รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 
กลุ่ม 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย 
กลุ่ม 2 รายเก่าจากสถานศึกษาเดิมและรายใหม่

 อ่านประกาศที่นี่

 

 

ลำดับเอกสาร ชื่อ สกุล รหัส น.ศ. สาขาวิชา คณะ หลักสูตร ชั้นปี
1 นางสาวกรรณธิดา  กอบกระโทก 634186101 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
2 นางสาวกัณทิมา  แสงแช่ม 634186102 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
3 นางสาวนัฐสรีญา  ดิสวัสดิ์ 634186109 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
4 นางสาวอาทิตยา  อ้นแย้ม 634186127 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
5 นางสาวอาฬสา  สมกำลัง 634186129 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
6 นางสาวกุลวดี  น้อยเฉลิม 634186204 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
7 นางสาวนันทิพร  เกลื่อนพันธ์ 634186210 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
8 นางสาวเพรชฎา  พัศชะสีห์ 634186220 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
9 นางสาวภัทราภรณ์  พานฟัก 634186223 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
10 นางสาวศุทธหทัย  แสนมี 634186226 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
11 นางสาวไอริณ  ศรีไกรกรด 634186229 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
12 นางสาวกรวิภา  อนุพูน 624186102 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
13 นางสาวนิศารัตน์  บูราพรนุสรณ์ 624186113 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
14 นางสาวปาลิตา  ซิงห์ 624186117 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
15 นางสาวศันสนีย์  สมเพชร 624186124 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
16 นางสาวอังคนาง  เซี่ยงฉิน 624186128 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
17 นางสาวณัฐฑมล  คำแพง 624186132 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
18 นางสาวฮัยฟะ  กะมิง 624186133 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
19 นางสาวกัญจนพร  เย็นใส 624186203 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
20 นางสาวกาญจนา  ถือแก้ว 624186204 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
21 นางสาวณัฐกฤตา  สีงาม 624186212 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
22 นางสาวหัสดียา  มีนาจ 624186228 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
23 นายราเชนท์  อินทณี 624189130 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
24 นางสาวชาลิสา  ฐิติวรดานิภัส 624189137 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
25 นางสาววิบลมาส  สุนทรโรจน์ 624189206 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
26 นางสาวอนุชศรา  สาครแก้ว 624189207 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
27 นายภาคภูมิ  พรายน้ำ 624189227 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
28 นางสาวกริษฐา  เรืองทิพย์ 614186505 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
29 นางสาวกัญชลิกานต์  เกตุแก้ว 614186506 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
30 นางสาวจุฑามาศ  จันร์สิริ 614186508 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
31 นางสาวช่อผกา  อินทกูล 614186509 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
32 นางสาวปุญญพัฒน์  อย่างสง่า 614186513 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
33 นางสาวฟาตีฮะ  อูแล 614186515 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
34 นางสาวศรีพิพัฒน์  บุญเฉลียว 614186518 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
35 นางสาวสุกฤตา  แก้วอ่วม 614186521 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
36 นางสาวสุภาพร  เลื่อนลอย 614186524 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
37 นางสาวสโรชา  ขำครุธ 614186527 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
38 นางสาวอภิชญา  สิวะสุเมธ 614186529 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
39 นางสาวกมลฉัตร  พรประสงค์ 614186602 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
40 นางสาวธัญญารัตน์  ภู่สิน 614186607 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
41 นางสาวบุษยมาศ  สายัณห์ 614186609 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
42 นางสาวปริยา  ลิ้มธนะกุล 614186610 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
43 นางสาวมณีเนตร  รุ่มรวย 614186611 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
44 นางสาวมานิตตา  กำจัดพง 614186612 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
45 นางสาวมิรฟะ  มาหะมะ 614186614 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
46 นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมปรีชา 614186615 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
47 นางสาวรจนา  ช่วยสงเคราะห์ 614186616 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
48 นางสาวลลนา  มาโชค 614186617 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
49 นางสาวเวธกา  พิศวิมล 614186620 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
50 นางสาวศศิกานต์  คงทอง 614186621 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
51 นางสาวสโรชา  โสะสัน 614186627 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
52 นางสาวหนึ่งฤทัย  เพลินสุข 614186628 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
53 นางสาวอรวรรยา  วงสุกร 614186629 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
54 นางสาวอรอุมา  คณาศรี 614186630 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
55 นายกฤตภาส  พลายบัว 614189506 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
56 นายวายุ  อร่ามรจน์ 614189526 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
57 นายจิรศักดิ์  มุนิปภา 614189614 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
58 นายพรชัย  สาลีคุปต์ 614189623 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
59 นายสุพจน์  จันทร์นุศร 614189631 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
60 นางสาวกนกวรรณ  น้อยแสง 604186501 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
61 นางสาวกานต์ธิดา  พรมสอน 604186503 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
62 นางสาวเจนจิรา  พลอยไทย 604186506 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
63 นางสาวชญาภา  จิ๋วใหญ่ 604186507 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
64 นางสาวนันทกานต์  เกตุเอม 604186511 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
65 นางสาวประทุมวรรณ  พุ่มเจริญ 604186512 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
66 นางสาวเพชรไพลิน  สิงห์โต 604186516 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
67 นางสาวศศิชาทิพย์  อิฐรัตน์ 604186522 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
68 นางสาวเสาวลี  อุดมรัตน์ 604186526 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
69 นางสาวอุมาภรณ์  นิลเถื่อน 604186530 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
70 นางสาวจันทนิภา  ศรีจันทร์ 604186605 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
71 นางสาวฐิติมา  แซ่หย่ง 604186609 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
72 นางสาวธีรดา  บุญสวัสดิ์ 604186611 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
73 นางสาวปิยธิดา  สังข์ทอง 604186614 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
74 นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา 604186623 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
75 นางสาวสุวนันท์  จันทรบุตรี 604186626 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
76 นายกัมปนาท  นากรณ์ 604189511 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
77 นายรัฐพล  จอมเผือก 604189529 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
78 นายศักดา  โสมทนงค์ 604189532 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
79 นายสิทธิศักดิ์  ทัศนา 604189535 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
80 นางสาวจุไรรัตน์  เนียมแดง 604189604 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
81 นางสาวธิดารัตน์  ทองสุข 604189606 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
82 นายพงษ์พัฒน์  พัฒนา 604189624 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5
83 นางสาวกนกพรรณ  ไกรจิตต์ 634280101 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
84 นางสาวกฤษณา  อัคนาน 634280102 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
85 นางสาวพณิดา  ขุมนาค 634280108 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
86 นางสาวพรฐิตา  คงพันธะระ 634280109 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
87 นางสาวสิเรียม  รอดเทียน 634280114 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
88 นางสาวกนกกาญจน์  โพตระกูล 634271101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
89 นางสาวณัฐวดี  เจริญศรี 634271104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
90 นางสาวธัชพรรณ  ม่วงงาม 634271105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
91 นางสาวปิยดา  อ้นไพรวัลย์ 634271109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
92 นางสาวพริมา  สลับศรี 634271111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
93 นางสาววันวิสาข์  สอยเหลือง 634271113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
94 นางสาวศุภมาส  แก้วหาวงค์ 634271115 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
95 นางสาวอทิตยา  จันทร 634271116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
96 นางสาวอัญชิษฐา  เทพทอง 634271118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 2
97 นางสาวนภัสสร  จินดาสุวรรณ์ 624257004 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
98 นางสาวอิศริยา  เทียนฤกษ์ 624257008 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
99 นายณัฐกิตติ์  ชัยชุมขุน 624257011 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
100 นางสาวนวลอนงค์  บุญรอด 624257025 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
101 นางสาวนภา  ดารณีศรีสุข 624271005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
102 นางสาวบุษยมาศ  ยอดหงษ์ 624271007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
103 นางสาวปิยมาภรณ์  พูนเพิ่ม 624271009 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
104 นางสาวปิยะฉัตร  เจนการ 624271010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
105 นางสาวพิจิตรา  สารีแผง 624271011 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
106 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เครือยิ้ม 624271014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
107 นางสาวสุพรรณิการ์  เครือนพคุณ 624271017 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
108 นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองเดช 624271018 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
109 นางสาวไพลิน  สายสาหร่าย 624271021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
110 นางสาวกาญจนา  ทองดี 624271022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
111 นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงไหมทอง 624271023 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
112 นางสาวชลฤดี  รูปิยะเวช 624261001 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
113 นางสาวสมาวรรณ์  หลำหุ่น 624261006 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
114 นางสาวสุมนา  อินทนิน 624261011 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
115 นางสาวดนิสา  อ่อนช้อย 614257002 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
116 นางสาวปิยฉัตร  สังวาลย์เพชร 614257010 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
117 นางสาวสิริวิมล  จิตต์เอื้อ 614257015 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
118 นายนพกร  ยารักษ์ 614257020 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
119 นางสาวสุพรรษา  ใจหาญ 614280009 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
120 นางสาวขวัญนรี  มาลี 614271003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
121 นางสาวจิราภา  คงจุติ 614271004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
122 นางสาวณัฏฐธิดา  บัวเชื่อม 614271007 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
123 นางสาวธารารัตน์  ลีอร่าม 614271010 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
124 นางสาวอรยา  สืบสุข 614271019 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
125 นางสาวอังศนา  มุตฟัก 614271020 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
126 นางสาวโชติมณี  แสงกล้า 614261005 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
127 นางสาวประพิมพ์  จันทรากุล 614261011 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
128 นางสาวปิยะมาศ  แดงประดับ 614261014 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
129 นางสาวนุรโซเฟีย  เป็ง 634150104 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
130 นายปวิตร  นิลพงศ์ 634150113 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
131 นายเมทัส  เอี่ยมขจร 634150115 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
132 นางสาวเบญจมาพร  เรืองอร่าม 634150120 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
133 นางสาวจิตราพร  ทองอ่อน 634272103 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
134 นายธณกฤต  ขวัญยืน 634274108 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
135 นายธนุส  สุดสวาท 634244110 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
136 นางสาวนฤมล  ฮวดทวี 624277002 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
137 นางสาวชุติกาญจน์  จรรภูยา 624150002 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
138 นางสาวณัฐรียาภรณ์  พุ่มแสวง 624150023 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
139 นางสาวณัฐชา  คูณทวี 624272003 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
140 นางสาวดวงกมล  สว่างศรี 624272004 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
141 นางสาวดุจดาว  ไชยะ 624272005 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
142 นางสาวธนัญญา  จันทร์แจ่ม 624272006 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
143 นางสาวเบญจพร  คงดี 624272010 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
144 นางสาวผกามาศ  น้อยกาญจนะ 624272011 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
145 นายนันทวัฒน์  ม่วงไหมทอง 624272020 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
146 นางสาวญาณิศา  อัตถาวะระ 624274003 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
147 นางสาวนัยนา  ยินดี 624274007 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
148 นายธวัชชัย  นาคนารี 624274016 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
149 นายธนภัทธ์  สีชมภู 624244001 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
150 นายณัฐพล  สุดสวาสดิ์ 624244006 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
151 นายนิธิ  เบญจวชิรเชิด 624244011 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
152 นายภานุพัทธ์  ปานฉลอง 624244014 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
153 นายศิวกร  แสงพลสุข 624244016 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
154 นายนวมินทร์  สุวรรณพิมล 614277011 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
155 นางสาวณัฐดามาศ  วันทะมาศ 614150504 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
156 นางสาวปิยธิดา  แก้วมาศ 614150508 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
157 นางสาวอรอุมา  แก้วโครภ 614150513 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
158 นางสาวณัฐริกา  เรืองเจริญ 614150602 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
159 นางสาวธนิษฐา  สุชาติ 614150604 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
160 นางสาววิไลลักษณ์  อ่อนเที่ยง 614150609 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
161 นายปิยะพล  พวงบุบผา 614150615 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
162 นายพีระภัทร  ยอดแขก 614150616 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4
163 นางสาวศศรัตน์  โชติเรืองนภา 614274006 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
164 นายพันกร  ครื้นจิต 614274019 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
165 นายศุภชัย  วาปีโส 614274025 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
166 นายสยาม  เลือดหงษ์ษา 614274026 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4
167 นางสาวธิดารัตน์  เรืองนาม 604150503 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
168 นางสาวนิชาภา  โพธิ์นวม 604150505 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
169 นางสาววราพร  คลังเมือง 604150513 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
170 นายโชคชัย  แปลแก้ว 604150519 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
171 นายปราโมทย์  นวมขำ 604150520 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
172 นายพิสิษฐ์  ชื่นกลิ่น 604150521 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
173 นายวันจักรี  ช่อละอองเพชร 604150523 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
174 นางสาวกนกวรรณ  บุญประเสริฐ 604150601 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
175 นางสาวกัลชนา  มาพันธุ์ 604150602 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
176 นางสาวนันทิยา  เรืองสิน 604150608 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
177 นางสาวพัดชา  จันทร์กระจ่าง 604150609 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
178 นายกรวีร์  พันธุ์ดี 604150615 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
179 นายธงชัย  อ้อยหวาน 604150617 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
180 นางสาวกนกวรรณ  เกษไหน 634973101 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
181 นางสาวกาตีนีย์  ดาโอะ 634973102 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
182 นางสาวจิตวนันทร์  ดำดอน 634973104 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
183 นางสาวฐิตาพร  สังข์เงิน 634973105 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
184 นางสาวทิพวรรณ  อุทรัง 634973107 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
185 นางสาวนัสเรีย  ดาหาเล็ง 634973110 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
186 นางสาวปรียาภรณ์  เชื้อดี 634973112 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
187 นางสาวพรประภัส  ดำไธสง 634973113 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
188 นางสาวมารีนี  เจ๊ะอูเซ็ง 634973115 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
189 นางสาวรุ่งนภา  ดีเลิศ 634973116 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
190 นางสาววรรณนิสา  เจ๊ะนาแว 634973117 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
191 นางสาวสุชาดา  เม่งพัด 634973118 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
192 นางสาวสุไฮลา  ฮามิ 634973119 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
193 นางสาวอาอีดะห์  เจ๊ะมิ 634973123 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
194 นางสาวอินทิรา  ลูมิง 634973124 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
195 นางสาวอ่อนทิวา  ดวงมาลา 634973125 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
196 นายสุทธิโชค  กลัดกลีบ 634973126 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
197 นางสาวอานีตา  สะมะแม 634973127 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
198 นางสาวกฤติยา  สุพรรณโมกข์ 634N46101 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
