตไพโรจน์
นางสาว รุ่งนภา บัวพินธุ์
นางสาว โสภิดา บุญอิ่ม
นางสาว มินตา วีระไพศาล
นาย ณัฐพล วัชรานนท์
นางสาว กัลธิมา วงศ์ทอง
นางสาว นิลาวรรณ พัฒหาญ
นาย ลือชัย นุชเนื่อง
นางสาว เจนจิรา สุขชุม
นางสาว วราภรณ์ วัดวิเศษ
นางสาว อนัญญา ยงรัมย์
นางสาว วงศ์ตะวัน กุยทวีจร
นางสาว ธนภรณ์ เกิดสนอง
นางสาว ธันยารัตน์ จันทร
นาย พีรณัฐ บุญคอย
นางสาว สุนิษา น้อยเมือง
นางสาว เสาวรรณณี พรมแก้ว
นางสาว ณิชกุล มีรอด
นางสาว ปิยมาภรณ์ พูนเพิ่ม
นางสาว นูรุลอาฟีฟะฮ์ ตาเห
นางสาว นภาพร เอกลักษณ์บุรุษ
นาย นพชัย มะโรงเหม็ง
นาย พลวัฒน์ วัฒนะ
นางสาว กนกวรรณ นิตย์น้อย
นางสาว นริสรา วาทีหวาน
นางสาว อามีซาร์ ทองเหม๊าะ
นางสาว พนิดา ยศธร
นางสาว ปิยะณัฐ หัสดี
นางสาว ชลธิชา ชดคล้าย
นาย วันเฉลิม ตาติจันทร์
นางสาว มณีรัตน์ บุญมาวงษ์
นางสาว บุษรารัตน์ ซอนภา
นาย จิรสิน คำวงค์
นางสาว จิราภรณ์ ประดิษฐ์
นางสาว ณัฐชา ทิพย์วงศ์