รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2563

กลุ่มที่ 2 รายใหม่/รายเก่าจกสถานศึกษาเดิม

 

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 19/08/2563 เวลา 12.00 น.

คำขอกู้ เลขที่ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา ประเภท คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ วันที่ส่งคำขอกู้ยืมเงิน สถานะคำขอกู้
1 นางสาวภัทริยา แก้วแจ้ง 634N46128 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
2 นางสาวโรสรินทร์ ฟูกลิ่น 634328121 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
3 นางสาวนวลหงส์ โพธิ์สุวรรณ 614724215 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 1/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
4 นายสรวิชญ์ พูลน้อย 624150020 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
5 นายอนุพงศ์ มีภาค 624150021 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
6 นางสาวศุภรัตน์ สมัครสมาน 624031223 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
7 นางสาวสุดารัตน์ พรโสภิณ 634N46235 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
8 นางสาวศิรินทิพย์ สังข์คร 634145112 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
9 นายณัฐวุฒิ แสนสุข 634423050 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
10 นางสาวนันทวรรณ พุทธนุรัตนะ 624655010 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
11 นางสาวดวงกมล สว่างศรี 624272004 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
12 นางสาวขัตติยา เอมสัมฤทธิ์ 634329102 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
13 นางสาวพาขวัญ อารมย์เย็น 634328114 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
14 นายสิราชัณ แก้วฉวี 634329137 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
15 นางสาวจิตราพร ทองอ่อน 634272103 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
16 นางสาวจริยา กลิ่นนิรันต์ 634375107 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
17 นางสาวณัฐฑริกา สิทธิจันทร์ 634N46212 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
18 นางสาววริศราวัลย์ วสุพลวัตร 634N46133 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
19 นางสาวปิ่นหยก ศรีสุข 634031118 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
20 นางสาวประกายวรรณ กองแก้ว 634N46222 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
21 นางสาวเคทอ จันทร์อุปถัมภ์ 614110502 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
22 นางสาวอารีย์ กางกอน 634722120 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
23 นายนันท์ทัต เครื่องทิพย์ 634329130 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
24 นายขวัญชัย ดินแดง 624101134 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
25 นายจิราธิวัฒน์ แก้วสีเหลือง 634666110 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
26 นางสาวเปรมจิต จันทร์สง่า 634101216 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
27 นางสาวปภาพินท์ สุขเสดาะ 634305104 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
28 นางสาวพรประภัส ดำไธสง 634973113 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
29 นางสาวจุฑามาศ จันร์สิริ 614186508 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 5 ปี 3 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
30 นางสาวทัศศิพร วงศ์ลีลากร 634423057 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
31 นายนฤพนธ์ มุ่งหมาย 624271020 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
32 นางสาววิสุดา อ่ำครุฑ 634724117 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
33 นางสาวจรรยพร บุญยก 634101201 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
34 นางสาวพิมลพรรณ สละภัย 634329113 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
35 นางสาวกนกวรรณ เกตุแก้ว 614186503 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 5 ปี 3 3/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
36 นางสาวฐิติมา สว่างเนตร 624655006 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 1/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
37 นางสาวณัชธัญญ์ ดังก้อง 634659101 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
38 นางสาวพิมพร ถือแก้ว 634031120 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
39 นางสาวอัญชิสา โอสถเวช 634973122 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
40 นางสาวจุฬาลักษณ์ กองก่ำ 634N46103 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
41 นางสาวอริสรา จิตใจดี 624H76037 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
42 นางสาวอัญชลีกร ทิวะกะลิน 634434128 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
43 นายฤทธากร ยิ่งมี 624232032 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
44 นางสาวชีภาพร ทิพลาภมงคล 634N46208 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
45 นางสาวสุพรรณดา ดีนวล 634261112 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
46 นางสาวนิสรีน เขียวแพร 634N46116 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
47 นางสาวกรรณิการ์ ทองนาค 634434101 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
48 นางสาวนลินี คีรีนิล 634N46217 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
49 นางสาวผกามาศ ณรัญรักษ์ 634149110 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
50 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นฮั้ว 614724209 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
51 นางสาวพิชานัน พลายงาม 614724222 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
52 นางสาวปภัสสร เสาหัด 624145003 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
53 นางสาวพรรณราย ศุภกิจวณิชกุล 634148111 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
54 นายยศพล เชยกลิ่น 634375135 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
55 นางสาวสกุลกาญจน์ มุนิปภา 614110520 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
56 นางสาวรัตนาภรณ์ บูชาพันธ์ 634722212 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
57 นางสาวปรีดิยาวรรณ จันทรเสนา 634328109 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
58 นายฐปกรณ์ นิวาศะบุตร 624317023 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
59 นางสาวศุทธินี บุญบำเรอ 634N46135 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
60 นางสาวนาซูฮา แซแอ 634N46219 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
61 นางสาวอารียา ช่อดอกไม้ 634434129 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
62 นางสาวรัตติกาล เพชรอินทร์ 634N46141 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
63 นางสาวณัฐพร สีขาว 634101110 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
64 นายภูชิชย์ งามขำ 624722230 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
65 นายจิรานุวัฒน์ วงษ์แก้ว 624722316 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
66 นางสาวนัทธมน พูลชนะ 634186110 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
67 นางสาวนันทชพร อรุณโรจน์ 634N46114 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
68 นางสาวกันยารัตน์ อุดม 634031105 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
69 นางสาวอานีตา สะมะแม 634973127 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
70 นางสาวสุไฮลา ฮามิ 634973119 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
71 นางสาวสุวรรณา สังข์เฉย 634512222 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
72 นางสาวนลินทิพย์ คอนหงาย 634512112 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
73 นายวัฒนา เปี้ยวน้อย 624375043 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
74 นายสายสัมพันธ์ ชูวงศ์ 634651118 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
75 นางสาวศุทธหทัย แสนมี 634186226 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
76 นางสาวบรรจง พูลนาค 624329049 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
77 นางสาวนารีลักษณ์ เจริญวงษา 634031116 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
78 นายสรรเพชญ จารุมณี 614666221 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
79 นางสาวจุฑารัตน์ เพราพันธ์ 634512202 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
80 นางสาวจิตวนันทร์ ดำดอน 634973104 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
81 นางสาวกุลณัฐ แก้วเจริญ 634664101 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
82 นางสาวชุติมณฑน์ ขันกสิกรรม 634106102 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
83 นายรัชชานนท์ งามพร้อม 634412035 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
84 นางสาวสุภาวดี จิตรักมั่น 624189105 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
85 นางสาวณัฐกฤตา สีงาม 624186212 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
86 นางสาวบิสมีมี นิตีมุง 634973111 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
87 นางสาวชาลิสา ฐิติวรดานิภัส 624189137 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
88 นายนัทพล ทรัพย์อนันต์ 604189621 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 5 ปี 4 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
89 นายอชิตพล สังข์สัมฤทธิ์ 634512241 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
90 นายอภิรักษ์ หงษ์ทอง 624189134 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
91 นายสุชาญ ขันธ์แก้ว 624722128 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
92 นายจิรชาติ ทองอยู่ 634666109 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
93 นางสาวภาวิณี ทองก้อน 624659006 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
94 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมสวัสดิ์ 624512111 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
95 นายณัฐวุฒิ แสงสว่าง 634722222 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
96 นางสาวรมิตา ภูดวงจิตร์ 634329115 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
97 นางสาวนภาพร โทบุตร 634N46112 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
98 นางสาวเมย์วดี พิทักษ์เกิด 634724150 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
99 นางสาววรลักษณ์ ผิวเหลือง 634N46132 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
100 นางสาวดลชนก สิมภาษ 634N46107 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
101 นางสาวฐิตาภรณ์ นพรัตน์ 634106103 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
102 นางสาวนัฐสรีญา ดิสวัสดิ์ 634186109 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
103 นางสาวธารารัตน์ บุญชู 634724108 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
104 นางสาวนลินนิภา จูสวย 634973109 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
105 นายสมพงษ์ สมจันทร์ 624305014 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
106 นางสาววิมาดา ช้างยนต์ 634101222 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
107 นางสาวกฤษณา อัคนาน 634280102 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
108 นายณัฐพล พรมสวัสดิ์ 624244005 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
109 นายอธิชากฤษณ์ พ่วงทอง 634261133 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
110 นายคณิศร คชเกร็ง 614121529 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
111 นางสาวมาลินี ดงทอง 634722112 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
112 นายศิริวัฒน์ ฉิมเชื้อ 634106123 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
113 นางสาวอมรรัตน์ ชนะภัย 634418122 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
114 นางสาวธนิสรา ชนะภัย 624121005 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
115 นายราเชนท์ อินทณี 624189130 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
116 นางสาวกาญจนา พลายน้อย 634186103 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
117 นางสาวเกสรา วรเลิศ 634242101 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
118 นายปรีชญาน์ สังข์ศิริ 634512130 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
119 นางสาวณัฐกมล เอี่ยมโอภาส 604110609 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
120 นางสาวเทพนารี มิถิลา 634418108 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
121 นางสาวพรฐิตา คงพันธะระ 634280109 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
122 นายศรัณยู สมชัย 634280124 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
123 นายคมสัน เรืองพยัคฆ์ 634280117 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
124 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สูง 624031205 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
125 นางสาวปุณยานุช อรุณ 634110112 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
126 นายธนพร สีแดง 634261117 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
127 นางสาวกรรณิการ์ สุขประเสริฐ 604101502 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
128 นายอัษฎาวุฒิ หงษา 634261135 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
129 นางสาวปรารถนา ปาสาทัง 624121010 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
130 นางสาวบัณฑิตา ผลเจริญ 634651105 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
131 นางสาวธิดารัตน์ นาดี 634110209 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
132 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร 624101225 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
133 นางสาวปรียาภรณ์ สอนแก้ว 634724259 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
134 นางสาวปนัสวีย์ อยู่คง 634655111 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
135 นายวิทวัส ยิ้มใย 634257118 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
136 นางสาวไอรดา ดาวเรือง 634232115 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
137 นางสาวอ้อ พันธุรัก 634110127 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
138 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมสอาด 634418101 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
139 นายอดิศักดิ์ สะเมาะ 624N46131 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
140 นายพงศธร อักษรศรี 634651112 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
141 นายตุลธร จิตสุภาพ 624106021 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
142 นางสาวพณิดา ขุมนาค 634280108 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
143 นางสาวณัชชา แซ่ลิ่ม 634186207 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
144 นายสหรัฐ ดำมาก 634328134 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
145 นางสาวจีรนันท์ เปียรักใคร่ 634102102 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
146 นายภานุพงศ์ บุตรนามทอง 624724142 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
147 นางสาวขนิษฐา เทศแย้ม 614101502 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
148 นายสมรัก คงกำไร 614328127 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 30/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
149 นางสาวกันธิชา พนัสนาชี 634724101 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
150 นายกฤตภาส เนียมนิล 634272110 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
151 นางสาวณัฏฐนิชา สุวรรณโรจน์รุ่ง 634434109 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
152 นางสาวภัทราพร ขาวสว่าง 624724316 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
153 นางสาวสุชานาฐ เรืองสิน 624724120 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
154 นางสาวจุฑามาศ คล่องนาวา 624H76008 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
155 นายกิตติกวิน มั่งเจริญ 634274106 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
156 นางสาวนิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ 634418110 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
157 นางสาวอริสรา บุญรอด 634110224 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
158 นางสาวขวัญจิรา ทรัพย์เงิน 624375005 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
159 นางสาวสาธิตา วู่ยื่อ 634102217 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
160 นางสาวขวัญจิรา พิมพ์งาม 634434104 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
161 นางสาวจันทิมา ผิวอ่อน 634815102 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
162 นางสาวธนพร เมนะคงคา 624418130 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
163 นางสาวกาญจนา รอดสาย 624418104 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
164 นางสาวณัฐณิชา วันทองสุข 634143108 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
165 นางสาวอริษา ชูดอกไม้ 624375033 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
166 นางสาววิภาดา กุลศรี 634N46134 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
167 นายสุรศักดิ์ เลิศประเสริฐ 614418133 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
168 นางสาวอารดา รอดสิน 634121116 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
169 นางสาวจรูญศรี ศิริอ่อน 634418102 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
170 นายจิรศักดิ์ มุนิปภา 614189614 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 5 ปี 3 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
171 นางสาวปิยาณี หึกขุนทด 634512209 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
172 นายธีรศักดิ์ ฉลวยศรี 634815129 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
173 นายสิทธิกานต์ จินตนากาญจน์ 634329132 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
174 นางสาวปิยาภรณ์ ฐานธานี 634722110 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
175 นางสาวอารียา วิเศษแก้ว 634329136 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
176 นางสาวพรพิมล ซ่อมแก้ว 634329112 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
177 นางสาวปาลิตา พงษ์สกุล 634434117 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
178 นางสาวบุษราคัม ประกอบพืช 634N46221 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
179 นางสาวซูนิสา ดาจริง 634N46105 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
180 นายชยานันท์ ศรีสวัสดิ์ 624722219 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
181 นางสาววนิดา พลยุทธ 634N46231 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
182 นางสาวชัญญา วรธนาภิรมย์ 634328105 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
183 นางสาวธิดารัตน์ ทาวงศ์ษา 634N46110 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
184 นางสาวณัฐธิดา แขกวันวงค์ 634N46214 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
185 นางสาวณัฐวรา ชินใย 634418106 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
186 นางสาวณัฐนิชา อุ่มเพชร 634434111 รายใหม่ กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
187 นางสาวจิราภรณ์ พิมพกรรณ์ 634N46205 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
188 นางสาวนงนุช แดงระดับ 634N46216 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
189 นางสาวไอศิกา แสงกล้า ยังไม่สมัครเรียน รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
190 นางสาวอารีรัก อยู่เต็มสุข 634722219 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
191 นางสาวภรรคมัย แข็งแรง 634N46127 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
192 นางสาวประภัสสร วรรณสวาท 634N46223 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
193 นางสาวจรรยารัตน์ บุตรน้ำเพชร 634110103 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
194 นางสาวสิรินธร แซ่อุ๊น 634110218 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
195 นางสาววิชุดา บุตรจันทร์ 634145111 รายใหม่ กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
196 นายธนุส สุดสวาท 634244110 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
197 นางสาวพลอยไพลิน เกิดรอด 624A52005 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 2 3/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
198 นางสาวรุ้งเพ็ชร สังขมุณีจินดา 634328120 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
199 นางสาวคีภัทรตรา อัสแสง 614724206 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
200 นายธนรัตน เอดาสัย 634N46238 รายใหม่ กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
201 นางสาวศิรดา ธีระวรากุล 614328118 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
202 นางสาวสุภารัตน์ มีภักดี 624A52008 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 3 3/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
203 นางสาวระพีพรรณ กุลมา 614A52008 รายใหม่ กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 2 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
204 นางสาวชลธิชา วงษ์ปา 634305013 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
205 นางสาวกรรณธิดา กอบกระโทก 634186101 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 4/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
206 นางสาวสิเรียม รอดเทียน 634280114 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 7/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
207 นางสาววิมลฑา บุญเรือง 614257014 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 7/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
208 นางสาวณัฐริณี แซ่ลี 634280105 รายใหม่ กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 7/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
209 นางสาวอลิสา บุญเกิด 634101129 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
210 นางสาวอาทิตยา โพธิสุวรรณ 634329126 รายใหม่ กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
211 นางสาวกาญจนา ถือแก้ว 624186204 รายใหม่ กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 2 19/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
1 นางสาวจิรัชญา ศรีถม 634N46102 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
2 นางสาวกมลวรรณ บัวคลี่ 634N46202 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
3 นางสาวกาญจนา เสริมผล 634110201 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
4 นางสาวอัญชลี สมยา 634328129 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 1/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
5 นายอดิสร ทองประยูร 634148118 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
6 นางสาวสุทธิดา เกิดลาภ 634329120 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
7 นางสาวธนัชพร ครองอินทร์ 634329108 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
8 นางสาวเกศสณี ศรีดากุล 634145101 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
9 นายธนพงษ์ บุญประคอง 624655022 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
10 นางสาวอมรรัตน์ พ่วงพรม 634143120 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
11 นางสาวจารุวรรณ คะชะนา 634N46204 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 8/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
12 นางสาวกนกกาญจน์ โพตระกูล 634271101 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
13 นางสาวศุทธินี ทรัพย์มา 634724119 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
14 นางสาวปิ่นลดา กระทอง 634328111 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
15 นางสาวอมรรัตน์ สุขเพ็ง 634101226 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
16 นางสาวปวีร์กานต์ แก้วสด 634148110 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
17 นายบูรพา รอดสาย 634106121 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 10/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
18 นางสาวปิยธิดา แย้มนิล 634101113 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 10/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
19 นางสาวกรรภิรมย์ บัวหลวง 634031101 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
20 นางสาวจันทิมา แก้วนิล 634101202 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
21 นางสาวภัทราภรณ์ พานฟัก 634186223 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
22 นางสาวภิชญา พาสู่บุญ 634101220 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
23 นางสาวพรกนก พูลการุณ 634101218 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
24 นางสาวนีรนุช ผ่องศิริ 634N46117 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
25 นางสาวศศิธร เทพนิล 634N46233 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
26 นางสาวนภัสสร มิตรมาก 634418209 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
27 นางสาวอารยา พรายแก้ว 634110225 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
28 นางสาวจุฑามาศ อุดมเดช 634N46206 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
29 นางสาวปาริชาติ นาสมวาส 634N46224 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
30 นางสาวชุติมา ถ้ำแก้ว 634101203 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
31 นางสาวสุวนันท์ หารสงคราม 634N46137 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
32 นางสาวอรพรรณ มีอารีย์ 634512125 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
33 นางสาวชุติกาญจน์ ทับทิม 634317101 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
34 นางสาวอมรรัตน์ หนูสม 634655119 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
35 นายนัทธพงศ์ อินทราพงษ์ 634189118 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
36 นายนพพรรณ คงแก้ว 634815130 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
37 นางสาวมานิดา ดอกรัก 634A52104 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
38 นางสาวสุนันทา ยังโยมร 634329122 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
39 นายสุริยา ศรีสุขใส 634329133 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
40 นายทิชานนท์ อุทารไทร 634189116 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
41 นางสาวรุ่งนภา ดีเลิศ 634973116 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
42 นางสาวภัคจิรา สุชาติ 634512243 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
43 นางสาวธันยชนก ภู่เนตร 634328136 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
44 นางสาวพิมายพร ดังแสง 634512118 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
45 นางสาวอักษราภัค มีคง 634102120 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
46 นางสาวจุฑารัตน์ นัครา 634149104 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
47 นางสาวสุธิดา เกาะเกตุ 624655017 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 1/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
48 นางสาวมารีนี เจ๊ะอูเซ็ง 634973115 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
49 นางสาววิชญาพร วงศ์โต 634724215 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
50 นายสุรสิทธิ์ ห่วงแก้วพราย 634143131 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
51 นางสาวอลิสา บุตรทิพย์ 634110126 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
52 นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบางน้ำวน 634110123 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
53 นางสาวรัญชนา ไมตรีจิตต์ 634N46230 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
54 นางสาวอภิญญา จิตระออน 634102220 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
55 นางสาวฐิติกานต์ ชูช่อแก้ว 634110107 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
56 นายชาญณรงค์ อ่วมสอาด 634724127 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
57 นางสาวพรนภา กล่อมใจ 634149111 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
58 นางสาวซีตีฮาญา แม 634N46209 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
59 นางสาวมาริสา เอี่ยมศิลป์ 634724211 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
60 นางสาวธาราลักษ์ ประดิษฐ์ศิริงาม 634031114 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
61 นายเมธี นาคบุตร 624102129 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 2/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