199 นางสาวจิรัชญา  ศรีถม 634N46102 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
200 นางสาวซูนิสา  ดาจริง 634N46105 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
201 นางสาวดลชนก  สิมภาษ 634N46107 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
202 นางสาวเตือนใจ  ตรีเดช 634N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
203 นางสาวนภาพร  โทบุตร 634N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
204 นางสาวนันทชพร  อรุณโรจน์ 634N46114 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
205 นางสาวนิภารัตน์  หนูจุ้ย 634N46115 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
206 นางสาวนิสรีน  เขียวแพร 634N46116 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
207 นางสาวนีรนุช  ผ่องศิริ 634N46117 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
208 นางสาวนูรูลอัสมานีย์  โตะและ 634N46118 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
209 นางสาวนูรไอณีย์  ทับโทน 634N46119 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
210 นางสาวประภาภรณ์  ค้ำจุน 634N46120 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
211 นางสาวพรสุรีย์  พระจันทร์ 634N46123 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
212 นางสาวภรรคมัย  แข็งแรง 634N46127 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
213 นางสาวภัทริยา  แก้วแจ้ง 634N46128 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
214 นางสาวรัตติการย์  เชื้อวงศ์ 634N46130 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
215 นางสาววรรณวิศา  เสือด้วง 634N46131 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
216 นางสาววรลักษณ์  ผิวเหลือง 634N46132 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
217 นางสาววริศราวัลย์  วสุพลวัตร 634N46133 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
218 นางสาวศุทธินี  บุญบำเรอ 634N46135 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
219 นางสาวสุวนันท์  หารสงคราม 634N46137 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
220 นางสาวรัตติกาล  เพชรอินทร์ 634N46141 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
221 นางสาวกมลวรรณ  บัวคลี่ 634N46202 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
222 นางสาวกุลธิดา  เวียงคำ 634N46203 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
223 นางสาวจารุวรรณ  คะชะนา 634N46204 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
224 นางสาวจิราภรณ์  พิมพกรรณ์ 634N46205 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
225 นางสาวจุฑามาศ  อุดมเดช 634N46206 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
226 นางสาวชลนิภา  กัมทอง 634N46207 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
227 นางสาวชีภาพร  ทิพลาภมงคล 634N46208 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
228 นางสาวซีตีฮาญา  แม 634N46209 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
229 นางสาวซูรีน่า  วาเลง 634N46210 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
230 นางสาวณัฐฑริกา  สิทธิจันทร์ 634N46212 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
231 นางสาวณัฐณิชา  สุขภูมิ 634N46213 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
232 นางสาวณัฐธิดา  แขกวันวงค์ 634N46214 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
233 นางสาวทิพปภา  ตาทิพย์ 634N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
234 นางสาวนลินี  คีรีนิล 634N46217 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
235 นางสาวนันทิยา  บุตรวงค์ 634N46218 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
236 นางสาวนาซูฮา  แซแอ 634N46219 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
237 นางสาวบุษราคัม  ประกอบพืช 634N46221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
238 นางสาวประกายวรรณ  กองแก้ว 634N46222 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
239 นางสาวประภัสสร  วรรณสวาท 634N46223 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
240 นางสาวปาริชาติ  นาสมวาส 634N46224 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
241 นางสาวพรทิพย์  เอี่ยมแตง 634N46226 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
242 นางสาวยวิษฐา  ทิพย์เสนา 634N46229 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
243 นางสาวรัญชนา  ไมตรีจิตต์ 634N46230 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
244 นางสาววนิดา  พลยุทธ 634N46231 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
245 นางสาวศศิธร  เทพนิล 634N46233 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
246 นางสาวสุดารัตน์  พรโสภิณ 634N46235 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
247 นายธนรัตน  เอดาสัย 634N46238 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
248 นายบัณฑิต  ไพบูลย์อัตถกิจ 624305018 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
249 นางสาวชยาภรณ์  ไม้แก้ว 634H76105 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
250 นางสาวซูรีนา  เจะเงาะ 634H76106 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
251 นางสาวณัฐนันท์  เปลี่ยนทองคำ 634H76108 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
252 นางสาวประติภา  บำรุงทรัพย์ 634H76110 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
253 นางสาวปิยาภรณ์  อมรสิริประกิต 634H76114 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
254 นางสาวรอฮานี  แวฮามะ 634H76120 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
255 นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีพิมล 634H76125 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
256 นางสาวอทิตยา  ศรีพรหม 634H76127 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
257 นางสาวอรอุมา  ทองมา 634H76128 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
258 นางสาวนูรฮาณีฟา  ดือราแม 624973004 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
259 นางสาวฟิรดาวน์  สามะสา 624973005 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
260 นางสาวสูนุรไอฟะห์  ตาเยะ 624973008 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
261 นางสาวอาอีนา  มามะ 624973010 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
262 นายรัชชานนท์  เพชรสง่า 624973013 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
263 นางสาวซีตีสะลีซ่า  เจ๊ะเส้ง 624973014 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
264 นางสาวกันยารัตน์  เฉพาะตรง 624N46102 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
265 นางสาวจิรัญญา  เป้าพะเนา 624N46105 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
266 นางสาวซูไรยา  อาลีมามะ 624N46107 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
267 นางสาวญารินดา  สองสี 624N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
268 นางสาวนลินี  กลิ่นกรุ่น 624N46111 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
269 นางสาวนารีมาน  ยะหะยา 624N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
270 นางสาวพจมาน  คำรักษ์ 624N46113 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
271 นางสาวฟาซีลา  เจะและ 624N46114 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
272 นางสาววัลย์วลี  สิงทิศ 624N46116 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
273 นางสาววิยะดา  สุวรรณโค 624N46117 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
274 นางสาวศศิวิมล  ปัตตาเขสูง 624N46118 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
275 นางสาวศิรินทิพย์  นามคุณ 624N46119 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
276 นางสาวศุภกานต์  สิงห์เปี้ย 624N46120 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
277 นางสาวสรพรรณ  ยังดี 624N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
278 นางสาวสุจิตตรา  พินิจนอก 624N46122 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
279 นางสาวอัญชลิกา  เหมหาญ 624N46124 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
280 นางสาวอานาดีย๊ะ  หะยีสาและ 624N46125 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
281 นายชยพล  เวชสิทธิ์ 624N46126 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
282 นายณัฐพสิษฐ์  เหมะธุลิน 624N46127 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
283 นายสาปูวัน  สาและ 624N46130 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
284 นายอดิศักดิ์  สะเมาะ 624N46131 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
285 นางสาวรัชติพร  มณีพรหม 624N46132 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
286 นางสาวซีตีนูรอิง  อับดุลละห์ 624N46134 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
287 นางสาวอริส  สาและ 624N46135 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
288 นางสาวนภวรรณ  ภาระตะวัตร 624N46136 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
289 นางสาวกฤษณา  งามขำ 624N46202 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
290 นางสาวขนิษฐา  สิงห์แก้ว 624N46204 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
291 นางสาวขวัญจิลา  นามมนตรี 624N46205 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
292 นางสาวจุรีพร  แสงถลุงเหล็ก 624N46206 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
293 นางสาวซาณีย๊ะ  เจ๊ะมะ 624N46207 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
294 นางสาวธารารัตน์  ชาวศรี 624N46210 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
295 นางสาวธีรานันทน์  จินดานุช 624N46211 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
296 นางสาวนูรีดา  กูลูแว 624N46214 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
297 นางสาวปณิดา  อักษรเนียม 624N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
298 นางสาวปัทมาพร  สุธรรมมา 624N46217 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
299 นางสาวศิริพร  ชาดา 624N46221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
300 นางสาวเสาวนีย์  นาโสก 624N46222 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
301 นางสาวอริสสรา  ต้นตะภา 624N46223 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
302 นางสาวอัยซะห์  อาลีราฮีม 624N46224 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
303 นางสาวอารดา  ทองมาก 624N46225 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
304 นายกิตติพศ  ศรีวะกุล 624N46227 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
305 นายชลวิทย์  ธารารักษ์ 624N46228 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
306 นายพีรภูมิ  พูลเปี่ยม 624N46229 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
307 นายอนุชา  เศตพันธ์ 624N46230 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
308 นางสาวเมยาวี  ศรีหามี 624N46232 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
309 นางสาวชนัญชิดา  มาไว 624N46233 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
310 นางสาววรรณวิสา  น้อยบล 624N46234 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
311 นายอานูวา  เซ็งมะ 624N46236 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
312 นางสาวจริญญา  เกียรติชูพิพัฒน์ 624H76005 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
313 นางสาวจริยา  กุลโทแก้ว 624H76006 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
314 นางสาวชีวรัตน์  ศรีเสม 624H76009 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
315 นางสาวปนัดดา  หนูน้อย 624H76014 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
316 นางสาวปัทมาวดี  เทียนผ่องศรี 624H76017 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
317 นางสาวพรรณทิมา  ยะโสต 624H76019 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
318 นางสาวพัชรินทร์  อินทสมมุติ 624H76020 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
319 นางสาวสุธินี  มีอยู่ 624H76028 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
320 นางสาวสุนิษา  น้อยเมือง 624H76029 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
321 นางสาวสุพรรณี  รอดส่ง 624H76030 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
322 นางสาวอนงนาฎ  สารประดิษฐ์ 624H76032 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
323 นางสาวอรอุมา  ทองไทย 624H76035 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
324 นางสาวอริสรา  จิตใจดี 624H76037 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
325 นางสาวซลิตา  อินทร์บุญญา 614973101 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
326 นางสาวนาซีบ๊ะ  บือเฮง 614973105 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
327 นางสาวนาซีเร๊าะ  ตาเล๊ะ 614973106 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
328 นางสาวนิซารีนา  มูซอ 614973107 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
329 นางสาวนูรฮาซีกีน  สือรี 614973110 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
330 นางสาวฮัสนะห์  อูเซ็ง 614973120 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
331 นางสาวจริยาพร  กล้าหาญ 614N46102 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
332 นางสาวจันทร์จิรา  นวลดี 614N46103 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
333 นางสาวจิตตารัตน์  กันภัย 614N46104 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
334 นางสาวชฎาพร  ตองทอง 614N46106 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
335 นางสาวดุสิตา  จอนดอน 614N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
336 นางสาวนัทสุดา  แก้วก่อง 614N46109 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
337 นางสาวนาทยา  ดอบุตร 614N46110 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
338 นางสาวนิติพร  ดวงพุฒ 614N46111 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
339 นางสาวปาริฉัตร์  คำซาว 614N46114 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
340 นางสาวเปรมกมล  บุตรแก้ว 614N46115 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
341 นางสาวเพชรรัตน์  จุลทะกอง 614N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
342 นางสาวภัทรวดี  คำมะบาล 614N46122 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
343 นางสาวมุทิตา  ล่ำสัน 614N46123 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
344 นางสาวศิริลักษณ์  ภักดี 614N46126 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
345 นางสาวสานียะห์  เปาะโน 614N46127 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
346 นางสาวสารยา  พรมโคตร 614N46128 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
347 นางสาวสูรายดาร์  มะสมัน 614N46129 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
348 นางสาวอภิรัญญา  ทองยิ้ม 614N46130 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
349 นางสาวอรุโณทัย  เสนาภักดิ์ 614N46131 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
350 นางสาวอานีตา  สาและ 614N46132 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
351 นางสาวอารียา  ผากงคำ 614N46133 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
352 นายธนาวุธ  อินผิว 614N46135 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
353 นางสาวกนกกร  จันทร์แก้ว 614N46202 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
354 นางสาวธนภรณ์  อนันทะสีหา 614N46210 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
355 นางสาวธิดารัตน์  ศรีเศรษ 614N46211 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
356 นางสาวนริศรา  นะระมาศ 614N46212 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
357 นางสาวนูรมีย์  ตาตอเละ 614N46213 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
358 นางสาวปิยะนาถ  พรมยม 614N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
359 นางสาวพรวิภา  กุทอง 614N46216 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
360 นางสาวฟิรดาวน์  สาและ 614N46217 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
361 นางสาวมูรนี  กะดะแซ 614N46218 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
362 นางสาววิลาวรรณ  เพชรทอง 614N46220 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
363 นางสาววิลาสีนี  บุญทัน 614N46221 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
364 นางสาวศศิประภา  โกบรัมย์ 614N46222 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
365 นางสาวสุขจฤณีร์  พิงไธสง 614N46225 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
366 นางสาวอนัญญา  ยงรัมย์ 614N46226 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
367 นางสาวอมลวรรณ  ทองเจริญ 614N46227 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
368 นางสาวอรวดี  หน่อแก้ว 614N46228 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
369 นางสาวอัฟนาน  ยูโซะ 614N46229 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
370 นายณัศรีย์  เจ๊ะเด็ง 614N46232 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
371 นายตระกูล  ดวงมณีย์ 614N46233 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
372 นายธวัชชัย  ผิวเหลือง 614N46234 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
373 นายอัครพล  มะณีศรี 614N46236 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
374 นางสาวสุกัญญา  มาลีผล 614N46237 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
375 นางสาวซัลวา  เงาะดีแม 614H76109 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
376 นางสาวดลนภา  ชาวสวน 614H76110 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
377 นางสาวทิพรัตน์  ปัดภัย 614H76113 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
378 นางสาวมุสลิมมะห์  แวกะจิ 614H76120 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
379 นายอโณชา  แซ่เล้า 614H76134 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
380 นางสาวกัณฐิกา  นาคิน 614H76201 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
381 นางสาวกุลวดี  คำแก้ว 614H76203 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
382 นางสาวจตุพร  ทองอุดม 614H76204 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
383 นางสาวจาริการ์  แซ่เฮ้ง 614H76205 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
384 นางสาวจิดาภา  จันตะโก 614H76206 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
385 นางสาวจิราพร  บริพันธ์ 614H76207 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
386 นางสาวจิราวรรณ  ฉายาสกุลศิลป์ 614H76208 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
387 นางสาวฐิติมา  วัดละเอียด 614H76210 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
388 นางสาวดวงพร  งามประเสริฐ 614H76212 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
389 นางสาวปิยธิดา  ขุนนุช 614H76217 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
390 นางสาวปิยธิดา  จีนเทียน 614H76218 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
391 นางสาวพรธีรา  เพลาใง้ 614H76219 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
392 นางสาวพัชราพร  เหมือนจันทร์ 614H76220 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
393 นางสาวพัชรี  บุตรตา 614H76221 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
394 นางสาวพัชรี  สูญสิ้นภัย 614H76222 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
395 นางสาวโรซาลีน  สายู 614H76226 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
396 นางสาวศิริรัตน์  วรรณขำ 614H76228 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
397 นางสาวอุทัย  ทิมพิทักษ์ 614H76233 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
398 นางสาวปภาพินท์  สุขเสดาะ 634305104 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
399 นายจีรศักดิ์  ชัยมงคล 634305111 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
400 นายพงศภัค  มะมม 634305116 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
