กิจกรรม ช่วยงานกองพัฒนานักศึกษา

 

ลักษณะกิจกรรม

ทำงานด้านงานธุรการ  เช่น  จัดเรียงเอกสาร รับ/ส่งเอกสาร     ทำงานสารบัญ     ทำงานพัสดุครุภัณฑ์    จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม     จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม

ทำงานด้านดูแล/ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณกองพัฒฯ เช่น  ดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน/อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆ  ดูและสถานที่ให้มีความสะอาด

 

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

1 - 30 เมษายน 2563

 

จำนวนที่รับสมัคร

ทำงานด้านงานธุรการ  รับ 2คน/วัน

ทำงานด้านดูแล/ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณกองพัฒฯ รับ 5-10คน/วัน

 

ชั่วโมงที่ได้รับ

นับชั่วโมงตามจริง 

 

การแต่งกาย

ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ/ชุดสุภาพเรียบร้อย

 

สถานที่จัดกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล

 

สมัครกิจกรรมที่

หน่วย กยศ.