62 นายรัฐธรรมนูญ บัวเชื่อม 634143128 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
63 นางสาวณัฐทริกา เกิดสินธุ์ 634328106 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
64 นางสาวเพรชฎา พัศชะสีห์ 634186220 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
65 นางสาวศิริพร เอกนุ่ม 634815115 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
66 นางสาวทิพปภา ตาทิพย์ 634N46215 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
67 นายสุทิวัส พ่วงพิศ 634108114 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
68 นางสาวอรนุช อุ้มบุญ 634329125 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 10/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
69 นายนนทวัช แสนนามวงษ์ 634N46239 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 9/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
70 นางสาวปริญญาพร เก่าบางยาง 634102109 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 10/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
71 นางสาวนูรูลอัสมานีย์ โตะและ 634N46118 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
72 นางสาวเตือนใจ ตรีเดช 634N46108 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
73 นางสาวปนิดา ดำน้อย 634418210 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 10/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
74 นางสาวกุลธิดา เวียงคำ 634N46203 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
75 นางสาวสุชาดา เม่งพัด 634973118 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 13/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
76 นางสาวอรอุมา จันทร์แก้ว 634145117 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 14/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
77 นายศุภชัย ธีรานุวัฒนานนท์ 634724143 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
78 นางสาวพรสุรีย์ พระจันทร์ 634N46123 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
79 นางสาวรับขวัญ ปิยะวัฒน์ 634150108 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 15/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
80 นายวิชัย ศิริชาติ 634666121 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
81 นายรัตนชัย บุญนำ 634666119 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
82 นางสาวดุษสดี กลิ่นนิรัญ 634148107 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
83 นายณรงค์ กลิ่นหอม 634666112 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
84 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ภักดีพล 634242107 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
85 นางสาวธัชพรรณ ม่วงงาม 634271105 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
86 นางสาวปิยาภรณ์ อมรสิริประกิต 634H76114 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
87 นางสาวบุษยา ยิ้มรอด 634149108 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
88 นางสาวอิงค์เกตน์ กว่างทอง 634149115 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
89 นางสาวสุธิดา วงค์บุญมา 634148115 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
90 นางสาวเกวลีน บุญรอด 614512205 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
91 นางสาวกันยารัตน์ แจ่มแจ้ง 634375104 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
92 นางสาวอทิตยา ศรีพรหม 634H76127 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
93 นางสาวธิญาดา ปลาทอง 634101211 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
94 นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีพิมล 634H76125 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
95 นายวราวุฒิ ณ พัทลุง 634108111 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
96 นางสาวธิดาพร แสงแก้ว 634101212 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
97 นางสาวศลิษา แสงนิล 634102216 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
98 นางสาวปฏิมาพร ทองพิชิตกุล 634102108 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
99 นางสาวสิลาวรรณ นพวงศ์ 634116113 รายเก่า กยศ. #N/A #N/A #N/A 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
100 นางสาวชมพูนุช ใคร่ครวญ 634148104 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
101 นางสาวณัฐวดี เจริญศรี 634271104 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
102 นายธนากร รัตนากร 634664110 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
103 นางสาวสุจารี ปัญสมคิด 634666107 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
104 นางสาวปภาวรินท์ อินทเคน 634A52103 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
105 นางสาวชวิศา ปรางค์ทอง 634031111 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
106 นางสาวรัตนาพร ศาสตราบุตร 634724114 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
107 นางสาวนุชรินทร์ ลิบลับ 634101214 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
108 นางสาวกัณทิมา แสงแช่ม 634186102 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
109 นางสาวนูรไอณีย์ ทับโทน 634N46119 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
110 นางสาวชลนิภา กัมทอง 634N46207 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
111 นางสาวพิศตะวัน เรืองฤทธิ์ 634724208 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
112 นางสาวกนกพรรณ ไกรจิตต์ 634280101 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
113 นายลัทธพล อุยไธสง 634664117 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
114 นางสาวนันทิยา บุตรวงค์ 634N46218 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
115 นางสาวอรดา แซ่หลี 634101227 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
116 นางสาวพรลดา นวลออน 634H76117 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
117 นางสาววรัญชลี แปดทิศ 634N46232 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
118 นางสาวบุญญิสา เหล่าศรี 634106108 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 16/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
119 นายอภินันท์ อินณุมาน 634274119 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
120 นางสาวปาริชาติ ผุดผ่อน 634815106 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
121 นางสาวสิริมา สุขสวัสดิ์ 634815116 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
122 นางสาวยุวดา ยิ่งเกียรติกุล 634329114 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
123 นางสาวศิริวรรณ จันทร์สุด 634305108 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
124 นางสาวสุภาวดี เมืองรมย์ 634722215 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
125 นางสาวโสภิดา รัตนจันทร์ 634110222 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
126 นางสาวอภิชญา เอมโอษฐ 634434126 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
127 นางสาวสุภัชชา รักษาราษฎร์ 634434124 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
128 นางสาวนิศา สังข์รูป 624149008 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
129 นางสาวอาฬสา สมกำลัง 634186129 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
130 นายก้องภพ วงศ์เณร 634189207 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
131 นางสาวพลอย กมลจิตร 634101134 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
132 นางสาวณิชาภัทร สินคงอยู่ 634724204 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
133 นางสาวอัญชิสา สุขบุญรัตน์ 634724151 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
134 นางสาวจิราภา บุตรน้ำดี 634031109 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
135 นายวีระวัฒน์ ไม้จีน 634102129 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
136 นางสาวฟาเซียร์ อาแว 634473042 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
137 นางสาวกาตีนีย์ ดาโอะ 634973102 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
138 นายณัฐวัฒน์ พรหมเดช 634375130 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
139 นางสาวนวรัตน์ โอ้อากาศ 634148109 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
140 นางสาววราภรณ์ สุทธิยา 634H76121 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
141 นายปรัชญา คำผอง 634724235 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
142 นางสาวอาทิตยา อ้นแย้ม 634186127 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
143 นางสาวณัฐนันท์ เปลี่ยนทองคำ 634H76108 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
144 นางสาวชยาภรณ์ ไม้แก้ว 634H76105 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
145 นางสาวรวิพร พงษ์พิมพ์ 634031123 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
146 นางสาวอรจิรา อินทร์อ่อน 634375124 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
147 นางสาวรวิสา จงเจริญถาวรกุล 634101116 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
148 นางสาววาสนา ขาวเรือง 634101120 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
149 นางสาวณัฎฐณิชา รัตนบำรุง 634666104 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
150 นางสาวกนกวรรณ เส็มหมาด 634101102 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
151 นางสาวจิณณพัต งามขำ 634101105 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
152 นางสาวภาริตา นิลละออ 634102112 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
153 นางสาวเบญจรัตน์ คำดี 634106109 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
154 นางสาวราณี แก่นแก้ว 634106114 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
155 นางสาวนิศารัตน์ เอี่ยมสะอาด 634143110 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
156 นางสาววันวิสาข์ สอยเหลือง 634271113 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
157 นายสุรศักดิ์ สดสี 634143126 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
158 นายมงคล แก้วปฏิญญา 634106122 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
159 นางสาวรัตนากร ปรุโปร่ง 634101117 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
160 นางสาววิภาดา แสงทอง 634722213 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
161 นางสาวเจนจิรา แสนสุด 634110203 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
162 นางสาวสุตาภัทร สานุ 634659104 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
163 นายธุต ทรัพย์อยู่ 634655123 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
164 นางสาววรรณนิสา เจ๊ะนาแว 634973117 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
165 นางสาวอาอีดะห์ เจ๊ะมิ 634973123 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
166 นางสาวนัสเรีย ดาหาเล็ง 634973110 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
167 นางสาวเกษราภรณ์ เธียรทรัพย์ 634143104 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
168 นางสาวสุทธิดา นันทกิจ 634116114 รายเก่า กยศ. #N/A #N/A #N/A 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
169 นางสาวมารีย๊ะ อาแว 634973129 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
170 นายรัฐชา เม่งพัด 634375136 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
171 นางสาววาริศรา สมเพชร 634102115 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
172 นางสาวสุภาพร สงกระสินธุ์ 634101125 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
173 นางสาวกฤติยา สุพรรณโมกข์ 634N46101 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
174 นางสาวณัฐณิชา สุขภูมิ 634N46213 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
175 นางสาวรัตติการย์ เชื้อวงศ์ 634N46130 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
176 นางสาวศุภลักษณ์ เปรมพงศ์ 634317104 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
177 นางสาวประติภา บำรุงทรัพย์ 634H76110 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
178 นางสาวอัญชิษฐา เทพทอง 634271118 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
179 นางสาวยวิษฐา ทิพย์เสนา 634N46229 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
180 นางสาววันดา แคร์รี่ ดาห์มันน์ 634145110 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
181 นางสาวพริมา สลับศรี 634271111 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
182 นางสาวกชกร ผ่องแก้ว 634H76101 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
183 นางสาววรดา เพ็งสัน 634244106 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
184 นางสาวนิภารัตน์ หนูจุ้ย 634N46115 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
185 นางสาวอนามิกา แสนสวัสดิ์ 634271117 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
186 นางสาวทิพย์ช่อฟ้า ชายเลิศ 634108103 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
187 นางสาวชนิตา บุตรทิพย์ 634418031 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
188 นางสาวประภาภรณ์ ค้ำจุน 634N46120 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
189 นายปวิตร นิลพงศ์ 634150113 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
190 นางสาวนุชธิดา พาแพง 634101213 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 17/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
191 นายก้องเกียรติ์ วรรณอร่าม 634655120 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
192 นายปรมินทร์ เพชรมณี 634274114 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
193 นางสาวอ่อนทิวา ดวงมาลา 634973125 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
194 นายนวชาต ทับทวี 634102226 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
195 นางสาวกุศิมา จันทร์เสนา 634512104 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
196 นางสาววราพร พิศุทธิ์กิจจากร 634815113 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
197 นางสาวพจมาน รักธรรม 634H76115 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
198 นางสาววรินทร เนาว์ศรีสอน 634031125 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
199 นางสาวกุลวดี น้อยเฉลิม 634186204 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