401 นางสาวณัฐทริกา  เกิดสินธุ์ 634328106 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
402 นางสาวปรีดิยาวรรณ  จันทรเสนา 634328109 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
403 นางสาวปิ่นลดา  กระทอง 634328111 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
404 นางสาวพาขวัญ  อารมย์เย็น 634328114 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
405 นางสาวเวณิกา  พุ่มพวง 634328123 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
406 นายสหรัฐ  ดำมาก 634328134 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
407 นางสาวธันยชนก  ภู่เนตร 634328136 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
408 นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน 634107101 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
409 นายธนกร  วรรณราม 634107106 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
410 นางสาวทิพย์ช่อฟ้า  ชายเลิศ 634108103 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
411 นางสาวเบญจรัตน์  ปู่แตงอ่อน 634108104 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
412 นายภีรศักดิ์  จันทร์ทรง 634108109 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
413 นางสาวชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม 634106102 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
414 นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์ 634106103 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
415 นางสาวบุญญิสา  เหล่าศรี 634106108 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
416 นางสาวเบญจรัตน์  คำดี 634106109 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
417 นางสาวราณี  แก่นแก้ว 634106114 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
418 นางสาววารุณี  เรืองฤทธิ์ 634106115 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
419 นางสาวสายรุ้ง  เคลือบอาบ 634106116 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
420 นายบูรพา  รอดสาย 634106121 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
421 นายมงคล  แก้วปฏิญญา 634106122 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
422 นายศิริวัฒน์  ฉิมเชื้อ 634106123 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
423 นางสาวพิมายพร  ดังแสง 634512118 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
424 นางสาวอรพรรณ  มีอารีย์ 634512125 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
425 นางสาวจุฑารัตน์  เพราพันธ์ 634512202 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
426 นางสาวสุวรรณา  สังข์เฉย 634512222 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
427 นายอชิตพล  สังข์สัมฤทธิ์ 634512241 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
428 นางสาวภัคจิรา  สุชาติ 634512243 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
429 นางสาวสิลาวรรณ  นพวงศ์ 634116113 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
430 นางสาวสุทธิดา  นันทกิจ 634116114 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
431 นางสาวกนกวรรณ  เส็มหมาด 634101102 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
432 นางสาวณัฐพร  สีขาว 634101110 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
433 นางสาวปิยธิดา  แย้มนิล 634101113 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
434 นางสาวผกามาศ  พลับงาม 634101114 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
435 นางสาวรัตนากร  ปรุโปร่ง 634101117 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
436 นางสาวสุภาวดี  พึ่งมา 634101126 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
437 นายนราธิป  ฝอยทอง 634101133 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
438 นางสาวพลอย  กมลจิตร 634101134 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
439 นางสาวเทพกาญตา  อ้นเหลือ 634101206 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
440 นางสาวธิญาดา  ปลาทอง 634101211 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
441 นางสาวธิดาพร  แสงแก้ว 634101212 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
442 นางสาวนุชรินทร์  ลิบลับ 634101214 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
443 นางสาวเปรมจิต  จันทร์สง่า 634101216 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
444 นางสาวพรกนก  พูลการุณ 634101218 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
445 นางสาวปฏิมาพร  ทองพิชิตกุล 634102108 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
446 นางสาวปริญญาพร  เก่าบางยาง 634102109 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
447 นางสาวภาริตา  นิลละออ 634102112 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
448 นางสาววาริศรา  สมเพชร 634102115 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
449 นางสาวสุวนันท์  จันทร์วงศ์ 634102117 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
450 นางสาวอักษราภัค  มีคง 634102120 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
451 นางสาวชุติญา  รักชมวรภัทร 634102209 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
452 นางสาวปฐวีกานต์  ทองขำ 634102211 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
453 นางสาวกันยารัตน์  แจ่มแจ้ง 634375104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
454 นางสาวนพรัตน์  เทียมทัด 634375111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
455 นางสาวอรจิรา  อินทร์อ่อน 634375124 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
456 นางสาวอรญา  ขาวชำนาญ 634375125 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
457 นางสาวอัญชิสา  หลีหลาย 634375126 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
458 นางสาวณัฐิกาญจน์  อบแย้ม 634722106 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
459 นางสาวปิยาภรณ์  ฐานธานี 634722110 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
460 นางสาวมาลินี  ดงทอง 634722112 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
461 นางสาวอารีย์  กางกอน 634722120 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
462 นางสาวนิรมล  ขวัญเรือน 634722208 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
463 นางสาวรัตนาภรณ์  บูชาพันธ์ 634722212 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
464 นางสาววิภาดา  แสงทอง 634722213 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
465 นางสาวศศิกานต์  แก้วเผือก 634722214 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
466 นางสาวสุภาวดี  เมืองรมย์ 634722215 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
467 นางสาวอริสา  สนสนิท 634722218 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
468 นางสาวอารีรัก  อยู่เต็มสุข 634722219 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
469 นายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง 634722222 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
470 นางสาวกันธิชา  พนัสนาชี 634724101 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
471 นางสาววราภรณ์  พวงเพ็ชร 634724116 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
472 นางสาววิสุดา  อ่ำครุฑ 634724117 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
473 นายชาญณรงค์  อ่วมสอาด 634724127 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
474 นายปุญญพัฒน์  ภูมิมิตร 634724135 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
475 นายศุภชัย  ธีรานุวัฒนานนท์ 634724143 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
476 นางสาวเมย์วดี  พิทักษ์เกิด 634724150 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
477 นางสาวฐิติพร  สมประสงค์ 634724152 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
478 นางสาวพิศตะวัน  เรืองฤทธิ์ 634724208 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
479 นางสาววิชญาพร  วงศ์โต 634724215 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
480 นายปรัชญา  คำผอง 634724235 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
481 นางสาวณัฐมล  สาดสาน 634121104 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
482 นางสาวอารดา  รอดสิน 634121116 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
483 นางสาวจรรยารัตน์  บุตรน้ำเพชร 634110103 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
484 นางสาวฐิติกานต์  ชูช่อแก้ว 634110107 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
485 นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวบางน้ำวน 634110123 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
486 นางสาวอ้อ  พันธุรัก 634110127 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
487 นายประดิษฐ์  เดชกล้าหาญ 634110128 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
488 นางสาวธิดารัตน์  นาดี 634110209 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
489 นางสาววัชราภรณ์  พุ่มเพิ่ม 634110216 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
490 นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์ทอง 634110221 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
491 นางสาวโสภิดา  รัตนจันทร์ 634110222 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
492 นางสาวอารยา  พรายแก้ว 634110225 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
493 นางสาวขัตติยา  เอมสัมฤทธิ์ 634329102 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
494 นางสาวธนัชพร  ครองอินทร์ 634329108 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
495 นางสาวพรพิมล  ซ่อมแก้ว 634329112 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
496 นางสาวพิมลพรรณ  สละภัย 634329113 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
497 นางสาวยุวดา  ยิ่งเกียรติกุล 634329114 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
498 นางสาวรมิตา  ภูดวงจิตร์ 634329115 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
499 นางสาวสุทธิดา  เกิดลาภ 634329120 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
500 นางสาวสุนันทา  ยังโยมร 634329122 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
501 นางสาวอาทิตยา  โพธิสุวรรณ 634329126 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
502 นายนันท์ทัต  เครื่องทิพย์ 634329130 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
503 นายสุริยา  ศรีสุขใส 634329133 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
504 นางสาวอารียา  วิเศษแก้ว 634329136 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
505 นายสิราชัณ  แก้วฉวี 634329137 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
506 นางสาวชาลิสา  คุ้มไพพล 624305004 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
507 นางสาวประภาพร  แซ่ลิ้ม 624305007 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
508 นายสมพงษ์  สมจันทร์ 624305014 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
509 นางสาวปานฤทัย  จีรัง 624328011 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
510 นางสาวภาณุมาส  ขาวสุข 624328015 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
511 นางสาววรัญญา  อัมภาผล 624328019 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
512 นางสาววิจิตรา  นาโพธิ์ 624328021 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
513 นางสาวอริสรา  โถวสกุล 624328032 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
514 นายกิตตินันต์  กำเนิดแสง 624328036 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
515 นายภัทรวุธ  ศรีสุวรรณ 624328045 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
516 นายมิณธฎา  ศรีจันทร์ 624328046 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
517 นางสาวกรรณิการ์  ผึ้งหลวง 624106001 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
518 นางสาวเกษมณี  ผาทอง 624106003 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
519 นางสาวชนัดดา  คุ้มวงษ์ 624106004 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
520 นางสาวณัฐธิดา  เขียวหวาน 624106005 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
521 นางสาวพรรณพัสตร์  คงเจริญ 624106008 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
522 นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเรือง 624106010 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
523 นางสาววรวรรณ  โพธิ์งาม 624106011 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
524 นางสาววิภาวนี  อรุณรัศมี 624106012 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
525 นางสาวสิริยาพร  บุญขันธ์ 624106014 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
526 นางสาวสุณี  ศรีบุญรอด 624106016 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
527 นางสาวอาทิตยา  ภู่ทอง 624106017 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
528 นายกำจร  สมุทรชัยสกุล 624106019 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
529 นายณัฐพร  ย้อยดี 624106020 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
530 นางสาวสุพรรณษา  คุ้มระบาย 624107006 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
531 นายเมธาสิทธิ์  คชชา 624107010 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
532 นางสาวปภัสรา  สุขชาวนา 624108002 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
533 นางสาวมาดามนภา  จอสูงเนิน 624108003 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
534 นางสาวปภาวรินทร์  สุขแสง 624512107 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
535 นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมสวัสดิ์ 624512111 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
536 นางสาวอรรถชลี  อ่อนละออ 624512117 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
537 นายปุญญพัฒน์  ทองคำ 624512136 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
538 นางสาวจุฑาทิพย์  ดวงจันทร์ 624512203 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
539 นางสาวธนาภรณ์  พลับนิ่ม 624512205 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
540 นางสาวสุกัญญา  ยางสง่า 624512215 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
541 นางสาวอารีรัตน์  เปี่ยมญาติ 624512218 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
542 นายซีเจ  ภักดีเตล็บ 624512221 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
543 นายศิรภัส  พัฒบุผา 624512238 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
544 นางสาวปภัสสร  วิทยาประภัสสร 624316012 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
545 นางสาวมัชฌิมา  เดชคล้ำ 624316018 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
546 นางสาวศิริขวัญ  ประจวบพร 624316023 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
547 นางสาวอัญชลิตา  เจริญรัมย์ 624316030 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
548 นางสาวอารียา  นนทะพา 624316032 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
549 นางสาวกุลธิดา  สามงามชิง 624101106 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
550 นางสาวจันทิมา  อ่วมประไพ 624101108 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
551 นางสาวน้ำฝน  อิ่มเพชร 624101115 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
552 นางสาวประภัสสร  พูลสวัสดิ์ 624101116 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
553 นางสาวพนิตสุภา  พิมพ์สุวรรณ์ 624101119 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
554 นางสาวภาวิณี  ปุณจุบัณ 624101120 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
555 นางสาวสุทธิดา  ศิริโชติ 624101127 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
556 นางสาวสุภาพร  มุงคุณคำซาว 624101129 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
557 นางสาวอภิมณี  รัตนบำรุง 624101130 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
558 นายขวัญชัย  ดินแดง 624101134 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
559 นางสาวกัญญารัตน์  เสืออบ 624101202 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
560 นางสาวจีรนันท์  ขวัญใจ 624101203 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
561 นางสาวณัฐพร  นาคแท้ 624101209 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
562 นางสาวเปรมฤดี  พวงแตง 624101215 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
563 นางสาวยอดเพชร  จำปาพรหม 624101223 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
564 นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร 624101225 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
565 นางสาวศิริพร  เพิ่มพูล 624101228 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
566 นางสาวอรัญญา  อุณหกมลรัตน์ 624101231 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
567 นายธีรดล  คูณกลาง 624101233 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
568 นางสาวกรรณิการ์  ตั้งวงค์ 624102101 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
569 นางสาวนวพร  แสงเพชร 624102107 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
570 นางสาวมลชนก  พึ่งแย้ม 624102113 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
571 นางสาววราพรรณ  คล้อยเต็ม 624102118 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
572 นายเมธี  นาคบุตร 624102129 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
573 นางสาวกนกวรรณ  ชุนสนิท 624102201 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
574 นางสาวจิราพรรณ  มากปลั่ง 624102204 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
575 นางสาวเจนจิรา  เพชรแดง 624102205 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
576 นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ 624102207 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
577 นางสาวดีกรีฌา  เทพบุรี 624102210 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
578 นางสาวรัตชนา  บัวเกศ 624102219 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
579 นางสาวรุสนะห์  ตาเละ 624102220 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
580 นางสาวอินทิรา  เพชรประดับ 624102226 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
581 นายตอเละ  สะนิ 624102227 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
582 นางสาวกันทิมา  กรมเพชร 624375003 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
583 นางสาวพุทธรักษา  อำนวยผล 624375019 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
584 นางสาวมนต์ธิชา  ทองงาม 624375020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
585 นางสาวอริษา  ชูดอกไม้ 624375033 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
586 นางสาวเพ็ญนภา  คูณเดช 624375047 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
587 นางสาวปิยภรณ์  ท่าผา 624722106 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
588 นายนายไกรวิชญ์  คงถาวร 624722216 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
589 นายภูชิชย์  งามขำ 624722230 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
590 นายศิรวัต  จันทร์สุข 624722232 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
591 นายเสกสรรค์  แองสาย 624722234 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
592 นางสาวชนากานต์  สร้อยสุข 624722302 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
593 นางสาวนฤมล  น้อยสำราญ 624722303 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
594 นางสาวเบญจวรรณ  ศรีสุวรรณ 624722306 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
595 นางสาวศรัณยา  นุ่มผ่อง 624722311 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
596 นางสาวอลิชา  ไพรเที่ยง 624722313 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
597 นางสาววนิดา  ดีเผือก 624724117 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
