1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย
    การโอนเงินค่าเล่าเรียน ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของสถานศึกษาก็ต่อเมื่อ
    -  ธนาคารได้ดำเนินการตรวจเอกสารแล้วถูกต้อง
    -  ธนาคารจะโอนเงินให้สถานศึกษา ตามรอบการจ่ายเงินทุกวันที่ 5,15,20, ของทุกเดือนหลังจากมีการตรวจเอกสารแล้ว
    -  สถานศึกษาได้รับรายการโอนเงิน Auto mail จากธนาคารกรุงไทย 
    -  สถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ กยศ.) จัดเรียงเอกสารพร้อมตรวจสอบหลักฐานเพื่อส่งการเงินลงทะเบียน (7 วันทำการ)
    -  สถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ การเงิน) บันทึกข้อมูลและดำเนินการลงทะเบียน/คืนผู้กู้ กรณีสำรองจ่าย/ คืนกองทุนเพื่อลดยอดหนี้ กรณีได้รับทุนหรือผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ค่าเทอม (30วันทำการ)
*ระยะเวลาการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับจำนวนรายการโอนเงินในแต่ละรอบการโอนเงิน

ระยะเวลา ขั้นตอน/กำหนดการ
      -  ธนาคารได้ดำเนินการตรวจเอกสารแล้วถูกต้อง
20/07/63     -  ธนาคารจะโอนเงินให้สถานศึกษา ตามรอบการจ่ายเงินทุกวันที่ 5,15,25, ของทุกเดือนหลังจากมีการตรวจเอกสารแล้ว
21/07/63     -  สถานศึกษาได้รับรายการโอนเงิน Auto mail จากธนาคารกรุงไทย 
21 - 29 /07/63     -  สถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ กยศ.) จัดเรียงเอกสารพร้อมตรวจสอบหลักฐานเพื่อส่งการเงินลงทะเบียน (7 วันทำการ)
30/08/63 - 09/09/63     -  สถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ การเงิน) บันทึกข้อมูลและดำเนินการลงทะเบียน/คืนผู้กู้ กรณีสำรองจ่าย/ คืนกองทุนเพื่อลดยอดหนี้ กรณีได้รับทุนหรือผู้กู้ไม่ประสงค์ขอกู้ค่าเทอม (30วันทำการ)
*ระยะเวลาการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับจำนวนรายการโอนเงินในแต่ละรอบการโอนเงิน2. การโอนเงินค่าครองชีพ โอนเข้าบัญชีนักศึกษา
     -  ภายใน 30 วันหลังจากสถานศึกษาแจ้งวันที่จัดส่งเอกสารไปยังธนาคาร สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ https://pbruloan.pbru.ac.th/status/index.php จะได้เงินเงินค่าครองชีพครั้งที่ 1 จำนวน 3000 บาท
     -  การโอนเงินครั้งที่ 2 - 6 จะโอนก็ต่อเมื่อ ธนาคารตรวจสอบเอกสารแล้ว หากถูกต้องครบถ้วนจะโอนเข้าบัญชีนักศึกษาในรอบถัดไป 

ตัวอย่างการโอนเงินค่าครองชีพช้ากว่ากำหนด

เดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
การโอน เริ่มโอน ไม่โอน โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ โอนต่อ
จำนวนเงินที่ได้รับ 3,000 - 6,000 3,000 3,000 3,000