กิจกรรม ช่วยงานประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

 

ลักษณะกิจกรรม

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  ในการกู้ยืมเงิน กยศ. เช่น ตัวอย่างสัญญา ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมเงิน ตัวอย่างแบบยืนยันการลงทะเบียน พร้อมทั้งทำภาพนิ่งและ vdo สาธิต จัดส่งที่กองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

1 - 30 เมษายน 2563

จำนวนที่รับสมัคร

 สามารถจัดทำเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ได้โดยต้องระบุหน้าที่ที่ชัดเจน

 ชั่วโมงที่ได้รับ

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับเงื่อนไขเพิ่มเติม (4 - 36 ชั่วโมง)

 การแต่งกาย

ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ/ชุดสุภาพเรียบร้อย

 สถานที่จัดกิจกรรม

ไม่ระบุสถานที่ทำกิจกรรม

สมัครกิจกรรมที่

หน่วย กยศ.