598 นางสาวสุชานาฐ  เรืองสิน 624724120 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
599 นายภานุพงศ์  บุตรนามทอง 624724142 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
600 นางสาวปิยพร  ขานจ่า 624724149 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
601 นางสาวสุนิษา  ขันทอง 624724213 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
602 นางสาวกนกอร  ศรีวงษ์ 624724302 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
603 นางสาวภัทราพร  ขาวสว่าง 624724316 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
604 นางสาวธนิสรา  ชนะภัย 624121005 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
605 นางสาวปรารถนา  ปาสาทัง 624121010 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
606 นางสาวภัทรา  จิตตเนตร 624121013 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
607 นางสาววริศรา  คล้ายเพ็ง 624121015 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
608 นายชาคริต  พรวนทอง 624121021 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
609 นางสาวจิรชยา  บุญเจือ 624110102 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
610 นางสาวชลธิชา  ใบจักร์ 624110104 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
611 นางสาวนารดา  จินาคต 624110109 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
612 นางสาวภัทรสุภา  รามพันธุ์ 624110115 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
613 นางสาวสิโรชา  ปราชญ์เปรื่อง 624110120 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
614 นายพีรยุทธ  แสนสุข 624110126 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
615 นายวรยศ  จวนรุ่ง 624110128 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
616 นางสาวขวัญดาว  แดงนาพันธุ์ 624110205 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
617 นางสาวจิราพรรณ  เกตุพรหม 624110207 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
618 นางสาวณัฐธิดา  ประสิทธิ์พร 624110209 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
619 นางสาวเบญจวรรณ  พูลการุณ 624110213 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
620 นางสาวพรรณวดี  อยู่คง 624110215 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
621 นางสาวมานิตา  ทองโปร่ง 624110217 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
622 นางสาววิภาภรณ์  เม่งเตี๋ยน 624110220 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
623 นางสาวเสาวรรณณี  พรมแก้ว 624110222 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
624 นางสาวอัญทิกา  อยู่เย็น 624110223 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
625 นางสาวชลิดา  โชติพันธ์ 624313001 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
626 นางสาวฐานิกา  สาพิมพ์ 624313002 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
627 นางสาวกนกวรรณ  หอมกลิ่น 624329001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
628 นางสาวขนิษฐา  มีทอง 624329004 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
629 นางสาวนันทนา  ผ่องแผ้ว 624329013 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
630 นางสาวมณิสรา  ชำนาญวาส 624329019 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
631 นางสาวมาริสา  คล้ายหงษ์ 624329021 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
632 นางสาววิชชุลดา  ไม้จันทร์ 624329027 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
633 นายณัฐวุฒิ  รวดเร็ว 624329034 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
634 นางสาวศรีสุดา  คล้ายทอง 624329041 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
635 นายสามารถ  นาล้วน 624329047 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
636 นางสาวฐนิชา  คนซื่อ 624329048 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
637 นางสาวบรรจง  พูลนาค 624329049 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
638 นางสาวอาภาภัทร  แย้มพงษ์ 614305001 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
639 นางสาวชลนิภา  ภู่คอย 614305009 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
640 นางสาวธัญลักษณ์  เข็มทอง 614328107 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
641 นางสาวมัสลิน  กิตติโรจนพันธ์ 614328113 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
642 นางสาวศศิธร  ศรีขำ 614328117 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
643 นางสาวศิรดา  ธีระวรากุล 614328118 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
644 นางสาวสุพิชญา  คำพราว 614328120 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
645 นายสมรัก  คงกำไร 614328127 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
646 นางสาววาสนา  เทศกลั่น 614328216 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
647 นางสาวศิริลักษณ์  แก้วฤทธิ์ 614328217 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
648 นางสาวสุวนันท์  ดวงแก้ว 614328218 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
649 นางสาววรารัตน์  วังเวงจิต 614107503 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
650 นายทศพร  แดงประเสริฐ 614108509 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
651 นายรัตพล  พัดทรัพย์ 614108516 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
652 นายสิทธิพงษ์  จันหับปะ 614108520 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
653 นายอนุชิต  กุลเกษ 614108522 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
654 นางสาวฐาปนีย์  มหาวรการ 614512106 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
655 นางสาวนุจรีย์  คงทิพย์ 614512110 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
656 นางสาวเกวลีน  บุญรอด 614512205 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
657 นางสาววรรณภา  เนตรสายคงคา 614512215 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
658 นางสาวศุกลภัทร  แก้วมงคล 614512219 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
659 นายอรรถพล  ปานม่วง 614512241 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
660 นางสาวนัทวรรณ  สุวรรณกาญจน์ 614316007 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
661 นางสาวมัญธณี  สุวรรณกาญจน์ 614316013 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
662 นางสาวรพีพรรณ  เพ็งเพชร 614316014 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
663 นางสาวรัชนีกร  หนาแน่น 614316015 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
664 นางสาวสร้อยทิพย์  ทรศัพย์ 614316021 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
665 นางสาวสุนิสา  แสงสะอาด 614316023 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
666 นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช 614316024 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
667 นางสาวสุภาวดี  สุภาพ 614316025 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
668 นางสาวกรณ์กาญจน์  ทรัพย์สิน 614101501 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
669 นางสาวจันทิมา  ชนะแดง 614101503 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
670 นางสาวณัฐชยา  พวงสน 614101508 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
671 นางสาวณัฐรียา  แก้วพรายตา 614101509 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
672 นางสาวน้ำฝน  ใจหลัก 614101511 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
673 นางสาวปนัดดา  นาคสิงห์ 614101512 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
674 นางสาวไพริน  อยู่ชมบุญ 614101519 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
675 นางสาวภาวนา  ตั้งอารมย์ 614101520 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
676 นางสาวศิลาทิพย์  จันทร์เพ็ง 614101523 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
677 นางสาวสมัญญา  เงาแก้ว 614101524 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
678 นางสาวสุรัตนา  บุญธรรม 614101525 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
679 นายวัฒนา  โทธานี 614101529 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
680 นายเสฎฐวุฒิ  พลวิชัย 614101530 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
681 นางสาวกรกนก  สิทธิชัย 614101601 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
682 นางสาวกานดา  พงษ์สว่าง 614101604 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
683 นางสาวกานติศา  แซ่ลิ้ม 614101605 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
684 นางสาวเกศินี  ฤทธิ์น้อย 614101606 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
685 นางสาวชาลิสา  ศรีจูเป้า 614101608 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
686 นางสาวนุชจรี  หอมเนียม 614101610 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
687 นางสาวพรปรีญา  ภู่สุวรรณ 614101611 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
688 นางสาวพรหมพร  ชูชมกลิ่น 614101612 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
689 นางสาวมัณฑนา  ชื่นจิต 614101614 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
690 นางสาวสรุตตา  คชาชาติ 614101619 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
691 นางสาวสาวิตรี  หมันมณี 614101620 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
692 นางสาวสุนิษา  นวมศิริ 614101624 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
693 นายอาทิตย์  ฉิมบุญอยู่ 614101630 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
694 นางสาวสกุลกาญจน์  มุนิปภา 614110520 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
695 นางสาวนุรซูฮาร์ดา  เจ๊ะมายิ 614102501 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
696 นางสาวกัญพิชา  สุขครึ้ม 614102502 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
697 นางสาวณัฐกานต์  สุวัฒน์ 614102508 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
698 นางสาวธนกาญจน์  สินสอน 614102512 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
699 นางสาวธัญญาพร  จำศิล 614102513 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
700 นางสาวพัชรมัย  คำวัง 614102518 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
701 นางสาวรูฆอยยะห์  ยูโซ๊ะ 614102521 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
702 นางสาวสุทธิดา  แป้นทอง 614102525 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
703 นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง 614102526 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
704 นายรวิภาค  แสงอาทิตย์ 614102529 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
705 นางสาวเจติยา  ฉัตรกรด 614102605 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
706 นางสาวชุติมา  ยมแก้ว 614102606 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
707 นางสาวนาตาชา  อินทร์ประเสริฐ 614102611 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
708 นางสาวเบญจวรรณ  หอมเย็น 614102613 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
709 นางสาวภารดี  แสวงหอม 614102617 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
710 นางสาวรัตนพร  วงษ์กรณ์ 614102618 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
711 นางสาววรพรรณ  แจ้งเนตร 614102619 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
712 นางสาวสมฤดี  สนับแน่น 614102622 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
713 นางสาวอนงค์นาถ  ม่วงคราม 614102625 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
714 นายชนายุทธ  ปิ่นชัย 614102626 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
715 นายทนงศักดิ์  ประทิน 614102627 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
716 นายศิริวัฒน์  ไหมละออง 614102630 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
717 นางสาวชลธิชา  ดำหงษ์ 614375005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
718 นางสาวนริสรา  วาทีหวาน 614375011 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
719 นางสาวนฤมล  อ่อนละมูล 614375012 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
720 นางสาววัชรี  ทองมาก 614375026 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
721 นางสาววิรดี  นิมิตรสมุทร 614375027 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
722 นายณัฏฐภาค  ดารารักษ์ 614375040 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
723 นายธนากร  นาคชูวงศ์ 614375044 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
724 นางสาวกนกวรรณ  ดาวเรือง 614722101 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
725 นางสาวแสงสุรีย์  ขุนสงคราม 614722118 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
726 นางสาวยลดา  นพประดับ 614722212 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
727 นางสาวอัญมณี  รอจั่น 614722223 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
728 นายสิรภพ  แก้วหาวงค์ 614722242 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
729 นางสาวพรชิตา  พุ่มแจ้ 614724113 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
730 นางสาวรวินันท์  ไกรเนตร์ 614724115 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
731 นางสาวกาญจนา  สอนบุบผา 614724203 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
732 นางสาวคีภัทรตรา  อัสแสง 614724206 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
733 นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นฮั้ว 614724209 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
734 นางสาวชุติกาญจน์  เคี่ยมพันธุ์ 614724211 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
735 นางสาวนวลหงส์  โพธิ์สุวรรณ 614724215 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
736 นางสาวนันทิดา  มีนาม 614724216 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
737 นางสาวนุชนาฏ  หยวกแย้ม 614724218 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
738 นางสาวพิชานัน  พลายงาม 614724222 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
739 นางสาวสุนันทา  หนวดพราหม 614724229 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
740 นางสาวอรุณศรี  แจ่มจำรัส 614724232 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
741 นางสาวนิรมล  ดอกไม้จีน 614724309 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
742 นางสาวนุชจรี  กลิ่นอุบล 614724310 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
743 นางสาวพรนภา  ปิกสุวรรณ 614724312 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
744 นางสาวฤดีมาศ  บุญรอดน้อย 614724316 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
745 นายธนบดี  ฟักทองมาก 614724329 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
746 นางสาวสุนันท์  ใจบำรุง 614724351 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
747 นางสาวขนิษฐา  แสงสาคร 614121504 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
748 นางสาวณัฐธิกานต์  อินทร์ขำ 614121508 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
749 นางสาวณัฐศิระดา  แสงพิทักษ์ 614121511 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
750 นางสาวนภัสศร  สุนทร 614121513 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
751 นางสาวศรัญญ่า  เจริญชัยนุชกุล 614121523 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
752 นางสาวศิริรักษ์  แจ่มแจ้ง 614121524 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
753 นายคณิศร  คชเกร็ง 614121529 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
754 นายศุภศิลป์  กาวกำเนิด 614121536 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
755 นายสุเมธ  กล้วยเพชร 614121539 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
756 นางสาวนภา  สาลี 614110501 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
757 นางสาวเคทอ  จันทร์อุปถัมภ์ 614110502 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
758 นางสาวจันทรัตน์  ทองเกตุ 614110503 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
759 นางสาวธนัญญา  พวงสั้น 614110507 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
760 นางสาวบุษยรัตน์  เลิศมาลัย 614110508 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
761 นางสาวปียาภรณ์  ไชยรัตน์ 614110510 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
762 นางสาววริยา  คล้ายทิพย์ 614110516 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
763 นางสาวศศิภา  แย้มอินทร์ 614110517 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
764 นางสาวศันสณีย์  แสนเลิศ 614110518 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
765 นางสาวสุดารัตน์  ศุภเลิศ 614110521 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
766 นางสาวสุพัชรินทร์  ลาดเลาดี 614110522 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
767 นางสาวสุวิชาดา  ตันบริภัณฑ์ 614110523 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
768 นางสาวไอรดา  สายชล 614110524 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
769 นางสาวภาวินี  ป้อมใหญ่ 614110613 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
770 นางสาวรักชนก  ลาภโพธิ์ทอง 614110614 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
771 นางสาวรัชนี  ซอนุช 614110615 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
772 นางสาวรุ่งลัดดา  ผิวเหลือง 614110616 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
773 นางสาววิไลพร  นาคสอิ้ง 614110618 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
774 นายวิชัย  บุญรอด 614110628 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
775 นางสาวภัทราภรณ์  เกษโร 614329111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
776 นางสาวภูริตา  ฤทธิ์เดช 614329114 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
777 นางสาวสุณิสา  ชูทอง 614329118 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
778 นางสาวหทัยภัทร  พุ่มไสว 614329123 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
779 นายธีรภัทร  ดีคล้าย 614329125 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
780 นายเรืองศักดิ์  ถวิลหวล 614329130 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
781 นางสาวกรรณิกา  สุดสงวน 614329201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
782 นางสาวกัลญาณี  อโนทัย 614329202 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
783 นางสาวณัฐฐินันท์  บุญเที่ยง 614329209 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
784 นางสาวดรัลพร  บุตรจันทร์พงษ์ 614329210 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
785 นางสาวฉัตรศิริ  จันระจา 614329213 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
786 นางสาวพนิดา  ยศธร 614329215 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
787 นางสาวมัณฑิมา  คงทิพย์ 614329217 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
788 นางสาวสิริมณี  สิงหนันทศักดิ์ 614329220 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
789 นางสาวสุพัตรา  นุชอ่อง 614329222 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
790 นางสาวอาทิตยา  ดินแดง 614329224 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
791 นายนพชัย  มะโรงเหม็ง 614329228 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4
792 นางสาวเกวริน  แสงจันทร์ 604107502 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
793 นางสาววรัญญา  เกาะมุก 604107506 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
794 นางสาวสุชาวลี  จันทร 604107507 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
795 นางสาวอนุธิดา  ทองดี 604107516 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
796 นางสาวเปรมมณี  อยู่แดนเมือง 604108506 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
797 นายจิรวัฒน์  ลื่นเพ็ชร์ 604108511 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
