ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. รายชื่อต่อไปนี้ติดต่อ กยศ. ด่วน!!!!
นายอธิวัช เต็งสกุล
นางสาววรัมพร ชนรินทร์
นางสาวชลธิชา สุขวงษ์
นางสาวชฎาพร พงษ์ผึ้ง
นางสาวสูรายดาร์ มะสมัน
นางสาวนุรฮายาตี ปาเระลีมอ
นางสาวณัฐศดานันต์ ทับเปลี่ยน
นางสาวโสภาพร แสนบัญลัง
นางสาวพัชรมัย คำวัง
นางสาวช่อผกา อินทกูล
นายเสฎฐวุฒิ พลวิชัย
นางสาวจิราพรรณ เกตุพรหม
นางสาวดวงกมล อุดมศิลป์
นายอธิวัช เต็งสกุล
นางสาวประภัสสร แน่นพะเนา
นางสาวชลธิชา สุขวงษ์
นางสาวชฎาพร พงษ์ผึ้ง
นางสาวพิชญ์สิรี เหลาจำเริญ
นางสาวอรภา ชูโชคกุล
นายปัญจพล สีเรือง
นางสาวสูรายดาร์ มะสมัน
นางสาวจิราพรรณ เกตุพรหม
นายรัตติกร น้อยเสงี่ยม
นางสาวนุรฮายาตี ปาเระลีมอ
นางสาววัชราภรณ์ หนูเหมือน
นางสาวโสภาพร แสนบัญลัง
นางสาวช่อผกา อินทกูล
นายเสฎฐวุฒิ พลวิชัย
นางสาวดวงกมล อุดมศิลป์

โดยโทรติดต่อที่ 032-708610 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชกา