กิจกรรม ช่วยงานหน่วย กยศ.

 

ลักษณะกิจกรรม

 

งาน กยศ. ตรวจรับเอกสารงานกองทุนฯ / แสกนเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ตรวจ/จัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน (ส่งไปรษณีย์) ให้บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 

 

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

1 - 30 เมษายน 2563

 

จำนวนที่รับสมัคร

ทำงานด้านงานธุรการ รับไม่เกิน 10 คน/วัน

 

ชั่วโมงที่ได้รับ

นับชั่วโมงตามจริง

 

การแต่งกาย

ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ/ชุดสุภาพเรียบร้อย

 

สถานที่จัดกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล

 

สมัครกิจกรรมที่

หน่วย กยศ.