200 นางสาวจารุวรรณ มณีเขียว 634110202 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
201 นางสาวอะฟ้าฟ สาเม๊าะ 634973121 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
202 นางสาววารุณี เรืองฤทธิ์ 634106115 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
203 นางสาวจุฬารัตน์ ประกอบเพชร 634H76104 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
204 นางสาวน้ำเพชร เจนการ 634244103 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
205 นายเพชรนาคราช คงมณี 624724141 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
206 นายปิยพล โรจนครินทร์ 634651111 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
207 นางสาวณัฐธยาน์ นุ่มมีศรี 634655104 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
208 นางสาวนฤมล ทรายแก้ว 634148108 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
209 นางสาววารินทร์ บุญคง 634186116 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
210 นางสาวจุรีรัตน์ ปลอดโปร่ง 634435101 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
211 นางสาวเบญจมาศ นุ้ยมาก 634186112 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
212 นางสาวพรทิพย์ เม่นน้อย 634232108 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
213 นางสาวปวิชญา หอมกลิ่น 634143113 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
214 นายเจษฎา แดนมะตาม 634435113 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
215 นางสาวขนิษฐา นุเคราะห์ 634655101 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
216 นายธณกฤต ขวัญยืน 634274108 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
217 นายศิรวัต จันทร์สุข 624722232 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
218 นางสาวศศิกานต์ แก้วเผือก 634722214 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
219 นางสาวปาริชาติ ทองจีน 634666105 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
220 นายวิศวะ จู้อี้ 634666122 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
221 นางสาวณัฏฐ์นรี สามสังข์ 634110206 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
222 นายณัฐพงศ์ นาคเสือ 604251014 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
223 นางสาวจันทิมา ทินวงษ์สวย 634328102 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
224 นางสาววิมล แสนศรี 634512122 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
225 นางสาวพรรณฤศา กลิ่นนิรัญ 634031119 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
226 นายนพฤทธิ์ เกิดทรัพย์ 634815131 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
227 นายคมสันต์ ยุงหนู 634143121 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
228 นายประดิษฐ์ เดชกล้าหาญ 634110128 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
229 นางสาวสุทัตตา ศรีถม 634101225 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
230 นายสรวิศ ประสาททอง 634651117 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
231 นายธนกร ปานมืด 634107105 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
232 นางสาวเวณิกา พุ่มพวง 634328123 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
233 นางสาวชุติญา รักชมวรภัทร 634102209 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
234 นางสาววิภา พนาวรรณ 634232111 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
235 นางสาวสุชาดา เนียมหอม 634101124 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
236 นางสาวลลิตา เอียงสา 634280111 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
237 นางสาวฐานิตา สังข์อ่อน 634107101 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
238 นายวัชเรสรณ์ สุขกมล 634655129 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
239 นางสาวชมพูนุช พุ่มพวง 634418104 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
240 นางสาวอินทิรา ลูมิง 634973124 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
241 นางสาวพัชชา พ่วงทรัพย์ 634145106 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
242 นางสาวผกามาศ พลับงาม 634101114 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
243 นางสาวเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ 624722306 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
244 นางสาวสุวนันท์ จันทร์วงศ์ 634102117 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
245 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม 634232112 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
246 นางสาวญาณภา รอดภัย 634512203 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
247 นางสาวสุกัญญา แซ่ลิ้ม 634101123 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
248 นางสาวศุภมาส แก้วหาวงค์ 634271115 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
249 นางสาวเทพกาญตา อ้นเหลือ 634101206 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
250 นางสาวปรียาภรณ์ เชื้อดี 634973112 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
251 นางสาวณิชมน ภาคพูลไพร 634149106 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
252 นายธเนศ ปานสวย 624257016 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
253 นายศรัณญ์ โสมโยธี 634464015 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
254 นางสาวกัลญา หาญสิงห์ 634666101 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
255 นายนิธิกร วัชรานนท์ 634512235 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
256 นางสาวสุภาวดี ไทยอุดมทรัพย์ 634102219 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
257 นางสาวนภัสสร ประสานนานุรักษ์ 634655109 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
258 นายวรายุทธ ยอดทอง 634659113 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
259 นายภัทรพล นิลประดับ 634271121 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
260 นายตันติกร สุวรรณภพ 634143124 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
261 นายนราธิป ฝอยทอง 634101133 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
262 นางสาวนันทิพร เกลื่อนพันธ์ 634186210 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
263 นางสาวอชิรญา แข็งขัน 634655118 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
264 นางสาวสิริวรรณ เฉลิมสมัย 634655116 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
265 นางสาวสายรุ้ง เคลือบอาบ 634106116 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
266 นางสาวพนิดา นาควรรณ 614434035 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
267 นางสาวเบญจรัตน์ ปู่แตงอ่อน 634108104 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
268 นางสาวศิริพร รักษาดี 634145114 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
269 นางสาวกมลชนก นารอด 634512101 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
270 นายชนกภัทร์ แตงคำ 634664106 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
271 นางสาวเบญจมาพร เรืองอร่าม 634150120 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