798 นายรัฐธรรมนูญ  ตรีดารา 604108522 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
799 นางสาวกัญญาวีร์  ทองแดง 604106503 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
800 นางสาวนภาพรรณ  สุกสี 604106508 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
801 นางสาวนันทกานต์  บัวทอง 604106509 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
802 นางสาวนันทิยา  บรรเทิง 604106510 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
803 นางสาวนันธิญา  บุญมา 604106511 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
804 นางสาวนุชจารี  ทวีสุข 604106512 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
805 นางสาววรรณิศา  รำออ 604106515 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
806 นางสาวสุธารินี  ศิริโรจน์ 604106516 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
807 นายณัฐพล  ชูทรัพย์ 604106520 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
808 นายตันติกร  บุตรมัน 604106521 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
809 นายธนพล  สุวรรณบุตร 604106522 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
810 นายอภิวัฒน์  ก้านทอง 604106526 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
811 นางสาวกรรณิการ์  สุขประเสริฐ 604101502 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
812 นางสาวกัญจน์ญาดา  จันตนา 604101504 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
813 นางสาวบุญธิดา  แซ่จึง 604101514 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
814 นางสาวสมฤทัย  ฉิมอ่อง 604101521 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
815 นางสาวทิพวรรณ  นาน้อม 604101609 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
816 นางสาวนิรชา  เสือสอาด 604101610 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
817 นางสาวน้ำเพชร  คุ้มวงษา 604101611 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
818 นางสาวบุษราภรณ์  พูลช่วย 604101612 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
819 นางสาวภัทราพร  สักทอง 604101615 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
820 นางสาวเสาวนีย์  เอี่ยมสำอางค์ 604101619 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
821 นางสาวหฤทัย  เลี้ยงง่าย 604101620 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
822 นางสาวเอกอนงค์  ฉิมบุญอยู่ 604101622 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
823 นายณัฐพงษ์  นวลละออง 604101623 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
824 นางสาวปัทมา  สารโพคา 604101630 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
825 นางสาวจันทร์จิรา  สนเทศ 604101631 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
826 นางสาวกชกร  ผลจันทร์ 604102501 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
827 นางสาวกาญจนา  พันธ์สวัสดิ์ 604102503 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
828 นางสาวธัญญลักษณ์  รอดนุ่ม 604102512 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
829 นางสาวนงนภัส  เกตุรัตน์ 604102515 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
830 นางสาวนุสรา  เหมทานนท์ 604102517 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
831 นางสาวบุณยานุช  รักมิตร 604102518 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
832 นางสาวพรธิภา  บุญมี 604102520 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
833 นางสาววัชราภรณ์  ขำทวี 604102523 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
834 นางสาวอรอนงค์  รอดรักษาทรัพย์ 604102525 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
835 นายบุญนำ  จงเจริญ 604102526 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
836 นางสาวเพ็ญสิริ  พวงผกา 604102532 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
837 นางสาวกนกวรรณ  อ้นสุวรรณ 604102601 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
838 นางสาวศุภรดา  แซ่ลี้ 604102620 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
839 นายอรรถพร  ทองล่อง 604102630 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
840 นางสาวกรรณิกา  มาลา 604121501 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
841 นางสาวพิจิตรา  สร้อยระย้า 604121517 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
842 นางสาววราภรณ์  แสงเพ็ชร 604121521 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
843 นางสาวอังคณา  ศรีไสย 604121527 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
844 นายกวินภพ  อู่เงิน 604121529 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
845 นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว 604121530 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
846 นายธีรศักดิ์  งามขาว 604121533 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
847 นายภาณุวัฒน์  สุนทร 604121535 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
848 นางสาวกุลณัฐ  เอราวัล 604110501 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
849 นางสาวเกศราภรณ์  สุดชาติ 604110502 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
850 นางสาวขวัญชนก  ตาละลักษณ์ 604110503 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
851 นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว 604110504 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
852 นางสาวปริฉัตร  สินพิชัย 604110511 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
853 นางสาวรัชฎาพร  สนิทดี 604110514 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
854 นางสาวศิรินทร  จันทร์พรหม 604110516 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
855 นางสาวศิริลักษณ์  ถมนิล 604110518 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
856 นางสาวศิริลักษณ์  ผลบุตร 604110519 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
857 นางสาวศิริลักษณ์  ลำทะแย 604110520 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
858 นางสาวสุจินตนา  เกลื่อนแก้ว 604110521 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
859 นางสาวอทิติยา  กล่ำทอง 604110522 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
860 นายธนพล  ลำทะแย 604110525 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
861 นายธวัชชัย  ส่องพลาย 604110526 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
862 นายนิวัติ  ฝุ่นเงิน 604110528 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
863 นางสาวชรินรัตน์  จ่ายกระโทก 604110606 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
864 นางสาวชลธิชา  น้ำกลั่น 604110607 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
865 นางสาวชลลดา  สัตบุษ 604110608 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
866 นางสาวณัฐกมล  เอี่ยมโอภาส 604110609 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
867 นางสาวนภาพร  หิรัญการ 604110611 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
868 นางสาวปวิตรา  ภู่อ้น 604110612 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
869 นางสาวพิชชาภรณ์  ขันธแก้ว 604110615 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
870 นางสาวศิริพร  เหล่าสุข 604110621 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
871 นางสาวเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์ 604110625 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
872 นางสาวอารีรัตน์  คร้ามปั่น 604110627 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
873 นายพชร  มะลิวัลย์ 604110629 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
874 นางสาวกรรณิการ์  ทองนาค 634434101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
875 นางสาวจุฑามาศ  เกิดเพชร 634434106 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
876 นางสาวณัฏฐนิชา  สุวรรณโรจน์รุ่ง 634434109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
877 นางสาวณัฐนิชา  อุ่มเพชร 634434111 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
878 นางสาวอภิชญา  เอมโอษฐ 634434126 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
879 นางสาวอารียา  ช่อดอกไม้ 634434129 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
880 นางสาวจุรีรัตน์  ปลอดโปร่ง 634435101 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
881 นางสาวจรูญศรี  ศิริอ่อน 634418102 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
882 นางสาวณัฐวรา  ชินใย 634418106 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
883 นางสาวเทพนารี  มิถิลา 634418108 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
884 นางสาวอมรรัตน์  ชนะภัย 634418122 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
885 นางสาวจันทิมา  ผิวอ่อน 634815102 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
886 นางสาวปาริชาติ  ผุดผ่อน 634815106 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
887 นางสาววราพร  พิศุทธิ์กิจจากร 634815113 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
888 นางสาวศิริพร  เอกนุ่ม 634815115 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
889 นางสาวสิริมา  สุขสวัสดิ์ 634815116 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
890 นายธีรศักดิ์  ฉลวยศรี 634815129 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
891 นายนพพรรณ  คงแก้ว 634815130 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
892 นางสาวจิราภา  บุตรน้ำดี 634031109 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
893 นางสาวชวิศา  ปรางค์ทอง 634031111 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
894 นางสาวธาราลักษ์  ประดิษฐ์ศิริงาม 634031114 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
895 นางสาวปิ่นหยก  ศรีสุข 634031118 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
896 นางสาวพรรณฤศา  กลิ่นนิรัญ 634031119 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
897 นางสาวรวิพร  พงษ์พิมพ์ 634031123 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
898 นางสาวศุภสุตา  พ่วงแพ 634031128 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
899 นางสาวสุดารัตน์  ไชยกุง 634031134 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
900 นางสาวการเกตุ  คงชนะ 624434002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
901 นางสาวกิตติญา  มูลมงคล 624434003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
902 นางสาวธนาภา  ภรรยา 624434010 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
903 นางสาวนิภาพร  ยวงผึ้ง 624434012 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
904 นางสาวเพชราภรณ์  มาศสุข 624434020 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
905 นางสาวจิราพัชร  สว่างเมฆ 624435105 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
906 นางสาวณิชกานต์  เต็มดี 624435108 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
907 นางสาวพรรณพร  คุ้มเครือ 624435113 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
908 นางสาวอัญมณี  นนทะนำ 624433011 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
909 นายจักรกฤษณ์  รุ่งพราน 624433014 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
910 นางสาวจันจิรา  ใจห้าว 624418203 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
911 นางสาวฉันทิสา  ปรีดากมล 624418207 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
912 นางสาววนารี  ปานนก 624418216 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
913 นายอติรุจ  เนียมศรี 624815030 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
914 นางสาวกานต์ชนิต  ศรีฟ้า 624031003 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
915 นางสาวจตุพร  น้อยแผลง 624031004 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
916 นางสาวจิราภรณ์  ล้านพลแสน 624031005 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
917 นางสาวจุฑามาศ  พึ่งพงษ์ 624031006 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
918 นางสาวเจนจิรา  แก้วเพชร 624031007 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
919 นางสาวเบญจมาศ  ทิพย์สุวรรณ์ 624031014 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
920 นางสาวปัตนันตรี  สิงห์ขาม 624031015 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
921 นางสาวมาย  หนูแย้ม 624031020 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
922 นางสาวสิธาพร  แสงสว่าง 624031025 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
923 นางสาวสุชาดา  ทิพย์ยอแล๊ะ 624031026 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
924 นางสาวโสภิตชา  คอนหงาย 624031028 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
925 นางสาวอทิติยา  นวมมา 624031029 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
926 นางสาวอารยา  อุบลกุล 624031030 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
927 นางสาวกรรณิกา  มีสุข 624031202 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
928 นางสาวปาริชาติ  อ่อนแสง 624031215 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
929 นางสาวเปรมกมล  หวานสนิท 624031217 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
930 นางสาวมัลลิกา  โอ่สำเภา 624031219 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
931 นางสาวรัตติภรณ์  แสวงภาค 624031220 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
932 นางสาวศุภรัตน์  สมัครสมาน 624031223 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
933 นางสาวสุกันยา  แจ่มศรี 624031230 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
934 นางสาวบุญพา  พืชพันธ์ 614434009 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
935 นางสาวสุริวิภา  การะเกตุ 614434025 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
936 นางสาวพนิดา  นาควรรณ 614434035 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
937 นางสาวณัฐฐิญา  สุขภิญโญ 614435002 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
938 นางสาวรักษิตา  จันดาห์ 614435008 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
939 นางสาวสิริพร  ล้วนแก้ว 614435013 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
940 นางสาวณัฐกานต์  บุญทับ 614433004 การตลาด วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
941 นางสาวใบเฟิรน์  ช่องงาม 614418116 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
942 นางสาวปนัดดา  แช่มช้อย 614418117 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
943 นางสาวสิรามล  ศรีสวัสดิ์ 614418123 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
944 นายสุรศักดิ์  เลิศประเสริฐ 614418133 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
945 นางสาวกัญญาณี  แสนสีสุข 614418202 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
946 นางสาวฐิติรัตน์  ยอดยัง 614815004 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
947 นางสาวกัญจนา  จันทร์สง่า 614031104 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
948 นางสาวณัฐนิชา  เรืองศิลป์ 614031109 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
949 นางสาวธนวรรณ  สุกนุ่ม 614031112 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
950 นางสาวธารรัตน์  แผ้วลุ่มแฝก 614031113 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
951 นางสาววันวิสาข์  สวนแก้ว 614031126 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
952 นางสาวสิรีธร  สุวัฒน์ 614031131 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
953 นางสาวอารีรัตน์  สว่างรุ่ง 614031133 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
954 นางสาวปรียาภรณ์  ปรีชนิด 614031214 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
955 นางสาวลักษณา  เกิดเพชร 614031222 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
956 นางสาววนิชยา  สิริธรรมานุวงศ์ 614031223 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
957 นางสาววิลาวัลย์  คีรีวรรณ 614031225 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
958 นางสาวศศิธร  รังศิลป์ 614031227 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
959 นางสาวอรจิรา  เสือทอง 614031232 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
960 นางสาวธนภรณ์  บัลลังก์โพธิ์ 614031308 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
961 นางสาวไพริน  จูโต 614031322 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
962 นางสาวอทิตยา  พูลเพิ่ม 614031328 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
963 นางสาวนิศารัตน์  เอี่ยมสะอาด 634143110 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
964 นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม 634143120 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
965 นายตันติกร  สุวรรณภพ 634143124 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
966 นายรัฐธรรมนูญ  บัวเชื่อม 634143128 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
967 นายสุรสิทธิ์  ห่วงแก้วพราย 634143131 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
968 นางสาวเกศสณี  ศรีดากุล 634145101 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
969 นางสาววันดา  แคร์รี่ ดาห์มันน์ 634145110 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
970 นางสาวศิรินทิพย์  สังข์คร 634145112 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
971 นางสาวอรอุมา  จันทร์แก้ว 634145117 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
972 นางสาวบุษยา  ยิ้มรอด 634149108 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
973 นางสาวพรนภา  กล่อมใจ 634149111 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
974 นางสาวทิพวัลย์  เรืองทิพย์ 634232107 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
975 นางสาววิภา  พนาวรรณ 634232111 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
976 นางสาวศศิธร  แซ่ลิ้ม 634232112 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
977 นางสาวอารียา  อยู่ทน 634232114 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
978 นางสาวไอรดา  ดาวเรือง 634232115 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
979 นางสาวดุษสดี  กลิ่นนิรัญ 634148107 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
980 นางสาวนวรัตน์  โอ้อากาศ 634148109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
981 นางสาวปวีร์กานต์  แก้วสด 634148110 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
982 นางสาวพรรณราย  ศุภกิจวณิชกุล 634148111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
983 นายอดิสร  ทองประยูร 634148118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
984 นางสาวเกสรา  วรเลิศ 634242101 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
985 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ภักดีพล 634242107 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
986 นางสาวชนากานต์  คชชะ 624143003 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
987 นางสาวณัฐชา  ทิพย์วงศ์ 624143004 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
988 นางสาวณิชกุล  มีรอด 624143006 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
989 นางสาวนพรัตน์  สุริโย 624143009 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
990 นางสาวเนตรนรินทร์  ทองดอนเหมือน 624143012 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
991 นางสาวเบญจมาศ  จงอนุรักษ์ 624143013 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
992 นางสาวเบญจรัตน์  พุทธรักษา 624143014 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
993 นางสาวเมทินี  ชื่นชม 624143016 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
994 นางสาวสุมาพร  แค้มวงศ์ 624143018 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
995 นายสมพร  จันทรบัณฑิตย์ 624143031 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
996 นางสาวธิดารัตน์  เย็นใจ 624145001 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
997 นางสาวสายทิพย์  แก้วผ่อง 624145006 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
998 นายธีรศักดิ์  พูนเกตุ 624145007 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
999 นางสาวณัฐพร  แฮวอู 624149006 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1000 นางสาวณิชกานต์  บัวสุวรรณ์ 624149007 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1001 นางสาวพนิตพร  แยกรัง 624149009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1002 นางสาวมรกตวงค์  ดำรงบูรณะกุลชัย 624149013 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1003 นางสาวอรนัญ  ป่วนอ่ำ 624149019 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1004 นายนรินทร์  สุทธิประเสริฐ 624149021 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1005 นางสาวกนกวรรณ  ทับทอง 624232002 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1006 นางสาวกาญจนา  เครือสินธ์ 624232006 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1007 นางสาวเจนจิรา  อภิวัฒนสิริการ 624232008 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1008 นางสาวนุชธิดา  เรียงสันเที๊ยะ 624232012 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1009 นางสาวศิริรัตน์  บัวหลวง 624232015 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1010 นางสาวสุกัญญา  พันธ์ศิริ 624232016 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1011 นายฤทธากร  ยิ่งมี 624232032 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1012 นางสาวกมลทิพย์  ปิ่นนาค 624148001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1013 นางสาวกัลยดา  เพ็งพิณ 624148003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1014 นางสาวจณิสตา  แดงนาพัน 624148005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1015 นางสาวจันทกานต์  วังจันทร์ 624148006 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1016 นางสาวมุกดา  ศรีสุวรรณ 624148015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1017 นางสาวกนกภรณ์  แก้วพิมพา 614143503 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1018 นางสาวจันทร์จิรา  สัตย์ซื่อ 614143505 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1019 นางสาวจุรีเพชร  จิระเพชรอำไพ 614143506 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1020 นางสาวณัฐริกา  ปิ่นเพชร 614143508 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1021 นางสาวนาตยา  มูลกระโทก 614143511 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1022 นางสาวนีออน  มธุระพันธ์ 614143512 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1023 นางสาวเบญจวรรณ  อ่ำสำอางค์ 614143513 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1024 นางสาวประกายดาว  บุญเรือง 614143515 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1025 นางสาวพรธิภา  วัลณา 614143517 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1026 นางสาววรรณิศา  แก้วโกสุม 614143520 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1027 นางสาวศรัณธร  รุ่งสว่าง 614143521 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1028 นางสาวเสาวลักษณ์  สาครเจริญ 614143525 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1029 นางสาวอชรายุ  ไชยมงคล 614143526 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1030 นายฉัตรดนัย  ขันทะเสน 614143527 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1031 นายอิทธิพล  สมบูรณ์ศรี 614143533 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1032 นางสาวลัทธวรรณ  นวมนิ่ม 614145501 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1033 นางสาวกนกพร  คีรีนิล 614145502 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1034 นางสาวจรินทร์ยา  ผึ่งสิงห์ 614145505 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1035 นางสาวชนาพร  เกตุงาม 614145508 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1036 นางสาวประวีณา  ปานเนียม 614145509 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1037 นางสาวสุพาภรณ์  ขุนดำ 614145515 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1038 นางสาวอุมาพร  น้อยถึง 614145517 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1039 นางสาวเกวลิน  ยืนนาน 614149502 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1040 นางสาวญาตาวี  พลีไพล 614149507 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1041 นางสาวน้ำผึ้ง  พึ่งทอง 614149513 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1042 นางสาวพนิดา  สังข์กระแสร์ 614149516 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1043 นางสาวพรรณิกา  พรมศรี 614149518 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1044 นายกิตติพงศ์  แซ่ลิ้ม 614149527 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1045 นายจักรพงศ์  ผลห้า 614149528 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1046 นางสาวอาทิตยา  ยืนยิ่ง 614149530 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1047 นางสาวณัฐพัชร์  ตุ่มอ่อน 614232003 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1048 นางสาวรัชนีกร  จันทะพันธ์ 614232010 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1049 นางสาวสิรินาถ  ยี่แพร 614232011 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1050 นางสาวสุกัลยา  สีเมฆ 614232012 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1051 นางสาวนันธิชา  โตไพโรจน์ 614148501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1052 นางสาวนันทิดา  สำคัญจิตร 614148503 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1053 นางสาวพรพิมล  สวัสดี 614148506 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1054 นางสาวมุธิตา  วรรณโสธร 614148508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1055 นางสาววราภรณ์  ทวีสุข 614148510 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1056 นางสาวสวนิต  ปิ่นพงษ์ 614148513 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1057 นางสาวอภิชญา  ฉายแสงเดือน 614148515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1058 นางสาวจันทกานต์  อิ้นฮวด 614242001 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1059 นางสาวปานชนก  ผลแก้ว 614242008 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1060 นางสาวสุพัตรา  เปี้ยวน้อย 614242017 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1061 นางสาวโสภิดา  บุญอิ่ม 614242018 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4
1062 นางสาวจรินทร์ธร  บรรฤทธิ์ 604143503 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1063 นางสาวจุฑามาศ  เคหะ 604143506 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1064 นางสาวอารีรัตน์  พุ่มศรีนิล 604143521 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1065 นายธนพล  การพงศรี 604143525 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1066 นายปราการ  อุดมนาค 604143526 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1067 นางสาวสุนิตา  สุขเกษม 604143533 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1068 นางสาวชญานี  ทางมีศรี 604145502 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1069 นางสาวนฤภร  นุชสมบูรณ์ 604145510 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1070 นางสาวปรียานุช  กราดกลิ่น 604145512 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1071 นางสาวพัสวี  สว่างใจ 604145513 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1072 นางสาวพิชญา  จันทรวงษ์ 604145514 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1073 นางสาวพิภูษา  นิลดำ 604145515 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1074 นางสาวศริญญา  แสงสุวรรณ 604145518 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1075 นางสาวศิรินทรา  สีลารัย 604145519 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1076 นางสาวชนิดา  เรืองโรจน์ 604149504 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1077 นางสาวธัญญรัตน์  รุ่งราษี 604149505 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1078 นางสาวปณาลี  ทวีสุข 604149510 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1079 นางสาวพลอยไพลิน  ธนูทอง 604149512 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1080 นางสาวรัตนาภรณ์  นาคสุข 604149514 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1081 นางสาววนิดา  ช่างกลั่น 604149515 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1082 นางสาวสายรุ้ง  หมอนทอง 604149517 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1083 นางสาวสุทัศสา  เครือนพคุณ 604149518 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1084 นางสาวหยดเทียน  เล็กน้อย 604149522 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1085 นางสาวอนุธิดา  อุวอง 604149523 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1086 นางสาวอารียา  ทวีวัฒน์ 604149525 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1087 นายอสิทร  นกขุนทอง 604149529 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1088 นางสาววิไลลักษณ์  เชื้อแถว 604149531 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1089 นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มชู 604148501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1090 นางสาวกาญจนา  สังวรณ์ 604148503 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1091 นางสาวธนาภรณ์  เพชรประดับ 604148506 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1092 นางสาวศิริรัตน์  น้ำกลั่น 604148513 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1093 นางสาวศิริวรรณ  เอกฉาย 604148514 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1094 นางสาวสรรัตน์  มนชู 604148515 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1095 นางสาวอรนุช  สิงห์พรม 604148521 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1096 นายอนิรุทธ์  ดอนสะคู 604148531 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1097 นางสาวณัฎฐณิชา  รัตนบำรุง 634666104 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1098 นางสาวปาริชาติ  ทองจีน 634666105 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1099 นายรัตนชัย  บุญนำ 634666119 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1100 นายวิชัย  ศิริชาติ 634666121 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1101 นางสาวขนิษฐา  นุเคราะห์ 634655101 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1102 นางสาวณัฐธยาน์  นุ่มมีศรี 634655104 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1103 นางสาวอมรรัตน์  หนูสม 634655119 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1104 นางสาวณัชธัญญ์  ดังก้อง 634659101 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1105 นางสาวสุตาภัทร  สานุ 634659104 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1106 นายธนากร  รัตนากร 634664110 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1107 นายลัทธพล  อุยไธสง 634664117 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1108 นายพงศธร  อักษรศรี 634651112 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1109 นายสรวิศ  ประสาททอง 634651117 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1110 นางสาวปภาวรินท์  อินทเคน 634A52103 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 2
1111 นางสาวมานิดา  ดอกรัก 634A52104 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 2
1112 นางสาวชนนิกานต์  ใบแย้ม 624251001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1113 นายศรัณย์  วงศาโรจน์ 624251023 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1114 นางสาวช่อเพชร  พูลสมบัติ 624666101 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1115 นางสาวนันทิชา  ยวงผึ้ง 624666102 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1116 นางสาวอุษณีย์  อ้วนมังเม็ง 624666105 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1117 นายไวยวุฒิ  จิตต์นิยม 624666117 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1118 นางสาวปรายฟ้า  ไต่วัลย์ 624666202 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1119 นายกิตติธัช  เหมาะเจาะ 624666207 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1120 นายไพรัชช์  ชะเอมน้อย 624666216 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1121 นายวัชรวิชญ์  พงษาปาน 624666218 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1122 นางสาวเบญจวรรณ  แจ้งชู 624655001 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1123 นางสาวจันทิมา  ขำทอง 624655003 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1124 นางสาวจารุวรรณ  หวังเจริญ 624655004 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1125 นางสาวฐิติมา  สว่างเนตร 624655006 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1126 นางสาวธัญญารัตน์  ยอดชาย 624655008 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1127 นางสาวนันทวรรณ  พุทธนุรัตนะ 624655010 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1128 นางสาวสุธิดา  เกาะเกตุ 624655017 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1129 นายธนพงษ์  บุญประคอง 624655022 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1130 นายธีรวุฒิ  ลิ้มวสุรัตน์ 624655024 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1131 นายพรชัย  โพธิ์เจริญ 624655029 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1132 นายราเมศ  ชิตโพธิ์ 624655030 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1133 นางสาวพรนภา  ปรีเปรม 624659004 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1134 นางสาวภาวิณี  ทองก้อน 624659006 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1135 นายกษิดิศ  อ่อนเพ็ชร์ 624659010 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1136 นางสาวฐิติพร  สระศรีสม 624664001 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1137 นางสาวพรชิตา  กลิ่นลำภู 624664002 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1138 นายอัศวรักษ์  ศรีสุขอร่าม 624664011 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1139 นางสาวระพีพรรณ  กุลมา 614A52008 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 3
1140 นางสาวกนกพร  มีมาก 614251001 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1141 นางสาวชัชราภรณ์  โพธิ์ชะอุ่ม 614251003 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1142 นางสาวพิมลวรรณ  ผดุงวิทย์ 614251006 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1143 นายจารุเดช  แสงอินทร์ 614251011 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1144 นายพีรพัฒน์  ศรีทับทิม 614251024 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1145 นางสาวกัลยาณี  เทพเสงี่ยม 614666101 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1146 นางสาวบุญสิตา  เอมทิพย์ 614666102 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1147 นางสาวพัชราภา  เขียววิชัย 614666103 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1148 นายจิรวัฒน์  บุตรน้ำดี 614666113 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1149 นายณัฐพล  ทองห่อ 614666117 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1150 นายจักรพงษ์  ชุติรัมย์ 614666122 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1151 นายณัฐพล  มาแป้น 614666211 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1152 นายสรรเพชญ  จารุมณี 614666221 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1153 นายอนุสรณ์  ผิวไพเราะ 614666224 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1154 นางสาวเจนจิรา  สุขชุม 614655002 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1155 นางสาวฑิมพิกา  ทองคำ 614655003 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1156 นางสาวธีราภรณ์  ช่วยบำรุง 614655004 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1157 นางสาวนิลประภา  ปาสานนท์ 614655007 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1158 นางสาวปัทมาวดี  จันทร์แจ่มหล้า 614655009 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1159 นางสาวพิมลดา  สีเมฆ 614655011 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1160 นางสาวสนธยา  พลพรึก 614655017 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1161 นางสาวสรวรรณ  กลิ่นศรีสุข 614655018 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1162 นางสาวสุทธิดา  น่วมวัตร์ 614655020 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1163 นายปริญญา  เย็นใจ 614655030 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1164 นายวิโรจน์  พรของอินทร์ 614655033 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1165 นายเอกราช  บุญช่วย 614655037 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1166 นางสาวนพรัตน์  ปุ้ยเสือ 614659007 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1167 นางสาวปิยธิดา  แก้วเกิด 614659009 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1168 นางสาวศิริวิมล  วัดวิเศษ 614659011 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1169 นายชยพัทธ์  พูลสวัสดิ์ 614659019 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1170 นายภูมิ  กลิ่นจันทร์ 614659024 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1171 นายวรรณชัย  โหจันทร์ 614659026 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1172 นายวริศ  ขวัญดี 614659027 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1173 นางสาวอรกัญญา  นามหอม 614A52011 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
1174 นางสาวอินทุอร  อินทร์ประเสริฐ 614A52012 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
1175 นายรัชชานนท์  แซ่โง้ว 614A52019 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
1176 นายอำพล  ถนอมลิขิตวงศ์ 614A52022 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4
1177 นางสาวกฤติยา  จำปาหอม 604A52001 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 5
1178 นางสาวกัญญารัตน์  บุญโสภา 604A52002 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 5
1179 นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์งาม 604A52005 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 5
1180 นางสาวกนกวรรณ  ทองอินทร์ 646586029 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1181 นางสาวเบญจวรรณ  สายทอง 646586083 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1182 นางสาวปีย์รดา  ทองเรือง 648586032 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1183 นางสาววนิดา  หล่อแท้ 646586034 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1184 นางสาวศุภาพิชญ์  ไกรวิลาศ 648586026 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1185 นางสาวสุธาทิพย์  หลำทอง 648586004 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1186 นางสาวอภิญญา  เงินทอง 646586068 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1187 นางสาวเนตรชนก  เกิดสินธุ์ 649586011 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1188 นางสาวปภาวรินทร์  มีผล 646586032 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1189 นางสาวปวีณา  คะชะนา 646586026 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1190 นางสาวพัชราภา  พงษ์พิศาล 646586059 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1191 นางสาววสุนันท์  เกตุสุข 646586099 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1192 นางสาวสุธิตา  บุญริ้ว 649586008 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1193 นายกฤษณะ  เปี่ยมศรีกาญจน์ 646589069 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1194 นายทนงศักดิ์  แย้มโรจน์ 649589010 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1195 นายยุรนันท์  เผื่อนศรีเมือง 646589084 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1196 นางสาวปริวรรณ  ทิพย์แสง 649429015 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1197 นางสาวปัทมา  คะชะนา 646589030 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1198 นางสาวปิ่นปรากรม  ร่วมจิตร 646589002 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1199 นางสาวสุภัชชา  สุชีเพ็ชร์ 646589093 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 1
1200 นางสาวณัฐพร  จันทร์เพ็ญ 614186604 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4
1201 นางสาวธัญวรรณ  คงงด 614189605 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4
1202 นางสาวปวีณ์นุช  ทองกลาง 646457016 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1203 นางสาวปิยธิดา  ยอดอุดม 649457004 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1204 นางสาวอัลวานี  เจริญมิตรมงคล 649480001 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1205 นางสาวณีรดา  ทรัพย์มณี 648471015 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1206 นางสาวศุภวรรณ  ศรีประชา 646476005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1207 นางสาวสุมารินทร์  คงบุรี 649471005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1208 นางสาวอรดี  เอกวัฒน์ 646471001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1209 นางสาวกมลเนตร  เกิดรื่น 649461005 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1210 นางสาวชุติมณฑน์  ประสิทธิ์พร 646461031 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1211 นายอลงกรณ์  หนูน้อย 646461010 สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 1
1212 นายพชรพล  เสืองาม 648550003 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1
1213 นายไชยยศ  ชูฉิม 646472014 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1
1214 นายชวกร  เมืองถาวร 646444006 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1
1215 นายชัยสิทธิ์  ยอดปรีชา 646444029 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1
1216 นายอภิวัชร์  รื่นบรรเทิง 646444010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 1
1217 นางสาวเปมิกา  อินทร์บำรุง 634150107 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1218 นายภาณุพันธ์  ดวงขยาย 634150114 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1219 นางสาวกัญญาวีร์  วันแสน 634274101 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1220 นางสาวเกวลิน  ยิ้มนาโพธิ์ 646473034 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1221 นางสาวณฐพรรณ  ชาญแท้ 646473011 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1222 นางสาวณฐวรรณ  พูนดี 648473009 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1223 นางสาวณิชาภา  วิภูณวัฒน์ 646473004 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1224 นางสาวนฤมล   ตั้งใจ 646473014 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1225 นางสาวนุรมี  มหามะ 646473043 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1226 นางสาวนูรซาวีย๊ะ  มีนา 648446029 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1227 นางสาวมณฑาทิพย์  สุขสวัสดิ์ 646510035 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1228 นางสาวกันตพิชญ์  หวังพิพัฒน์ชัย 648446013 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1229 นางสาวจุฑาทิพย์  เจะนิ 646446127 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1230 นางสาวจุฑาวรรณ  สงสุกแก 646446002 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1231 นางสาวจุทาพร  ราชสีทา 646446136 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1232 นางสาวฉัตรเบญจา  อินทร์ย้อย 649446035 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1233 นายชยุต  จอรถ 646446037 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1234 นางสาวซอฟาวาตีย์  บือราเฮง 648446073 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1235 นางสาวญาณภาณี  บุญโฉม 646446103 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1236 นางสาวณลาวรรณ  นานอก 649446021 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1237 นางสาวณัฐธิตา  ศรีน้อย 649446032 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1238 นางสาวณัฐสิริ  แก้วสมทอง 649446003 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1239 นางสาวดวงฤดี  ชิดดุสดี 649446026 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1240 นางสาวทักษิณา  ดวงหนูใจ 648446097 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1241 นางสาวธวัลรัตน์  พิมพา 646446059 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1242 นางสาวกฤตพร  พุทธาราม 648446098 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1243 นางสาวธนัญญา  พลอยงาม 649446033 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1244 นางสาวนุรณี  กามา 648446104 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1245 นางสาวนูรซูไฮลา  แปเฮาะอีเล 648446103 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1246 นางสาวนูรุลฮูดา  ซาวี 648446062 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1247 นางสาวแวอาอีเสาะ  กมาลอดิง 648446075 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1248 นางสาวสุนิสา  ขาวผุด 648446036 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1249 นางสาวหทัยรัตน์  ยังวัดหลวง 648446001 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1250 นางสาวอานิฟา  เลาะซา 648446077 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1251 นางสาวนุชรินทร์  แก้วลังกา 648446006 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1252 นางสาวบุษญา  เกษีสังข์ 646446151 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1253 นางสาวปวริศา  งามทวี 648446076 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1254 นางสาวปิยะนุช  กั้วนามน 649446028 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1255 นางสาวพนิดา  ชิดดุสดี 649446031 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1256 นางสาวพรวิไล  ใฝ่ขวัญ 648446021 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1257 นางสาวมินตรา  ประเสริฐชัย 646446089 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1258 นางสาวรุ่งรวี  สุภิษะ 648446064 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1259 นายวิทยา  ช่างหล่อ 646446099 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1260 นางสาววีรญา  ฉายพล 648446042 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1261 นางสาวแวนูรดีณี  แวมายิ 646446105 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1262 นางสาวศศลักษณ์  ลิขิตศรีไพบูลย์ 646446013 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1263 นางสาวสกุณา  เหหาสุข 646446058 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1264 นางสาวสิรินธร  บัวงาม 649446006 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1265 นางสาวสุณัฎฐา  เกลี้ยงสง 648446089 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1266 นางสาวสุนิสา  ภูวสิฐ์พงศา 648446107 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1267 นายสุพันดี  มลีโนแน 648446071 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1268 นางสาวสุภมาศ  คล้ายวงษ์ 648446032 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1269 นางสาวสุภาวดี  วงกล่อม 648446045 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1270 นางสาวสุวรรณา  มะลีโกแน 648446070 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1271 นางสาวอริสรา  บุรีสวัสดิ์ 648446056 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1272 นางสาวอานีซ  เต๊ะ 646446126 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1273 นางสาวฮาซาน่า  มูน๊ะ 646446111 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1274 นางสาวจีรวรรณ  ติใจ 649476008 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1275 นางสาวสุกัญญา  สินรา 648476042 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1276 นางสาวอนุธิดา  ยอดเพชร 646476043 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1277 นางสาวเนตรนภา  พุ่มเจริญ 646476036 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1278 นางสาวภัทรวดี  มนฑาพันธ์ 646476074 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1279 นางสาววรลักษณ์  เอี่ยมประโคน 646476034 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1280 นางสาวหัทยา  ศรีนันทร์ 648476039 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 1
1281 นางสาวตติยา  ศรีจันทร์ 634973106 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1282 นางสาวอรวรา  เช้าเที่ยง 634973120 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1283 นางสาวธิดารัตน์  ทาวงศ์ษา 634N46110 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1284 นางสาวพนิดา  เอี่ยมสะอาด 634N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1285 นางสาวศศิวิมล  เงินอยู่ 634H76123 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1286 นางสาวธัญญธร  เนตรมณี 624N46235 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1287 นายณัฐกฤต  ลาภบุญเรือง 624H76039 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1288 ซูฮายซา  เจ๊ะอุบง 648446088 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1289 นางสาวนารีย๊ะห์  เเมเราะ 648446069 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1290 นางสาวปาริชาติ  อุ่นเมือง 646446081 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1291 นางสาวพิมลรัตน์  กลางเบิด 648446044 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1292 นางสาวศิณิศา  เงินอยู่ 648446033 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1293 นางสาวอริสา  สาระบัน 648446095 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1294 นางสาวอาทิติยา  ชาญอักษร 648446084 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1295 นางสาวกรรณิการ์  สกุณี 646405001 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1296 นางสาวปนัดดา  ปรัชญา 646405002 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1297 นางสาวจรรยพร  แซ่เฮ้ง 646427011 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1298 นางสาวคณิตา  จันทร์สิงห์ 648427001 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1299 นางสาววาสนา  แสงสว่าง 646507003 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1300 นายอัษฎาวุธ  คุ้มระบาย 646507002 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1301 นางสาววิภารัตน์  ศรีนาวา 646506005 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1302 นางสาวชนัญชิดา  ท้วมใหญ่ 648412007 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1303 นางสาวชลธิชา  วงษ์จันทร์ 649412001 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1304 นางสาวธัญสุดา  กำเนิดแจ้ง 646412053 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1305 นางสาวปณิตา  สุดใจ 648412015 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1306 นางสาวภาวิณี  ปลั่งเอี่ยม 648412005 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1307 นางสาวมาซีเตาะฮ  ดาโอะ 649412002 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1308 นางสาววนิดา  มีหลาย 648412006 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1309 นางสาวสุทธิดา  พุทธรักษา 648412030 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1310 นายอาทิวรา  บุญรอด 649412025 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1311 นางสาวจริยา  ฝ่ายอินทร์ 646413016 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1312 นางสาวฐิตาพร  ใช้ดี 648510014 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1313 นายณัฐนันทน์  ตรีทานนท์ 646413020 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1314 นายธนภูมิ  ขาวสว่าง 646457015 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1315 นายธนกฤต  พุ่มไสว 646451010 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1316 นางสาวอภิชญา  เดชกุลรัมย์ 634724251 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1317 นางสาวอรวี  เทพบุตร 646413018 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1318 นางสาวอวิดา  โกฏิ 646413015 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1319 นางสาวณัฐมน  จอมเพ็ชร์ 649416016 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1320 นางสาวน.ส.เปมิกา  สบู่ม่วง 646416019 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1321 นางสาวฐิตินันท์  ร่วมชาติ 648416003 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1322 นางสาวสรัญญา  เหี้ยมหาญ 646416014 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1323 นางสาวสลิษา  เกียรติขจรสง่า 649416010 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1324 นางสาวอนัญญา  ประดู่ 646416010 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1325 นางสาวคติยา  หมวดสรทิพย์ 646501015 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1326 นางสาวคนึงนิจ  เกิดสดับ 649501021 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1327 นางสาวฐิติพร  ปักษี 649501019 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1328 นางสาวธนาภา  กลิ่นดี 646501022 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1329 นางสาวธมลวรรณ  สง่า 646501035 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1330 นางสาวนวรัตน์  หิรัญยะการ 649501008 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1331 นางสาวนัทธมน  พวงพี 648501039 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1332 นางสาวชลธิชา  บุญคง 649501007 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1333 นางสาวภูริศา  ชื่นชุ่ม 648501023 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1334 นางสาวศศิเพ็ญ  ชอบค้า 646501055 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1335 นางสาวสุพัตรา  ฐานะกาญจน์ 648501026 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1336 นางสาวพรพิมล  แก้วกอง 646501023 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1337 นางสาวภานุชนาถ  พรมดี 649501015 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1338 นางสาววรดา  เกิดสาย 646431033 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1339 นางสาวสุทธิพร  สอดแสง 646501038 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1340 นางสาวสุธาธินี  บุญหลิม 646501044 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1341 นางสาวสุนิษา  สพานรัตน์ 646501068 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1342 นางสาวอรวรรณ  ปัญญาสิริพงศ์ 649501018 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1343 นางสาวอริสา  แก้วนิล 649501002 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1344 นางสาวอริสา  ทองชุ่ม 646501012 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1345 นายอิสมาแอ  สาเมาะ 648501029 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1346 นางสาวกรรณิกาณ์  ส่งศรี 648502020 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1347 นางสาวจิตตวดี  ไชยณรงค์ 646475042 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1348 นางสาวจิราภา  ยินดี 646415032 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1349 นายเจษฎาภรณ์  ปาลบุญ 646502040 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1350 นายณัฐพล  ปานเผือก 648502019 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1351 นางสาวณัฐมล  ดาวรายรัมย์ 646502045 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1352 นางสาวฉันชนก  เมืองวิหค 646502028 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1353 นางสาวทัศนีย์  อาจคงหาญ 649502010 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1354 นางสาวธันยาภรณ์  มิตรดี 649502006 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1355 นางสาวภัททิยา  ชินกร 646502018 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1356 นางสาวสิริวรรณ  ฤกษ์สมุทร 649502015 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1357 นางสาววรรณกานต์  คีรีเขต 646502012 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1358 นางสาวอารยา  มีมาลา 649502016 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1359 นางสาวเกียรติยากร  แก้วสนั่น 646475024 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1360 นางสาวจิราพร  กองเงิน 646422005 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1361 นางสาวทิพย์วรรณ  แสงสวัสดิ์ 646422029 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1362 นางสาวธิดารัตน์  กาญจนโรจน์ 646422035 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1363 นางสาวปนัดดา  ร่มโพรีย์ 646422038 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1364 นายพัฒนพงศ์  สมศรี 646422014 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1365 นายพีรวัฒน์  คชชะ 646422022 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1366 นางสาวกัลยารัตน์  ประสงค์ 646423056 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1367 นางสาวจิราภรณ์  สังฆทิพย์ 646422031 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1368 นายณัฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ 646423046 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1369 นางสาวนลิลทิพย์  ยิ้มรอด 646423006 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1370 นายปฏิภาณ  สุขจำรูญ 646423024 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1371 นายประพัตร  ธงยันต์ 646589004 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1372 นางสาวพรนภัส  เพ็งแอว 649455009 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1373 นายพัสกร  จันทร์เพชร 646423067 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1374 นางสาวศรินญา  พินิจทรัพย์สิน 646423027 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1375 นางสาวศศิธร  เนียมทอง 648423013 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1376 นางสาวสุกัญญา  อยู่ศิริ 648501003 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1377 นางสาวกนกวรรณ  แสงสาคร 646521010 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1378 นางสาวจิดาภา  ราโชมาศ 649521006 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1379 นางสาวชลธิชา  ศรีธรรมราช 648521014 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1380 นางสาวดารารัตน์  ศรีเมฆ 646521011 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1381 นางสาวเนตรนภา  เงินงาม 649521007 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1382 นางสาววรรณภัสสร์  โชควิบูลย์ 649521001 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1383 นางสาววรัญญา  แซ่ตัน 646521031 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1384 นางสาววิภาวดี  วิบูลย์ศิลป์ 648521015 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1385 นายวีระพงษ์  สมมิตร 646501033 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1386 นางสาวจณิสตา  เจริญลาภ 646510011 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1387 นางสาวชีวาพร  เฉียบแหลม 646510005 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1388 นายฐิติกร  โพธิ์น้อย 648501007 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1389 นางสาวฐิติรัตน์  ยศเกตุ 646510032 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1390 นางสาวธิดาทิพย์  เกตุสุริโย 649455003 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1391 นางสาวสิรินญา  เกตุแก้ว 648446051 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1392 นางสาวศศินา  มรจันทร์ 649510013 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1393 นางสาวศิริลักษณ์  ประจงบัว 649455001 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1394 นางสาวสุพรรณษา  ทิพย์บูรณ์ 646423005 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1395 นางสาวอัจฉราพร  จุ้ยนิมิตร 646510014 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1396 นางสาวอินทิรา  จาระนัย 648510025 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1397 นางสาวมนตา  เถาเครือมาศ 649429020 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1
1398 นางสาวชัญญา  วรธนาภิรมย์ 634328105 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1399 นายธนพล  สุริยัน 634328131 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1400 นางสาวสโรชา  พูลนิล 634328127 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1401 นางสาวเมทินี  คุ้มสวัสดิ์ 634107102 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1402 นางสาวชนกานต์  นิลแก้ว 634106101 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1403 นางสาวมัชลีย์  หวังทรัพย์ 634101115 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1404 นางสาวอัญชิสา  แสงสูง 634101229 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1405 นางสาววณิชยา  หนูฤทธิ์ 634101118 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1406 นางสาวสุกัญญา  แซ่ลิ้ม 634101123 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1407 นายเจษฎา  สายเพ็ชร์ 634102224 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1408 นางสาวรวิสรา  ม่วงไหมทอง 634102114 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1409 นางสาวอภิชญา  ร่วมขยาย 634102118 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1410 นางสาววาสิตา  น้อยสุดใจ 634375120 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1411 นางสาวมาริสา  พงศนาค 634724113 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1412 นางสาวสุภาวดี  แก้วคง 646423100 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1413 นางสาวกมลชนก  หมูยา 634329101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1414 นางสาวสุภารัตน์  พรหมดวง 624512115 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1415 นายสิทธิศักดิ์  พันใย 624512234 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1416 นางสาวศิโรรัตน์  มีคลองแบ่ง 624724318 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1417 นางสาวเบญจมาศ  ซ่อนศรี 624724311 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1418 นางสาวศิรภัสสร  ทองไทยจรูญ 624329029 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1419 นางสาวทิพวรรณ  พันแตง 614102607 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1420 นางสาวจิรวรรณ  วงศ์วิวัฒน์ 646434018 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1421 นางสาวทิวาทิพย์  พุ่มพวง 646434004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1422 นางสาวนฤมล  ฉิมจินดา 648434001 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1423 นางสาวนฤมล  ชัยมี 648455026 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1424 นางสาวดารินทร์  พานทอง 646423012 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1425 นางสาวกาญจนา  แซ่ลิ้ม 646434017 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1426 นางสาวอารียานัี  นาลี 649418003 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1427 นางสาวนิยดา  โพธิ์บุตรดี 646418082 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1428 นางสาวปฐมาภรณ์  กลิ่นเกลี้ยง 648418005 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1429 นางสาวศศิธร  พลับงาม 649418010 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1430 นางสาวศศิประภา  อินทรักษา 648418002 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1431 นางสาวสิราวรรณ  ปานรอด 649586017 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1432 นายวิโรจน์  โออิด 646415115 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1433 นางสาวกิตติญา  ทองอินทร์ 649431006 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1434 นางสาวเจนจิรา  นุชจ้อย 646418022 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1435 นางสาวอรพรรณ  เกตุกร 648431007 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1436 นายสุนทร  พุ่มไสว 646431019 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1437 ปิ่นมนัส  ล่อใจ 646431013 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1438 นางสาวศิริลักษณ์  พิมพา 646431052 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1439 นางสาวศิริวรรณ  ด้วงสวัสดิ์ 648431004 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1440 นายสงกรานต์  กันนุลา 649431003 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1441 นางสาวสายใจ  สาวะรักษ์ 646431032 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 1
1442 นางสาวพิสินี  สุวรรณปทุม 634418113 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1443 นางสาวกมลทิพย์  เมฆม่วง 648543003 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1444 นางสาวจีราพร  พ่วงพรม 649543001 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1445 นางสาวพัชรินทร์  เย็นเปิง 646543007 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1446 นางสาวอินทิรา  ดอนเถื่อนไพร 646543016 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1447 นายทศพล  ศรีบุญเรือง 649543004 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1448 นางสาวปราจิน  สาระมาศ 649543021 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1449 นางสาวพรรณนารา  คุ้มกลิ่น 649543009 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1450 นางสาวพุทธิดา  แซ่เหล่า 649543014 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1451 นางสาวธัญญารัตน์  สาระเห็ด 649464036 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1452 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญลดา 646545001 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1453 นางสาวอรณิชา  บัวพรมมี 646545003 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1454 นางสาวมณทิตา  วิจิตรสมบัติ 648464017 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1455 นางสาวศิรินทิพย์  ฟ้องพรมราช 646545002 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1456 นางสาวกวินทิพย์  สีปาน 649549001 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1457 นางสาวจันทร์จิราพร  ลอยลม 649549011 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1458 นางสาวชุมภูนุช  ชำนาญป่า 646549021 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1459 นางสาวชลิตา  เพชรรัตน์ 646549002 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1460 นางสาวดาวัล  กวยแก้ว 649549002 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1461 นางสาวศศิประภา  ประกายมุข 649549009 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1462 นางสาวเบญญาภา  การจักร์ 649549013 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1463 นางสาวปรียาภรณ์  ขวัญสมคิด 646549008 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1464 นางสาวปาริชาติ  เทียมศรี 649549012 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1465 นางสาวภัทราพร  สงเสมอ 646506008 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1466 นางสาวสิรินทรา  อ่อนไสว 646549010 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1467 นางสาวกันยารัตน์  วชิรศิริ 649548002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1468 นางสาวสายสุดา  ลิขขิต 648543014 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1469 นางสาววิลาวรรณ  อบอุ่น 648442001 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1470 นางสาวสุชาดา  เวที 649442002 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1471 นางสาวสุวิชา  สาวะรักษ์ 649442003 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 1
1472 นางสาวกชกร  มะลิขาว 634143101 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1473 นางสาวชนิกานต์  บัวล้อม 634145102 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1474 นายศุภสัณห์  ทองเกลา 634232121 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1475 นางสาวณัฐกานต์  พรหมมา 624242001 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1476 นางสาวธันวาพร  ศรีสวัสดิ์ 614149510 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1477 นายน่านฟ้า  พันนะ 646474005 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1478 นางสาวจารุพร  จุ่มแก้ว 649455038 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1479 นายณัฐดนัย  วิจิตรนันทนา 646455012 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1480 นายธีรวัฒน์  รูปสังข์ 649459001 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1481 นายมหาลาภ  ไกรสีห์ 646589028 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1482 นายเดชวิชญ์  จำเล 649464027 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1483 นายเมธิชัย  บำรุงใจ 646501034 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1484 นางสาวณัฐนรี  แตงปาน 649451005 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1485 นางสาวชรัญดา  ช่วยชิต 649586010 วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 1
1486 นางสาวกัญญารัตน์  เลิศงาม 646452025 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1
1487 นางสาวธารินี  พันพู 648444003 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1
1488 นางสาวพุทธชาติ  ขนันไทย 649452004 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1
1489 นางสาวอนุชสรา  สมประสงค์ 648464071 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 1
1490 นายธีระพันธ์  ปานเฉลิม 634655124 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1491 นายณัฐพงศ์  แม้นรัตน์ 634664124 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1492 นายศิวพล  ปานอำพัน 634664118 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1493 นางสาวกุลธิดา  ทรัพย์สำราญ 634651102 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1494 นายจุฑา  อ่อนดี 624655026 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1495 นายศุภณัฐ  พลศรี 614655034 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1496 นายศรายุทธ  อุดมศิริ 604328044 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 5
1497 นายณัฏฐวัฒน์  เฮ้งเจริญสุข 594180520 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6
1498 นางสาวกนกวรรณ  แสงจันทร์ 604375001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 5
1499 นางสาวกิ่งดาว  น่วมวัตร์ 594180504 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6
1500 นางสาวจันจิรา  บุญปัญญา 604031105 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 5
1501 นายภรัณยู  เอกวัตร 604A52009 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 5
1502 นายชูเกียรติ  ชัยโชต 594180521 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 5 ปี 6
1503 นายดำรง  ตุ่มอ่อน 604274016 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 5
1504 นางสาวอารียา  บุญช่วย 594121529 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 6
1505 นายทิชานนท์  อุทารไทร 634189116 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1506 นางสาวแพรพรรณ  อาจทวีกุล 624186118 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 3
1507 นางสาวฟาเดียร์  สาและ 634186221 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1508 นางสาวนัทวรรณ  ถิ่นมาบแค 624143010 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1509 นางสาวอัญชิสา  สุขบุญรัตน์ 634724151 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1510 นางสาวบัณฑิตา  ผลเจริญ 634651105 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2
1511 นางสาววราภรณ์  วัดวิเศษ 614655015 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1512 นางสาวคนัสนันท์  คุ้มภัยเพื่อน 604121502 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1513 นายดุลย์ธันยา  มากชูชิต 614121532 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1514 นายตุลธร  จิตสุภาพ 624106021 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1515 นายธนกร  ปานมืด 634107105 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1516 นายเจษฎา  แดนมะตาม 634435113 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1517 นางสาวสุวรรณา  เมฆขยาย 614257016 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1518 นางสาวอิงค์เกตน์  กว่างทอง 634149115 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1519 นางสาววรดา  เพ็งสัน 634244106 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1520 นางสาวนภาเพ็ญ  ยั่งยืน 604148508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1521 นายกฤษดา  เพ็ญสุข 624666106 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3
1522 นายรัฐพงษ์  สำเฮี้ยง 614666126 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1523 นางสาวชนิสรา  อักษรดี 624N46106 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1524 นางสาวอริสรา  บุญรอด 634110224 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1525 นางสาวฟาเซียร์  อาแว 634973114 การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1526 นายจิรานุวัฒน์  วงษ์แก้ว 624722316 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1527 นายอาหาหมัดลุตฟี  มะดีเยาะ 634N46240 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1528 นางสาวปภัสสร  เสาหัด 624145003 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1529 นางสาวขวัญจิรา  ทรัพย์เงิน 624375005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1530 นางสาวนัสรินทร์  จาเราะมาหาแดง 604150527 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
1531 นางสาววริศรา  นุชเกษม 614H76125 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1532 นายเชาวรินทร์  พิลา 614271022 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1533 นายสุรศักดิ์  สดสี 634143126 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1534 นายสุชาญ  ขันธ์แก้ว 624722128 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1535 นางสาวเพ็ญนภา  มงกุฎทอง 604148512 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1536 นางสาวพรพรรณ  กัลยาณรัตน์ 614280007 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1537 นางสาวกนิษฐา  พันธ์ดี 624189201 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
1538 นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์ 604108507 ดนตรีศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1539 นางสาววาสนา  ขาวเรือง 634101120 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1540 นายอภิรักษ์  หงษ์ทอง 624189134 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 3
1541 นางสาวสุกัญญา  สง่าแก้ว 604148516 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1542 นายภานุวัฒน์  ศรนิ่ม 614257024 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1543 นางสาววนิดา  สารโภคา 624N46220 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1544 นางสาวนัทธมน  พูลชนะ 634186110 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1545 นางสาวจุฑาทิพ  อินทร์อนงค์ 604186606 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5
1546 นางสาวอุทุมพร  นาสินสร้อย 614666206 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4
1547 นางสาวขวัญจิรา  พิมพ์งาม 634434104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1548 นางสาวซาฮารา  ดอเล๊าะ 614101505 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1549 นางสาวสิรินันท์  ปานทิพย์ 604150612 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 5
1550 นางสาวกนกวรรณ  บัวครอง 624H76002 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1551 นางสาวกมลวรรณ  บัวครอง 624H76003 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1552 นายพีรพงษ์  รอดพยุง 624316035 ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1553 นายนันทวัฒน์  แก้วศรี 624150017 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3
1554 นางสาวอัญชลีกร  ทิวะกะลิน 634434128 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1555 นางสาวธารารัตน์  บุญชู 634724108 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1556 นายอภินันท์  อินณุมาน 634274119 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1557 นางสาวเบญจพร  ชูศรี 614110509 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1558 นางสาวนงนุช  ชื่นชม 634N46111 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1559 นางสาวรับขวัญ  ปิยะวัฒน์ 634150108 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2
1560 นางสาวภัณฑิรา  ประจำเกาะ 604121519 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5
1561 นางสาวธรรมพร  พัชรวิโรจน์สกุล 614102609 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1562 นายธเนศ  ปานสวย 624257016 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3
1563 นางสาวพนิดา  ทั่งอ่อน 614149515 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4
1564 นางสาวนัสรียะห์  แตมะ 624N46213 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1565 นางสาวณัฐวรรณ  สวนเพลง 624242003 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3
1566 นางสาววรินทร  เนาว์ศรีสอน 634031125 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1567 นางสาวชุติมา  ถ้ำแก้ว 634101203 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1568 นางสาวปภัศวรรณ  บุญรอด 614257008 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4
1569 นางสาวพิมพร  ถือแก้ว 634031120 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1570 นางสาวกาญจนา  รอดสาย 624418104 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3
1571 นางสาวกรชนก  แสงสวัสดิ์ 614H76104 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1572 นางสาวนลินทิพย์  คอนหงาย 634512112 นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1573 นางสาวพัชชา  พ่วงทรัพย์ 634145106 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2
1574 นางสาวปนิดา  ดำน้อย 634418210 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2
1575 นางสาวสโรชา  คชายุทธ 604149521 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5
1576 นางสาวสุกัญญา  สิงหะ 624106015 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1577 นางสาววรัญชลี  แปดทิศ 634N46232 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1578 นางสาวศุทธินี  ทรัพย์มา 634724119 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1579 นางสาวกาญจนา  พลายน้อย 634186103 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1580 นางสาวณกมล  กลิ่นพยอม 634722134 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1581 นางสาวจริยา  กลิ่นนิรันต์ 634375107 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1582 นายปวเรศ  สุพรรณโมก 624N46129 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1583 นางสาวนงนุช  แดงระดับ 634N46216 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2
1584 นายนัทธพงศ์  อินทราพงษ์ 634189118 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2
1585 นางสาวศศิวิมล  แตงพลับ 624724119 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1586 นางสาวกาญจนา  ทองอ่อน 624101104 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1587 นางสาวธัญชนก  ขาวนวล 634110207 สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1588 นางสาวพรพรรณ  อยู่เปี่ยม 614434015 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 4 ปี 4
1589 นายเรืองศักดิ์  แร่เพชร 614106527 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4
1590 นางสาววิราวรรณ  วิมุกตะลพ 624101227 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3
1591 นางสาวอลิสา  บุญเกิด 634101129 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2
1592 นางสาวพรนภา  เสนาทิพย์ 624N46219 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3
1593 นางสาวนุจรินทร์  ฮาบเมืองซอง 614N46112 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1594 นางสาวเมตตา  นวลมาตร์ 614H76121 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4
1595 นางสาวบุษยารัตน์  ดังแสง 614H76116 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4