รายชื่อต่อไปนี้ ต้องดำเนินการยื่นขอกู้ในระบบ e-Studentloan ด่วน หากไม่ดำเนินการ จะไม่สามารถกู้ยืเงิน กยศ. 2562 ได้

 1. นางสาวมัลธิณี สายแวว
 2. นางสาวสุพิชญา คำพราว
 3. นายอนพัทธ์ มีแก้ว
 4. นางสาวกนิศฐา ทองสุขเจริญ
 5. นางสาวอามีซาร์ ทองเหม๊าะ
 6. นายเรืองศักดิ์ แร่เพชร
 7. นางสาวอินทิรา มีจุ้ย
 8. นายสุวัฒน์ชัย สะอาดนัก
 9. นางสาวอรวี นิแว
 10. นายณราวิทย์ ทับถวิล
 11. นายกันตนพ ม่วงมาลัย
 12. นางสาวปิยะนาช ราชกรีย์
 13. นางสาวกาญจนา เส็งกีหวย