272 นางสาววรรณิษา พรหมรอด 634329117 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
273 นายศราวุธ วิทยาภาษิต 634329135 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
274 นายนรินทร์ บุญยัง 634655127 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
275 นางสาวนงนุช ชื่นชม 634N46111 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
276 นางสาวจุฑามาศ เกิดเพชร 634434106 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
277 นางสาวสุภาวดี พึ่งมา 634101126 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
278 นางสาวนิรมล ขวัญเรือน 634722208 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
279 นางสาวอทิตยา จันทร 634271116 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
280 นางสาวฐิติพร สมประสงค์ 634724152 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
281 นางสาวทิพวรรณ อุทรัง 634973107 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
282 นางสาวสุดารัตน์ ไชยกุง 634031134 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
283 นางสาวอาทิตยา เกตุรักษา 634102121 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
284 นางสาวศุภสุตา พ่วงแพ 634031128 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
285 นางสาวอารยา ซื่อตรง 634102122 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
286 นางสาวปภาวี ศรีปาน 634724110 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
287 นางสาวอรอุมา ทองมา 634H76128 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
288 นางสาวณกมล กลิ่นพยอม 634722134 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
289 นางสาวฟาเดียร์ สาและ 634186221 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
290 นางสาวนุรโซเฟีย เป็ง 634150104 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
291 นางสาวซูรีน่า วาเลง 634N46210 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
292 นางสาวศุภกานต์ พรามณี 634031126 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
293 นางสาวฐิตาพร สังข์เงิน 634973105 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
294 นางสาวอารียา ณ อุบล 634186227 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 31/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
295 นางสาวอรญา ขาวชำนาญ 634375125 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
296 นางสาวไอริณ ศรีไกรกรด 634186229 รายเก่า กยศ. ครุศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
297 นางสาวปิยดา อ้นไพรวัลย์ 634271109 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
298 นายณรงค์ชัย จิตรประเวช 634116117 รายเก่า กยศ. #N/A #N/A #N/A 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
299 นางสาวณัฐิกาญจน์ อบแย้ม 634722106 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
300 นางสาวทิพวัลย์ เรืองทิพย์ 634232107 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
301 นายธนกร วรรณราม 634107106 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
302 นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมแตง 634N46226 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
303 นายภีรศักดิ์ จันทร์ทรง 634108109 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
304 นางสาวพนิดา พูสะดา 634101217 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
305 นางสาวอริสา กลมกล่อม 634101128 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
306 นางสาวสร้อยทิพย์ จันลาด 634107103 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
307 นางสาวเกวลิน งิ้วงาม 634102204 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
308 นางสาวติรณา พิชิ 634429005 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
309 นายสธาพร ทดไธสง 634N46140 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
310 นางสาวณัฐมล สาดสาน 634121104 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 21/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
311 นายอาหาหมัดลุตฟี มะดีเยาะ 634N46240 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
312 นายสุกฤษณ์ ดวงเนตร์ 634101232 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
313 นางสาวอารียา คำงาม 634271119 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
314 นางสาวอริสา สนสนิท 634722218 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
315 นางสาวธัญชนก ขาวนวล 634110207 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
316 นางสาวอัญชิสา หลีหลาย 634375126 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
317 นายอานุภาพ พงษ์พานิช 634418230 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
318 นายสุทธิโชค กลัดกลีบ 634973126 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 230/7/2020 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
319 นางสาวหนูนา ใสสอาด 624143019 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 20/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
320 นางสาววรรณวิศา เสือด้วง 634N46131 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
321 นางสาวอารี นะสิห์โต 634418222 รายเก่า กยศ. วิทยาการจัดการ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
322 นางสาวปฐวีกานต์ ทองขำ 634102211 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
323 นางสาววราภรณ์ พวงเพ็ชร 634724116 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 22/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
324 นางสาวณัฐนันท์ แย้มกลิ่น 634102210 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 24/7/2563 เอกสารต้องแก้ไข
325 นายเมทัส เอี่ยมขจร 634150115 รายเก่า กยศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1 24/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
326 นางสาวซูรีนา เจะเงาะ 634H76106 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 24/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
327 นางสาวรอฮานี แวฮามะ 634H76120 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 24/7/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
328 นางสาวนัยนา รักมากมิตร 624316009 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 3/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
329 นายจีรศักดิ์ ชัยมงคล 634305111 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
330 นางสาวสโรชา สุขมาก 634143119 รายเก่า กยศ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1 3/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
331 นางสาวกุลธิดา ทรัพย์สำราญ 634651102 รายเก่า กยศ. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1 5/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
332 นางสาวกนกวรรณ เกษไหน 634973101 รายเก่า กยศ. พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1 6/8/2563 เอกสารต้องแก้ไข
333 นายพงศภัค มะมม 634305116 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 6/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์
334 นายออมสิน โตประเสริฐ 634722133 รายเก่า กยศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 10/8/2563 เอกสารถูกต้อง/รอสัมภาษณ์