"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข่าว กยศ. รายชื่อนักศึกษา กยศ./กรอ. มีสิทธิ์บันทึกค่าเล่าเรียน 1/2560 (กลุ่มแก้ไข)
รายชื่อนักศึกษา กยศ./กรอ. มีสิทธิ์บันทึกค่าเล่าเรียน 1/2560 (กลุ่มแก้ไข) อีเมล
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:05 น.

รายชื่อนักศึกษา กยศ/กรอ. มีสิทธิ์บันทึกค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560

"กรณีแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม" (มีรายชื่อในประกาศผู้สิทธิ์กู้ยืมฯ ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 1 (24 ก.ค. 60)

1. ผู้กู้ กยศ.

ที่ รหัสนักศึกษา เลขที่คำขอกู้ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 574101637 281 นางสาว สุนิษา โลดทนงค์
2 574102507 464 นางสาว จรวยพร หนูสงค์
3 574102633 476 นางสาว วิภาภรณ์ สร้อยกล่ำ
4 574110510 311 นางสาว ชลธิชา ฝ่ายสงค์
5 574110527 800 นางสาว ศิริพรรณ อยู่ทอง
6 574110648 335 นาย เมธี นิลคล้ำ
7 574149524 726 นางสาว ศิริรัตน์ คชสังข์
8 574328004 991 นางสาว กมลรัตน์ เทศสมบัติ
9 574328107 1,073 นางสาว อัจฉริยา อยู่ที่
10 574512121 539 นางสาว เวทิตา บัวล้อม
11 574666008 318 นาย พรชัย รุ่งเรือง
12 574722204 1,231 นางสาว จิรนันท์ ดีแก้ว
13 574723128 748 นางสาว อินทุอร เขียวสลับ
14 584031118 199 นางสาว มธุรส คงรังษี
15 584031332 221 นางสาว สิรินทรา พร้าโต
16 584101521 1,056 นางสาว พัทธิยา ทองคงอ่วม
17 584101522 184 นางสาว พิมพ์ชนก คุ้มสมบัติ
18 584101531 213 นางสาว สุนันทา สุขเสงี่ยม
19 584101535 210 นางสาว อริสา แสงจินดา
20 584101625 292 นางสาว วารินทร์ แซ่ลิ้ม
21 584101636 91 นาย รัชพล พูลผล
22 584102528 934 นางสาว สลิลทิพย์ ดอนจักร์
23 584102613 422 นางสาว เบญจพร มีวาสนา
24 584102621 1,286 นางสาว วรัญญา พันธุ์ประเสริฐ
25 584110527 360 นางสาว ศศิธร โสอินทร์
26 584110540 1,024 นางสาว อโณทัย สุริโย
27 584186517 774 นางสาว นุชนาถ บุญมีบุตร
28 584251002 1,215 นางสาว นุชนาฏ จิตต์ดี
29 584251003 1,214 นางสาว ภัทรทิชา พวงชุ่มชื่น
30 584253002 1,314 นาย คมกริช ทุริยานนท์
31 584280008 463 นางสาว สุพัตรา สุริจันทรา
32 584375117 916 นางสาว ปนัดดา ทรงกฤษณ์
33 584512118 406 นางสาว อุษา ทองแคล้ว
34 584666106 502 นาย พิจิตร แซ่อ่อง
35 584723303 256 นางสาว เครือวัลย์ ท่าผ่า
36 594102632 6 นางสาว อรนลิน ด่อนศรี
37 594106516 309 นางสาว ศิโรรัตน์ เกิดด้วง
38 594106520 987 นาย ณัฐวุฒิ อุปถัมภ์
39 594110528 556 นางสาว อมรวรรณ บุญมาก
40 594251035 954 นาย อานนท์ คุ้มศิริ
41 594305018 484 นางสาว พิมพาภรณ์ กลิ่นฉุน
42 594305029 483 นางสาว อัจฉรา มีทรัพย์
43 594375043 222 นาย นัทธพงศ์ สาลี
44 594655001 519 นางสาว ชลธิพา สุขดี
45 594655007 520 นางสาว วรีวรรณ์ เพชรปัญญาชัย
46 594655009 521 นาย ธนกฤต ชลภาพ
47 594659005 265 นางสาว ศิรินทรา สุวรรณศิลป์
48 594722240 287 นาย สิทธิพร พึ่งโพธิ์ทอง
49 594722321 204 นางสาว สุวิมล ศรีสังข์
50 604724219 1,368 นางสาว สุธารัตน์ เจริญชั่ง

 

2. ผู้กู้ กรอ.

ที่ รหัสนักศึกษา เลขที่คำขอกู้ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 594375046 4 นาย พรีณัฐ บุญคอย
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack