รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่ม 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี วงเงินกู้ ประเภทผู้กู้
1 624186102 นางสาวกรวิภา  อนุพูน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
2 624186113 นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
3 624186117 นางสาวปาลิตา  ซิงห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
4 624186118 นางสาวแพรพรรณ  อาจทวีกุล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
5 624186124 นางสาวศันสนีย์  สมเพชร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
6 624186128 นางสาวอังคนาง  เซี่ยงฉิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
7 624186132 นางสาวณัฐฑมล  คำแพง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
8 624186133 นางสาวฮัยฟะ  กะมิง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
9 624186228 นางสาวหัสดียา  มีนาจ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
10 614186505 นางสาวกริษฐา  เรืองทิพย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
11 614186509 นางสาวช่อผกา  อินทกูล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
12 614186513 นางสาวปุญญพัฒน์  อย่างสง่า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
13 614186529 นางสาวอภิชญา  สิวะสุเมธ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
14 614186602 นางสาวกมลฉัตร  พรประสงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
15 614186607 นางสาวธัญญารัตน์  ภู่สิน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
16 614186614 นางสาวมิรฟะ  มาหะมะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
17 614186617 นางสาวลลนา  มาโชค การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
18 614186620 นางสาวเวธกา  พิศวิมล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
19 614186621 นางสาวศศิกานต์  คงทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
20 614186628 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพลินสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
21 614186629 นางสาวอรวรรยา  วงสุกร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
22 614186630 นางสาวอรอุมา  คณาศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
23 604186501 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
24 604186503 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
25 604186506 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
26 604186511 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
27 604186512 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
28 604186516 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
29 604186522 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
30 604186526 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
31 604186531 นายอารีเพ็ญ  ลายะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
32 604186609 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
33 604186611 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
34 604186619 นางสาวมูรณา  ปาทาน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
35 604186623 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
36 594186502 นางสาวกนกนาถ  อุทธา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
37 594186510 นางสาวฐิตาภา  พุอ้อย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
38 594186532 นางสาวสลินลดา  เวียงมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
39 594186540 นางสาวอารดา  แน่นแคว้น การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
40 594186602 นางสาวกฤษณา  ทองคำ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
41 594186608 นางสาวจินดารัตน์  กร่างใกล้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
42 594186620 นางสาวปองทิพย์  กรสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
43 594186623 นางสาวพรนภา  อินทร์เกตุ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
44 594186636 นางสาวสุภัชรีย์  คุ้มเมือง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
45 594186639 นางสาวเสาวลักษณ์  มังกรศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
46 594186641 นายวิเชียร  อ้นเปี่ยม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
47 624189227 นายภาคภูมิ  พรายน้ำ พลศึกษา ครุศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
48 614189506 นายกฤตภาส  พลายบัว พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
49 614189526 นายวายุ  อร่ามรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
50 614189633 นายอนุวัตร  เจริญเร็ว พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
51 604189511 นายกัมปนาท  นากรณ์ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
52 604189532 นายศักดา  โสมทนงค์ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
53 604189601 นางสาวกัณธิมา  สะท้านถิ่น พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
54 604189604 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
55 594189501 นางสาวกรรณิการ์  ชะอุ่มฤทธิ์ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
56 594189513 นางสาวอารีรัตน์  ศรีชัยชนะ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
57 594189525 นายณัฐภัทร  อังคตรีรัตน์ พลศึกษา ครุศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
58 624257008 นางสาวอิศริยา  เทียนฤกษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
59 624257025 นางสาวนวลอนงค์  บุญรอด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
60 614257008 นางสาวปภัศวรรณ  บุญรอด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
61 614257010 นางสาวปิยฉัตร  สังวาลย์เพชร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
62 614257020 นายนพกร  ยารักษ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
63 614257024 นายภานุวัฒน์  ศรนิ่ม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
64 614257002 นางสาวดนิสา  อ่อนช้อย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
65 604257003 นางสาวชนันดา  สุขอนุเคราะห์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
66 604257009 นางสาวปภัสรา  ปานยศ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
67 604257011 นางสาวปิยทิพย์  อ่อนสุวรรณ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
68 624280002 นางสาวนัฐพร  ชะอุ่มฤทธิ์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
69 614280001 นางสาวกาญจนา  บุญเงิน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
70 614280009 นางสาวสุพรรษา  ใจหาญ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
71 604280003 นางสาวชฏาภรณ์  เข็มทอง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
72 604280005 นางสาวนฤมล  เนรา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
73 594180523 นายธนกฤต  วงค์สาลี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
74 624271007 นางสาวบุษยมาศ  ยอดหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
75 624271009 นางสาวปิยมาภรณ์  พูนเพิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
76 624271010 นางสาวปิยะฉัตร  เจนการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
77 624271011 นางสาวพิจิตรา  สารีแผง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
78 624271018 นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
79 624271021 นางสาวไพลิน  สายสาหร่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
80 624271023 นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงไหมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
81 614271003 นางสาวขวัญนรี  มาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
82 614271004 นางสาวจิราภา  คงจุติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
83 614271007 นางสาวณัฏฐธิดา  บัวเชื่อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
84 614271008 นางสาวณัฐธิดา  เมี้ยนวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
85 614271019 นางสาวอรยา  สืบสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
86 614271020 นางสาวอังศนา  มุตฟัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
87 614271022 นายเชาวรินทร์  พิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
88 604271017 นายปริญญา  ประสิทธิชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
89 604271018 นายวัชรพล  ไม้แก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
90 604271014 นายจักรกฤษณ์  เขียวนิล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
91 614261005 นางสาวโชติมณี  แสงกล้า สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
92 624261001 นางสาวชลฤดี  รูปิยะเวช สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
93 624261006 นางสาวสมาวรรณ์  หลำหุ่น สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
94 624261011 นางสาวสุมนา  อินทนิน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
95 624261016 นางสาวอังศุมาลิน  ถนอมนาค สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
96 604261004 นางสาวณัฐธยาน์  บุญเปี่ยม สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
97 604261008 นางสาวยลรดี  แป้นเขียว สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
98 604261013 นางสาววันวิวาห์  พัฒนจิตโสภา สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
99 604261018 นางสาวอังคณา  ธุระกิจ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
100 604261046 นางสาวอรยา  รวยเงิน สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
101 624277002 นางสาวนฤมล  ฮวดทวี ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
102 614277011 นายนวมินทร์  สุวรรณพิมล ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
103 614277015 นายวรวุฒิ  บางจริง ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 32,000 รายเก่า ม. กยศ.
104 614150504 นางสาวณัฐดามาศ  วันทะมาศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
105 614150505 นางสาวธนัญญาดา  คำภีร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
106 614150602 นางสาวณัฐริกา  เรืองเจริญ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
107 614150604 นางสาวธนิษฐา  สุชาติ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
108 614150609 นางสาววิไลลักษณ์  อ่อนเที่ยง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
109 604150503 นางสาวธิดารัตน์  เรืองนาม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
110 604150519 นายโชคชัย  แปลแก้ว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
111 604150520 นายปราโมทย์  นวมขำ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
112 604150521 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
113 604150523 นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
114 604150527 นางสาวนัสรินทร์  จาเราะมาหาแดง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
115 604150601 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
116 604150602 นางสาวกัลชนา  มาพันธุ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
117 604150608 นางสาวนันทิยา  เรืองสิน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
118 604150609 นางสาวพัดชา  จันทร์กระจ่าง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
119 604150612 นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
120 594150512 นางสาวนาตยา  ฮั่วจั่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
121 594150515 นางสาวเบญจมาศ  สุขพลาย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
122 594150529 นายชัชวาลย์  ภูเดช คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
123 594150535 นายนุดม  คำอาบ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
124 594150539 นายภานุพงศ์  เสถียรอรรถ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
125 594150547 นายอภิชาติ  เครือจันทร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
126 594150552 นางสาวปวันรัตน์  แขเพ็ญ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
127 594150553 นายอิศรา  พูลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
128 594150556 นายภานุพงศ์  ขวัญเนตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ปี 5 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
129 624272003 นางสาวณัฐชา  คูณทวี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
130 624272005 นางสาวดุจดาว  ไชยะ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
131 624272016 นางสาวสุกัญญา  อุ่นเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
132 624272020 นายนันทวัฒน์  ม่วงไหมทอง คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
133 614272001 นางสาวกวินทรา  เชื้อชาติ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กรอ.
134 614272005 นางสาวนฤมล  เดชใหญ่ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 32,000 รายเก่า ม. กรอ.
135 604272001 นางสาวกชนุช  ปลื้มประสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
136 604272002 นางสาวกมลชนก  ม่วงน้อย คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
137 604272007 นางสาวณัฐวดี  สังข์พุก คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
138 604272008 นางสาวนันท์ธฉัตร  นามสิน คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
139 604272015 นางสาวอนิตยา  ครื้นจิตต์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 4 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
140 624274003 นางสาวญาณิศา  อัตถาวะระ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
141 624274007 นางสาวนัยนา  ยินดี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
142 624274016 นายธวัชชัย  นาคนารี คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
143 614274006 นางสาวศศรัตน์  โชติเรืองนภา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
144 614274016 นายนนธกานต์  แก้วโมรา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
145 614274019 นายพันกร  ครื้นจิต คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
146 614274025 นายศุภชัย  วาปีโส คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
147 614274026 นายสยาม  เลือดหงษ์ษา คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 3 68,000 รายเก่า ม. กยศ.
148 624244001 นายธนภัทธ์  สีชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 64,000 รายเก่า ม. กยศ.
149 624244006 นายณัฐพล  สุดสวาสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 64,000 รายเก่า ม. กยศ.
150 624244011 นายนิธิ  เบญจวชิรเชิด วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 64,000 รายเก่า ม. กยศ.
151 624244014 นายภานุพัทธ์  ปานฉลอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 64,000 รายเก่า ม. กยศ.
152 624244016 นายศิวกร  แสงพลสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  4 ปี 2 64,000 รายเก่า ม. กยศ.
153 624973002 นางสาวซูมัยยะห์  สามารอเมาะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
154 624973003 นางสาวณฤดี  สามีหวัง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
155 624973004 นางสาวนูรฮาณีฟา  ดือราแม การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
156 624973005 นางสาวฟิรดาวน์  สามะสา การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
157 624973010 นางสาวอาอีนา  มามะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
158 624973011 นางสาวอูไรนะห์  ฮาแว การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
159 624973014 นางสาวซีตีสะลีซ่า  เจ๊ะเส้ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
160 614973101 นางสาวซลิตา  อินทร์บุญญา การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
161 614973103 นางสาวทิฆัมพร  กรสวัสดิ์ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
162 614973105 นางสาวนาซีบ๊ะ  บือเฮง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
163 614973106 นางสาวนาซีเร๊าะ  ตาเล๊ะ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
164 614973107 นางสาวนิซารีนา  มูซอ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
165 614973110 นางสาวนูรฮาซีกีน  สือรี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
166 614973120 นางสาวฮัสนะห์  อูเซ็ง การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
167 604973007 นางสาวศิรดา  โนรี การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
168 604973019 นางสาวนูรุลอาฟีฟะฮ์  ตาเห การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
169 604973027 นางสาววัชราภรณ์  หนูเหมือน การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
170 624N46101 นางสาวกฤติยาภรณ์  แสนสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
171 624N46102 นางสาวกันยารัตน์  เฉพาะตรง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
172 624N46105 นางสาวจิรัญญา  เป้าพะเนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
173 624N46107 นางสาวซูไรยา  อาลีมามะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
174 624N46108 นางสาวญารินดา  สองสี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
175 624N46109 นางสาวทิราภรณ์  จิตกล้า พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
176 624N46111 นางสาวนลินี  กลิ่นกรุ่น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
177 624N46112 นางสาวนารีมาน  ยะหะยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
178 624N46113 นางสาวพจมาน  คำรักษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
179 624N46114 นางสาวฟาซีลา  เจะและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
180 624N46115 นางสาวยุภารัตน์  อ่อนน้อย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
181 624N46116 นางสาววัลย์วลี  สิงทิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
182 624N46117 นางสาววิยะดา  สุวรรณโค พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
183 624N46118 นางสาวศศิวิมล  ปัตตาเขสูง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
184 624N46119 นางสาวศิรินทิพย์  นามคุณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
185 624N46120 นางสาวศุภกานต์  สิงห์เปี้ย พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
186 624N46121 นางสาวสรพรรณ  ยังดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
187 624N46122 นางสาวสุจิตตรา  พินิจนอก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
188 624N46124 นางสาวอัญชลิกา  เหมหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
189 624N46125 นางสาวอานาดีย๊ะ  หะยีสาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
190 624N46126 นายชยพล  เวชสิทธิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
191 624N46127 นายณัฐพสิษฐ์  เหมะธุลิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
192 624N46129 นายปวเรศ  สุพรรณโมก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
193 624N46132 นางสาวรัชติพร  มณีพรหม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
194 624N46133 นางสาวแพรวไพลิน  หมันหลี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
195 624N46134 นางสาวซีตีนูรอิง  อับดุลละห์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
196 624N46135 นางสาวอริส  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
197 624N46136 นางสาวนภวรรณ  ภาระตะวัตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
198 624N46202 นางสาวกฤษณา  งามขำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
199 624N46204 นางสาวขนิษฐา  สิงห์แก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 136,000 รายเก่า ม. กยศ.
200 624N46205 นางสาวขวัญจิลา  นามมนตรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
201 624N46206 นางสาวจุรีพร  แสงถลุงเหล็ก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
202 624N46209 นางสาวทักษพร  อัจฉฤกษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
203 624N46210 นางสาวธารารัตน์  ชาวศรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
204 624N46211 นางสาวธีรานันทน์  จินดานุช พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
205 624N46213 นางสาวนัสรียะห์  แตมะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
206 624N46214 นางสาวนูรีดา  กูลูแว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
207 624N46215 นางสาวปณิดา  อักษรเนียม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
208 624N46216 นางสาวปนัดดา  ภาคภูมิ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
209 624N46217 นางสาวปัทมาพร  สุธรรมมา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
210 624N46219 นางสาวพรนภา  เสนาทิพย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
211 624N46220 นางสาววนิดา  สารโภคา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
212 624N46221 นางสาวศิริพร  ชาดา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
213 624N46222 นางสาวเสาวนีย์  นาโสก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
214 624N46223 นางสาวอริสสรา  ต้นตะภา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
215 624N46224 นางสาวอัยซะห์  อาลีราฮีม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
216 624N46225 นางสาวอารดา  ทองมาก พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
217 624N46228 นายชลวิทย์  ธารารักษ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
218 624N46229 นายพีรภูมิ  พูลเปี่ยม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
219 624N46233 นางสาวชนัญชิดา  มาไว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
220 624N46234 นางสาววรรณวิสา  น้อยบล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
221 624N46236 นายอานูวา  เซ็งมะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
222 614N46102 นางสาวจริยาพร  กล้าหาญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
223 614N46103 นางสาวจันทร์จิรา  นวลดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
224 614N46105 นางสาวจุฑามาศ  จันเทพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
225 614N46108 นางสาวดุสิตา  จอนดอน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
226 614N46110 นางสาวนาทยา  ดอบุตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
227 614N46111 นางสาวนิติพร  ดวงพุฒ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
228 614N46115 นางสาวเปรมกมล  บุตรแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
229 614N46117 นางสาวพรลภัส  มาตา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
230 614N46122 นางสาวภัทรวดี  คำมะบาล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
231 614N46123 นางสาวมุทิตา  ล่ำสัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
232 614N46126 นางสาวศิริลักษณ์  ภักดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
233 614N46127 นางสาวสานียะห์  เปาะโน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
234 614N46128 นางสาวสารยา  พรมโคตร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
235 614N46129 นางสาวสูรายดาร์  มะสมัน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
236 614N46130 นางสาวอภิรัญญา  ทองยิ้ม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
237 614N46131 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
238 614N46132 นางสาวอานีตา  สาและ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
239 614N46133 นางสาวอารียา  ผากงคำ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
240 614N46211 นางสาวธิดารัตน์  ศรีเศรษ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
241 614N46212 นางสาวนริศรา  นะระมาศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
242 614N46215 นางสาวปิยะนาถ  พรมยม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
243 614N46225 นางสาวสุขจฤณีร์  พิงไธสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
244 614N46226 นางสาวอนัญญา  ยงรัมย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 90,000 รายเก่า ม. กรอ.
245 614N46227 นางสาวอมลวรรณ  ทองเจริญ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
246 614N46229 นางสาวอัฟนาน  ยูโซะ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
247 614N46230 นางสาวอาทิติยา  กงแก้ว พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
248 614N46233 นายตระกูล  ดวงมณีย์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
249 614N46234 นายธวัชชัย  ผิวเหลือง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
250 604N46103 นางสาวกุลภัสสร  เอกสุข พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
251 604N46104 นางสาวขวัญฑิรา  ดังแสง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
252 604N46132 นายธเนศ  สวาสนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
253 604N46135 นายมูฮำหมัด  ละแลแม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กรอ.
254 604N46204 นางสาวจารุวรรณ  ไร่นาดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
255 604N46208 นางสาวตรีรัตน์  เจิมจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
256 604N46209 นางสาวนริศรา  สีนา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
257 604N46218 นางสาวรุ่งกานต์  ไชยสิทธิ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
258 604N46234 นางสาวโสภาพร  แสนบัญลัง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 126,000 รายเก่า ม. กยศ.
259 624H76005 นางสาวจริญญา  เกียรติชูพิพัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
260 624H76019 นางสาวพรรณทิมา  ยะโสต สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
261 624H76035 นางสาวอรอุมา  ทองไทย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
262 614H76109 นางสาวซัลวา  เงาะดีแม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
263 614H76110 นางสาวดลนภา  ชาวสวน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
264 614H76113 นางสาวทิพรัตน์  ปัดภัย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
265 614H76201 นางสาวกัณฐิกา  นาคิน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
266 614H76202 นางสาวกันตพร  คำพาที สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
267 614H76205 นางสาวจาริการ์  แซ่เฮ้ง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
268 614H76208 นางสาวจิราวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
269 614H76217 นางสาวปิยธิดา  ขุนนุช สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
270 614H76218 นางสาวปิยธิดา  จีนเทียน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
271 614H76219 นางสาวพรธีรา  เพลาใง้ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
272 614H76220 นางสาวพัชราพร  เหมือนจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
273 614H76221 นางสาวพัชรี  บุตรตา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
274 614H76226 นางสาวโรซาลีน  สายู สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
275 614H76228 นางสาวศิริรัตน์  วรรณขำ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
276 604H76104 นางสาวกัลยา  ปิตะแสง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
277 604H76105 นางสาวกาญจนา  เล็กชิโต สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
278 604H76106 นางสาวกาญจนา  เส็งกีหวย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
279 604H76108 นางสาวเขมรินทร์  ทองด้วง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
280 604H76110 นางสาวชุติมณฑน์  ศรีสายชล สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
281 604H76112 นางสาวณัฐศดานันต์  ทับเปลี่ยน สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
282 604H76113 นางสาวนัดดา  บุญคง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
283 604H76114 นางสาวนาอีมะห์  ยะโกะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
284 604H76116 นางสาวเบญญาภา  มุกดา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
285 604H76120 นางสาวรัตนากร  อ่อนหนองหว้า สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
286 604H76122 นางสาววรรนิศา  หวองเจริญพานิช สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
287 604H76126 นางสาวโสภิตา  อ่อนตีบ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
288 604H76127 นางสาวอรุโณทัย  หินเมืองเก่า สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
289 604H76128 นางสาวอัสณี  มะมิง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
290 604H76202 นางสาวกรรณิการ์  อำพวา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
291 604H76204 นางสาวขวัญฤดี  ลบถม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
292 604H76206 นางสาวจุฑามาศ  พลับทอง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
293 604H76207 นางสาวณัฐชา  บุตรแย้ม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
294 604H76208 นางสาวณัฐพร  พรหมมา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
295 604H76217 นางสาวสุธัญญา  บัวงาม สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
296 604H76220 นางสาวอัญชลี  หมื่นลึก สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
297 604H76226 นางสาวอาดียา  อาเกะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
298 604H76228 นางสาวชนัดดา  จือเหลียง สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
299 604H76232 นางสาวยาวานี  เตะ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
300 614305009 นางสาวชลนิภา  ภู่คอย การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
301 604305004 นางสาวจุฬาลักษณ์  งวดสูงเนิน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
302 604305007 นางสาวพรทิพย์  ฤทธิ์เดช การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
303 604305008 นางสาวพิมพ์ชนิสร  เจนนาวิน การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
304 604305018 นายกรินทร์  ลิคูณ การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
305 624328011 นางสาวปานฤทัย  จีรัง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
306 624328015 นางสาวภาณุมาส  ขาวสุข การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
307 624328017 นางสาวรัศมี  สังข์ประเสริฐ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
308 624328021 นางสาววิจิตรา  นาโพธิ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
309 624328032 นางสาวอริสรา  โถวสกุล การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
310 624328036 นายกิตตินันต์  กำเนิดแสง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
311 624328045 นายภัทรวุธ  ศรีสุวรรณ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
312 624328046 นายมิณธฎา  ศรีจันทร์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
313 614328104 นางสาวชรินรัตน์  มีโชค การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
314 614328107 นางสาวธัญลักษณ์  เข็มทอง การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
315 614328113 นางสาวมัสลิน  กิตติโรจนพันธ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
316 614328117 นางสาวศศิธร  ศรีขำ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
317 614328216 นางสาววาสนา  เทศกลั่น การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
318 614328217 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วฤทธิ์ การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
319 614328218 นางสาวสุวนันท์  ดวงแก้ว การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
320 624106003 นางสาวเกษมณี  ผาทอง นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
321 624106005 นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
322 624106010 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเรือง นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
323 624106011 นางสาววรวรรณ  โพธิ์งาม นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
324 624106012 นางสาววิภาวนี  อรุณรัศมี นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
325 624106014 นางสาวสิริยาพร  บุญขันธ์ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
326 624106015 นางสาวสุกัญญา  สิงหะ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
327 624106016 นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
328 624107006 นางสาวสุพรรณษา  คุ้มระบาย นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
329 624107010 นายเมธาสิทธิ์  คชชา นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
330 624107014 นายอนุรักษ์  เผ่าพงศ์ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
331 624108002 นางสาวปภัสรา  สุขชาวนา นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
332 614106528 นายอดิศร  จันทรโก๊ะ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
333 614107503 นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
334 614108520 นายสิทธิพงษ์  จันหับปะ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
335 614108522 นายอนุชิต  กุลเกษ นาฏดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
336 604107502 นางสาวเกวริน  แสงจันทร์ นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
337 604107506 นางสาววรัญญา  เกาะมุก นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
338 604107507 นางสาวสุชาวลี  จันทร นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
339 594107508 นายรัฐธรรมนูญ  อรุณไพร นาฏดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
340 604106503 นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
341 604106508 นางสาวนภาพรรณ  สุกสี นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
342 604106509 นางสาวนันทกานต์  บัวทอง นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
343 604106510 นางสาวนันทิยา  บรรเทิง นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
344 604106511 นางสาวนันธิญา  บุญมา นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
345 604106512 นางสาวนุชจารี  ทวีสุข นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
346 604106516 นางสาวสุธารินี  ศิริโรจน์ นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
347 604106521 นายตันติกร  บุตรมัน นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
348 604106522 นายธนพล  สุวรรณบุตร นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
349 604106526 นายอภิวัฒน์  ก้านทอง นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
350 594106506 นางสาวจุฑาทิพย์  สายน้อย นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
351 594106507 นางสาวดาวประกาย  โกศล นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
352 594106508 นางสาวธนินทิตา  คำวัดไทร นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
353 594106514 นางสาววรรณนิษา  ศิลปี นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 20,000 รายเก่า ม. กยศ.
354 594106515 นางสาววัชราภรณ์  พิริยะศุภกิจ นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
355 594106516 นางสาวศิโรรัตน์  เกิดด้วง นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
356 594106518 นางสาวอาภาพร  ไชยมนตรี นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
357 594106519 นายเกียรติศักดิ์  บำรุงสินทรัพย์ นาฏดุริยางคศาสตร์(นาฏศิลป์และการแสดง) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
358 624512107 นางสาวปภาวรินทร์  สุขแสง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
359 624512117 นางสาวอรรถชลี  อ่อนละออ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
360 624512136 นายปุญญพัฒน์  ทองคำ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
361 624512203 นางสาวจุฑาทิพย์  ดวงจันทร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
362 624512205 นางสาวธนาภรณ์  พลับนิ่ม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
363 624512215 นางสาวสุกัญญา  ยางสง่า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
364 624512218 นางสาวอารีรัตน์  เปี่ยมญาติ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
365 624512221 นายซีเจ  ภักดีเตล็บ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
366 624512238 นายศิรภัส  พัฒบุผา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
367 614512106 นางสาวฐาปนีย์  มหาวรการ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
368 614512215 นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
369 614512219 นางสาวศุกลภัทร  แก้วมงคล นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
370 614512241 นายอรรถพล  ปานม่วง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
371 604512121 นายไตรเทพ  ดีหะสิงห์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
372 604512201 นางสาวกิตติญา  โชคชัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
373 624316010 นางสาวน้ำฝน  กรมธรรมมา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
374 624316012 นางสาวปภัสสร  วิทยาประภัสสร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
375 624316018 นางสาวมัชฌิมา  เดชคล้ำ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
376 624316023 นางสาวศิริขวัญ  ประจวบพร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
377 624316030 นางสาวอัญชลิตา  เจริญรัมย์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
378 624316032 นางสาวอารียา  นนทะพา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
379 624316035 นายพีรพงษ์  รอดพยุง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
380 614316007 นางสาวนัทวรรณ  สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
381 614316013 นางสาวมัญธณี  สุวรรณกาญจน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
382 614316014 นางสาวรพีพรรณ  เพ็งเพชร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
383 614316015 นางสาวรัชนีกร  หนาแน่น ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
384 614316021 นางสาวสร้อยทิพย์  ทรศัพย์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
385 614316023 นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
386 614316024 นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
387 624101108 นางสาวจันทิมา  อ่วมประไพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
388 624101116 นางสาวประภัสสร  พูลสวัสดิ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
389 624101119 นางสาวพนิตสุภา  พิมพ์สุวรรณ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
390 624101120 นางสาวภาวิณี  ปุณจุบัณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
391 624101202 นางสาวกัญญารัตน์  เสืออบ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
392 624101203 นางสาวจีรนันท์  ขวัญใจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
393 624101222 นางสาวมัทรียา  โตเอี่ยม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
394 624101228 นางสาวศิริพร  เพิ่มพูล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
395 614101501 นางสาวกรณ์กาญจน์  ทรัพย์สิน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
396 614101503 นางสาวจันทิมา  ชนะแดง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
397 614101511 นางสาวน้ำฝน  ใจหลัก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
398 614101512 นางสาวปนัดดา  นาคสิงห์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 20,000 รายเก่า ม. กยศ.
399 614101519 นางสาวไพริน  อยู่ชมบุญ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
400 614101520 นางสาวภาวนา  ตั้งอารมย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
401 614101523 นางสาวศิลาทิพย์  จันทร์เพ็ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
402 614101524 นางสาวสมัญญา  เงาแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
403 614101525 นางสาวสุรัตนา  บุญธรรม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
404 614101529 นายวัฒนา  โทธานี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
405 614101530 นายเสฎฐวุฒิ  พลวิชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
406 614101604 นางสาวกานดา  พงษ์สว่าง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
407 614101606 นางสาวเกศินี  ฤทธิ์น้อย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
408 614101607 นางสาวชัชฎาภรณ์  สัมฤทธิ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
409 614101610 นางสาวนุชจรี  หอมเนียม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
410 614101611 นางสาวพรปรีญา  ภู่สุวรรณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
411 614101614 นางสาวมัณฑนา  ชื่นจิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
412 614101619 นางสาวสรุตตา  คชาชาติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
413 614101620 นางสาวสาวิตรี  หมันมณี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
414 614101624 นางสาวสุนิษา  นวมศิริ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
415 614101630 นายอาทิตย์  ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
416 604101504 นางสาวกัญจน์ญาดา  จันตนา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
417 604101514 นางสาวบุญธิดา  แซ่จึง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
418 604101521 นางสาวสมฤทัย  ฉิมอ่อง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
419 604101603 นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์ประทีป ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
420 604101609 นางสาวทิพวรรณ  นาน้อม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
421 604101610 นางสาวนิรชา  เสือสอาด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
422 604101611 นางสาวน้ำเพชร  คุ้มวงษา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
423 604101612 นางสาวบุษราภรณ์  พูลช่วย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
424 604101615 นางสาวภัทราพร  สักทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
425 604101619 นางสาวเสาวนีย์  เอี่ยมสำอางค์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
426 604101620 นางสาวหฤทัย  เลี้ยงง่าย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
427 604101622 นางสาวเอกอนงค์  ฉิมบุญอยู่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
428 604101623 นายณัฐพงษ์  นวลละออง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
429 604101630 นางสาวปัทมา  สารโพคา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
430 604101631 นางสาวจันทร์จิรา  สนเทศ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
431 594101511 นางสาวญาณิกา  ขุนภักดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
432 594101529 นางสาวลักษิกา  พลับงาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
433 594101538 นางสาวเอื้องทิวา  อุ่นชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
434 594101539 นางสาวไอรดา  กรรณรัมย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
435 594101606 นางสาวชลิตา  ยามดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
436 594101630 นางสาวเสาวลักษณ์  ตาละลักษมณ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
437 594101635 นางสาวอารีญา  ลบโลกา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
438 594101637 นายชัชวาล  ตราชูนิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
439 624102101 นางสาวกรรณิการ์  ตั้งวงค์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
440 624102107 นางสาวนวพร  แสงเพชร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
441 624102113 นางสาวมลชนก  พึ่งแย้ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
442 624102204 นางสาวจิราพรรณ  มากปลั่ง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
443 624102207 นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
444 624102210 นางสาวดีกรีฌา  เทพบุรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
445 624102227 นายตอเละ  สะนิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
446 614102501 นางสาวนุรซูฮาร์ดา  เจ๊ะมายิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
447 614102512 นางสาวธนกาญจน์  สินสอน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
448 614102516 นางสาวบุณยวีร์  แสนสำราญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
449 614102518 นางสาวพัชรมัย  คำวัง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
450 614102526 นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
451 614102529 นายรวิภาค  แสงอาทิตย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
452 614102601 นางสาวเกษนี  ขุมทองดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
453 614102605 นางสาวเจติยา  ฉัตรกรด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
454 614102606 นางสาวชุติมา  ยมแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
455 614102611 นางสาวนาตาชา  อินทร์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
456 614102613 นางสาวเบญจวรรณ  หอมเย็น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 20,000 รายเก่า ม. กยศ.
