ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ การทำสัญญากู้ยืมเงิน และการค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน
การทำสัญญากู้ยืมเงิน และการค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 11:39 น.


การทำสัญญากู้ยืมเงิน และการค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านทางระบบ e-Studentloan แล้ว ผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน จะสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินได้ โดยต้องไปบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน กยศ. ระบบ e-Studentloan พร้อมต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานรการทำสัญญากู้ยืมเงิน และการค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ดังนี้

1. สัญญากู้ยืมเงิน Print จากระบบ e-Studentloan จำนวน 2 ฉบับ  ดูวิธีการ Print สัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินที่ Print จากระบบ e-Studentloan

2. เอกสารของผู้กู้ยืม
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
2.3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้านที่มีหมายเลขบัญชี

3. เอกสารผู้ค้ำประกัน
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 
3.4 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ฐานะ (กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)

4. เอกสารผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่ผู้กู้ยืม อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ำประกัน)
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1.  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
2.  ผู้แทนโดยชอบธรรมให้เป็น บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เท่านั้น


ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน

3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน


การลงนามค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

ให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสำนักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

ดาวโหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงลายนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันในสัญญา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:43 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack