ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16.30 น.

หากท่านใดที่มีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง กรุณาโทรสอบถามที่ 032-708610 เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

คำขอกู้ เลขที่ คำนำผู้กู้ ชื่อผู้กู้ นามสกุลผู้กู้ ประเภทผู้กู้ รหัสนักศึกษา สาขาวิชาผู้กู้ คณะผู้กู้ หลักสูตร ชั้นปีที่ผู้กู้ สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม
19 นางสาว กนกวรรณ บัวครอง รายเก่า ม. กยศ. 624H76002 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
50 นางสาว นูรมีย์ ตาตอเละ รายเก่า ม. กยศ. 614N46213 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
86 นาย เมธาวินทร์ ตอยนา รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
100 นางสาว กมลวรรณ บัวครอง รายเก่า ม. กยศ. 624H76003 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
158 นางสาว ปนัดดา แช่มช้อย รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 24 ชั่วโมง
170 นาย สิรภพ แก้วหาวงค์ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
203 นางสาว จุฑามาศ ทวีชื่น รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
216 นาย ปริญญา เย็นใจ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
221 นางสาว พิมสุดา วงเสนา รายเก่า ม. กยศ. 604N46215 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
233 นางสาว รัตชนา บัวเกศ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
241 นาย ณัฐพล วัชรานนท์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
250 นางสาว มานิตตา กำจัดพง รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
263 นางสาว ธนภรณ์ บัลลังก์โพธิ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
269 นางสาว รักชนก ฤกษ์พิจิตร รายเก่า ม. กรอ. 604N46233 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
271 นางสาว กนิษฐา พันธ์ดี รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
283 นางสาว สุจิตรา นิลขันธ์ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
300 นางสาว มรกตวงค์ ดำรงบูรณะกุลชัย รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
307 นางสาว สุนิสา สินประเสริฐ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
314 นางสาว จิราวรรณ เอี่ยมสำอางค์ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
406 นาย พรชัย สาลีคุปต์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
407 นางสาว สุภารัตน์ สินทวี รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 22 ชั่วโมง
413 นางสาว ศรัณยา นุ่มผ่อง รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
417 นางสาว กรชนก แสงสวัสดิ์ รายเก่า ม. กยศ. 614H76104 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
463 นางสาว อุไรพร ใบธง รายเก่า ม. กยศ. 604H76222 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
465 นาย รัฐพล จอมเผือก รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
480 นาย อนุสรณ์ ผิวไพเราะ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
482 นางสาว อานีซะห์ คาร์เดร์ รายเก่า ม. กยศ. 604N46225 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
484 นาย อภิมุข พัตราทน รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
511 นาย สิทธิศักดิ์ ทัศนา รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
513 นางสาว วนิชยา สิริธรรมานุวงศ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 9 ชั่วโมง
514 นางสาว ณภัทรา สมมิตร รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
542 นางสาว จุฑามาศ พึ่งพงษ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
554 นางสาว พชรวรรณ ทองกล่ำ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 5 ชั่วโมง
556 นางสาว วันวิสา ภู่เกตุ รายเก่า ม. กยศ. 604N46123 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
562 นางสาว วรรณา ปรางงาม รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 15 ชั่วโมง
575 นางสาว วิบลมาส สุนทรโรจน์ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
585 นางสาว ชุติกาญจน์ จรรภูยา รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
587 นางสาว พรชิตา กลิ่นลำภู รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 24 ชั่วโมง
610 นางสาว ซารีนา ยายอ รายเก่า ม. กยศ. 614N46209 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
616 นางสาว อนันตญา นะสีห์โต รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
628 นาย ธนาวุฒิ ยามานนท์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 27 ชั่วโมง
635 นางสาว ชนาภา งามระฤก รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
657 นางสาว อารียา เชื้อเกตุ รายเก่า ม. กยศ. 604H76129 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
659 นางสาว อารียา ทวีวัฒน์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
663 นางสาว มินตา วีระไพศาล รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
684 นางสาว คนัสนันท์ คุ้มภัยเพื่อน รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
686 นางสาว จิตตราภรณ์ ลอยทอง รายเก่า ม. กรอ. 604A52003 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
690 นางสาว รพีพรรณ โพธิ์งาม รายเก่า ม. กยศ. 604A52005 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
698 นางสาว กัญญารัตน์ บุญโสภา รายเก่า ม. กรอ. 604A52002 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
714 นางสาว บุณยาพร พรมสอาด รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 18 ชั่วโมง
725 นาย อภิสิทธิ์ งามศิริ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
726 นางสาว เจนจิรา แก้วเพชร รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
727 นาย อรรถพล จงเจริญ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
736 นางสาว วริศรา นุชเกษม รายเก่า ม. กยศ. 614H76125 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 27 ชั่วโมง
745 นางสาว อทิตยา พูลเพิ่ม รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
750 นางสาว ปาณิสา เสือปรางค์ รายเก่า ม. กรอ. 604N46116 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 23 ชั่วโมง
769 นางสาว ศรันย์พร ภู่ระหงษ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 5 ชั่วโมง
772 นางสาว รจนา ช่วยสงเคราะห์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
774 นาย วัชรวิชญ์ พงษาปาน รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
778 นางสาว กัญญารัตน์ เกตุสุริวงค์ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
783 นางสาว ประภัสสร แน่นพะเนา รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 31 ชั่วโมง
797 นางสาว นัทวรรณ ถิ่นมาบแค รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
799 นางสาว กฤติยา จำปาหอม รายเก่า ม. กยศ. 604A52001 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
809 นางสาว นิตยา ศรีธรรมราช รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
821 นางสาว ณัฐวรรณ สวนเพลง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
830 นางสาว พรพรรณ รุ่งวันดี รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
832 นางสาว รัตติกานต์ สองสี รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 22 ชั่วโมง
836 นางสาว ดารารัตน์ มิตรขุนทด รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
840 นางสาว จิราภรณ์ ล้านพลแสน รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
844 นาย นนทชัย สวนสำราญ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 18 ชั่วโมง
858 นาย จักรพงศ์ วังเย็น รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
877 นาย นธี น้อมศิริ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
883 นางสาว พรพรรณ ขำวิจิตร รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
914 นางสาว อรวรรยา เชื้อทอง รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
915 นางสาว อนุชศรา สาครแก้ว รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
921 นางสาว บุณยานุช รักมิตร รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
931 นาย ธีรภัทร ดีคล้าย รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
935 นางสาว อรนัญ ป่วนอ่ำ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
947 นางสาว นวพร ตันเศวฉัตร รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
948 นาย ณัฐวัชต์ อินทรประดิษฐ์ รายเก่า ม. กรอ. 6.14E+08 ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
950 นางสาว ปริมน ใบเกตุ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
953 นางสาว ธนัชพร ไกรสังข์ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 5 ชั่วโมง
954 นางสาว อธิติยา ดังแสง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 24 ชั่วโมง
956 นางสาว จิณห์วรา ศรีจันทร์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 บัญชี วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
958 นางสาว นฤภร นุชสมบูรณ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 34 ชั่วโมง
965 นางสาว มณทิรา บัวหลวง รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
979 นางสาว กนกวรรณ ชุนสนิท รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
981 นาย ภรัณยู เอกวัตร รายเก่า ม. กยศ. 604A52009 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
989 นาย พิริยะพงศ์ พงษ์พานิช รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
995 นาย ภาณุวัฒน์ สุนทร รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
996 นางสาว กนกภรณ์ แก้วพิมพา รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
1008 นางสาว บุษยารัตน์ ดังแสง รายเก่า ม. กยศ. 614H76116 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1011 นางสาว ณัฐสิมา เปรมกมล รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
1017 นางสาว ชาลิสา ศรีจูเป้า รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1022 นางสาว น้ำฝน ภูบุญมี รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1026 นางสาว วิยะดา ทิพย์ทิม รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1033 นางสาว เครือฟ้า เจริญผล รายเก่า ม. กยศ. 604N46239 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1036 นางสาว พนิตา วงศ์พราหมณ์ รายเก่า ม. กรอ. 614N46116 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1039 นางสาว วิลาวรรณ เพชรทอง รายเก่า ม. กยศ. 614N46220 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1046 นางสาว พนิดา ยศธร รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1067 นางสาว กนกวรรณ นิตย์น้อย รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1073 นางสาว นงนภัส เกตุรัตน์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 13 ชั่วโมง
1079 นางสาว ณัฐธิดา นามจัด รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1082 นางสาว อรพินท์ จันทร์มั่น รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1083 นางสาว นวรัตน์ รุ่งแจ้ง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1088 นาย ชุติพงค์ ตัณฑวงค์ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 16 ชั่วโมง
1089 นางสาว วราพร คลังเมือง รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 35 ชั่วโมง
1097 นาย ปัณณพัฒน์ มาทวี รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 15 ชั่วโมง
1100 นางสาว อภิชญา เกลื่อนกลาด รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 15 ชั่วโมง
1104 นางสาว นงภมร จันทร์น้อย รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1109 นางสาว แพรพลอย ศิลาบุญศักดิ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1113 นาย ปรเมษฐ์ เดชภักดีกร รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1117 นาย ฐาปนัด สีดี รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1122 นางสาว นพรัตน์ เทียมทัด รายเก่า ม. กยศ. 639475005 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1133 นางสาว อุมาภรณ์ นิลเถื่อน รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1137 นาย ธีรศักดิ์ งามขาว รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1139 นางสาว ภัททิรา แก้วพ่วง รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1141 นางสาว ณัฐรียา แก้วพรายตา รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1143 นาย รัตติกร น้อยเสงี่ยม รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1145 นางสาว น่ารัก จันทร์อุปถัมภ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1146 นางสาว เวนิกา ทองนาค รายเก่า ม. กยศ. 604N46126 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
1150 นางสาว ชนัญชิดา แช่มช้อย รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1154 นางสาว กมลรัตน์ เพชรสอน รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1160 นางสาว อังคณา ศรีไสย รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1162 นางสาว ณัฐมล กลิ่นสมหวัง รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 นิเทศศาสตร์(สื่อสารการแสดง) วิทยาการจัดการ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1163 นางสาว เพชรรัตน์ จุลทะกอง รายเก่า ม. กรอ. 614N46121 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1166 นางสาว จันทิมา มิลินทางกูล รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1174 นาย ปุญญพัฒน์ ภูมิมิตร รายเก่า ม. กยศ. 634423034 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 1 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1180 นาย พชรพล ไกรเพชร รายเก่า ม. กรอ. 604N46133 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1184 นางสาว ณัฐวดี คุ้มวงษ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.05E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 9 ชั่วโมง
1185 นาย มนัส มารชัย รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
1186 นางสาว จิราพัชร คงกระพันธ์ รายเก่า ม. กยศ. 614N46206 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1189 นางสาว กนกกาญจน์ ดีฉ่ำ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
1190 นางสาว อัญชิสา ม่วงศิริ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1192 นางสาว พนิตพร แยกรัง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1194 นางสาว สุพรรณษา แตงชุ่ม รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1204 นางสาว กาญจนา ทองอ่อน รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1218 นางสาว ยอดเพชร จำปาพรหม รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1222 นางสาว นภัสศร สุนทร รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1232 นาย นรินทร์ สุทธิประเสริฐ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1233 นาย ศุภกฤต พ่วงอารีย์ รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 15 ชั่วโมง
1238 นาย ณัฐวุฒิ อุปถัมภ์ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 นาฏศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1239 นางสาว เปรมฤดี พวงแตง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1244 นาย กวินภพ อู่เงิน รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1245 นางสาว อัจฉริยา ไชยมงคล รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1246 นาย เกียรติศักดิ์ หนูขาว รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1247 นาย วราวุธ ทานัง รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเกษตร 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1258 นาย ดำรง ตุ่มอ่อน รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1260 นางสาว ดวงฤดี น่วมอ่อน รายเก่า ม. กยศ. 604N46108 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1265 นางสาว ปานชนก ผลแก้ว รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1275 นางสาว พัณณิตา อภิพัฒนกุลวงศ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1281 นาย รัชชานนท์ แซ่โง้ว รายเก่า ม. กยศ. 614A52019 สถาปัตยกรรมภายใน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1291 นางสาว นิลาวรรณ พัฒหาญ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1295 นางสาว ฐนิฌา สมบัติดี รายเก่า ม. กยศ. 604N46206 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
1298 นาย ธฤต เสมบุญหล่อ รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1299 นางสาว หทัยทิพย์ ต่ายแย้ม รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1305 นาย พรภาวิษย์ กรีดกราย รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1312 นาย ปรีชา สวดโสม รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1322 นางสาว ศันสนีย์ โนรี รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1325 นางสาว ปาริกา บัวทอง รายเก่า ม. กยศ. 604H76117 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1328 นางสาว พรชิตา พอควร รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 4 ชั่วโมง
1329 นางสาว วราภรณ์ แสงเพ็ชร รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1332 นาย อโณชา แซ่เล้า รายเก่า ม. กยศ. 614H76134 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 16 ชั่วโมง
1333 นางสาว จิราพรรณ วงษอินทร์จันทร์ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 16 ชั่วโมง
1334 นางสาว จันทวรรณ สุขเกษม รายเก่า ม. กยศ. 604H76225 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1351 นางสาว ชญานิษฐ์ นิมิต รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1352 นาย นายชูศักดิ์ เรืองฤทธิ์ธา รายเก่า ม. กยศ. 6.25E+08 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1359 นางสาว อิฟตีฮัน จิ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1363 นางสาว จิดาภา จันตะโก รายเก่า ม. กยศ. 614H76206 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1366 นางสาว สิริพร ล้วนแก้ว รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1368 นางสาว กุลวดี คำแก้ว รายเก่า ม. กยศ. 614H76203 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1369 นาย ศิวกร กำเนิดแสง รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1377 นางสาว อรวรรณ ประยูรหงษ์ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1378 นางสาว อรพรรณ จันทร์มาก รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1380 นางสาว กัณหา ทับทิม รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1384 นางสาว ฐิติมา วัดละเอียด รายเก่า ม. กยศ. 614H76210 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1388 นางสาว ภัณฑิรา ประจำเกาะ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1392 นาย ธนวัฒน์ ภูเขียว รายเก่า ม. กยศ. 6.15E+08 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1393 นาย ธีรศักดิ์ พูนเกตุ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1394 นาย ธนกร ฤทธิ์เดช รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1397 นางสาว นูรีซัน อาแวกือจิ รายเก่า ม. กยศ. 5.94E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 8 ชั่วโมง
1398 นางสาว สุภัสสร รุ่งเรือง รายเก่า ม. กยศ. 6.14E+08 การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาการจัดการ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1399 นาย นนทวัฒน์ ดวงเนตร รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1407 นางสาว พลอยไพลิน ธนูทอง รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 14 ชั่วโมง
1408 นาย สิวรุจ ศักดาธรรมนาถ รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1415 นางสาว อารีรัตน์ พรมจรรย์ รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1416 นางสาว อินธิรัตน์ พั่วไธสง รายเก่า ม. กยศ. 6.24E+08 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1425 นางสาว ธิดารัตน์ ทองสุข รายเก่า ม. กยศ. 6.04E+08 พลศึกษา ครุศาสตร์ 5 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1432 นางสาว ยาวารี รือแม รายเก่า ม. กรอ. 604N46243 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1435 นางสาว ณัฐพัชร์ ตุ่มอ่อน รายเก่า ม. กยศ. 614232003 เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1443 นางสาว ปพิชญา เจิมจันทร์ รายเก่า ม. กยศ. 624328010 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 15 ชั่วโมง
1449 นางสาว กิตติมา สุขสำราญ รายเก่า ม. กยศ. 594102504 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1450 นางสาว สุพัตรา เปี้ยวน้อย รายเก่า ม. กยศ. 614242017 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1452 นางสาว สุทธิดา อุปพงค์ รายเก่า ม. กยศ. 604328033 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1457 นางสาว กนกอร ศรีวงษ์ รายเก่า ม. กยศ. 624724302 รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1459 นางสาว มนัญญา ทองแท่ง รายเก่า ม. กยศ. 624121014 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1471 นางสาว ลักษณาภรณ์ กาญจนโรจน์  รายเก่า ม. กยศ. 614121520 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1473 นาย ชนกันต์ มั่นคง  รายเก่า ม. กยศ. 624232018  เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 2 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1475 นางสาว เมตตา นวลมาตร์ รายเก่า ม. กยศ. 614H76121 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 12 ชั่วโมง
1476 นางสาว พีระนันท์ ตั้งพรทวี รายเก่า ม. กยศ. 614242009 อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1478 นางสาว วรรัตน์ แฮวอู รายเก่า ม. กยศ. 594121519 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1483 นางสาว กุลชลี ราชวงศ์ รายเก่า ม. กยศ. 594121502 ศิลปศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1484 นางสาว นลินี ปรากฏชื่อ รายเก่า ม. กรอ. 604N46110 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 20 ชั่วโมง
1485 นาย ศรายุทธ อุดมศิริ รายเก่า ม. กยศ. 604328044 การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ท่องเที่ยว) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี 4 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1486 นางสาว เบญจมาศ ทองเงิน รายเก่า ม. กยศ. 594186519 การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ 5 ปี 5 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 0 ชั่วโมง
1487 นางสาว ธรรมพร พัชรวิโรจน์สกุล รายเก่า ม. กยศ. 614102609 ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี 3 ไม่ผ่าน เข้าร่วมแล้ว 48 ชั่วโมง