457 614102617 นางสาวภารดี  แสวงหอม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
458 614102618 นางสาวรัตนพร  วงษ์กรณ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
459 614102619 นางสาววรพรรณ  แจ้งเนตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
460 614102626 นายชนายุทธ  ปิ่นชัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
461 614102627 นายทนงศักดิ์  ประทิน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
462 614102630 นายศิริวัฒน์  ไหมละออง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
463 614102508 นางสาวณัฐกานต์  สุวัฒน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
464 604102501 นางสาวกชกร  ผลจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
465 604102503 นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
466 604102504 นางสาวเกวลิน  ไชยมงคล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
467 604102512 นางสาวธัญญลักษณ์  รอดนุ่ม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
468 604102520 นางสาวพรธิภา  บุญมี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
469 604102525 นางสาวอรอนงค์  รอดรักษาทรัพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
470 604102526 นายบุญนำ  จงเจริญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
471 604102601 นางสาวกนกวรรณ  อ้นสุวรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
472 604102620 นางสาวศุภรดา  แซ่ลี้ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
473 594102522 นางสาวภัทรวดี  ประกายมุข ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
474 594102524 นางสาวรพีพรรณ  บุญเกิด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
475 594102533 นางสาวอรวี  นิแว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
476 594102537 นายประจวบ  บำรุงพงษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
477 594102601 นางสาวกมลชนก  คำเทศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
478 594102602 นางสาวกวินณา  สอนัน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
479 594102603 นางสาวกัลยาณี  ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
480 594102605 นางสาวจิราภรณ์  พันธ์หล่อมโส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
481 594102606 นางสาวจุติมาพร  แสนรักษา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
482 594102610 นางสาวณัฐกาญจน์  เตชะเดช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
483 594102612 นางสาวธิดา  สารทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
484 594102624 นางสาวรัตนาวดี  รัตนโสภา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
485 594102629 นางสาวสุดปราณี  กลิ่นเฉย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
486 594102632 นางสาวอรนลิน  ด่อนศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
487 594102634 นางสาวอุมาพร  เมืองทิพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
488 624375003 นางสาวกันทิมา  กรมเพชร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
489 624375019 นางสาวพุทธรักษา  อำนวยผล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
490 624375020 นางสาวมนต์ธิชา  ทองงาม ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
491 624375047 นางสาวเพ็ญนภา  คูณเดช ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
492 614375005 นางสาวชลธิชา  ดำหงษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
493 614375011 นางสาวนริสรา  วาทีหวาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
494 614375012 นางสาวนฤมล  อ่อนละมูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
495 614375026 นางสาววัชรี  ทองมาก ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
496 614375028 นางสาวศศิธร  ทับทิมเพียร ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
497 614375040 นายณัฏฐภาค  ดารารักษ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
498 604375020 นางสาวภัทรญานุช  กิจเถกิง ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
499 604375024 นางสาววันทนา  โมกข์บุรุษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
500 604375032 นายนิติพล  ศรีขำ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
501 624722106 นางสาวปิยภรณ์  ท่าผา รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
502 624722216 นายนายไกรวิชญ์  คงถาวร รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
503 624722234 นายเสกสรรค์  แองสาย รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
504 624722302 นางสาวชนากานต์  สร้อยสุข รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
505 624722303 นางสาวนฤมล  น้อยสำราญ รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
506 624722313 นางสาวอลิชา  ไพรเที่ยง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
507 614722101 นางสาวกนกวรรณ  ดาวเรือง รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
508 614722118 นางสาวแสงสุรีย์  ขุนสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
509 624724149 นางสาวปิยพร  ขานจ่า รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
510 614724113 นางสาวพรชิตา  พุ่มแจ้ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
511 614724115 นางสาวรวินันท์  ไกรเนตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
512 614724203 นางสาวกาญจนา  สอนบุบผา รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
513 614724216 นางสาวนันทิดา  มีนาม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
514 614724218 นางสาวนุชนาฏ  หยวกแย้ม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
515 614724229 นางสาวสุนันทา  หนวดพราหม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
516 614724232 นางสาวอรุณศรี  แจ่มจำรัส รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
517 614724310 นางสาวนุชจรี  กลิ่นอุบล รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
518 614724316 นางสาวฤดีมาศ  บุญรอดน้อย รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
519 614724329 นายธนบดี  ฟักทองมาก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
520 614724351 นางสาวสุนันท์  ใจบำรุง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
521 604724115 นางสาวภัทรวดี  พงษ์เย็น รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
522 604724120 นางสาวศิริลักษณ์  แต่งศรี รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
523 604724131 นายเดชบดินทร์  ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
524 604724204 นางสาวจุฑาภรณ์  บัวทอง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
525 604724208 นางสาวนวลอนงค์  คงตะโก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
526 604724211 นางสาวพรพิมล  บุญซ้อน รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
527 604724216 นางสาววรัญญา  ดวงจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
528 604724217 นางสาวศศิปรียา  สัสดีเมือง รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
529 604724218 นางสาวสาธิตา  พานวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
530 604724246 นายปฏิพัทธ์  จันทร์มาก รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
531 604724302 นางสาวจันทกานต์  บัวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
532 604724316 นางสาววราภรณ์  ปัญโญ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
533 604724319 นางสาวสุธิดา  น่วมปฐม รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
534 604724343 นางสาวกรวินท์  โรยสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
535 604724349 นายรัชชานนท์  คุ่ยโล่ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
536 604724106 นางสาวฐาปนีย์  มีท่อธาร รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
537 604724108 นางสาวธมนวรรณ  ทัศนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
538 624121021 นายชาคริต  พรวนทอง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
539 624121022 นายณรงค์พรรณ  รอดพ้น ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
540 614121504 นางสาวขนิษฐา  แสงสาคร ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
541 614121508 นางสาวณัฐธิกานต์  อินทร์ขำ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
542 614121511 นางสาวณัฐศิระดา  แสงพิทักษ์ ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
543 614121523 นางสาวศรัญญ่า  เจริญชัยนุชกุล ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
544 614121524 นางสาวศิริรักษ์  แจ่มแจ้ง ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
545 614121532 นายดุลย์ธันยา  มากชูชิต ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
546 614121536 นายศุภศิลป์  กาวกำเนิด ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
547 594121538 นางสาวดาณรินทร์  อุ่นละม่อม ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
548 624110104 นางสาวชลธิชา  ใบจักร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
549 624110109 นางสาวนารดา  จินาคต สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
550 624110115 นางสาวภัทรสุภา  รามพันธุ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
551 624110120 นางสาวสิโรชา  ปราชญ์เปรื่อง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
552 624110126 นายพีรยุทธ  แสนสุข สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
553 624110128 นายวรยศ  จวนรุ่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
554 624110205 นางสาวขวัญดาว  แดงนาพันธุ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
555 624110207 นางสาวจิราพรรณ  เกตุพรหม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
556 624110209 นางสาวณัฐธิดา  ประสิทธิ์พร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
557 624110213 นางสาวเบญจวรรณ  พูลการุณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
558 624110215 นางสาวพรรณวดี  อยู่คง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
559 624110217 นางสาวมานิตา  ทองโปร่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
560 624110220 นางสาววิภาภรณ์  เม่งเตี๋ยน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
561 624110222 นางสาวเสาวรรณณี  พรมแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
562 624110223 นางสาวอัญทิกา  อยู่เย็น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
563 614110501 นางสาวนภา  สาลี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
564 614110507 นางสาวธนัญญา  พวงสั้น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
565 614110508 นางสาวบุษยรัตน์  เลิศมาลัย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
566 614110516 นางสาววริยา  คล้ายทิพย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
567 614110517 นางสาวศศิภา  แย้มอินทร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
568 614110518 นางสาวศันสณีย์  แสนเลิศ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
569 614110522 นางสาวสุพัชรินทร์  ลาดเลาดี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
570 614110524 นางสาวไอรดา  สายชล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
571 614110613 นางสาวภาวินี  ป้อมใหญ่ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
572 614110614 นางสาวรักชนก  ลาภโพธิ์ทอง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
573 614110616 นางสาวรุ่งลัดดา  ผิวเหลือง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 3 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
574 604110502 นางสาวเกศราภรณ์  สุดชาติ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
575 604110511 นางสาวปริฉัตร  สินพิชัย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
576 604110516 นางสาวศิรินทร  จันทร์พรหม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
577 604110519 นางสาวศิริลักษณ์  ผลบุตร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
578 604110521 นางสาวสุจินตนา  เกลื่อนแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
579 604110522 นางสาวอทิติยา  กล่ำทอง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
580 604110525 นายธนพล  ลำทะแย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
581 604110526 นายธวัชชัย  ส่องพลาย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
582 604110528 นายนิวัติ  ฝุ่นเงิน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
583 604110606 นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
584 604110607 นางสาวชลธิชา  น้ำกลั่น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
585 604110608 นางสาวชลลดา  สัตบุษ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
586 604110611 นางสาวนภาพร  หิรัญการ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
587 604110612 นางสาวปวิตรา  ภู่อ้น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
588 604110615 นางสาวพิชชาภรณ์  ขันธแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
589 604110621 นางสาวศิริพร  เหล่าสุข สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
590 604110625 นางสาวเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
591 604110627 นางสาวอารีรัตน์  คร้ามปั่น สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
592 604110629 นายพชร  มะลิวัลย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 4 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
593 594110509 นางสาวธัญญารัตน์  ทองกิ่ง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
594 594110513 นางสาวนฤวรรณ  เหมือนจันทร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
595 594110515 นางสาวประทุมพร  ศรีสว่าง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
596 594110519 นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
597 594110520 นางสาวรินทญา  ลิคูณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
598 594110525 นางสาวสุทธิ์สินี  พลวงค์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
599 594110528 นางสาวอมรวรรณ  บุญมาก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
600 594110532 นายจันทวัตร  รัตนมุง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
601 594110535 นายธนภัสสร์  เซ่งสมหวัง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 ปี 5 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
602 624313001 นางสาวชลิดา  โชติพันธ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
603 624313002 นางสาวฐานิกา  สาพิมพ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 56,000 รายเก่า ม. กยศ.
604 624329027 นางสาววิชชุลดา  ไม้จันทร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
605 614329114 นางสาวภูริตา  ฤทธิ์เดช อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
606 614329118 นางสาวสุณิสา  ชูทอง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
607 614329130 นายเรืองศักดิ์  ถวิลหวล อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
608 614329131 นายสุรวุฒิ  ราชชัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
609 614329201 นางสาวกรรณิกา  สุดสงวน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
610 614329202 นางสาวกัลญาณี  อโนทัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
611 614329213 นางสาวฉัตรศิริ  จันระจา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
612 614329217 นางสาวมัณฑิมา  คงทิพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
613 614329220 นางสาวสิริมณี  สิงหนันทศักดิ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
614 614329222 นางสาวสุพัตรา  นุชอ่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
615 614329224 นางสาวอาทิตยา  ดินแดง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
616 624434003 นางสาวกิตติญา  มูลมงคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
617 624434004 นางสาวจารุวรรณ  อินทร์คง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
618 624434010 นางสาวธนาภา  ภรรยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
619 624434012 นางสาวนิภาพร  ยวงผึ้ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
620 614434025 นางสาวสุริวิภา  การะเกตุ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
621 604434013 นางสาวพรอุมา  เนียมหอม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
622 604434019 นางสาวศิริกัญญา  นิยมสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
623 604434034 นายณัฐพล  เนียมน้อย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
624 604436009 นางสาวประยอม  สุพันธะ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
625 604436010 นางสาวปวรรณรัตน์  บุตรแม่กลอง การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
626 604436013 นางสาวสุดารัตน์  เทียนชัย การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
627 624435105 นางสาวจิราพัชร  สว่างเมฆ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
628 624435108 นางสาวณิชกานต์  เต็มดี การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
629 624435113 นางสาวพรรณพร  คุ้มเครือ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
630 614435008 นางสาวรักษิตา  จันดาห์ การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
631 604435004 นางสาวนพเก้า  เพศย์นิกร การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
632 604435014 นายโชติวัฒน์  แสงโสม การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 62,000 รายเก่า ม. กยศ.
633 624433011 นางสาวอัญมณี  นนทะนำ การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
634 624433014 นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
635 614433004 นางสาวณัฐกานต์  บุญทับ การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
636 614433013 นางสาวพิยดา  ฉลาดกลาง การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
637 604433003 นางสาวเกศสุดา  บุญมาก การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
638 604433007 นางสาวบุญฑริกา  ติมเติมบุญ การตลาด วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
639 624418207 นางสาวฉันทิสา  ปรีดากมล การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
640 624418216 นางสาววนารี  ปานนก การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
641 614418202 นางสาวกัญญาณี  แสนสีสุข การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
642 604418102 นางสาวขนิษฐา  โสวจันทร การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
643 624031004 นางสาวจตุพร  น้อยแผลง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
644 624031014 นางสาวเบญจมาศ  ทิพย์สุวรรณ์ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
645 624031015 นางสาวปัตนันตรี  สิงห์ขาม บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
646 624031020 นางสาวมาย  หนูแย้ม บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
647 624031025 นางสาวสิธาพร  แสงสว่าง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
648 624031026 นางสาวสุชาดา  ทิพย์ยอแล๊ะ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
649 624031028 นางสาวโสภิตชา  คอนหงาย บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
650 624031030 นางสาวอารยา  อุบลกุล บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
651 624031202 นางสาวกรรณิกา  มีสุข บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
652 624031215 นางสาวปาริชาติ  อ่อนแสง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
653 624031217 นางสาวเปรมกมล  หวานสนิท บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
654 624031219 นางสาวมัลลิกา  โอ่สำเภา บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
655 624031220 นางสาวรัตติภรณ์  แสวงภาค บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
656 624031230 นางสาวสุกันยา  แจ่มศรี บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
657 614031104 นางสาวกัญจนา  จันทร์สง่า บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
658 614031109 นางสาวณัฐนิชา  เรืองศิลป์ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
659 614031126 นางสาววันวิสาข์  สวนแก้ว บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
660 614031131 นางสาวสิรีธร  สุวัฒน์ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
661 614031227 นางสาวศศิธร  รังศิลป์ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
662 614031232 นางสาวอรจิรา  เสือทอง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 3 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
663 604031105 นางสาวจันจิรา  บุญปัญญา บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
664 604031107 นางสาวจุลัยรัตน์  พวงหิรัญ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
665 604031113 นางสาวนริศรา  ลาวเวียง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
666 604031123 นางสาวยุวดี  พูนสุข บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
667 604031125 นางสาววิยะดา  สุกสี บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
668 604031129 นางสาวสิรินทรา  ศรีชัยนาท บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
669 604031209 นางสาวชุติมา  เฉิดไธสง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
670 604031213 นางสาวนลินนิภา  สะสม บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
671 604031219 นางสาวพรพิมล  ปานแดง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
672 604031229 นางสาวสิรินยา  พันธ์พลับ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
673 604031232 นางสาวเสาวรัตน์  เต็มทวี บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
674 604031306 นางสาวจิราภรณ์  ภู่ห้อย บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
675 604031308 นางสาวชนนิกานต์  เสียงสนั่น บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
676 604031317 นางสาวปทุมมาส  ร้อยแก้ว บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
677 604031324 นางสาววิชุณี  รุ่งวัชชะ บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
678 604031329 นางสาวสุคนธา  ม่วงไหมทอง บัญชี วิทยาการจัดการ  4 ปี 4 57,000 รายเก่า ม. กยศ.
679 624143003 นางสาวชนากานต์  คชชะ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
680 624143006 นางสาวณิชกุล  มีรอด คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
681 624143009 นางสาวนพรัตน์  สุริโย คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
682 624143011 นางสาวนิอัสมา  การะเกตุ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
683 624143012 นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
684 624143013 นางสาวเบญจมาศ  จงอนุรักษ์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
685 624143014 นางสาวเบญจรัตน์  พุทธรักษา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
686 624143016 นางสาวเมทินี  ชื่นชม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
687 624143018 นางสาวสุมาพร  แค้มวงศ์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
688 624143031 นายสมพร  จันทรบัณฑิตย์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
689 614143501 นางสาวนภาพร  ช้างทอง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
690 614143505 นางสาวจันทร์จิรา  สัตย์ซื่อ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
691 614143506 นางสาวจุรีเพชร  จิระเพชรอำไพ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
692 614143508 นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเพชร คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
693 614143511 นางสาวนาตยา  มูลกระโทก คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
694 614143512 นางสาวนีออน  มธุระพันธ์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
695 614143513 นางสาวเบญจวรรณ  อ่ำสำอางค์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
696 614143515 นางสาวประกายดาว  บุญเรือง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
697 614143520 นางสาววรรณิศา  แก้วโกสุม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
698 614143521 นางสาวศรัณธร  รุ่งสว่าง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
699 614143527 นายฉัตรดนัย  ขันทะเสน คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
700 614143533 นายอิทธิพล  สมบูรณ์ศรี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
701 604143522 นางสาวเอมวิกา  ผาดศรี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
702 604143525 นายธนพล  การพงศรี คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
703 604143526 นายปราการ  อุดมนาค คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
704 604143533 นางสาวสุนิตา  สุขเกษม คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
705 594143503 นางสาวขวัญเรือน  อินทจักร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
706 594143513 นางสาวณิชากร  อยู่คง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
707 594143514 นางสาวทัศนีย์  แซ่ตัน คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
708 594143515 นางสาวนงค์รัตน์  เงินแท่ง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
709 594143518 นางสาวพิมพา  สุขเสดาะ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
710 594143525 นางสาวลัดดาวรรณ  คงคาชัย คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
711 594143527 นางสาววิมลวรรณ  เกตุทอง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
712 594143539 นายสุขสรรค์  แก้วระย้า คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
713 624145002 นางสาวนฤมล  ภู่เงิน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
714 624145006 นางสาวสายทิพย์  แก้วผ่อง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
715 614145501 นางสาวลัทธวรรณ  นวมนิ่ม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
716 614145502 นางสาวกนกพร  คีรีนิล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
717 614145508 นางสาวชนาพร  เกตุงาม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
718 614145509 นางสาวประวีณา  ปานเนียม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
719 614145517 นางสาวอุมาพร  น้อยถึง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
720 604145513 นางสาวพัสวี  สว่างใจ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
721 604145519 นางสาวศิรินทรา  สีลารัย เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
722 594145502 นางสาวจันทร์ญารัตน์  บุญอบ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
723 594145508 นางสาวธีวรา  วรรณโชติ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
724 594145509 นางสาวนิธิญาภรณ์  ศรีแก้วคง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
725 594145513 นางสาวเพ็ชรน้ำหนึ่ง  ทองพิมพ์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
726 594145515 นางสาวแพทชรียา  ไชยนา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
727 594145525 นายเอกรินทร์  ราชพลแสน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
728 594145527 นางสาวกมลพร  ประเสริฐพันธ์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
729 624149007 นางสาวณิชกานต์  บัวสุวรรณ์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
730 614149502 นางสาวเกวลิน  ยืนนาน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
731 614149507 นางสาวญาตาวี  พลีไพล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
732 614149513 นางสาวน้ำผึ้ง  พึ่งทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
733 614149515 นางสาวพนิดา  ทั่งอ่อน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
734 614149518 นางสาวพรรณิกา  พรมศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
735 614149519 นางสาวภัณญภัคน์  มีวาสนา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
736 614149521 นางสาวศศิธร  ตรีพิมล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
737 614149527 นายกิตติพงศ์  แซ่ลิ้ม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
738 614149528 นายจักรพงศ์  ผลห้า ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
739 604149504 นางสาวชนิดา  เรืองโรจน์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
740 604149510 นางสาวปณาลี  ทวีสุข ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
741 604149514 นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสุข ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
742 604149515 นางสาววนิดา  ช่างกลั่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
743 604149517 นางสาวสายรุ้ง  หมอนทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
744 604149519 นางสาวสุพนิต  แทนกลาง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
745 604149521 นางสาวสโรชา  คชายุทธ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
746 604149522 นางสาวหยดเทียน  เล็กน้อย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
747 604149523 นางสาวอนุธิดา  อุวอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
748 604149529 นายอสิทร  นกขุนทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
749 604149531 นางสาววิไลลักษณ์  เชื้อแถว ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
750 594149513 นางสาวนริษรา  หอมจริง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 22,000 รายเก่า ม. กยศ.
751 594149524 นางสาวโสภิตา  เนียมศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
752 594149527 นางสาวอารีรัตน์  ชูชื่น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
753 594149531 นายอริยะ  เมืองงาม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
754 594149532 นางสาวชนนิกานต์  แตงพลับ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
755 594149533 นางสาวมนัสพร  ทองเชื้อ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
756 594149535 นางสาวปริฉัตร  เวนะ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
757 594149537 นางสาวเหมือนฝัน  ปานสมุทร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
758 594149538 นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แป้น ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
759 594149539 นางสาวมัทนา  รักษาราช ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
760 624232008 นางสาวเจนจิรา  อภิวัฒนสิริการ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
761 624232015 นางสาวศิริรัตน์  บัวหลวง เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
762 614232011 นางสาวสิรินาถ  ยี่แพร เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 3 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
763 614232012 นางสาวสุกัลยา  สีเมฆ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 3 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
764 604232010 นางสาวพรธนา  โมกข์บุรุษ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
765 604232017 นางสาวสรารัตน์  วินโยธิน เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
766 604232024 นางสาวอรอนงค์  สังข์พุก เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
767 604232028 นายกิตติพงษ์  สุขพร้อม เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
768 604232033 นายปรัชญา  หวังสวัสดิ์ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
769 604232037 นายวรวิทย์  พงศ์เลิศวุฒิ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
770 604232039 นายสมภพ  ฉิมรวย เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 76,000 รายเก่า ม. กยศ.
771 624148001 นางสาวกมลทิพย์  ปิ่นนาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
772 624148003 นางสาวกัลยดา  เพ็งพิณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
773 624148004 นางสาวขวัญเดือน  แดงนาพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
774 624148005 นางสาวจณิสตา  แดงนาพัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
775 624148006 นางสาวจันทกานต์  วังจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
776 624148015 นางสาวมุกดา  ศรีสุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
777 624148017 นางสาววิลาวรรณ  จันทร์สุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 2 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
778 614148501 นางสาวนันธิชา  โตไพโรจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
779 614148503 นางสาวนันทิดา  สำคัญจิตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
780 614148506 นางสาวพรพิมล  สวัสดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
781 614148508 นางสาวมุธิตา  วรรณโสธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
782 614148510 นางสาววราภรณ์  ทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
783 614148513 นางสาวสวนิต  ปิ่นพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
784 614148515 นางสาวอภิชญา  ฉายแสงเดือน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 3 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
785 604148501 นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
786 604148503 นางสาวกาญจนา  สังวรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
787 604148508 นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
788 604148512 นางสาวเพ็ญนภา  มงกุฎทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
789 604148513 นางสาวศิริรัตน์  น้ำกลั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
790 604148514 นางสาวศิริวรรณ  เอกฉาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
791 604148515 นางสาวสรรัตน์  มนชู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
792 604148516 นางสาวสุกัญญา  สง่าแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
793 604148521 นางสาวอรนุช  สิงห์พรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
794 604148531 นายอนิรุทธ์  ดอนสะคู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
795 594148506 นางสาวฐิติรัตน์  เสนาพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
796 594148509 นางสาวนุชนาถ  พูลเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
797 594148512 นางสาวภาวิณี  พูลเกษม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
798 594148513 นาสาวมาวาลี  แก่นคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
799 594148518 นางสาวรุ่งนภา  บัวพินธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
800 594148519 นางสาวรุ่งนภา  รื่นภิรมย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
801 594148521 นางสาวสิริยากร  โนนชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
802 594148525 นางสาวเสาวนีย์  จุมพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
803 594148532 นายสามารถ  บุตรรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5 ปี 5 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
804 604242001 นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มไสว อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
805 604242022 นายอนุชา  เอี่ยมสำอางค์ อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 ปี 4 58,000 รายเก่า ม. กยศ.
806 624251001 นางสาวชนนิกานต์  ใบแย้ม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
807 624251016 นายปรมัส  วัดศรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
808 624251023 นายศรัณย์  วงศาโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
809 614251001 นางสาวกนกพร  มีมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
810 614251006 นางสาวพิมลวรรณ  ผดุงวิทย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
811 614251024 นายพีรพัฒน์  ศรีทับทิม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
812 604251010 นายคมกฤษ  นุ้ยสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
813 604251027 นายสัมพันธ์  กระมลฉ่ำ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 60,000 รายเก่า ม. กยศ.
814 624666101 นางสาวช่อเพชร  พูลสมบัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
815 624666102 นางสาวนันทิชา  ยวงผึ้ง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
816 624666105 นางสาวอุษณีย์  อ้วนมังเม็ง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
817 624666110 นายจตุรงค์  สุขพร้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
818 624666117 นายไวยวุฒิ  จิตต์นิยม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
819 624666202 นางสาวปรายฟ้า  ไต่วัลย์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
820 624666207 นายกิตติธัช  เหมาะเจาะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
821 624666216 นายไพรัชช์  ชะเอมน้อย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
822 614666101 นางสาวกัลยาณี  เทพเสงี่ยม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
823 614666102 นางสาวบุญสิตา  เอมทิพย์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
824 614666103 นางสาวพัชราภา  เขียววิชัย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
825 614666105 นางสาวสุดารัตน์  พ่วงนิมิตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
826 614666111 นายกฤติพล  ทองเงิน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.
827 614666113 นายจิรวัฒน์  บุตรน้ำดี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
828 614666117 นายณัฐพล  ทองห่อ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
829 614666122 นายจักรพงษ์  ชุติรัมย์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
830 614666211 นายณัฐพล  มาแป้น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
831 614666219 นายลือชัย  นุชเนื่อง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
832 604666011 นายฐปนต  คุ้มน้อย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 72,000 รายเก่า ม. กยศ.
833 624655003 นางสาวจันทิมา  ขำทอง วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
834 624655024 นายธีรวุฒิ  ลิ้มวสุรัตน์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
835 624655030 นายราเมศ  ชิตโพธิ์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
836 614655002 นางสาวเจนจิรา  สุขชุม วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
837 614655004 นางสาวธีราภรณ์  ช่วยบำรุง วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
838 614655009 นางสาวปัทมาวดี  จันทร์แจ่มหล้า วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
839 614655011 นางสาวพิมลดา  สีเมฆ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
840 614655015 นางสาววราภรณ์  วัดวิเศษ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
841 614655017 นางสาวสนธยา  พลพรึก วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
842 614655018 นางสาวสรวรรณ  กลิ่นศรีสุข วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
843 604655007 นางสาวนิภาพร  นวลเขียน วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
844 604655014 นางสาวเสาวณีย์  ทองเปีย วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
845 604655024 นายธิติยะ  เซี่ยงลี้ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
846 604655027 นายพรช  มะลิวัลย์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
847 604655029 นายภูมิจิตร  เกษมสุข วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
848 604655031 นายอดิเทพ  เพ็ชรประดับ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 4 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
849 624659004 นางสาวพรนภา  ปรีเปรม วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
850 624659010 นายกษิดิศ  อ่อนเพ็ชร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
851 614659009 นางสาวปิยธิดา  แก้วเกิด วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 3 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
852 624664011 นายอัศวรักษ์  ศรีสุขอร่าม วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4 ปี 2 66,000 รายเก่า ม. กยศ.
853 614A52017 นายปิยะพงศ์  เปลี่ยนพุ่ม สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5 ปี 3 36,000 รายเก่า ม. กยศ.