ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข้อปฏิบัติของผู้กู้ วิธีการสมัครกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. 2554
วิธีการสมัครกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 14:49 น.


การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปฏิบัติตนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผู้กู้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรมบังคับ

1.1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง ในแต่ละปีการศึกษา

1.2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา

2. เข้าร่วมกิจกรรมเลือก โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ  อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อ 1 ปีการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา อนุโลมให้ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเลือกได้

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคนถือเป็นสมาชิกของ “เครือข่ายนักศึกษากองทุน” การเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไปเท่านั้น

 

ไม่ถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ ไม่คิดเป็นเครดิต

ผู้กู้ตั้งแต่รุ่นรหัส 52 เป็นต้นไป ต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมอื่นด้วย


1. วิธีการสมัครกิจกรรม และข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้ กยศ. มีดังนี้

(1) ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บัตรสีเขียว) นำมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่หน่วยทุนการศึกษา ด้วยตนเองเท่านั้น

(2) นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แล้วไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมตามที่นัดหมาย นักศึกษาจะต้องรับโทษ ทำกิจกรรมเลือกเพิ่มจากที่กำหนดไว้ อีก 1 กิจกรรม/ครั้ง/ปีการศึกษา

หากมีเหตุจำเป็น นักศึกษาสามารถขอยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยต้องขอยกเลิกก่อนถึงวันที่นัดหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 วันทำการ

2. วิธีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (Stamp บัตร) ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดของกิจกรรมที่เข้าร่วม ในบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (บัตรสีเขียว) แล้วนำมาบันทึกกิจกรรมตามกำหนดเวลาในบัตร Stamp หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่ากิจกรรมดังกล่าว เป็น "โมฆะ" โดยนักศึกษาจะต้องนำบัตร Stamp มาติดต่อ ที่หน่วยทุนการศึกษาด้วย เพื่อลดโทษ หากไม่มาติดต่อจะได้รับโทษตามข้อ 1. (2)

3. กรณีบัตรประจำตัวฯ หาย ให้ดำเนินการดังนี้

(1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเลือกก่อน 1 กิจกรรม (สมัครโดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา)

(2) ในวันที่กำหนดให้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (Stamp บัตร) ให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป แนบมาพร้อมบัตร Stamp เพื่อขอทำบัตรใหม่ ที่หน่วยทุนการศึกษา

(3) นักศึกษาขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ในอีก 1 วันทำการ 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack